İsm-i Azam Duası

İsm-i Azam Duası

İsm-i Azam, Yüce Allah’ın bütün Esmaül Hüsnası’nın manasını içinde toplayan isimler anlamına gelir.

Âzam yani en büyük isim, en büyük, en ulu, en azim anlamlarına gelmektedir. Bu nedenle İsm-i Âzam Duası, İlahi isimler arasında bütün isimleri ihtiva eden en kapsamlı esmaların zikredildiği bir duadır.

Allah (c.c.) isimlerinden oluşan bu dua çok faziletlidir.

İsm-i Azam Duası

Bismillâhirrahmânirrahim.

Ya Cemilu Ya Allah
Ya Karibu Ya Allah
Ya Mücibu Ya Allah
Ya Habibu Ya Allah

Ya Raufu Ya Allah
Ya Atufu Ya Allah
Ya Ma’rufu Ya Allah
Ya Latifü Ya Allah

Ya Azimü Ya Allah
Ya Hannanü Ya Allah
Ya Mennanü Ya Allah
Ya Deyyanü Ya Allah

Ya Subhanü Ya Allah
Ya Emanü Ya Allah
Ya Bürhanü Ya Allah
Ya Sultanü Ya Allah

Ya Müste’anü Ya Allah
Ya Muhsinü Ya Allah
Ya Mütealü Ya Allah
Ya Rahmanü Ya Allah

Ya Rahimü Ya Allah
Ya Kerimü Ya Allah
Ya Mecidü Ya Allah
Ya Ferdü Ya Allah

Ya Vitru Ya Allah
Ya Ehadü Ya Allah
Ya Samedü Ya Allah
Ya Mahmudu Ya Allah

Ya Sadıka’l-va’di Ya Allah
Ya Aliyyü Ya Allah
Ya Ganiyyü Ya Allah
Ya Şafi Ya Allah

Ya Kafi Ya Allah
Ya Muafi Ya Allah
Ya Baki Ya Allah
Ya Hadi Ya Allah

Ya Kadiru Ya Allah
Ya Satiru Ya Allah
Ya Kahharu Ya Allah
Ya Cebbaru Ya Allah

Ya Gaffaru Ya Allah
Ya Fettahu Ya Allah

(Eller açılır ve dua edilir)

Ya rabbe’s-semavati ve’l-ard, ya zelcelali ve’l-ikram. Es’elüke bi hakkı hazihi’l-esmai külliha en tüsalliye ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed, verham Muhammeden kema salleyte ve sellemte ve barekte ve rahimte ve terahhamte ala ibrahime ve ala ali ibrahime fil alemin. Rabbena inneke hamidun mecid. Birahmetike ya erhame’r-rahimin. Velhamdü lillahi rabbi’l-alemin. (Âmin)

İsm-i Azam Duası Anlamı

Bismillâhirrahmânirrahim.

1- Ey nihayetsiz, gerçek güzellik sahibi Cemîl olan Allah.

2- Ey her şeye nihayet derece yakın, Karîb olan Allah.

3- Ey dua ve isteklere cevap veren Mücîb olan Allah.

4- Ey sevilmeye en lâyık, gerçek sevgili Habîb olan Allah.

5- Ey re’fet ve hususî şefkatini gösteren Rauf olan Allah

6- Ey çok merhametli, yüce şefkatiyle kullarına müteveccih Atûf olan Allah.

7- Ey kâinatı dolduran eserleriyle tanınan, bilinen Mâruf olan Allah

8- Ey lütufla davranan, her şeyde nazik cemal-i san’atı, inceliği görünen Latîf olan Allah.

9- Ey sonsuz azamet, mutlak ihatalı esma sahibi Azîm olan Allah.
10- Ey çok merhamet eden, latif rahmetini gösteren Hannân olan Allah.

11- Ey bol ihsan eden, hakikî iyilik ve nimet sahibi Mennân olan Allah

12- Ey amellere layık karşılık veren, zayi etmeyen Deyyân olan Allah.

13- Ey şirkten, noksan sıfatlardan münezzeh Sübhân olan Allah.

14- Ey bütün korkulardan emniyet verip, hıfzeden Emân olan Allah.

15- Ey yol gösteren, seksiz, şüphesiz hüccet ve Burhan olan Allah.

16- Ey gerçek saltanat ve hüküm sahibi Sultân olan Allah.

17- Ey kendisinden yardım dilenilen, imdad istenen Müsteân olan Allah

18- Ey iyilik ve ihsanı bol, güzel muamele eden, her şeyi en iyi surette yapan Muhsin olan Allah.

19- Ey her batıl düşünceden pak, yüce ve üstün Müteâl olan Allah.

20- Ey bol rahmet eden, fark gözetmeden herkesi rızıklandıran Rahman olan Allah.
21- Ey hususî rahmet gösteren, sevgili ibadına mağfiret edip Cennet bahşeden Rahîm olan Allah.

22- Ey çok kerem sahibi, umulmadık yerden ihsan eden Kerîm olan Allah.

23- Ey sonsuz şeref ve azamet ve nimet sahibi, yücelerin yücesi Mecîd olan Allah.

24- Ey rububiyetinde, ulûhiyetinde, isim ve sıfatlarında benzeri olmayan, tek ve Ferd olan Allah.

25- Ey zât, şuunat, isim ve sıfatında benzeri, dengi, eşi olmayan Vitr olan Allah.

26- Ey taklit edilmez, misli yapılamaz her bir sanat ve eserinde birliği görünen Ehad olan Allah.

27- Ey her şeyin, her mahlûkun her ihtiyacını veren, hiçbir şeye muhtaç olmayan Samed olan Allah.

28- Ey hâmd edilmeye en lâyık, çok övülen Mahmûd olan Allah.

29- Ey vaadinde ve sözünde doğru Sâdık olan Allah.

30- Ey görünen ve düşünülen her şeyden daha üstün ve muallâ Alî olan Allah.

31- Ey Mutlak zenginlik sahibi Ganî olan Allah.

32- Ey maddî manevî her derde deva, her illete çare Şâfî olan Allah.

33- Ey arzulanan, istenilen maddî manevî her şeye yeten Kâfî olan Allah.

34- Ey illetlerin elem ve acısı yerine sıhhatteki saadet ve afiyet nimetini bahşeden Muâfî olan Allah.

35- Ey bütün sıfat ve esmasıyla hep var olan, varlığı zamanla sınırlanmayan Bakî olan Allah.

36- Ey her mevcuda vazifesini bildiren yaratıldığı gayeye yönlendiren, dilediğine hidayet veren Hâdî olan Allah.

37- Ey irade ettiği her şeye kuvveti eksilmeden kâfi gelen Kadir olan Allah.

38- Ey maddî manevî ayıpları, kusurları, çirkinlikleri örtüp gizleyen Satir olan Allah.

39- Ey bütün mevcudatı dize getiren, sonsuz izzet sahibi, hükmünde mutlak galip Kahhâr olan Allah.

40- Ey emir ve fermanına karşı konulamayan, dilediğini yapmaya ve yaptırmaya muktedir, tamir ve ıslah eden Cebbar olan Allah.

41- Ey bol mağfiret sahibi, fazl ve rahmetiyle her günahı bağışlayan Gaffar olan Allah.

42- Ey bereket kapılarını, hikmetli suretleri, ahiret âlemini, bağlı, kilitli gönülleri, tılsımlı düğümleri, kapalı yolları hayırla açan Fettah olan Allah.
43- Ey göklerin ve yerin Rabbi, ey Celâl ve İkram sahibi!

Bütün bu isimlerin hakkı için Senden İbrahim’e ve İbrahim’in Âline salât, selâm, bereket, rahmet ve çok şefkat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed’e (a.s.m.) ve Muhammed’in Âline cümle Âlemlerde salât etmeni diliyorum. Rabbimiz, Sen her senaya lâyık Hamîd. Şânı yüce, kadri büyük olan Mecîd’sin! Rahmetinin hürmetine, ey merhametlilerin merhametlisi Erhamerrahimîn, duamızı kabul buyur!. Âmin

Hamd olsun Âlemlerin Rabbi Allah’a ki hamd ancak kendisine mahsustur.
Daha yeni Daha eski