Esma-i Erbain-i İdrisiyye 6. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Esma-i Erbain-i İdrisiyye 6. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Okunuşu:Yâ Kayyumu fela yefütü şey’ün min ilmihi vela yeudühü.

Anlamı: Ey vücudu zâtı hakıkıyesi ve kemâli sıfa-tiyesi ve efâliyesi ve evsafı zâtiyesi kendi zâtıyla kaim ve celâl zâtiyesi kaim bizzat olan Allahım! Bütün âlemler içinde bütün mahlûkatın mesalihi sûrî’lerini ve umuru mânevilerini tedbir etmekte ününden bir şeyin zerresi fevt olmaz.

FAZİLETLERİ

  • Eğer bir kimsenin idrâki ve hafızası zayıf olsa da işittiğini ve okuduğunu hatırında tutamasa 40 gün müddetle her gün 27 kez bu şerefli ismi (duayı) okumalıdır. Tam bir teveccühle (inanarak) ve taharet-i kâmile ile okuyunca gönlü öylesine safi (berrak) olur ki; her ne işitse ve okusa unutmaz.
  • Her kim bu şerefli ismi (duayı) devamlı okusa gayb ilmi o kimsenin gönlünde peyda olur. Öyle ki; insanların benliğini (iç yüzünü) anlar.
Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur ki:

  • Bir kimsenin tabiatında nisyan yani unutkanlık galebe etse ve umuru eşyada idrâki merama kudreti olmasa ve bir şeyi hatırında tutmak hususunda güçlük çekse; nice kere tekrar ettiği halde hıfz edemese; her gün günde 27 kere olmak üzere 40 gün bu ismin zikrine devam etmelidir. Şu şartla ki; niyet-i sâdıka ve taharet-i kâmile ile bir hâlî (tenha) mekânda hakka tam teveccüh ile zikir etse Allah Teâlâ bu ismin nuruyla gönlünü nurlandırır ve artık o kimse unutkanlık hastalığından emin olur. Her hususda kolaylıkla hıfz ve idrâkine kuvvet gelir.
  • Eğer bu ismin (duanın) zikri ile devamlı şekilde meşgul olsa; Hak Teâlâ Levhi dilinden hicablan-nı feth edip maanii mugayyeb’e (gayb kapıları) o kimseye açılır. Ve O kimsede zamir-i nas’a (insanların benliğine geçmiş-gelecek havadislerinden vakıf olmakda ittilâ hasıl olur ve mazi – müstakbel vekailerinden haberdar olur. Her ne yol ile olursa olsun..
  • Eğer sakin olduğu mekânda Pazartesi günü 27 kere okuyup o yere (eve üfürse), Allah’ın izniyle ve bu şerefli ismin (duanın) bereketiyle o mekâna ebedî hırsız giremez.
  • Bir kimse bir şey kaybetmiş olsa; bilmese ki ne oldu? Ve nereye gitti? Bu niyet ile bu ismi (duayı) 120 defa okuyup yatmalıdır. Rüyasında kaybolan şeyinin ne olduğunu ona haber verirler. Eğer çalınmışsa gösterirler.

Daha yeni Daha eski