Esma-i Erbain-i İdrisiyye 11. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Esma-i Erbain-i İdrisiyye 11. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti
Okunuşu: Yâ Kebiyrü entellahüllezi la tehtedi’l ukulü livasfi azameti.

Anlamı: Ey ezelî, ebedî Kibriya sahibi olan Allahım! Öyle azamet ve kibriya sahibisin ki; zümre-i irfanın kalblerini hidayet nurunla safi ve basiret gözlerini mucellâ (parlak) edersin. Evsaf-ı azametin ve kibriya-i celâletin müşahedesiyle haz ve nasibalırlar ve gönülleri vasf-ı azametle vüs’atleri (genişlikleri) miktarı dolar.

FAZİLETLERİ

 • Bu ism-i şerif cemali olup, dini ve dünyevi hacetlerin görülmesi için, yedi gün boyunca her gün yedi bin (7000) kere okunur.
 • Bir insanın hiçbir şekilde ödeme imkanı bulamayacağı şekilde borcu olsa bu ism-i şerifi en az üç yüz altmış (360) kere, en fazla on bin (10.000) kere okumalıdır. Bir kimsenin borcu çok olsa; bu ismi devamlı okusa, Allah Teâlâ borcunu ödetir. Hiç ümit etmediği yerden dünyalık gelir.
 • Bu ism-i şerifi bindiği geminin ön tarafına yazan kişi boğulmaktan kurtulur.
 • Öldürülmekten veya zulme uğramaktan korkan kişi bu ism-i şerifi çokça zikrederek düşmanına yönelirse, o kişi hasmının yanında büyük bir dağ gibi yahut onu yiyecek bir aslan gibi heybetli olur.
 • Bu ism-i şerifi çok zikreden kişi bedeninde, ruhunda ve cisminde afiyete nail olur. Himmeti zayıflamış her hangi bir kişi bunu zikrederse mutlaka himmeti yücelir, zayıf düşmüş her hangi bir kimse bunu zikrederse şifa ve afiyet bulur.
 • Bu duanın çok büyük bir sırrı vardır ki, bütün mahlukattan gizlenmiştir.

  Bundan bir nebze açacak olursak; bir kişi davet yoluyla (yani bu vazifeyle meşgul olurken hayvani gıda yememek ve günahlardan, özellikle riya ve dünyevi maksatlardan sakınmak gibi şartlara riayet ederek) her gün yirmi bir bin (21.000) kere bu ism-i şerifi okursa, bu okumanın yarısı imsaktan gündüzün yarısına kadar, diğer yarısı da akşamdan sonra gecenin yarısına kadar olursa fakat çabuk davranıp ilk yarıyı zeval vakti girmeden, ikinci kısmı da gece yarısı olmadan bitirir ve bu virde ayın yükselme döneminde (13. ve 14. günlerinde) başlayıp, bu tarikatı (usulü) muhafaza ederse, bu kişi süratle icabet görür ve Allâh-u Te'âlâ onu kibriya (yücelik) mertebelerine ulaştırır.

  Eğer bu amelin sahibi kalbi safi (kin ve nefretten temiz), itikadı (Ehl-i Sünnet'e göre) kamil, yakini inançta sadık biri olup, halvete ve uzlete (insanlardan uzak durmaya) devam ederse biiznillâh-i Te'âlâ muradına vasıl olur.

  Sultanlar, vezirler, ileri gelenler ve menasıb (makam-mevki) erbabı, devlet erkanı, alimler, salihler, seyyidler ve kadılardan (hakimlerden) oluşan meşhur kimseler ve sair insanlar halvetinin kapısına yönelir, Allâh-u Te'âlâ onların kalplerine bu kişiye karşı hürmet ve i'zaz (yüceltme) yerleştirir. Bu virdi yapan kişiye mana alemi keşfettirilir. Artık nefsi, mutmeinne haline dönüşür. Lakin bu ilmiyle faydalanabilmesi için, insanların kendisinin yanında toplanması onu aldatmamalıdır.
 • Bu ism-i şerife devam edenin evinde fakirlik, zimmetinde borç kalmaz. [İsmâ'îl Hakkî, Rûhu'l-beyân, 7/73; Şihâbüddîn es-Sühreverdî, Şerhu'l-esmâi'l-erba'în, Yazma Nüsha, Ayasofya, no:377, verak:112; Ayasofya, no:3358, verak:144, Yazma Bağışlar, no:2773, verak:4; Beyazıd Devlet, no:1256, verak:12-13; İbni Hatîriddîn, el-Cevâhir, sh:220-223; Şeyh Muhammed et-Tûnusî, er-Ravzatü's-sündüsiyye, sh:18-19; Muhammed ibnü Eyyûb, Fetâve's-sûfiyye, verak:141]

Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur ki:
 • Bir kimse tenha bir yerde 40 gün halvet edip (yalnız kalıp) her gün günde 1000 kere bu ismin zikri ile meşgul olsa; maksadı her ne ise hâsü olur. Ve müvekkel olan melâike hazır olup muti, münkat ve hükmüne râm olur.
 • Bir beldenin vali ve hâkiminin şan ve şerefi düşse; 3 gün oruçlu olup hayvanatdan ve ondan hasıl olanlardan perhiz ederek günde 1000 defa bu ismi zikretse; insanlar arasında şan ve şerefi artar ve mehabet (heybet) peyda olur.
 • Bir kimse bu ism-i şerifi gecede ve gündüzde 20.000 kere zikir etmeye devam eder olsa; Azamet sahibi olan yüce Allah evliyasına ettiği kerametle mükerrem eder. Yani evliyasına verdiği kerameti ona ela verir.
 • Bir kimse günde 232 kere zikir etse; ni’meti artar. Vakti hoş geçer. Allah’ın inâyetlyle insanlar arasında şanı yüce ve bulunduğu yerin eşrefi olur.
Daha yeni Daha eski