Esma-i Erbain-i İdrisiyye 10. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Esma-i Erbain-i İdrisiyye 10. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Okunuşu: Yâ Bari’e fela şey’e küfvün yüdanihi vela imkane livasfihi.

Anlamı: Ey bütün âlemlere türlü türlü ni’metler in’am ve ihsan eden, iyiliği, ihsanı çok olan kerem sahibi Allahım! Zâtı ecellü âlâ’nm insaniyet sıfatına muadil ve inamiyetine mümasü yoktur. İyilik ve ihsanını tam olarak vasf etmek mümkün değil.. Bütün âlemlere inam ve ihsan eden sensin.


FAZİLETLERİ
  • Bu ism-i azam 40 gün, günde 1000 kez okusa; ona gayb ervahları aşikâre olurlar, görünürler. Onlardan bir istekde bulunsa dileği hasıl olur. Bu işi işleyen kimse hayvanatdan ve ondan hasıl olan gıdalardan perhiz etmeli ve şek-şüphe tutmamalıdır. Şek de korku vardır ki helak olur. Bu ismin hassaları çoktur.
  • Her kimin işleri ters gider, insanlar ona düşmanlık eder ve kimse onu sevmeyip desteklemezse bu ism-i şerifi çokça zikretsin. Böyle yaparsa Allâh-u Te'âlâ ondan razı olur ve düşmanlarını ondan razı eder.
  • Bu ism-i şerif isteklerin hasıl olması için on iki bin (12.000) kere okunur.
  • Her kim siyah kurşun üzerine bu ism-i şerifi yazıp bunu balıkçının oltasına takarsa, Allâh-u Te'âlâ bu ism-i şerifin bereketiyle balıkları onun oltasına toplar.
  • Bu ism-i şerif sırf kemal'i isimlerden olduğu için bu ism-i şerifi zikreden kişi küçük-büyük bütün insanlar nezdinde kamil (olgun bir mü'min) sayılır. Bu ism-i şerif çok muhterem ve şerefli yüce zatların zikridir.
  • Hangi bir sanat ve meslek sahibi bu ism-i şerifi zikrederse muhakkak ki mesleğinin sahipleri ondan razı olurlar ve bu ism-i şerifi çok zikreden kişi mesleğinde (sanatında) zirveye ulaşıp, hepsinin reisi olur.
  • Her kim bu ism-i şerifi her gün bin kırk (1040) ya da kırk bir bin (41.000) kere olmak üzere kırk gün boyunca okursa ruhlar alemi kendisine açılır ve Allâh-u Te'âlâ'nın izniyle ne isteği varsa hasıl olur. Lakin bu sırada et yememek lazımdır, değilse -ne'ûzübillâh- büyük bir helake uğrar.
  • Bu virdi yapacak olan kişi şeriat adabıyla müeddeb biri olup, farz namazların, sünnet ve nafilelerin, oruç, zekat ve hac vazifelerinin hukukuna riayet ederse, ayrıca dış ve iç alemini fuzuli işlerden korursa, nefsine arzularını ve isteklerini vermezse, bu vazifeyle meşgul olurken hayvani gıda yememek ve günahlardan, özellikle riya ve dünyevi maksatlardan sakınmak gibi şartlara riayet ederse işte bu kişi gerçekten bu ism-i şerif ile dua etmeye müstehak olur. [Şihâbüddîn es-Sühreverdî, Şerhu'l-esmâi'l-erba'în, Yazma Nüsha, Ayasofya, no:377, verak:112; Ayasofya, no:3358, verak:144, Yazma Bağışlar, no:2773, verak:4; Beyazıd Devlet, no:1256, verak:12; Muhammed ibnü Hatîriddîn, el-Cevâhiru'l-hams, sh:219-220; Allâme Şeyh Muhammed et-Tûnusî, er-Ravzatü's-sündüsiyye fi'l-esmâi'l-İdrisiyyeti's-Sühreverdiyye, sh:16-17; Fazlullâh Muhammed ibnü Eyyûb, Fetâve's-sûfiyye, verak:141]
Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur ki:
  • Bir kimse bulunduğu yerin insanlarının ıslah olmalarını arzu etse; bu ism-i şerifi 41 gün günde 500 kere okusa, Hayvanatdan ve ondan hasıl olan gıdalardan perhizle ve niyeti üzere dua ederek muradı hasıl olur.
  • Bir kimse bu isimle dua etse; dünyada mü’minlere mahbub (sevgili) olur. Ahiretde Nebiler ve Sıddıklarla beraber olur diye Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال