Esma-i Erbain-i İdrisiyye 8. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Esma-i Erbain-i İdrisiyye 8. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Okunuşu: Yâ Daimü bila fenain vela zevale limülkihi ve bekaihi.

Anlamı: Ey daim ve vücud-u mutlak olan Allahım! Mülkünde tasarruflarının devamının nihayeti yoktur. Ebedî ve daimdir. Fena ve zeval (yok olmak ve sona ermek) kabul etmeyen, daim ni’metlendiren, daim ihsan eden, daim afüv eden ve bağışlayan, daim hakk olan sensin Ya Rabbi!


FAZİLETLERİ

  • Yüksek bir mertebede ve rütbede bulunan kişi kendisini o rütbeden kimsenin indirememesi için bu ism-i şerifi çokça zikretmelidir. Böyle yaptığı takdirde Allâh-u Te'âlâ'nın izniyle bulunduğu mevkiden ve makamdan hiç kimse onu azledemez.
  • Zahiri ve batını amellerinde bir halel (bozukluk) vaki olmayıp sırat-ı müstakim (dosdoğru yol) üzere istikamet etmek isteyen kişi üç gün oruç tutup tam bir temizlik yaptıktan sonra sabah namazının evradını bitirmesini müteakiben bu ism-i şerifi üç yüz (300) kere okursa, Allâh-u Te'âlâ o kişiye bütün amellerinde yardımcı olur ve bu kişinin ne sözlerinde, ne de işlerinde şeytanın nasibi olmaz.
  • Her kim bu ism-i şerifi çok zikrederse Allâh-u Te'âlâ daima onun yardımında olur, onun bütün hacetlerini yerine getirir ve her zor işi ona kolay eder.
  • Bir şeye azmedip tereddüt içinde kalan ve o işi yapıp yapmama konusunda şaşırıp kalan kişi üç gün oruç tutup bu ism-i şerifi her gün üç yüz (300) kere okursa, Allâh-u Te'âlâ ona sebat ve istikrar verir (ne yapması gerektiğini ilham eder), böylece şaşkınlığı ortadan kalkar.
  • Her kim bu ism-i şerifi ramazan-ı şerifin 7. gecesinde bir yüzüğün kaşına nakşeder (yazar) da sonra onu takarsa, devleti daim olur ve düşmanı defolur. [Şihâbüddîn es-Sühreverdî, Şerhu'l-esmâi'l-erba'în, Yazma Nüsha, Ayasofya, no:377, verak:112; Ayasofya, no:3358, verak:143, Yazma Bağışlar, no:2773, verak:3; Beyazıd Devlet, no:1256, verak:11-12; Muhammed ibnü Hatîriddîn, el-Cevâhiru'l-hams, sh:216-217; Muhammed et-Tûnusî, er-Ravzatü's-sündüsiyye fi'l-esmâi'l-İdrisiyyeti's-Sühreverdiyye, sh:13-14; Fazlullâh Muhammed ibnü Eyyûb, Fetâve's-sûfiyye, verak:140]
  • Bu ism-i şerifin hassalarından biri de izzet ve sevinci sürekli kılmasıdır. Her kim bu ism-i şerifi her gün sabah akşam üç yüz altmış (360) kere okursa, onun bütün istekleri kendisine kolayca ulaşır, yalnız bu sırrı ifşa etmemelidir.
Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur ki:
  • Bir kimse bir işde ya da bir makamda sabit kadem olmayı murad etse; yahut bir kimseyi bir işde sabit kadem kılmak düşünse; kendi niyetine yahut bir kimse niyetine 3 gün oruç tutup günde 300 kere bu ism-i şerifi zikir etmeye meşgul olsa; Hak Teâlâ hacetini yerine getirir.
  • Bir kimse bir korkulu mekânda kalsa; tehlikeli canavarlardan ve benzeri diğer yaratıklardan korksa; bu ism-i şerifi 100 kere okuyup bir parmağına üfürse ve o mevzide dilediği kadar daire çekip o dairenin içinde bulunsa; Allah’ın izniyle bütün âfetlerden, her türlü tehlikeden korunur.
  • Bir kimse işinde sabit kadem olup işinin bâtıl olmamasını dilese; bunun için abdestli bulunduğu hâlde 3 gün oruç tutup her gün bu ismi şerifi 300 defa okusa ve 3 günden sonra iki rekât namaz kılıp Allah’dan hacet dilese; ne haceti varsa reva olur.

Daha yeni Daha eski