İşrakiyye Duası

İşrakiyye Duası

İşrak güneşin doğmasına tekabül eden zaman dilimidir ki işraktan hemen sonra 40-50 dakika kadar kerahet vakti gelir. Kerahet vaktinde namaz kılınmamakla birlikte pek çok hadis-i şerifte bu vakitte istiğfar, zikir ve duada bulunulmasının önemi belirtilmiştir. Ülfet ve alışkanlıkla ve her zaman meydana gelmesi ile ehemmiyeti layıkıyla kullar tarafından idrak edilemeyen kâinatta meydana gelen inkılablar ve olaylar; aslında Cenab-ı Hakkın ilim, irade ve kudretinin, Celal ve Cemal sıfatlarının kemal-i ihtişamla tecellilerinin her an tefekkür edilmesini icabettirmektedir. İmam-ı Ali'nin (r.a.) İşrakiyesi kısa olmakla beraber gayet geniş manaları olan pek kıymetli bir duadır.

İŞRAKİYYE DUASI OKUNUŞU

Bismillâhirrahmânirrahîm

Eşraka nurullâh. Ve zahere kelamullâh. Ve sebete emrullâh. Ve nefeze hükmullâh. Ve tevekkeltü alallâhi mâ şâallâhu vela havle vela kuvvete illa billâh. Tehassantu bihafi lutfillâh. Ve bilutfi sun’illâh. Ve bicemili setrillâhi ve biazîmi zikrillâh. Ve bikuvveti sultânillâh. Dehaltu fî kenefillâh. Vestecertu biresulillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Teberre’tü min havlî ve kuvvetî vestaante bihavlillahi ve kuvvetih.
Allâhümmesturnî vehfaznî fî dinî ve dünyaye ve ehlî ve mâlî ve veledî ve ashâbî ve ehbâbî bisitrikellezî seterte bihi zâteke fela aynun terâke vela yedün tasilu ileyke yâ erhamer râhimîne ühcubnî ani’l kavmi’z zâlimîne ühcubnî ani’l kavmi’z zâlimîne ühcubnî ani’l kavmi’z zâlimîne. Bikudretike yâ Kaviyyu yâ Metînu ya Erhamer Râhimîne bike nesteîn.
Allahümme yâ sâbikal ğavsi yâ sâmie’s savti ve yâ kâsiye’l izâmi lahmân ba’del mevti eğışnî ve ecrinî min hizyi’d dünyâ ve azâbil ahireti ve la havle vela kuvvete illa billâhil aliyyil azim.

İŞRAKİYYE DUASI ANLAMI

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Allah’ın nuru parladı ve Allah’ın kelamı zâhir oldu. Allah’ın emri sabit kaldı ve hükmü gerçekleşti. O’na tevekkül ettim. Allah’ın dilediği olur, güç ve kuvvet ancak Allah’ın yardımıyladır. Allah’ın gizli lütufları, güzel setri, yüce zikri ve kuvvetiyle korunup, Allah’ın himayesine girdim. Kendimde hiçbir güç ve kuvvet görmeyerek, Resûlullah’ı (sallallahü aleyhi ve sellem) vesile kılıp, Allah’ın güç ve kuvvetine sığındım.

Allah’ım! Dinim ve dünyam hususunda; beni, ailemi, malımı, çocuklarımı, arkadaşlarımı ve dostlarımı muhafaza eyle. Zatını muhafaza eylediğin korumanla koru. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah’ım! Gözler seni göremez, eller sana erişemez. Sonsuz kudretinle beni zalim topluluklara karşı perdele, ey Kaviyy ve Metîn olan Allah! Ancak senden yardım isteriz, ey merhametlilerin en merhametlisi.

Ey imdada yetişen, sesimizi duyan, öldükten sonra kemiklere et giydiren, bana yardım et. Beni dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından koru. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azim olan Allah’ın yardımıyladır.
Daha yeni Daha eski