Esma-i Erbain-i İdrisiyye 5. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Esma-i Erbain-i İdrisiyye 5. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Okunuşu: Yâ Hayyü hine la hayye fi deymumiyyeti mülkihi ve bekaihi.

Anlamı: Ey ezelî ve ebedî Hayy (diri) olan Alla-hım! Tasarruf at mülkünde hayatının devamlılığına sınır yok. Hayatının sonsuzluğuna nihayet yok. Bütün kemal vasıflarla diri olan bilginsin. Vücudu kerimine zeval ve intikal ânz olmaz. Hayatının miktarı zamandan ve imkân sınırından müstağni olan mutlak dirisin.


FAZİLETLERİ
  • Bir kimse gayet hasta olsa ve hastalığına ilâç tesir etmese; bu şerefli ismi bir çini çanağa veya bir alaylı kâseye misk ve zağferanla yazıp ve nöbet şekeriyle karıştırıp hastaya içirseler şifa bulur.
  • Her kim bu şerefli ismi devamlı okusa ömrü uzun olur.
Cenâb-ı Şeyhül Ekber (K.S.) Hazretleri buyururki:
  • Bir kimse hasta olup ilaç dan aciz kaldığında bu şerefli ismi bir kâseye 18 kere yazıp ve şeker şerbeti ile ezerek hastaya içirseler, Allah’ın izniyle şifa bulur. Bu ism-i şerif çok çeşitli hastalıklara şifadır, nice dertlere devadır.
  • Bir kimse günde 300 kere bu ism-i şerifi zikir etse; ömründe hasta olmaz. Ve kalb hastalığına da devadır. Hatta Yunus (A.S.)’in kavminin kalblerinde olan şekavet marazı (Peygambere, Allah’a isyan hastalığı) bu şerefli ismin hürmetine izâle olup şekavetden saadete tebdil oldu.
  • Bu şerefli isme (duaya) devam edenin ömrü uzun olur ve mesnedinde sânı sıfat bulur.
  • Bir kimsenin kalbi ölü olsa; Allah’a olan ibadetinde mahsul hasıl olmaz. Ve sadrında şeytanın vesvesesinden huzursuz olur. Yani kalb ölü olunca yalnız vücutda olan hareketi yavaşlar. O hareket ile namaz kılsa namazını bilmez. Kıraat etse kıraatini bilmez. Hâsılı ibadetin lezzetini bulamayan ölü kalbin sahibi her gün günde 70 kere olmak üzere 40 gün bu ism-i şerifi ve arkasından iki kere Sure-i Nas’ı okusa; Allah Teâlâ kudretiyle o ölü kalbi ihya eder (diriltir.)
Daha yeni Daha eski