Celcelutiye Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Celcelutiye Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Celcelutiye Nedir?

Bu kıymetli münacat ve muazzam dua ve geniş mânâlar ihtivâ eden kasem ve İsm-i Âzam ve bu büyük gizli sır, dünya ve âhiret hazinelerinden bir hazinedir.

Celcelutiye Kasidesi, Hazret-i Ali (ra)’ın meşhur kasidelerinden biridir. İçerisinde Esma-i Hüsna’nın çoğu Süryanîce ve bir kısmı İbranî dilinde yazılmıştır.

Faziletleri
  • Arş-ı Ala`nın kenarına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, Allah`ın arşını taşıyan melekler bu arşı kaldıramazlardı!
  • Celcelutiye Güneşin kalbine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, güneşin ışığı ve nuru olmazdı!
  • Celcelutiye Ay`ın kalbine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, ay ışık veremezdi.
  • Celcelutiye Duası, Cebrail Aleyhisselam`ın kanadına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, Hazret-i Cebrail yer yüzüne inemez, semaya çıkamazdı!
  • Mikail Aleyhisselam`ın başına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı yağmurlar ve damlalar ona itaat etmezlerdi.
  • İsrafil Aleyhisselam`ın alnına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı sur üfleyemezdi.
  • Azrail Aleyhisselam`ın elinin üzerine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, mahlukatın canlarını alamazdı.
  • Celcelutiye Yedi kat göklere yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı gökler yükselemezdi.
  • Yedi kat yerlere yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, yedi kat yerler, şimdi olduğu gibi sabit olmazdı! Bu ismi Adem Aleyhisselam okumuştur! (İmam-ı Gazali, Celcelutiye, s.561
Celcelutiye Kasidesi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

 

Celcelutiye Duası
Arapça Okunuşu

Celcelutiye Duası
Türkçe Meali

1 Bede’tü bi bismillahi rûhî bihihtedet
İlâ keşfi esrârin bi bâtınih’in-tavet
Bütün Sırların hazinesi olan “Bismillah” ile başlarım. Ruhum içinde sırların gizlendiği hazineyi onunla keşfetti.
2 Ve salleytü bis-sânî alâ hayri halkıhî
Muhammedin men zâhad dalâlete vel-ğalet
Peşinden mahlûkatının en hayırlısı, dalalet ve yanlışlıkların ortadan kaldırıcısı, Hz. Muhammed (sav)’e salâvat getiririm.
3 İlâhi lekad aksemtü bismike dâıyen
Bi âcin mâ hûcin celet fetecelcelet
İlahi! Kusursuz olan Allah, Ehad, Bedi ve Kadir isimlerini şefaatçi kılıp niyazla Senden istiyorum.
4 Seeltüke bi’l-ismil muazzami kadruhû
Ve yessir ümûri yâ ilâhî bi salmehet
Kadri ve şanı yüce olan İsm-i Azam’ın hürmetine Senden niyaz ediyorum.

 

Ya İlahî! işlerimi kolaylaştır

5 Ve yâ Hayyü yâ Kayyûmü ed’ûke râciyen
Bi âcin eyûcin celceliyyû-tin helhelet
Ya Hayy, ya Kayyum Allah’ım, Ehad, Bedi ve Basıt isimlerini şefaatçi kılarak ve ümitle Sana nida edip yalvarıyorum.
6 Bi samsâmin tamtâmin ve yâ hayra bâzihın
Bi mıhrâşin mihrâşin bihin nâru uhmidet
Ey yaratma mertebelerinin en yükseğinde bulunan Allah’ım Sabit, Cebbar isimlerinin hakkı, uyumaz sıfatın ve ateşleri söndüren Halim ismin hürmeti için.
7 Bi âcin ehûcin yâ ilâhî mühevvicin
Ve yâ celcelûtin bi’l icâbeti helhelet
Ey çabuk imdada koşan Rabbim! Allah, Ehad, Basit isimlerin ve dualara süratle cevap veren Bedi ismin hürmetine Sana yalvarıyorum.
8 Li tuhyî hayâtel kalbi min denesin bihî
Bi kayyûmin kâmes sirru fîhi ve eşrakat
Kayyum ismin hürmetine, kalbimi bütün kirlerden temizleyerek ihya et. Ona Senin Kayyumiyet sırrın yerleşip ışık saçsın.
9 Aleyye dıyâün min bevârikı nûrihî
Felâha alâ vechî senâün ve ebrakat
O sırrın nurunun parıltılarından üzerimde bir aydınlık bulunsun. Böylece kalbime ve yüzümde bir ışıltı zuhur edip parıldasın.
10 Ve subbe alâ kalbî şeâbîbû rahmetin
Bi hıkmeti mevlânel kerîmi fe entakat
Kalbime rahmet sağanakları dökülsün de onu Kerim olan Mevla’mızın hikmet incileriyle dile getirsin.
11 Ehâtat biyel envâru min külli cânibin
Ve heybetü mevlânel azıymi binâ alet
Her yandan beni nurlar kuşatsın da büyük Mevla’mızın heybeti bizi kaplasın.
12 Fe sübhânekellâhümme yâ hayra halikın
Ve yâ hayra hallâkın ve ekrame men beğat
Sen her türlü noksandan münezzehsin, ey yaratma ve yoktan her an çoklukla var etme mertebesinin en yükseğinde bulunan ve ölüleri en kerimane tarzda dirilten ve rızıklandıran Allahım!
13 Fe belliğannî kasdî ve külle meâribi
Bi hakkı hurûfin bil hicâi tecemmeat
Allahım Bir araya getirilmiş bütün heca harflerinin (huruf-u mukataa harfleri) hakkı için beni maksadıma ulaştır ve her türlü ihtiyaçlarımı gider.
14 Bi sirri hurûfin ûdiat fî azîmetî
Bi nûri senâi’l ismi ver rûhi kad alet
Yüce ism-i Azamın ve Kuran’ın her tarafı kuşatan nuruyla irademe yerleştirilen harflerin sırrı hürmetine ve ism-i Azamın nuru hürmetine.
15 Efıd lî minel envâri feydate müşrıkın
Aleyye ve ahyî meyte kalbî betaytafet
Beni Kuran’nın parlak nurlarıyla feyizlendir ve bütün kainatı aydınlatan Nur isminle kalbimin cansızlığını giderip hayatlandır.
16 Elâ ve elbisennî heybeten ve celâleten
Ve küffe yedel a’dâi annî bi almehet
Ne olur ism-i cebbarınla bana bir heybet ve celal giydir ve düşmanlarımın ellerini benden çektir.
17 Elâ vahcübennî min adüvvin ve hâsidin
Bi hakkı şemmâhın eşmehın sellemet semet
Kadri yüce, Kadir, Selam, Aziz ve celil ism-i şeriflerinin hürmetine beni her türlü düşman ve hasetçiden ve kötülüklerden koru.
18 Bi nûri celâlin bâzihın ve şerantahın
Bi kuddûsin berkûtin bihiz zulmetü’n celet
Allah’ım Celal, Celil, Rauf, Kuddüs ve Rahim isimlerinin nuru hürmetine bu karanlıkları nurunla aydınlığa çevir.
19 Elâ vakdı yâ rabbâhü bin nûri hâcetî
Bi nûri eşmehın celyâ serîan kadi’nkadat
Ey Rabbim İsmi Azam’ın nuru hürmetine O nur ile ihtiyaçlarımı gider. Selam ve Hayy ism-i şeriflerinle hacetimi süratle yerine getir.
20 Bi-yâhin ve yâyûhin nemûhin esâliyen
Ve yâ âliyen yessir ümûrî bi saysalet
Ma’bud, Hu, Samed ve Şehid isimlerinin hürmetine Ey Yüce Kâfi isminle benim bütün işlerimi kolaylaştır. Sen bana yetersin.
21 Vemnahannî yâ zel celâli kerâmeten
Bi esrâri ılmin yâ haliymü bi-kencelet
Ey Celal sahibi ve Ey Halim! Senin yardımınla açılacak bir ilmin sırrıyla bana bir ikram lütfeyle.
22 Ve hallısannî min külli hevlin ve şiddetin
Bi nassı hakîmin kâtıi’s sırri esbelet
Sırları kesin ve inkişaf etmiş Kuran-ı Hâkim’in nurani ve açık ifadeleriyle beni her türlü korku ve sıkıntıdan kurtar.
23 Ve ahrisenî yâ zelcelâli bi kâfi kün
Eyâ cabire’l kalbi’l kesiri minel habet
Ey Celal sahibi ve ey kırık gönülleri üzüntüden kurtarıp canlandıran Allah’ım “Kün=ol” emrinin “Kaf” harfinin sırrı hürmetine beni koru.
24 Ve sellim bi bahrin ve a’tınî hayra berrihâ
Fe ente melâzi vel kürûbi bikencelet
Karanlıklar ve Tehlikeler deryasında beni güvende kıl ve o deryadan en hayırlı bir selamet sahiline çıkmayı ihsan eyle. Sensin benim sığınağım ve sıkıntılar ancak Seninle ortadan kalkar.
25 Ve subbe aleyyer rizka sabbete rahmetin
Fe ente racâül âlemîne velev tağat
Rahmet olan yağmurun sağanak hali gibi üzerime rızık yağdır. Her ne kadar günahta aşırıya gitseler de âlemlerin ümidi yalnız sensin.
26 Ve asmim ve ebkim sümme a’mi adüvvena
Ve ahrishümü yâ zelcelâli bi havsemet
Ey Celal sahibi! Basir ism-i şerifin hürmetine. İhsan ettiğin sayısız nimetlere karşı nankörlük eden düşmanlarımızı sağır, dilsiz, kör eyle.
27 Ve fi havsemin mea dev semin ve berâsemin
Tehassantü bil ismil azîmi mine’l ğalet
Âlim, Gani ve Sabur isimlerinle beraber her şeyi, kuşatan ism-i Azam’ın kalesine sığınarak, her türlü yanlışlığa düşmekten korunurum.
28 Ve ellif kulûbel âlemîne bi cemiaha

 

Aleyye ve a’tıni’l kabûle bi şelmehet

Baştanbaşa bütün mahlûkatın gönüllerine ülfet ve ünsiyet bahşederek bana lütfunla çevir ve Fettah ism-i şerifinle bana makbuliyet ihsan eyle.
29 Ve yessir ümûrana yâ ilâhî ve a’tinâ
Minel ızzi vel ulyâ bi şemhın ve eşhamet
Ya ilahi Âli, Alâ ve Selam ism-i şerifin hürmetine bize izzet ve yücelik ver. Ve işlerimizi kolaylaştır
30 Ve esbil aleyne’s setra veşfi kulûbenâ
Fe ente şifâün lil kulûbi minel ğaset
Üzerimize af ve mağfiret örtüsünü ger ve kalplerimize rahmetinle şifa ver. Günah kirleriyle zaafa uğramış ve bozulmuş kalpleri şifaya kavuşturan yalnız sensin.
31 Ve bârik lenallâhümme fi cem’i kesbinâ
Ve hulle ukûdel usri bi yâyûhin irtehat
Allah’ım Hu ismi şerifin hürmetine, bütün rızkımızda bize bereket ihsan eyle ve önümüzdeki bütün zorluk ve güçlükleri kaldır.
32 Bi yâhin ve yâ yûhin ve yâ hayra bâzihın
Ve yâ men lenel erzâku min cûdihî nemet
Ya İlahî, Ey gerçek Mabud, Ya Hu ve Ya Hayre’l-halıkîn Rızıklarımızı nihayetsiz cömertlikle bize gönderen Cevad isminle sana yalvarıyorum.
33 Neruddü bike’l a’dâe min külli vichetin
Ve bi’l ismi termîhim minel bu’di bi’ş-şetet
Her yönden gelen düşmanı senin yardımınla defederiz. Sen de ism-i Azam’ınla onları uzaklaştırır ve onları darmadağın edersin.
34 Ve ahzilhüm yâ zelcelâli bi fadli men
İleyhi seat dabbül felâti ve kad şeket
Ey Celal sahibi Allah’ım! Çöl kelerinin, yanına koşarak gelip şikayette bulunduğu Hz. Muhammed’in (asm) şanı hürmetine düşmanlarımızı rahmetinden mahrum kılarak zelil eyle.
35 Fe ente racâi yâ ilahî ve seyyidî
Fekul limîmi’l ceyşi in râ-me bî abet
Ya İlahî! Benim ümidim ve seyidim yalnız sensin. Bana karşı toplanıp hazırlanmış küfür ordusunu hezimete uğrat, düzenini dağıt.
36 Ve küffe cemiâ’l mudırrîne keydehüm
Ve annî bi aksâmike hatmen ve mâ havet
Kesin yeminlerin ve muhtevaları hürmetine bütün zararlıların hile ve tuzaklarını benden def et.
37 Fe yâ hayra mes’ûlin ve ekrame men a’ta
Ve yâ hayra me’mûlin ilâ ümmetin halet
Ey eski ümmetlerden beri kendisinden dilekte bulunulanların en hayırlısı, ihsanda bulunanların en kerimi ve ümit kapılarının en değerlisi.
38 Ekıd kevkebî bil ismi nûran ve behceten
Meded dehri vel eyyâmi yâ nûru celcelet
Ey gizliliklere ilmiyle nüfuz eden Nur isminle, yıldızımı çağlar ve asırlar boyu nurlu kıl ve parlamaya devam ettir.
39 Biâcin âhûcin celmehûcin celâletin
Celîlin celcelûtin cemâhin temehracet
Ey Ehad, Bedi, Aziz ve Celil olan Allah’ım! Sen’in bütün güzel isimlerin sonsuz haşmet ve azametiyle sürekli parlamaktadır.
40 Bi ta’dâdi ebrûmin ve simrâzi ebramin
Ve behrati tibrîzin ve ümmin teberraket
Ey Evvel ve Ahir olan Allah’ım, bütün mahlukatın arzu ve ihtiyaçlarına cevap veren güzel isimlerini anarak onların bereketine sığınıyorum.
41 Tükâdü sirâcün nûri sirran beyâneten
Tükâdü sirâcüs sürci sirran tenevverat
Nurun kandili gizliden gizliye tutuşturulup yakılıyor. Kandiller kandili perde altında yanarak nur saçıyor.
42 Bi nûri celâlin bâzihın ve şerantahın
Bi kuddûsi berkûtin bihin nâru uhmidet
İzzet, azamet, celal ve Kibriya sahibi münezzeh ve mukaddes olan Zat-ı Rahim’in nuruyla küfrün ateşi söndürülür.
43 Bi yâhin ve yâ yûhin nümûhin esâliyen
Bi tamtâmin mihrâşin li nâril ıdâ semet
Ma’bud-u bilhak (el-ilah) Hu, Samed, Zu’l-Batş (düşmanlarını kıskıvrak yakalayan) Cebbar (hükmüne karşı konulmaz) ve Halim olan Zatın yardımıyla (o nur) düşmanlarının ateşini bastıracak.
44 Bi hâlin ehîlin şel’ın şel’ûbin şedâliın
Tahiyyin tahûbin taytahûbin taytahet
Gerçek Ma’bud, Hak olan ve hakkı gerçekleştiren, Cemil, Vedud ve Mucib olan Zatın yardımıyla insanlara kendisini sevdirecektir.
45 Enûhın bi yemlûhın ve ebrûhın uksimet
Bi temliyhı âyâtin şemûhın teşemmehat
Ey Kayyum ve Vekil olan ve bütün ayetlerinin hikmetlerini yalnız kendisi bilen Allah’ım Hannan isminin hürmetine dualarımızı kabul et.
46 Ebâzîha beyzûhın ve zeymûhın ba’dehâ
Cemâruhin yeşrûhın bi şerhın teşemmehat
Ey bütün sırlara vakıf olan Allah’ım Mübdi ve Müid isimlerinin hürmetine bize şefkat ve merhametinle muamele et.
47 Bi belhın ve simyânin ve bâzûhın ba’dehâ
Bi zeymûhın eşmûhın bihil kevnü ummirat
Her hak sahibinin hakkını layıkıyla veren, her varlığın ihtiyacını adaletle gideren Adl. Ve haklıyı haksızdan ayıran, hüküm sahibi Hakem isimlerinin tecellisiyle dünya tahripten kurtulur ve tamir edilir.
48 Bi şelmehatin ikbel duâi ve kün maî
Ve kün lî minel a’dâi hasbî fekad beğat
Hak ism-i şerifin hürmetine duamı kabul buyur, benim yanımda ol, düşmanlarıma karşı bana kâfi gel, çünkü artık onlar çok ileri gittiler.
49 Fe yâ şemhasâ yâ şemhasâ ente şemlehâ
Ve yâ aytalâ hatlur riyâhı tehalhalet
Ey Rab ve Rahman olan Allah’ım! Hiç şüphesiz sen Hak Ma’budsun. Ey kuvvetli mededkârım! Fitne, düşmanlık ve inkar fırtınalar peşi peşine kopmaktadır.
50 Bikel havlü ves savlü’ş şedîdü limen etâ
Li-bâbi cenâbike ve’l-tecâ zulmetü’ncelet
Kâfirlerden korunmak ve düşmana şiddetli hücum gerçekleştirmek ancak senin yardımınladır. Senin yüce kapına gelip sığınan kimsenin karanlığı dağılır.
51 Bi Tâ Ha ve Yâ Sîn ve Tâ Sîn kün lenâ
Bi Tâ Sim Mîmin lis saâdeti’kbelet
Tâ Hâ, Yâ Sîn, Tâ Sîn (Neml) ve Tâ Sîn Mîm (Kasas ve Şuara) sureleri hürmetine bizim yardımcımız ol, saadetimize vesile kıl.
52 Ve kâfin ve hâyâin ve aynin ve sâdihâ
Kifâyetünâ min külli aynin binâ havet
Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd (Meryem süresi) ile bizi dört bir yandan kuşatan kem gözlere karşı korunuruz ve bu bize yeter.
53 Bi hâmîme aynin sümme sînin ve kâfihâ
Hımâyetünâ min kulli sûin bi-şelmehet
Hâ Mîm Ayn Sîn Kâf (Şûrâ süresi) bizi koruyan sığınağımız olsun; onun karşısında dağlar bile sarsılır.
54 Bi kâfin ve nûnin sûmme hâmîmin ba’dehâ
Ve fî sûretid dühâni sirran kad uhkimet
Kâf, Nûn ve Hâ Mîm sureleri hürmetine bu himayeyi gerçekleştir. Duhan suresinde de muhkem kılınmış bir sır vardır. Bu sır hürmetine bizi muhafaza eyle.
55 Bi elifin ve lâmin ven nisâ ve ukûdihâ
Ve fî sûretil en’âmi ven nûri nüvvirat
Elif Lâm ile başlayan sureler, Nisa suresi, Maide suresi, En’am suresi ve nurlu kılınmış Nur suresi hürmetine…
56 Ve elifin ve lâmin sümme râin bi sirrihâ
Alevtü bi nûril ismi min külli mâ cenet
Elif Lâm Râ ile başlayan (Yunus, Hûd, Yusuf, İbrahim, Hicr) sureleri sırrı ve İsm-i Azam’ın nuruyla, işlediğim her günahtan vazgeçerek yükseldim.
57 Ve elifin ve lâmin sümme mîmin ve râihâ
İlâ mecmeı’l ervâhı ver rûhı kad alet
Elif Lam Mim Ra (Rad) suresiyle yüce olan ruhaniler ve melekler meclisine yükseldim.
58 Bi sirri havâmîmil kitâbi cemîıhâ
Aleyke bi fadlin nûri yâ nûru uksimet
Kuran-i Hakim’de Hâ Mim ile başlayan bütün sürelerin sırrı hürmetine, beni her türlü nurun kaynağı olan Nur isminin fazlına ve tecellisine mahzar eyle.
59 Bi amme abese ven nâziâti ve târikın
Ve fî vessemâi zâtil bürûci ve zülzilet
Amme, Abese, Naziat, Tarik, Ve`s-Semai Zati’l-büruc ve Zilzal sureleri hürmetine.
60 Bi hakkı tebâreke sümme nûnin ve sâilin
Ve fî sûretit tehmîzi veş şemsi küvvirat
Tebareke, Nun, Seele Sailün, Tehmiz (Hümeze), Ize`ş-Şemsu Kuvvirat sureleri hakkı için…
61 Ve biz-zâriyâtiz zerri ven necmi iz hevâ
Ve bıkterabet liyel ümûru tekarrabet
Zariyat, Necm ve Kamer sureleri hürmetine işlerim bana kolaylaşsın.
62 Ve fî süveril Kur’âni hızben ve âyeten
Adede mâ karael kârî ve mâ kad tenezzelet
Kuran-i Hakim’deki Hizb hizb, ayet ayet okuyucuların okudukları ve inmiş olanlar adedince Kur`an sureleri hakkı için.
63 Fe es’elüke yâ mevlâye fî fadlikellezî
Alâ külli mâ enzelte kütben tefaddalet
Ey Mevla’m Kendilerine kitap indirdiğin her peygambere ihsanda bulunan lütuf ve fazlını istiyorum.
64 Bi âhiyyen şerâhiyyen ezûnâyi sabvetin
Esbâvüsin âli şeddâye aksemtü bi taytafet
Ey Hayy ve Kayyum olan Allah’ım Sen’in her şeye gücü yeten ve kudretiyle bütün varlık alemini kuşatan Kadir ve Cebbar isimlerinin üzerine kasem ve yemin ederek sana yalvarıyorum.
65 Bi sirri büdûhın echezetın batadin zehecin
Bivâhıl vehâ bil fethi ven nasri esraat
Ey Allamü’l-Ğuyub olan Allah’ım Fetih kapılarını ve gayb alemlerinin sırlarını açan Fettah isminin nuruyla ve Sen’in inayetinle fetihler nasip olur.
66 Bi nûri feceşin mea sethazin yâ seyyidî
Ve bil âyetil kübrâ eminnî minel fecet
Ya Seyyid’im Varlık ve birliğini güçlü delillerle ispat eden Ayetü’l Kübra’daki hakikatlerin nuruyla beni her türlü felaket ve tehlikelerden emin kıl.
67 Bi hakkı fekacin mea mahmetin yâ ilâhena
Bi esmâikel husnâ ecirnî mineş şetet
Ey İlah’ımız Fettah ve Rezzak isimlerinin hürmetine ve Esma-i Hüsna diye tarif edilen bütün güzel isimlerinin hakkı için beni dağınıklık ve perişaniyetten kurtar.
68 Hurûfün li behrâmin alet ve teşâmehat
Ve ismü asâ mûsâ bihiz zulmetün celet
Bu harfler ‘nur harfleri’ dir. Ve Merih yıldızı gibi yüksek ve âlidir. Asa-yi Musa ismiyle Manevi karanlıklar dağılır.
69 Tevesseltü yâ rabbi ileyke bi sirrihâ
Tevessüle zî züllin bihin nasühtedet
Ya Rabbi Bu harflerin yüce manalarını şefaatçi yaparak sana niyaz ediyorum ki, bu dua ve yakarışlarım, zillet ve aczini izhar ederek hidayete erenlerin duası nevinden olsun.
70 Hurûfün bi ma’nâhâ lehel fadlü şürrifet
Meded dehri vel eyyâmi yâ rabbinhanet
Ey merhametli Rabbim Bunlar öyle harflerdir ki, manaları sebebiyle çağlar ve zamanlar boyu üstünlük kendilerine bahşedilmiş ve faziletle yüceltilmişlerdir.
71 Deavtüke yâ Allâhü hakkan ve innenî
Tevesseltü bil âyâti cem’an bi mâ havet
Ey Allah’ım Kur’an-ı Hakim’in bütün ayetlerini ve ihtiva ettiği hakikatleri vesile kılarak, Sana yalvardım.
72 Fetilke hurûfün nûri fecma’ havâssahâ
Ve hakkık meânîhâ bihil hayru tümmimet
İşte onlar, nur harfleridir. Onların hasiyet ve meziyetlerini (bende) topla, manalarını gerçekleştir. Her türlü hayır onlarla tamamlanır.
73 Ve uhdıranî avnen hadîmen müsehharan
Tuheymefyâîlü bihil kürbetü’ncelet
Bana itaat eden yardımcı bir hizmetçi gönder. Onunla tüm gam, keder ve sıkıntım ortadan kalksın.
74 Fesehhırlî fîhâ hadîmen yütîunî
Bi fadli hurufi ümmil kitâbi ve mâ telet
Ümmü`l-Kitap olan Fatiha suresi ve arkasından gelen sureler hürmetine bu konuda bana itaat edecek bir hizmetçi musahhar kil.
75 Ve es’elüke yâ mevlâye fismikellezî
Bihî izâ duıye cem’ul ümûri tekesserat
Ey Mevla’m! Kendisiyle çağrıldığında bütün işlerin kolaylaştığı isminle ismi Azam’ınla Sana yalvarıyorum.
76 İlâhi ferham da’fi vağfirlî zelleti
Bimâ kad deatke’l enbiyâü ve tevesselet
İlahi Peygamberlerin Sana manen yaklaşmak için kendilerine şefaatçi kıldıkları kelimeler hürmetine güçsüzlüğüme merhamet et. Günahlarımı bağışla.
77 Eyâ hâlikıy yâ seyyidî ıkdı hâcetî
İleyke ümûrî yâ ilâhî tesellemet
Ey Yaratıcım ve Seyyidim (Efendim), İhtiyacımı yerine getir. İşlerim sana havaledir.
78 Tevesseltü yâ rabbî ileyke bi Ahmede (a.s.m)
Ve esmâikel husne’lletî hiye cümmiat
Ya Rabbi Hz. Muhammed (sav)`i ve burada cemedilen güzel isimlerini şefaatçi kılarak Senden niyaz ediyorum. Yalvarıyorum.
79 Fecüd va’fü vasfah yâ ilâhî bi tevbetin
Alâ abdikel miskîni min nazratin abet
Ya ilahi Günah ve yersiz bir bakışa varıncaya kadar bütün hatalarımdan tevbe etmeyi şu miskin kuluna lütf eyle ve affınla muamela et.
80 Ve veffıknî lil hayri ves sıdkı vettükâ
Ve eskinennil firdevse maa firkatin alet
Beni hayır, ihlâs ve takvaya muvaffak kil ve yüce toplulukla birlikte beni Firdevs cennetine sakin eyle.
81 Ve kün bî raûfen fî hayâti ve ba’demâ
Emûtü ve elkâ zulmetül kabri’ncelet
Hayatımda ve ölüp kabrin karanlığına vardığımda bana merhametli ol ve kabir karanlığını Üzerimden atarak beni aydınlığa çıkar.
82 Ve fil haşri beyyıd yâ ilâhî sahîfetî
Ve sekkıl mevâzînî bi lutfike in eradte
Ya ilahi Ne olur, Mahşerde amel sahifemi lütfunla ak eyle, Ve eğer hafif gelecek olursa sevap terazimi lütfunla ağır getir.
83 Ve cevviznî haddes sırâtı mûhervilen
Ve ahmiyennî min harri nârin ve mâ havet
Beni, keskin olan sırat köprüsünden koşarak geçir ve o büyük Cehennem ateşinden ve içindeki dehşetli azaptan koru.
84 Ve sâmihannî min külli zenbin ceneytühû
Vağfir hatîati’l ızâme ve in alet
İşlemşi olduğum her günahtan dolayı beni affet. Çok da olsa büyük günahlarımı hata ve kusurlarımı bağışla.
85 Feyâ hâmile’l ismillezi celle kadruhû
Tevekkâ bihî küllel ümûri tesellemet
Ey kadri yüce ismi Azamı taşıyan, onun bereketiyle Bütün tehlikeli işlerden kurtuldun ve selamete erdin.
86 Fe kâtil ve lâ tahşe ve hârib ve lâ tehaf
Ve düsse külle ardın bil vühûşi teammerat
Savaş, korkma! Harbet, çekinme! Vahşi ve acımasız zalimlerle dolu her yere gir.
87 Ve akbil ve lâ tehrab ve hâsım men teş’a

 

Ve lâ tahşe be’sen lil mülûki velev havet

Saldır, kaçma! Dilediğin düşmanla mücadele et! Dört yanını kuşatmış da olsa hiçbir kralın gücünden korkma!
88 Felâ hayyetün tahşâ velâ akrabün terâ

 

Ve lâ esedün ye’ri ileyke bi hemhemet

Ne bir yılandan korkarsın, ne de bir akrep görürsün. Ne de bir aslan gürleyerek sana gelir.
89 Ve lâ tahşe min seyfin ve lâ ta’ne hancerin

 

Ve lâ tahşe min rumhin ve lâ şerrün eshemet

Ne bir kılıçtan, ne bir hançerin yaralamasından, ne bir mızraktan ve ne ortalığı almış kötülük ve tehlikeden korkma.
90 Cezâ men karâ hâzâ şefâatü Ahmedin (a.s.m)
Ve yühşeru fil cennâti mea hûrin huffifet
Bunu okuyanın mükâfatı Hz. Muhammed’in (a.s.m.) şefaatidir. Saf saf dizilmiş hurilerle birlikte Cennette toplanır.
91 Va’lem bi ennel Mustafâ hayru mürselîn
Ve efdalü halkıllâhi men kad teferrakat
Bil ki, Muhammed Mustafa (a.s.m.) en üstün Peygamberdir. Allah’ın yeryüzüne yayılmış kullarının en faziletlisidir.
92 Ve saddir bihî min câhihî külle hâcetin
Ve selhü likey tencü minel cevri vettağat
Yüce şanından dolayı her dileğinin başında onu an, onu şefaatçi yap ve her türlü zulüm ve tecavüzden korunmak için O’nu (asm) vesile kıl.
93 Ve salli ilâhi külle yevmin ve sâatin
Alel mustafa’l muhtâri mâ nesmetün semet
Yâ İlâhî Her gün, her an ve her rüzgâr estikçe o seçkin Muhammed Mustafa’ya (asm) salât eyle.
94 Ve salli alel muhtâri vel âli küllihim
Ke addi nebâtil erdı ver rîhı mâ seret
O seçilmiş Muhammed’e (a.s.m.) ve bütün Âline yeryüzünün bitkileri ve kıyamete kadar esen rüzgârın esintileri adedince salât eyle.
95 Ve salli salâten temleül erda ves semâe
Kevebli ğamâmin ma’ ruûdin tecelcelet
Parıldayan şimşeklerle birlikte bulutlardan dökülen yağmurlar adedince ve yeri göğü dolduracak kadar salât eyle!
96 Fe yekfîke ennellâhe sallâ bi nefsihî
Ve emlâkehû sallet aleyhi ve sellemet
Bizzat Hz. Allah’ın ve meleklerinin ona salât ve selâm getirmesi (Onun (asm) şanının büyüklüğünü göstermesi bakımından) sana yeter.
97 Ve sellim aleyhi dâimen mütevessilen
Meded dehri vel eyyâmi mâ şemsün eşrakat
O halde sen de, yıllar ve günler sürdükçe ve güneş ışık saçmaya devam ettikçe, sürekli olarak ve şefaatini dileyerek ona salât getir.
98 Ve sellim alel athâri min âli hâşimin
Adede mâ haccel hacîcü ve sellemet
Âl-i Hâşim’den (Haşim Oğullarından) o paklara, hacılar Kâbeyi ziyaret edip onu selâmlamaları adedince selâm eyle.
99 Verda yâ ilâhî an Ebî bekrin ma’ Omera
Ve ardı alâ Osmâne mea haydera’s sebet
Yâ İlâhî Hz. Ebû Bekir ve Ömer’den, Hz. Osman ve sarsılmaz Haydar’dan da (Allah’ın Arslanı Hz. Ali’den) razı ol.
100 Kezal âlü vel ashâbü cem’an cemîahüm
Maa’l evliyâi ves sâlihîne ve mâ havet
Aynı şekilde bütün Âl ve Ashabından, evliya ve salihlerden ve bunlara tâbi herkesten razı ol.
101 Mekâlü aliyyin vebnü ammi Muhammedin (a.s.m)
Ve sirru ulûmin lil halâikı cümmiat
Bu, Hz. Muhammed’in (a.s.m.) amcası oğlu Hz. Ali’nin sözleridir. Onda mahlûkat için ilimlerin özü ve sırrı toplanmıştır.
Daha yeni Daha eski