40 Esma-i Erbain-i İdrisiyye Duası, Anlamı ve Fazileti

40 Esma-i Erbain-i İdrisiyye Duası, Anlamı ve Fazileti

Hz. İdris Peygamber tarafından hazırlanılmıştır. Ve bu sebeble esmai idrisiyye diye adlandırılmıştır.

Hz. İdris Peygamber ibrani veya suryani lisani üzere okumuş olduğu bu 40 isim 40 duadır. Bu dualarla Allah’ı Teala’ya dua etmiş ve kabul olunmuştur. Ebul Mekarim Fahreddin Hazretleri bu duaları farsçaya çevirmiştir.

Allâh-u Te’âlâ, İdris (Aleyhisselâm)a kırk ism-i şerîf öğretmiştir.

Fakat bu ism-i şerifler kendilerine şerh yazan Şeyh Suhreverdî Hazretleri’ne nispet edilmeleriyle meşhur olmuşlardır.

Bunlardan her biriyle yapılan duaya icâbet çok çabuk olacağından her biri ism-i âzam kabul edilmiştir.

Bu ism-i şerifler ulemâ, evliyâ ve kutuplar nezdinde hızlı ve etkili tesirleriyle meşhur olmuştur.

Evliyâullâhtan birçoğu en yüksek makamlara sadece bu isimlerin bereketiyle vâsıl olmuşlardır.

Bu isimleri zikretmekle meşgul olanların üzerinde bu isimlerin bereketi süratle belirgin olur. Ancak bunun şartı takvâya riâyet ve hâlis niyettir.

Allâh-u Teâlâ bu isimleri İdris (Aleyhisselâm)’a indirmiş, bunların bereketiyle kavmine karşı ona yardım etmiş, onu onların yanlış işlerinden kurtarmış, onlar da ona iman ve ittibâ ederek felah bulmuşlardır.

Sonra İdris (Aleyhisselâm) göklere kaldırılınca Allâhü Teâlâ bu ism-i şerifleri onun ümmetinde bırakmış, onlar da bu ism-i şerifleri okuyup istifâdeye devam etmişlerdir.

Birbirinden veraset yoluyla bu isimler İsâ (Aleyhisselâm)’a intikal etmiştir. O da bu ism-i şeriflerle ölüleri diriltmiş, körü ve alacalıyı iyileştirmiş ve bir nice mûcize izhâr etmiştir. On iki bin Yahudi kendisini öldürmek için bulunduğu yeri kuşattıklarında Allâh-u Teâlâ bu isimler bereketiyle onu göklere kaldırmıştır..

Böylece İsâ (Aleyhisselâm)’ın göğe kaldırılışından sonra Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) gönderilinceye kadar dünya bu isimlerden hâli (boş) kalmıştır.

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) gönderilip gazâlar başlayınca Hendek Muharebesi’nde Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) büyük sıkıntıya düşmüş, o zaman Allâh-u Teâlâ bu ism-i şerifleri Habîbi (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’e tekrar inzal buyurmuş ve kendisine bu ism-i şeriflerle gizlice dua etmesini emir buyurmuştur. Rasûlüllâh(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) de bu ism-i şerifleri okumuş, Allâh-u Teâlâ bu ism-i şerifler hürmetine kendisini ve ashabını kâfirlere gâlip kılmıştır.

Her biri ism-i azam kuvvetinde olan bu isimler, dünya ve ahiretle ilgili tüm istekleri en süratli şekilde gerçekleştirir.

“Erbaîn-i İdrisiyye” – Hazreti İdris (Aleyhisselam)’a indirilen 40 ism-i şerif

KIRK ESMA 40 ERBAİN DUASI

Allahümme inni es’elüke bi hakkı hazihil esma-i şeriyfeti ve
şereha ve kerematihi en tusalliye ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin ve es’eluke imanen ve emanen min ukabiddünya vel ahireti veen tahbise anni ebsarezzalemeti vel müridine bissue veen-tasrife kulubehüm an şerri ma yudmirunehü ila hayri ma la yemlikühü gayrüke allahümme hezedduai minni ve minkel icabetü ve hazel cehdü minni ve aleykel tüklanü vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azimi ve sallallahü ala hayri halkıhi mühammedin ve alihi’t tayyibinet tahirine ecmain birahmetike ya erhamer rahimi ya hayyum ya kayyum ya rab.


BİRİNCİ İSİM DUA: “Sübhaneke la ilahe illa ente ya rabbi külli şey’in ve varisühü.”

Anlamı:
Ortağı ve benzeri olmayan ey Sübhan Allah! Bütün noksanlık’tan ve acizlik’ten münezzehsin. Şanına layık olan kemal sıfatlarınla mevsuf ve hakkıyla mabud olan ancak Cenâb-ı İzzetindir.
 • Ekabir katına varıp karşısında 7 defa okuyup üstlerine üfürseler; o ekâbirin muhabbeti o kimseye düşer, gönlü sever.
 • Her kim bu şerefli ismi (duayı) çok okusa; müşkül nesneler açılır. Şek şüphe gönülden gider.
 • Bir kimsenin bir kimseden dünyalık haceti olsa; Pazar günü güneş doğarken haceti için niyet edip 24 kez bu şerefli ismi (duayı) okusa o haceti yerine gelir, kuşkusuz şüphesiz.
 • Bir kimsenin sevdiği ram olmasa, o kimse önce gusül etsin. Temiz elbise giysin ve bir yenir nesne üzerine 120 defa bu ismi şerifi okuyup-üfürüp yedirsin. Haliyle muti olur.
İKİNCİ İSİM DUA: "Ya İlahel aliheter-refii celalühü.”

Anlamı:
Ey İlahel ecellil aliyyül alal Tecelliyi Celalin şirki hevayi ve zenbi vücudu muzmahil ve İfna edip nuru hakikatınla gönlüme sebat veren mabudu hakikim ve maksudu tahkikim İlâhi Sensin. Celali izzetin gayet yücedir.
 • Eğer bir kimsenin eli dar olsa, fakir olsa halkın gözünde hakir olsa; 20 gün müddetle her gün bu şerefli ismi (duayı) 15 defa okumalıdır. Halkın gözünde yücelir. O kimseyi gören herkes büyük, ulu görür. O kimse artık fakir olmaz.
ÜÇÜNCÜ İSİM DUA: “Ya Allah’ül mahmudü fi külli fialihi.”

Anlamı:
Ey iyilikle vasf olunmuş ve övülmüş olan Allahım! Ezelî ve ebedî olarak bütün işlerin şaibe-i zemmden (ayıplanacak, yerilecek durumdan) masun olup 18.000 alemde belki nice 100.000 âlem içinde, alem-i afak ve enfüsde zuhur eden efal-i ulühiyetin Mahbub ve mer-gub olarak övülmüş ve övülmektedir.
 • Eğer bir kimse Cuma günü gusül etse ve temiz elbise giyerek erken saatte camiye gitse; cemaatle namaz kıldıktan sonra cami içinde bir halvet yerde 200 kere okusa. Her ne niyet ve dilekte bulunmuşsa elbet de o dileği hasıl olur.
 • Bir kimse bu şerefli ismi günde 66 kez zikir etse; Allah Tealanın emri gereğince çirkin ahlakı güzel ahlaka tebdil olur ve övülen, beğenilen işlerde bulunur.
DÖRDÜNCÜ İSİM DUA: “Ya Rahmane külli şey’in ve rahimehü.”

Anlamı:
Ey merhamet edicilerin merhamet edicisi olan Allahım! Öyle merhamet edicisin ki; Tecelliyi celali ulühiyetin satvati heybetinden velhü hayran olan bütün abid kullarına ve eşyai efride tecelliyi cemal rahmetinin feyz asanıyle bila garazin vela ivazın mübalağa ile merhamet ve şefkat edicisin.
 • Bir kimse zalim ve mütekebbir olsa da onun zulüm ve tekebbürlüğünün (1) gitmesi istenilse bu şerefli ismi beyaz ipek üzerine misk ve zağferanla (2) yazıp o mütekebbir ve zalimin kendi adım ve anasının adım da beraber yazmalı ve o kişinin yattığı yere gömmelidir. Fakat gömdüğü yer temiz olmalıdır. Eğer temiz olmazsa o kişinin ölmesinden korkulur. Böyle yapınca o kişinin yaramaz kötü huylan gidip iyi huylan hasıl olur inşallah.
BEŞİNCİ İSİM DUA: “Ya Hayyü hine la hayye fi deymumiyyeti mülkihi ve bekaihi.”

Anlamı:
Ey ezeli ve ebedî Hayy (diri) olan Allahım! Tasarruf at mülkünde hayatının devamlılığına sınır yok. Hayatının sonsuzluğuna nihayet yok. Bütün kemal vasıflarla diri olan bilginsin. Vücudu kerimine zeval ve intikal anz olmaz. Hayatının miktarı zamandan ve imkân sınırından müstağni olan mutlak dirisin.
 • Bir kimse gayet hasta olsa ve hastalığına ilaç tesir etmese; bu şerefli ismi bir çini çanağa veya bir kalaylı kaseye misk ve zağferanla yazıp ve nöbet şekeriyle karıştırıp hastaya içirseler şifa bulur.
 • Her kim bu şerefli ismi devamlı okusa ömrü uzun olur.
ALTINCI İSİM DUA: “Ya Kayyumu fela yefütü şey’ün min ilmihi vela yeudühü.”

Anlamı:
Ey vücudu zatı hakıkıyesi ve kemâli sıfatiyesi ve efaliyesi ve evsafı zatiyesi kendi zatıyla kaim ve celal zatiyesi kaim bizzat olan Allahım! Bütün alemler içinde bütün mahlükatın mesalihi sürî’lerini ve umuru manevilerini tedbir etmekte ününden bir şeyin zerresi fevt olmaz.
 • Eğer bir kimsenin idraki ve hafızası zayıf olsa da işittiğini ve okuduğunu hatırında tutamasa 40 gün müddetle her gün 27 kez bu şerefli ismi (duayı) okumalıdır. Tam bir teveccühle (inanarak) ve tahareti kamile ile okuyunca gönlü öylesine safi (berrak) olur ki; her ne işitse ve okusa unutmaz.
 • Eğer bir kimse bir şey kaybetmiş olsa ve ne olduğunu, kimin aldığını bilmese Pazartesi gecesi bu ismi şerifi 121 defa okusa o kaybolan nesnesi niyetine.. Ve yatıp uyuşa; ruhaniler tarafından buna rüyasında yahut uyanıklığında bir belirti yahut haber verilir. Veya çalan kimsenin suretini buna açıkça gösterirler.
YEDİNCİ İSİM DUA: “Ya Vahidül baki evvelü külli şey’in ve ahirühü.”

Anlamı:
Ey ezelî, ebedi, bakî, daim ve vahid olan Allahım! Zuhuru esma ve sıfatı vahidiyetin tecellisiyle zahir olan eşyanın evveli ve ahiri Sensin. Rücular sanadır.
 • Eğer bir kimsenin düşmanı olsa ve düşmanından korksa. öğle vaktinde cenabet olmadan gusül etsin, öğle namazını kılsın. Namazdan sonra bu ismi (duayı) 50 defa okusun. Hakk Teala o kimsenin düşmanını dost eder. Birbirlerine muhabbet ederler.
 • O kişinin zatına sihir ve cadılık tesir etmez.
SEKİZİNCİ İSİM DUA: “Ya Daimü bila fenain vela zevale limülkihi ve bekaihi.”

Anlamı:
Ey daim ve vücud-u mutlak olan Allahım! Mülkünde tasarruflarının devamının nihayeti yoktur. Ebedî ve daimdir. Fena ve zeval (yok olmak ve sona ermek) kabul etmeyen, daim ni’metlendiren, daim ihsan eden, daim afüv eden ve bağışlayan, daim hakk olan sensin Ya Rabbi!
 • Eğer bir kimse makamından azledilmemesini, sabit (devamlı) kalmasını dilese; 3 gün oruç tutmalı sonra bu azim (büyük) ismi her gün 300 kere ve her gün öğle namazından sonra 50 şer kez okumalı. Makamından azledilmez.
 • Düşmanları ona bir şey yapamaz.
DOKUZUNCU İSİM DUA: “Ya Samedü min gayri şibhin fela şey’e kemislihi.”

Anlamı:
Ey ezelî, ebedî ve daim Samed olan Allah’ım! Zatı Ehadiyetin nazire ve teşbih kabul etmez. Ve Zatı Vahidiyetin şeylerden bir şeye benzemez ve misali olmaz.
 • Karı koca yahut iki dost arasında anlaşamamazlık olsa; aralarını düzeltmek için bu ismi şerifi bir kadeh içine aldığı kadar yazıp haşinlik edene içirseler yahut ikisi de içse; aralarında ülfet hasıl olur.
ONUNCU İSİM DUA: “Ya Bari’e fela şey’e küfvün yüdanihi vela imkane livasfihi.”

Anlamı:
Ey bütün alemlere türlü türlü ni’metler in’am ve ihsan eden, iyiliği, ihsanı çok olan kerem sahibi Allahım! Zatı ecellü ala’nm insaniyet sıfatına muadil ve inamiyetine mümasü yoktur. İyilik ve ihsanını tam olarak vasf etmek mümkün değil. Bütün alemlere inam ve ihsan eden sensin.
 • Bir kimse insanların dilinden emin olmak dilese ve kendisi hakkında kötü söz söylememelerini istese; yaklaşık 15 gram ağırlığında bir kurşun levhanın üzerine bu ismi, kendi ismim ve aleyhinde konuşan düşmanlarının isimlerini yazdırsa; levhayı bir balığın kamına koyup temiz bir toprağa gömse; o levha gömülü durdukça düşmanlarının dili bağlı olur. Aleyhinde konuşamazlar ve ona muhabbet ederler. Onunla gerektiği şekilde konuşurlar.
ONBİRİNCİ İSİM DUA: “Ya Kebiyrü entellahüllezi la tehtedi’l ukulü livasfi azameti.”

Anlamı:
Ey ezelî, ebedî Kibriya sahibi olan Allahım! Öyle azamet ve kibriya sahibisin ki; zümre-i irfanın kalblerini hidayet nurunla safi ve basiret gözlerini mucella (parlak) edersin. Evsaf-ı azametin ve kibriya-i celaletin müşahedesiyle haz ve nasibalırlar ve gönülleri vasf-ı azametle vüs’atleri (genişlikleri) miktarı dolar.
 • Bir kimsenin borcu çok olsa; bu ismi devamlı okusa, Allah Teala borcunu ödetir. Hiç ümit etmediği yerden dünyalık gelir.
 • Bir kimse günde 232 kere zikir etse; nimeti artar. Vakti hoş geçer. İnsanlar arasında şanı yüce ve bulunduğu yerin eşrefi olur.
ONİKİNCİ İSİM DUA: “Ya Bari’ennüfuse bila misalin hala min gayrihi.”

Anlamı:
Ey her canlıyı ayrı ve başka başka değişik şekilde yaratan Barii Zülcelâl ve kemal olan Allahım! İcadındaki şekillerde olan uygunluk, nizam-ı kemal, tedbir ve tertibi birbirine uygun olan Barü muhakkak ve mevcud-u mutlaksın.
 • Bir kimseye kötü göz erişse yahut sihir tesir etse de kurtulmak istese; her türlü madenden (hangisi olursa) bir levhaya bu ismi yazıp üzerinde bulundursa kötü göz tesir etmez ve sihir batıl olur. Eğer devamlı okursa cüzamdan, barsdan ve bütün illetlerden emin olur.
 • Bir kimsenin Allah’dan bir haceti olsa; bu şerefli ismi elinin içine yazıp ellerini semaya kaldırsın.
ONÜÇÜNCÜ İSİM DUA: "Ya Zekiyyü’t tahirü min külli afetin likudsihi.”

Anlamı:
Ey zekîyyi nazif’ün Nâkîü hakiki mutlak; ezelî, ebedî bütün afetden zatı paki kudsiyei kemalatınla pak, arî ve tahirsin. İnsan nevinin hatıralarına gelen afetlerin hepsinden münezzeh zekîyyi mutlaksın.
 • Çarşamba günü gusül edip temiz elbise giyerek bir halvet’de (6) oturmalı. Günde 1051 kere bu ismi (duayı) zikir etmeli. Kalbinde habasetden,(7) buğzu adavetden bir şey olmaz. Zümrei Ruhaniyinden 7 şahıs icabet eder. Onların alameti şudur. Yeşil elbise giyerler. Beraber otururlar. Onlardan birisi konuşur. Tevazu ile reddi kelam etmelidir. Murad ve maksat her ne ise söylemelidir. Bu 100 gün halvet ile husule gelir. Perhizi kamile ile hayvanattan ve onlardan hasıl olan gıdalardan sakınmalıdır. O ruhani şahıslarla konuştuğunda hacetini talep etmelidir. Onlar:
 • “Semi’na ve ata’na (işittik ve itaat) ettik derler.”
 • Onlardan yanında bulunması için bir alamet istemelidir. Bir daha ki halvete hacet kalmamalı. Onlar bir beyaz cevhere benzer bir nesne verirler. Üzerinde yeşil hat ile yazı vardır. O şahıs onu alıp yüzüne gözüne sürmeli ve onlara burada yazılı olan ismi bana öğretin demelidir. Onlar öğretirler. Hatta o yeşil hat ile yazılmış yazıyı okuyunca o ruhani şahıslar orada hazır olurlar. Yeryüzündeki ve denizlerdeki acaipliklere muttali (8) ederler.
ONDÖRDÜNCÜ İSİM DUA: “Ya Kafi el müvessı’i lima halaka min ata ya fazlıhi.”

Anlamı:
Bütün mertebelerde zahir-batın, halka yetecek miktar yardımı kemali fazlın ve çok bağışınla zahmetsiz bahşeden (veren) kafii mutlak kıymetli varlıksın Ya Rabbi!
 • Bir kimse, Allah Tealanın; rızkına genişlik vermesini murat etse: Bu zikri şerifi günde 7000 kere olmak üzere bir yıl kamilen zikir etmelidir.
ONBEŞİNCİ İSİM DUA: “Ya Nekıyyen min külli cevrin lem yerdahü velem yuhalıthü fialehü.”

Anlamı:
Ey tam mutlak Nakî olan Allahım! Ezelî, ebedî Zât-ı pak’ın ve kemâli nezafeti sıfatın ve itidali nüzheti fiilin; çevri cefanın ve zulmü eza’nın çeşitlerinin her türlüsünden tam temizlik paklıkla münakkaddır. Hoşnud olmadığın ve rızana muhalif olan fiiller; efal’i kemaliyei nüzhetine karışmayan fail’i muhtarı hakikisin.
 • Bir kimse şerefli ismin zikrine devam etse; Cenâb-ı seyyid’ül kainat aleyhi efdalüttahiyat hazretlerini rüyasında görür ve çeşitli sevinçli haberlerle müjdelenir. Hazreti Resul (AS.) Ahiret amellerini haber verir. O kimsenin kalbinden dünya muhabbeti kaldırılır ve itminanı kalp hasıl olur.
 • Bir kimse hapis olsa; bu ismi çok zikir etmekle (okumakla) hapisten kurtulur. Ve o hapishane harap olur. Ve hapseden zalim cebbar helak olur.
ONALTINCI İSİM DUA: “Ya Hannanü entellezi vesiat külle şey’in rahmeten ve ilmen.”

Anlamı:
Ey geniş rahmet ve karşılıksız iyilik severlik sahibi olan Allahım! İlmin eşyayı ihata etmiştir, kaplamıştır. Bütün eşya sınırsız rahmet denizine gark olup ibadet eden kullarına rahmet ve cömertlik hazinelerinden çok çok, türlü türlü ihsanlar, bağışlar bahşeden, çok rahmet ve merhamet sahibisin.
 • Bir kimse 40 gün itikaf etse ve bu sırada bu ismin (duanın) zikrine devam etse o kimseye bir melek gelir. Allah Teala onun makamını Arşın altında kılmıştır. O meleğin emri altında 70.000 melek vardır. Muhtelif suretlerde görünürler. Ama ismin tesiratı sabit olduğunda onlar icabet etmez olurlar. Hemen ancak hakemleri olan Melek gelir, o kimsenin karşısında kaim olur. Selam verir. İtikafda (10) olan kimse de selamını alıp muradının hasıl olması için yardım talep etmelidir. O melek dileğini yerine getirir.
 • Bir kimse günde 1000 kere bu ismi okumaya devam etse; borçlu ise Hak Teala borcunu ödettirir.
 • Hapis ise kurtulur.
 • Sihir yapılmışsa ondan uzak olur.
ONYEDİNCİ İSİM DUA: “Ya Mennanü zül ihsani kad amme külle’l halaıkı mennehü.”

Anlamı:
Ey mübalağa ile envai ni’metler verici ni’-met ve ihsan sahibi olan Allahım! Fazl ve ni’metlerinin ve kereminin ihsan ve bağışı bütün yaratılmışlara umumidir. Mü’min kafir fark ettirmeksizin, hepsine veren sensin.
 • Bir kimse bu ismi çok okusa; borcu kendisine ödettirilir. Ve hakk Teâlâ’nın ve insanların sevgilisi olur. ömrü uzun olur. Zürriyeti çok olur. Sonu hayırlı olur.
ONSEKİZİNCİ İSİM DUA: “Ya Deyyane’l ibadi küllün yekumü hadia, lirehbetihi ve rağbetihi.“

Anlamı:
Kullarım mübalağa ile daim muhasebe edici ve amelleri muktezası ivazlar verici Ey deyyan Zülkemal ve Mevlayı müteal; kahrı celal azametin terhibi (sakındırmak) için, ve fazlı ihsana rahmetin tergıbi (rağbet ettirmek) için kulların korku ile rica arasında huzu, huşu üzere kaim ve tevazu edicilerdir.
 • Bir kimse bu ismi şerifi her gün 5000 kere olmak üzere 90 gün zikir edip bu isimle dua etse; acaipler, garaipler (acaib-garaib şeyler) görür. Ervah (11) ve eşbaha (12) mutasarrıf olur. Hızır ve Ilyas Aleyhimüsselâmla karada ve denizde mutasarrıf olur.
ONDOKUZUNCU İSİM DUA: “Ya Halika men fissemavati velardı ve küllün ileyhi mea’dühü.”

Anlamı:
Ey hallak’u kevnü mekan ve ey mevcudu ervah-ı kerubiyan ve ey rezzak-ı alemiyen ve ademiyen; Bütünüyle cemi ulviyatı Semavi mukadderatı ve bütünüyle süfliyatı arz’ıyei zevatı ve zerratı yaratan halık ve layezal ve mebdei küllisin. Cümle zevatın muaddilisin. (Tâdil edenisin). Bütün zevat yine sen azi-müşşana avdet ederler.
 • Bir kişi kaybolsa; haberini bilmeseler. Bir kimse o kaybolan kişi niyetine bu ismi okusa, teşbih çekse, iki rekat namaz kılsa, her rekatında bir Fatihe 10 defa İhlas, 10 defa Ayetel Kürsi okusa; sonra bu ismi geyik derisine yazıp yastığının altına koysa; o gece o kaybolan kişiyi rüyasında görür. Hali ne oldu ise bilir. Kaybolan kişi vatanına gelir.
 • Bir kimsenin gaibi nerededir bilinmese; bu ismi 25.000 kez zikir etse; o kayıp olan kimse kısa zamanda vatanına döner.
 • Eğer malı kaybolmuş kimse aynı şekilde zikir ederse malı bulunur.
YİRMİNCİ İSİM DUA: "Ya Rahime külle sarihin ve mekrubin ve gayesehü ve mea’zehü."

Anlamı:
Ey Rahim-i Vacibittâzim. Bütün zayıflara merhamet edicilerin en merhamet edicisisin. Ey rahmet edicülerin en rahmet edicisi. Ve bütün düşmüşlere yardım ve imdat etmek rahmetindendir. Yardıma muhtaç olanlar; ayrılık ateşinden, uzak kalmakdan meydana gelen ümitsizlik derd ve tasasından has rahmetine sığınırlar.
 • Bir kimse bir kişiyi teshir etmek (ele geçirmek, elde etmek) murat etse; riyazat-ı kâmile (14) üzere hayvani gıdalar yemekten sakınsın. Bu şerefli ismi (duayı) matlubunun (elde etmek istediği kimsenin) adını ve kendi adım beraber yazıp güzel kokularla tütsüleyip bir akar suya bıraksın. Bıraktığı sırada o suyun yanında bu ismi 1000 defa okusun. O kimse musahhar olur (sinirlenmiş, büyülenmiş) olur. Yahut aşık olur.
 • Bir kimse her gün günde 5500 kere bu ismi şerifi zikir etse; 40 güne dek muradı hasıl olur ve muradından da fazla olur. Allah Tealanın izniyle.
YİRMİBİRİNCİ İSİM DUA: “Ya Tamme fela tesifü’l elsünü külle künhi celâlihi.”

Anlamı:
Ey Tamm Vacibü zülcelal; Mülk ve melekutda, âlem-i gayb ve şehadetde îzzü celalin terbiye ve tasarrufatmı en düzgün ve açık konuşan bir dilin söz ve ibaresi aslı ile tam olarak vasfedemez.
 • Eğer bir kimse ilim ve maarifet öğrenmek istese, her gün bu ismi (duayı) bir kere okusun. Çok fayda görür. Dilinden acaib manalar dökülür.
 • Bir kimse günde 4440 kere olmak üzere 99 gün müddetle bu mukaddes ismi zikir etse; Allahü Zülcelâl onu ilm-i Ledünnî ile rızıklanır. Her sualine Cenâb-ı Hakdan haber-i ilham olunur. Yani ilham ile hatırına gelen sualin cevabını almış olur.
YİRMİİKİNCİ İSİM DUA: “Ya Mübdial bedâ’i lem yebgı fî inşaiha avnen min halkıhi.”

Anlamı:
Ey Mübdii! Bütün kâinatı ve mahsus unsurları ihdas edici mutlak yaratıcısın. Ve bütün mana, söz ve ibareleri ve harflerdeki bilgileri icad eden muhakkak yaratıcısın. Bütün ulvî ve süflî şeylerin hepsini aletsiz ve maddesiz vücuda getirmekde, var etmekde hiç kimseden bir yardım istemezsin.
 • Bir kimse her gün 77 kere bu mübarek ismi zikir etmeye devam etse; İlim (Maarifet, keşf) keramet zikreden kimse için hasıl olur. Ve Allah’ın izniyle çok faydalarla rızklanır. Ve o kimsenin kalbinden diline çeşitli üimler ve faziletler akar.
YİRMİÜÇÜNCÜ İSİM DUA: “Ya Allamel guyubü fela yefütü şey’in min hıfzıhi vela yeudühü.”

Anlamı:
Ey gaiblerdeki gizliliklerin sırlarım bilen Allahım! Eşyanın sırlarından bir şeyin miskal zerresi ilminden ve hıfzından kaybolmaz, yok olmaz. «Kad ehate bi külli şeyi ilmi» (Allah’ın ilmi her şeyi kaplamıştır.) âyetdir.
 • Bir kimse doğru ve düzgün bir niyetle bu ismi şerifin zikrine devam etse; Allah Teala ona iki dünya (dünya ve ahiret) saadeti verir ve o kimsenin ismi Maşrikten Mağribe dek şöhret bulur.
 • Bütün insanlar ona inanır, hepsinin önderi olur.
YİRMİDÖRDÜNCÜ İSİM DUA: “Ya Halimen zel-enati fela yuadilühü şey’ün min halkıhi.”

Anlamı:
Ey teenniyi kâmile sahibi olan hâlim va-cibüttekrim celle celalehu teâlâ Kemali hilmiyet sıfatına ve hakkaniyetinin teennisinin vasıflarına yaratıklarından bir şey muadil ve mümasil olmaz.
 • Bir kimse bu ismi şerifin zikrine devam etse; takva makamına ulaştıktan sonra riyazat-ı kamile ve kemali tezellül (17) ile ve iftikarla (18) hacetleri yerine getiren Allah Tealaya tazarru ve niyaz üzere 40 gün tamam olduğunda Cenâb-ı Hakk ve feyyazı mutlak o kimsenin kalbine ilim ve hikmet feyz (19) eder.
YİRMİBEŞİNCİ İSİM DUA: “Ya Muidü ma efnahü izabereza’l halaiki lidavetihi min mekafetihi.”

Anlamı:
Ey bütün fani (yok) olanları halli fena’sı (yok oluşu) üzere iade edici kadiri cebbar. Kemali kudretini izhar ve hükmü tevfizini ibraz için bütün yaratılmışları kabirlerinden çıkdığı vakit davetinin korku ve haşyetinden yaratılmışlar zelil, şaşırmış ve çaresiz oldukları hâlde mahşer yerine iade edicisin.
 • Her kim bu ismi şerifi zikir etmeye devam etse; insanlar arasında heybetli ve azametli olur. Şöyle ki: Mehabet’inden (heybetinden) insanlar ona: “Hayır! ve Evet! diyemezler.”
 • Bir kimse makamından ve mertebesinden sakıt olsa (düşse) evvela perhizi kamile ile riyazet edip her gün 7000 kere olmak üzere 40 gün zikir etmelidir. Bu müddet tamam olduğunda muradı hasıl olur. Ve yine bütün insanlar ona itibar ederler.
 • Bir kimse bu ismi (duayı) ikindi namazından sonra 300 defa okusa; insanların dili o kimse üzerine bağlı olur. Bu isme akd-il-lisan derler. İsm-i azam da demişlerdir.
YİRMİALTINCI İSİM DUA: “Ya Hamidü’l fealü zelcemni velmenni ala cemî’ı halkıhî bilutfihi.”

Anlamı:
Ey bütün işleri övülmüş olan Allahım! Her çeşit ni’metlerin; zahiri ve batını nimetlerinin hepsi; lûtfu keremin ve fazlı inayetinle bütün yaratıkların içindir.
 • Her kim bu ism-i şerifi devamlı olarak günde 300 kere zikir etse; dilinde fesahat (konuşmasında düzgünlük, açıklık) peyda olur.
 • Yüzüne melahat (güzellik) gelir.
 • Akidesi (inancı) temiz ve düzgün, hali güzel olur.
 • Bu duayı okuyanın malı her defasında eksilmez, git gide artar.
YİRMİYEDİNCİ İSİM DUA: “Ya Azizü’l meniü-l galibe ala cemî’ı emrihi fela şeye yuadülihü.”

Anlamı:
Ey Aziz zülcelal! Zatı izzu celalin misalsizdir. Seha hususunda zatına vusul müyesser değildir. Ki; celali izzetin men eder. Cümle alemden müstağni padişahı layezalsın. Her ne emrin olursa hükmü fermanın üzere kuvvet, güç ve mutlak galibsin.
 • Her kim bu şerefli ismi günde 112 kere zikir etse; insanlar arasında muazzez ve mükerrem olur.
 • Bir kimse bu ismi (duayı) okumaya devam etse; asla fakirlik görmez.
YİRMİSEKİZİNCİ İSİM DUA: “Ya Kahirü zü’l batşişşedidî entellezi la yutaku intikamühü.”

Anlamı:
Ey kahr-ı zülbatşiş! Şedid öyle şiddet sahibi kahri zülcelalsın ki; ukubat intikamına takat getirilmez.
 • Bir kimse iki askerin yahut iki kimse arasını ıslah için aralarına girse; evvela bu şerefli ismi 700 kere okuyup gizlice iki tarafın üzerilerine üfürse; onların aralarını düzeltir.
YİRMİDOKUZUNCU İSİM DUA: “Ya Garibe’l müteali fevka külli şey’in ulüvvü irtifâ’ıhî.”

Anlamı:
Ey bize bizden yakın olan karib ü müteal bîzeval; ulüvvü refiuşşânm mülk melekutaa efrad eşyanın ve bütün ulvi şeylerin üstünde aliyyül alasın. (Yücelerden yücesin.) Her eşyaya akrabı kurbetin tecelliyatına nisbet olan kurbu hakkaniyetindir.
 • Bir kimse bu şerefli isme devam etse; o kimse Hakka kariblik (yakınlık) hasıl eder. Ve Halık (yaratıcı) da ona yakın olur. Eğer düşman ve eğer dost. Zira bu şerefli ilmin hassalarındandır ki; hem dostluğa, hem düşmanlığa yarar.
 • Eğer hassaten bir düşmanı dost etmek niyetine günde 1000 defa olmak üzere 7 gün zikir etse; o düşman dost olup ona yakın olur.
OTUZUNCU İSİM DUA: “Ya Müzillü külli cebbarin anîdin bi kahri azizi sultanihi.”

Anlamı:
Ey Müzill Cebbar-el mütekebbir olan Allah zül-celâl celle şâne teâlâ. Yer yüzünde kendini büyük görüp tekebbürlük eden fesad ehli cebbarları ve fakirlere, zayıflara gaddarlık edip mallarını yağma eden, zulümde haddim, aşan cebbar anidlerin hepsini galebe-i kahrı celalin tasallutu ile izlal (zelil) hor, hakir ve sefil edersin.
 • Bir kimse bu ismi (duayı) her ne niyetle okursa kabul olur. Hem okumalı hem de üzerinde bulundurmalıdır.
OTUZBİRİNCİ İSİM DUA: “Ya Nure külli şey’in ve hüdahü entellezi felaka-zzulumati nurühü.”

Anlamı:
Ey mutlak nur ve muhakkak «hidayet edici olan Allahım! Zulmeti Adem’den bütün eşyayı vücud sahrasına ihraç ve izhar eden sensin. Öyle nuru hadisin ki; mü’min olan kulların beşerî zulmeti, nefsî kederleri, beğenilmeyen ahlakın ve yerilmiş, kötü sıfatın zulmetlerini hidayet nurun sarıp kaplar. Nurunun tecellisiyle gönülleri sevabınla pürnur edersin.
 • Her kim insanların içinde yüzünün parlak olmasını isterse bu şerefli ismi günde 120 defa zikir etmeye (okumaya) devam etmelidir. Allah’ın izniyle yüzü nurlu ve güzel olur.
 • Bu ism-i şerif her ne niyetle okunursa; okuyanın muradı hasıl olur. Allah’ın izniyle. Hem okumalı hem ismi (duayı) üzerinde bulundurmalıdır.
OTUZİKİNCİ İSİM DUA: “Ya Aliyeşşamihi fevka külli şey’in ulüvvü irtifa’ihi.”

Anlamı:
Ey şanı yüce ve büyük olan Allahım! Galebe! kahrı ceberutunun ve fazlı ihsanınla tasarrufat iktidarının yüceliği; bütün bilinen ve akılla idrak edilen ulvî şeylerden daha ala ve yücedir. Teâlâ şane ulüvvü kebira.
 • Bu şerefli isim her ne niyetle okunursa; okuyanın muradı hasıl olur. Allahın izniyle. Hem okumalı, hem ismi (duayı) üzerinde bulundurmalıdır.
OTUZÜÇÜNCÜ İSİM DUA: “Ya Kuddusü-t tahirü min külli suin fela şey’e yüazühü min halkıhi.”

Anlamı:
Ey ezelî ve ebedî Kuddûs olan Allahım! Zâtı pâkm ayıb olan şeyden ve halkın tevehhüm ettiği işlerden mukaddesdir. Şer yerlerde cari olan envai kötülüğün tümünden zât’en, sıfaten ve fiilen mutahhar ve münezzehsin. Ebrarın nefslerini, ahyar’ın kalblerini ednâ asîlikden, mülevves beşeriyetden tathir edicisin.
 • Bu isim (dua) her ne niyetle okunursa kabul olur. Hem okumalı hem de duayı üzerinde bulundurmalıdır.
OTUZDÖRDÜNCÜ İSİM DUA: “Ya Mubdîe’l beraya ve muÎde ma ba’de fenaıha bikudretihi.”

Anlamı:
Ey kudreti celaliye ve cemaliyenin, ilim ve iradeti kemaliyenin tam ihatasıyla bütün mukadderata karib olan, dualara icabet eden.
 • Bu ism-i şerif her ne niyetle okunursa kabul olur. Hem okumalı hem de duayı üzerinde bulundurmalıdır.
OTUZBEŞİNCİ İSİM DUA: “Ya Celilü’l mütekebbiri ala külli şey’in vel adlü emrühü vessıdku va’dühü.”

Anlamı:
Ey bütün mevcudatı icadla inşa, izhar ve ibda edici Cenâb-ı mübdiyi zülcelal! örneksiz İbda eylediğin (yarattığın) mahlükatının vücudu mümküne ve idam (yok) ettikden sonra geri eski halleri üzere celali azamet kudretinle iade edicisin.
 • Hayattan ümidi kesilmiş derecede bir hasta kimsenin yanında bir kimse taharetle bu şerefli ismi okumaya meşgul olsa 3 günde eseri müşahede olunur. Eğer vakti tamam değilse çabucak şifa bulur.
 • Bir kimse ölüm yerine düşse bu adı devamlı okusa ölümden kurtulur.
 • Bu şerefli isim her ne niyetle okunursa kabul olur. Hem okumalı, hem de duayı üzerinde taşımalıdır.

OTUZALTINCI İSİM DUA: “Ya Mahmudü felâ teblugul evhamü külli künhi senaihi ve mecdihi.”

Anlamı:
Ey bütün alemlerin tedbir umurları üzerine ızzu celali satvetinin ve Kibriya-ı kemali saltanatının adaleti ile tasarruf eden Hakim, Adil, Celil, Zülcelâl ve ey mütekebbiri vezir padişahı bizeval! Fûyuzatı hüküm ve fermanın mecrayı adl’den alemlere caridir. Ve zayıf, hakir, biçare kullarına vaadi kerimin sadıkdır.
 • Bu ism-i şerif her ne niyetle okunursa kabul olur. Hem okumalı hem de ismi (duayı) üzerinde taşımalıdır.
OTUZYEDİNCİ İSİM DUA: “Ya Kerimel afiv zel adli entellezi melâe şey’in adlehü.”

Anlamı:
Ey şam uluhhiyetine layık olan kemal vasıflarla ezelî, ebedî, devamlı hamd olucu Allahım! Zâtında meşkûr, mâruf, mezkûr ve hakkı ile mabud-u mutlaksın. Ya mabud-u müteal celle şanehu teâlâ! Bütün hamd-ü sena, şükür ve dua, açık ve gizli zikir üe devam üzre olan zevatın ve ehemmi cüziyeleri ve kuvvei müdrikei idrâkleri her senâi külliyeti’nin ve şerefi izzetinin hakikatına vasıl ve baliğ olamaz.
 • Bir kimse bu ismi (duayı) ne niyetle okursa hasıl olur. Hem okumalı hemde üstlerinde bulundurmalıdır.
OTUZSEKİZİNCİ İSİM DUA: “Ya Azîme zessenail fahiri vel izzi vel mecdi vel kibriyai fela yezille izzühü.”

Anlamı: Ey kerim Vacibit Tekrim! Mü’min kulların için vaadi kerimine vefa edici ve vaidini afüv edici kerimüşşanim ve adı sahibi hallakı cihansın. Öyle bir adli sübhansın ki; Ya Rabbel alemin! Bütün mahlukatın yaratılışında her şeyin itidal sınırı halis fiili adlindir.
 • Bu ism-i şerifi her kim ne niyetle okursa muradı hasıl olur. Hem okumalı ve hem de üzerinde bulundurmalıdır.
OTUZDOKUZUNCU İSİM DUA: “Ya Karibe’l mücibül,mudani dune külli şey’in kurbehü.”

Anlamı:
Ey azim vacibittâzim! Kendi şam azameti uluhiyetinf hakk tazim üe senayı azim sahibi şam büyük Allah’sın. Ve senaî izzet sahibi ulu Sübhan. Ve ey Senai mecid şeref sahibi hallak-ı cihan. Ve ey senâi kibriya sahibi kerim üısan. Zât’en ve sıfaten ve fiilen kemali izzetin ki; ezelen ve ebeden zül (gölge) arız olmaz.
 • Gazap olunmuş bir kimsenin selameti için bir başka kimse niyet edip bu şerefli ismi zikrederse o gazap olunan kimse selamete erişir.
 • Bir kimse ne niyetle okursa o niyeti hasıl olur. Okunmalı ve yanında taşımalıdır.
KIRKINCI İSİM DUA: “Ya Acibessenayiı fela tentıkul elsünü bikülli elaihi ve senaihî ve ya gıyasi inde külli kürbetin ve mücibi ınde külli dâvetin ve meazi ınde külli şiddetin ve recaî hîne tengatiu hîletî.”

Anlamı: Ey acibüs Senayı el bedayi es Sani el mutlak! Kullarına ihsan ve ita eylediği alai hüviyetin ve nimei uluhiyetin ve bizzat kendi Senai hakkaniyetinin her hakikatini elsinei beşeriyeden bir (lisan) lisanı nutka kaadir değildir. Yani kullarına ihsanlarının ve İlâhî nimetlerinin seni layıkıyla övmeği beşeri dillerden hiç bir dil anlatamaz.
 • Her kimin ulular katında haceti olsa; bu şerefli ismin zikrine devam edici olsa haceti reva olur.
 • Eğer bir kimse bir işi başarmaktan aciz kalsa; hiç kimse ona erişip yardım etmese, yahut bir zalimin elinde mahpus olsa; nice kere dua etmiş olsa da Allah Teala duasını kabul etmese bu ismi (duayı) 91 kez içten, ciğerden okusun. Allah Tealanın emriyle insanlar onu esirger ve de o hapisten azat olunur.
Daha yeni Daha eski