Esma-i Erbain-i İdrisiyye 35. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Esma-i Erbain-i İdrisiyye 35. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Okunuşu: Yâ Celilü’l mütekebbiri âlâ külli şey’in vel adlü emrühü vessıdku va’dühü.

Anlamı: Ey bütün mevcudatı icadla inşa, izhar ve ibda edici Cenâb-ı mübdiyi zülcelâl! Örneksiz ibda eylediğin (yarattığın) mahlûkatının vücudu mümküne ve idam (yok) ettikten sonra geri eski halleri üzere celâli azamet kudretinle iade edicisin.

FAZİLETLERİ


Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur:
  • Bir kimse mebde ve mead (başlangıç ve sonuç) yâni kâinatın var oluşunun, insanın yaradılışının, kıyametin kopmasının, ahiretin ve bunların arasında olanların oluş sırrını bilmek murad etse; önce tam bir taharet ve perhizi kâmile ile bir halvetde günde 7000 kere olmak üzere 40 gün müddetle bu şerefli ismi okusun. O sırrı bilir.
  • Ve de hayattan ümidi kesilmiş derecede bir hasta kimsenin yanında bir kimse taharetle bu şerefli ismi okumağa meşgul olsa: 3 günde eseri müşahede olunur.
  • Eğer vakti tamam değilse çabucak Allah’ın izniyle şifa bulur.
  • Eğer bir kişiyi berdar etmek (darağacına çekmek, asmak) gibi yahut başka surette öldürmek murad olunsa; bir kişi onun kurtulması niyetiyle devamlı bu şerefli ismi okumağa meşgul olsa; Allah Teâlânın emriyle kurtulur.
  • Bir kimse ölüm yerine düşse bu adı devamlı okusa ölümden kurtulur.
  • Bu şerefli isim her ne niyetle okunursa kabul olur. Hem okumalı, hem de duayı üzerinde taşımalıdır.

Daha yeni Daha eski