Her Müslümanın Bilmesi Gereken Dini Bilgiler

Her Müslümanın Bilmesi Gereken Dini Bilgiler

Rabbin kim?

Rabbim Allah.

Dinin ne?

Dinim İslam.

Kitabın ne?

Kitabım Kur’an-ı Kerim.

Kimin kulusun?

Allah’ın kuluyum.

Kimin ümmetisin?

Hazreti Muhammed Mustafa’nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim.

Müslüman mısın?

Elhamdülillah, Müslümanım.

Ne zamandan beri Müslümansın?

“Kâlû belâ” zamanından beri Müslümanım.

“Kâlû belâ” ne demektir?

Allah Teâlâ, dünyayı ve varlıkları yaratmadan önce dünyaya gelecek bütün insanların ruhlarını yarattı. Onları ilahî huzurda topladı ve kendilerine, “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye sordu. Ruhlar da, “Evet, bizim Rabbimiz Sen’sin!” dediler. Bu zamana “Kâlû belâ” denir.

Nereden geldin, nereye gideceksin?

Allah’tan geldim, Allah’a gideceğim.

Ne için geldin?

Allah’ı tanımak ve O’na kulluk etmek için geldim. Çünkü Allah Teâlâ, insanları ve cinleri Kendisini tanımaları ve Kendisine ibadet etmeleri için yaratmıştır. (Zâriyât Suresi, 56. ayet)

Ne olarak geldin?

Bütün insanlar, Müslüman olarak doğar ve dünyaya Müslüman olarak gelir. Ben de Müslüman olarak doğdum ve Müslüman olarak geldim.

Dini kısaca tarif ediniz?


Allah (celle celalüh) tarafından insanları eğitmek, onları dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmak için peygamberler aracılığıyla bildirdiği ilâhî kuralların tamamıdır.

Akıllı insan kimdir?

İlâhî huzurda verdiği kulluk sözüne ömür boyu sadık kalan, dürüst bir inanca, faziletli ve ahlâklı bir gidişe sahip olan insandır.

Dinler kaç kısma ayrılır?


Dinler üç kısma ayrılır: 1. Hak Dinler: Allah (celle celalüh) tarafından peygamberler vasıtası ile insanlara bildirilen ve hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze ulaşan dindir. Bozulmadan günümüze kadar ulaşan tek hak din İslam Dini’dir. 2. Muharref (Bozulmuş) Dinler: Allah(celle celalüh) tarafından peygamberler vasıtası ile bildirilen, fakat sonradan insanlar tarafından asılları değiştirilen dinler. Hristiyanlık ve Yahudilik gibi. 3. Batıl Dinler: İnsanlar tarafından icat edilen dinlerdir. Putperestlik, Satanizm, Budizm gibi.

Bizim dinimiz hangisidir?

Bizim dinimiz, Hak katında tek din olan İslam Dini’dir.

Allah katında geçerli din hangisidir?

Allah katında (geçerli) din, şüphesiz İslam’dır. (Âl-i İmran Suresi, 19. ayet ) Kim İslam’dan başka bir din ararsa (bilsin ki o din) ondan kabul edilmeyecek ve ahirette zarara uğrayanlardan olacaktır. (Âl-i İmran Suresi, 85. ayet)

İslam Dini’nin gayesi nedir?

Getirdiği hükümlerle insanları hem dünyada hem de âhirette mutluluğa ulaştırmaktır.

İslam Dini kaç ana bölümde incelenir?


1. İman (itikat)
2. Allah’ın emir ve yasaklarına uymak (amel) 
3.Çevresiyle iyi ilişkiler içinde bulunmak (ahlâk)

İslam Dini’nin özellikleri nelerdir?

1. Son dindir. 
2. Bütün insanlığa gönderilmiştir. 
3. Daha önce gönderilmiş bütün peygamberleri ve ilahî kitapları tasdik eder. 
4. Önceki dinlerin hükümlerini yürürlükten kaldırmıştır.

İman ne demektir?

Allah Teâlâ’nın Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) aracılığıyla bildirmiş olduğu bütün esasların doğru olduğuna kalben inanmak, tasdik etmek ve bunu dil ile de söylemektir.

Kelime-i tevhid nedir?

“Lâilâhe illallah Muhammedü’r rasûlullah” cümlesidir.

Kelime-i tevhidin manası nedir?

Allah’tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) O’nun elçisidir (resulüdür).

Kelime-i şehadet ne demektir?

“Eşhedü enlâilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühû.” cümlesidir.

Kelime-i şehadetin manası nedir?

Ben şehadet (şahitlik) ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki, Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) O’nun kulu ve elçisidir (resulüdür).

Bir kimse İslam Dini’ne ne zaman girmiş olur?

Kelime-i tevhidi dili ile söyleyip kalbi ile kabul ve tasdik ettiği zaman girmiş olur.

İmanın doğru ve geçerli olmasının şartları nelerdir?

1. Hayattan ümit kesmeden önce iman edilmiş olmalı.
2. Dinî hükümleri reddeden herhangi bir söz veya davranış içinde bulunmamalı.
3. Dinî hükümlerin tamamının güzel olduğu kabul edilmeli.

İmanın çeşitleri nelerdir?

1. Tafsilî iman 
2. İcmalî iman

Tafsilî iman ne demektir?

İman esaslarının her birine ayrı ayrı inanmaktır.

İcmalî iman ne demektir?

İman esaslarının hepsine birden inanmaktır.

İman-ı yeis (ümitsizlik imanı) ne demektir?

Ölmek üzereyken korkudan iman etmektir. (Firavun gibi).

İmanın şartları nelerdir?

1. Allah’a inanmak.
2. Meleklere inanmak. 
3. Kitaplara inanmak. 
4. Peygamberlere inanmak. 
5. Ahiret gününe inanmak. 
6. Kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allah’ın yaratması ile olduğuna (Allah’tan geldiğine) inanmak

İmanın şartları nasıl ifade edilir (Amentü Nedir)?

“Âmentübillâhi vemelâiketihî vekütübihî verusülihî -velyevmil’âhiri vebilkaderi hayrihî veşerrihî minallâhîteâlâ velbâ’sü ba’del mevti hakkun Eşhedüenlâilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû verasûlüh”, “Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kazanın; hayrın ve şerrin Allah tarafından geldiğine, ölümden sonra dirilişin gerçekleşeceğine inandım. Allah’tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) O’nun elçisidir (resulüdür).

Mü’min kime denir?

Allah’ın varlığına ve birliğine, Hazreti Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) de peygamberliğine kalpten inanan kimseye denir.

Müşrik kime denir?

Allah’ın eşi ve benzeri varmış gibi O’na ortaklar bulan, birden fazla ilah olduğuna inanan kimselere denir.

Kâfir kime denir?

Allah’ın varlığına ve birliğine, Hazreti Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) peygamberliğine ve getirdiği esaslara inanmayan, bunu da açıkça söyleyen kimseye denir.

Münafık kime denir?

Allah’ın varlığına ve birliğine, Hazreti Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) peygamberliğine ve getirdiği esaslara kalben inanmadığı hâlde dili ile inandığını söyleyen kimselere denir.

Münafıklığın belirtileri nelerdir?

Konuştuğunda yalan söylemek, söz verdiğinde sözünde durmamak, emanete hıyanet etmek.
Daha yeni Daha eski