Çocuklar İçin Kolay Ezberlenebilir 40 Hadis-i Şerif

Çocuklar İçin Kolay Ezberlenebilir 40 Hadis-i Şerif

1- Âfetü’l ilmi en nisyanü: İlmin afeti unutmaktır.

2- Ettuhuru şatru’l iman: Temizlik imanın yarısıdır.

3- A’kilhâ ve tevekkel: (Deveyi) bağla ve tevekkül et.

4- Sûmû tesihhû: Oruç tutun, sıhhat bulun.

5- Es-salâtü imâdü’d dini: Namaz dinin direğidir.

6- Talebü’l helali cihadün: Helal peşinde koşmak cihaddır.

7- El-kelimü’t tayyibetü sadakatün: Güzel söz sadakadır.

8- El cennetü tahte zılâli’s süyuf: Cennet kılıçların gölgesi altındadır.

9- El mecalisü bi’l emaneti: Meclislerdeki sözler emanettir.

10- Ed-dellü alel hayri kefailihi: Hayra vesile olan yapan gibidir.

11- El cennetü dâr-ül eshıya: Cennet cömertler yurdudur.

12- Es- savmü nısf’us sabr: Oruç sabrın yarısıdır.

13- Es sabru nısf’ul iman: Sabır imanın yarısıdır.

14- Et tebessümü sadakatun: Tebessüm etmek sadakadır.

15- Es sabru miftahul ferec: Sabır, başarının anahtarıdır.

16- Es sabru ınde sadmetül ula: Sabır, musibetin-belanın ilk anındakidir.

17- Efdalü’l ibadeti edvamuha: İbadetin efdali devamlı olanıdır.

18- El Kur’anü hüved deva: Kur’an, sırf devadır.

19- Men samete reca: Dilini tutan kurtuldu.

20- Re’sü’l hikmeti mehafetullah: Hikmetin başı Allah korkusudur.

21- El idetü atiyyetün: Vaad edilen verilmelidir.

22- Ed duaü silahu’l mümin: Dua müminin silahıdır.

23- İsmah yusmah leke: Müsamaha et ki sen de müsamaha göresin.

24- Es salatü nur’ul mümin: Namaz müminin nurudur.

25- En nedametü tevbetün: Pişmanlık tövbedir.

26- El mescidü beytü külli takiyyin: Mescid, takva sahiplerinin evidir.

27- Ed dinü en nasiha: Din nasihattir.

28- Ed duaü hüvel ibadetü: Dua ibadettir.

29- El cümuatü haccü’l mesakin: Cuma fakirlerin haccıdır.

30- Hüsnü’s suali nısfu’l ilim: Güzel soru, ilmin yarıdır.

31- Es selamü kable’l kelam: Önce selam, sonra kelam.

32- İzâ gadibte fe’skut: Öfkelendiğinde sus.

33- Kesretü’d dahiki tumitül kalb: Çok gülmek kalbi öldürür.

34- Es savmu cünnetün: Oruç kalkandır.

35- Es subhatü temneu’r rızk: Sabah uykusu, rızka engeldir.

36- El hamrü ummü’l habais: İçki, kötülüklerin anasıdır.

37- Zina’l uyûni en nazaru: Gözlerin zinası bakmaktır.

38- El kanâatü mâlün la yenfedü: Kanaat bitmez bir sermayedir.

39- El hayaü minel iman: Hayâ(utanma duygusu) imandandır.

40- El mer’ü ala dini halilihi: Kişi, arkadaşının dini üzeredir.
Daha yeni Daha eski