Esma-i Erbain-i İdrisiyye 4. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Esma-i Erbain-i İdrisiyye 4. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Okunuşu: Yâ Rahmane külli şey’in ve rahimehü, yâ Rahmân!

Anlamı: Ey merhamet edicilerin merhamet edicisi olan Allah’ım! öyle merhamet edicisin ki; Tecelliyi celâli ulûhiyetin satvati heybetinden velhü hayran olan bütün abid kullarına ve eşyai efride tecelliyi cemâl rahmetinin feyz âsânıyle bila garazin vela ivazın mübalağa ile merhamet ve şefkat edicisin.

FAZİLETLERİ
  • Bu ism-i şerifi çok zikreden kişi Allâh-u Te'âlâ katında mertebe sahibi, insanlar nezdinde sıddık, melekler katında tevbesi makbul, cinler nezdinde de reis olur.
  • Bu ism-i şerifi çokça okuyan kişiden kalp kasaveti (katılığı) kaybolur, artık o, acınan ve kendisine itaat edilen bir kimse olur.
  • Bu ism-i şerifin duasına her gün ve gece (yirmi dört saat zarfında) on üç bin kere olmak üzere otuz dokuz gün devam eden kişiye karşı bütün eşya lisanı haliyle konuşmaya başlar. Allahu Te'ala bu kişiyi sırlara vakıf kılar, biiznillahi Te'ala kendisinde ince idrak ve anlayış kabiliyeti hasıl olur.

Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur ki:

Bu şerefli ismin havas ve esrarı iki vecih üzeredir.

  • Birincisi: Bir kimse gaddar, zalim ve halka zulüm ve cevrü cefa edici olsa; o kimsenin kendi ismini, anasının ismini bir ipek üzerine misk ve zağferanla yazıp o kimsenin her zaman sakin olduğu mekânına gömmeli ve bu şerefli ismi (duayı) günde 298 kere ıslahı niyetine okumalıdır. Islah olur. Bu ismi okumaya devam eden de ruhamadan olup halka şefkat ve merhamet eder.
  • İkincisi: Bir kimse riyazât-ı kâmile ile halvete girip hayvani gıdalardan perhiz ederek savm-ı siva ile bu şerefli ismi okumaya devam ederse Allah Teâlânın inayeti ile bilkuvve müstead olduğu âsân nefeser Rahman bilfül zuhura gelir. Ve nice harikulade haller zuhur eder.
Daha yeni Daha eski