Günahsız Ölmeye Vesile Olacak Beş Tevhid Zikri

Günahsız Ölmeye Vesile Olacak Beş Tevhid Zikri

Ebû Hureyre (radiyallahu anh)'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasûlullâh (s.a.v.) parmaklarıyla beş (tevhid kelimesini) sayarak şöyle buyurmuştur:

“Her kim: ‘Bir olan Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur, Allah her şeyden büyüktür. Bir olan Allah’tan başka ilâh yoktur.

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur, O’nun hiçbir ortağı yoktur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur, mülk O’na aittir, hamd O’na mahsusdur.

Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur, Allah’ın yardımı olmadan hiçbir günahtan dönüş ve hiçbir ibadete kuvvet yoktur’
derse, İşte her kim bunları bir gün içinde yahut bir gece içerisinde veya bir ay içinde söyler de sonra o gün içinde yahut o gecede veya o ay içerisinde ölürse, kendisi için günahları bağışlanır (günahsız olarak Allahu Teâlâ’ya kavuşur).

Bu duayı okuyan her türlü dünyanın dert ve tasasından kurtulur.

Her türlü hayırlı dileğin kabulü için okunur.

Katı kalplerin yumuşamasını isteyenler okuyabilir.

Bütün günahlarına affı için okunabilir.

(Hatib Tarihu Bağdat, no 597,2/181; Nesâi,es- Sümenü’l-kübra, no: 9773, 6/12; Şemsüddin Muhammed ibnü’l-Cezeri, el-Hısnü’l-hasin,sh:38,-Hazinetü’l-esrar hamişi-)

Beş Tevhid Zikrinin Okunuşu

Lâ ilâhe illallâhu vahdehû vallâhu ekber.
Lâ ilâhe illallâhu vahdeh.
Lâ ilâhe illallâhu lâ şerîke leh.
Lâ ilâhe illallâhu lehül mülkü ve lehül hamd.
Lâ ilâhe illallâh, lâ havle ve lâ quvvete illâ billâh.


Ebû Hureyre ve Ebû Sa’id (Radiyallahu Anhümâ) Rasûlullâh (s.a.v.)'in şöyle buyurduğuna şahitlik etmişlerdir: “Kul: ‘Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur, Allah her şeyden büyüktür’ dediği zaman, Allahu Azze ve Celle: ‘Kulum doğru söyledi, Benden başka hiçbir İlâh yoktur her şeyden büyük olan Benim’ buyurur.

Kul: ‘Bir olan Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur’ dediği zaman, Allahu Teâlâ: ‘Kulum doğru söyledi, bir olan Benden başka hiçbir İlâh yoktur’ buyurur.

Kul: ‘Bir olan Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur ve O’nun hiçbir ortağı yoktur’ dediği zaman, Allahu Teâlâ: ‘Kulum doğru söyledi, Benden başka hiçbir İlâh yoktur, mülk Bana aittir, hamd Bana mahsustur’ buyurur.

Kul: ‘Bir olan Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur, Allah’ın yardımı olmadan hiçbir günahtan dönüş ve hiçbir ibadete kuvvet yoktur.’ dediği zaman, Allahu Teâlâ: ‘Kulum doğru söyledi, Benden başka hiçbir İlâh yoktur, Benim yardımım olmadan hiçbir günahtan dönüş ve hiçbir ibadete kuvvet yoktur’ buyurur.”

Hadis-i şerifin râvîsi Eğarr Ebû Müslim (Radiyallahu Anh) dedi ki: “İşte her kim bu kelimeleri öleceği zaman söylerse cehennem ateşi ona dokunmaz.”
Daha yeni Daha eski