Ayat-i Hırz (Korunma Ayetleri) Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

Ayat-i Hırz (Korunma Ayetleri) Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

Rivayette geçtiği üzere “Ayat-ı Hırz” Peygamber Efendimiz, kötü niyetli cinlerin verebilecekleri zararlardan Müslümanların korunabilmesi için Hazreti Ali (r.a.) yazdırmış olduğu bir mektuptur. Mevla’mızın izni ile bu büyük ayetleri üzerinde taşıyan veya evinde bulunduran Müslümanlar zararlı varlıkların şerrinden emin olurlar. Tabi bununla birlikte alimlerimiz rivayet edilen bu büyük ayetlerin hastalık ve musibet gibi rahatsızlıklardan kurtulmaya da vesiledir. Bu ayetler kötü niyetli cin ve şeytan şerrinden kurtulmaya vesile olduğu gibi sara hastalığına, sihre, büyüye karşıda korunmaktadır.

Ayat-ı Hırz, şu sure ve ayetlerdir:
 • Fatiha suresi.
 • Bakara suresi: 1-5; 163,164; 255-257 ve 285, 286. ayetler.
 • Al-i İmran suresi: 18,19. ayetten sadece: “İnneddîne indellâh-il-islâm” kısmı, 26, 27, 154. ayetler,
 • En’âm suresi: 17. ayet.
 • Araf suresi: 54-56. ayetler.
 • Tövbe suresi: 51,128 ve 129. ayetler.
 • Yunus suresi: 107. ayet.
 • Hud suresi: 56. ayet.
 • İbrahim suresi: 12. ayet.
 • İsra suresi: 43, 110 ve 111. ayetler.
 • Müminun suresi: 116-118. ayetler.
 • Ankebut suresi: 60. ayet.
 • Rum suresi: 17 ve 18. ayetler.
 • Fatır suresi: 2. ayet.
 • Yasin suresi: 83. ayet.
 • Saffat suresi: 1-11 (ilk on bir ayet), 180-182. ayetler.
 • Fetih suresi: 27-29. ayetler.
 • Rahman suresi: 33-36. ayetler.
 • Hadid suresi: 1-5 (ilk beş) ayetler.
 • Haşr suresi: 21-24. ayetler.
 • Cin suresi: 1-6 (ilk altı) ayetler.
 • Buruc suresi: 20-22. ayetler.
 • İhlas suresi.
 • Felak ve Nas sureleri.
Ayat-ı Hırz Nasıl Okunur?

Abdest alınıp, 7 istiğfar ve 11 salavat okunup, hastanın sıhhatine niyet ederek, güneş doğduktan ve ikindi namazından sonra, günde iki defa hasta üzerine okunmalı, işaretli yerlerde (‘yenfus’ yazan yerlerde), hasta üzerine üfürülmeli, şifa buluncaya kadar (kırk gün kadar) devam etmeli. Her okumasının sonunda, bir Fatiha okuyarak sevabı, Peygamber Efendimiz’in diğer tüm Peygamberlerin ve başta Ehli Beyt olmak üzere büyük evliyaların ruhuna hediye edilmeli. Bir nüsha da yazıp yanında taşırsa sihirden, büyüden, nazar değmesinden korur. Muradı hasıl olur.

AYAT-İ HIRZ ARAPÇA OKUNUŞU

Ayat-i Hırz (Korunma Ayetleri) Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

Ayat-i Hırz (Korunma Ayetleri) Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

Ayat-i Hırz (Korunma Ayetleri) Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

Ayat-i Hırz (Korunma Ayetleri) Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

Ayat-i Hırz (Korunma Ayetleri) Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

Ayat-i Hırz (Korunma Ayetleri) Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

Ayat-i Hırz (Korunma Ayetleri) Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

Ayat-i Hırz (Korunma Ayetleri) Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

Ayat-i Hırz (Korunma Ayetleri) Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

Ayat-i Hırz (Korunma Ayetleri) Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

AYAT-I HIRZ OKUNUŞU

İSTİĞFAR

Estağfirullah (7 defa)

SALAVAT-I ŞERİFE

Allahumme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed (11 defa)

FATİHA SURESİ

Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

BAKARA SURESİ

1. Elif lam mim
2. Zalikel kitabü la raybe fıh* hüdel lil müttekıyn
3.Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun
4.Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik* ve bil ahırati hüm yukınun
5.Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun
6.Ve ilahüküm ilahüv vahıd* la ilahe illa hüver rahmanür rahıym
7.İnne fı halkıs semavati vel erdı vahtilafil leyli ven nehari vel fülkilletı tecrı fil bahri bima yenfeun nase ve ma enzelellahü mines semai mim main fe ahya bihil erda ba’de mevtiha ve besse fıha min külli dabbetiv ve tasrıfir riyahı ves sehabil müsahhari beynes semai vel erdı le ayatil li kavmiy ya’kılun
8.Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum* la te’huzühu sinetüv vela nevm* lehu ma fis semavati ve ma fil ard* men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih* ya’lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm* ve la yühıytune bi şey’im min ılmihı illa bi ma şa’* vesia kürsiyyühüs semavati vel ard* ve la yeudühu hıfzuhüma* ve hüvel alıyyül azıym
9.La ikrahe fid dıni kad tebeyyener ruşdü minel ğayy* fe mey yekfür bit tağuti ve yü’mim billahi fe kadistemseke bil urvetil vüska lenfisame leha* vallahü semıun alım
10.Allahü veliyyüllezıne amenu yuhricühüm minez zulümati ilen nur* vellezıne keferu evliyaühümüt tağutü yuhricunehüm minen nuri ilez zulümat* ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun
11.Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihı vel mü’minun* küllün amene billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülih* la nüferriku beyne ehadim mir rusülih* ve kalu semı’na ve eta’na ğufraneke rabbena ve ileykel masıyr
12.La yükellifüllahü nefsen illa vüs’aha* leha ma kesebet ve aleyha mektesebet* rabbena la tüahızna in nesına ev ahta’na* rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezıne min kablina* rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih* va’fü anna* vağfir lena* verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kafirın

AL-İ İMRAN SURESİ

18.Şehıdellahü ennehu la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül ılmi kaimem bil kıst* la ilahe illa hüvel azızül hakım
19.İnned dıne indellahil İslam
20.Kulillahümme malikel mülki tü’til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşa’* ve tüızzü men teşaü ve tüzillü men teşa’* bi yedikel hayr* inneke ala külli şey’in kadır
21.Tulicül leyle fin nehari ve tulicün nehara fil leyl* ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayy* ve terzüku men teşaü bi ğayri hısab
22.Sümme enzele aleyküm mim ba’dil ğammi emeneten nüasey yağşa taifetem minküm ve taifetün kad ehemmethüm enfüsühüm yezunnune billahi ğayral hakkı zannel cahiliyyeh* yekulune hel lena minel emri min şey’* kul innel emra küllehu lillah* yuhfune fı enfüsihim ma la yübdune lek* yekulune lev kane lena minel emri şey’üm ma kutilna hahüna* kul lev küntüm fı büyutiküm le berazellezıne kütibe aleyhimül katlü ila medaciıhim* ve li yebteliyellahü ma fı suduriküm ve li yümehhısa ma fı kulubiküm* vallahü alımüm bi zatis sudur

EN'AM SURESİ

17.Ve iy yemseskellahü bi durrin fe la kaşife lehu illa hu ve iy yemseske bi hayrin fe hüve ala külli şey’in kadır

ARAF SURESİ

54.İnne rabbekümüllahüllezı halekas semavati vel erda fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasısev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemın
55.Üd’u rabbeküm tedarruav ve hufyeh innehu la yühıbbül mu’tedın
56.Ve la tüfsidu fil erdı ba’de ıslahıha ved’uhü havfev ve tamea inne rahmetellahi karıbüm minel muhsinın

TEVBE SURESİ

51.kul ley yüsıybena illa ma ketebellahü lena hüve mevlana ve alellahi fel yetevekkelil mü’minun
52.le kad caeküm rasulüm min enfüsiküm azızün aleyhi ma anittüm harısun aleyküm bil mü’minıne raufür rahıym
53.fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym

YUNUS SURESİ

107.Ve iy yemseskellahü bi durrin fe la kaşife lehu illa hu ve iy yüridke bi hayrin fe la radde li fadlih yüsıybü bihı mey yeşaü min ıbadih ve hüvel ğafurur rahıym

HUD SURESİ

56.innı tevekkeltü alellahi rabbı ve rabbiküm ma min dabbetin illa hüve ahızüm binasıyetiha inne rabbı ala sıratım müstekıym

İBRAHİM SURESİ

12.Ve ma lena ella netevekkele alellahi ve kad hedana sübülena ve lenasbiranne ala ma azeytümuna ve alellahi fel yetevekkelil müteveklkilun

İSRA SURESİ

43.Sübhanehu ve teala amma yekulune ulüvven kebıra
44.Kulid’ullahe evid’ur rahman eyyem ma ted’u fe lehül esmaül husna ve la techer bi salatike ve la tühafit biha vebteğı beyne zalike sebıla
45.Ve kulil hamdü lillahillezı lem yettehız veledev ve lem yekül lehu şerıkün fil mülki ve lem yekül lehu veliyyüm minez zülli ve kebbirhü tekbıra

MÜMİNUN SURESİ

116.Fe teallellahül melikül hakk la ilahe illa hu rabbül arşil kerım
117.Ve mey yed’u meallahi ilahen ahara la bürhane lehu bihı fe innema hısabühu ınde rabbih innehu la yüflihul kafirun
118.Ve kur rabbığfir verham ve ente hayrur rahımın

ANKEBUT SURESİ

60.Ve keeyyim min dabbetil la tahmilü rizkahellahü yerzükuha ve iyyaküm ve hüves semıul alım

RUM SURESİ

17.Fe sübhanellahi hıyne tübsune ve hıyne tusbihun
18.Ve lehül hamdü fis semavati vel erdı ve aşiyyev ve hıyne tuzhirun

FATIR SURESİ

2.Ma yeftehıllahü lin nasi mir rahmetin fe la mümsike leha ve ma yümsik fe la mürsile lehu mim ba’dih ve hüvel azızül hakım

YASİN SURESİ

83. Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey’iv ve ileyhi türceun

SAFFAT SURESİ

1.Vessaffati saffa
2.Fezzacirati zecra
3.Fettaliyati zikra
4.İnne ilaheküm le vahıd
5.Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma ve rabbül meşarık
6.İnna zeyyennes semaed dünya bi zınetinil kevakib
7.Ve hıfzam min külli şeytanim marid
8.La yessemmeune ilel meleil a’la ve yukzefune min külli canib
9.Dühurav ve lehüm azabüv vasıb
10.İlla men hatfel hatfete fe etbeahu şihabün sakıb
11.Festeftihim ehüm eşddü halkan em men halakna inna halaknahüm min tıynil lazib
12.Sübhane rabbike rabbil ızzeti amma yesfun
13.Ve selamün alel murselın
14.Vel hamdü lillahi rabbil alemın

FETİH SURESİ

27.Le kad sadekallahü rasulehür ru’ya bil hakk le tedhulünnel mescidel harame in şaellahü aminıne muhallikıyne ruuseküm ve mükassıriyne la tehafun fe alime ma lem ta’lemu fe ceale min duni zalike fethan karıba
28.Hüvellezı ersele rasulehu bil hüda ve dınil hakkı li yuzhirahu aled dıni küllih Ve kefa billahi şehıda
29.Muhammedür rasulüllah vellezıne meahu eşiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean süccedey yebteğune fadlem minellahi ve rıdvana sımahüm fı vücuhihim min eseris sücud zalike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil incıl ke zer’ın ahrace şat’ehu fe azerahu festağleza festeva ala sukıhı yu’cibüz zürraa li yeğıyza bihimül küffar veadellahüllezıne amenu ve amilus salihati minhüm mağfiratev ve ecran azıyma

RAHMAN SURESİ

33.Ya ma’şerelcinni vel’insi inisteta’tum en tenfusu min aktarissemavati vel’ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin.
34.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
35.Yurselu ‘aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani.
36.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani

HADİD SURESİ

1.Sebbeha lillahi ma fiyssemavati velardı ve huvel’aziyzulhakiymu.
2.Lehu mulkussemavati vel’ardı yuhyiy ve yumiytu ve huve ‘ala kulli şey’in kadiyrun.
3.Huvel’evvelu vel’ahıru vezzahiru velbatınu ve huve bikulli şey’in ‘aliymun.
4.Huvelleziy halekassemavati vel’arda fiy sitteti eyyamin summesteva ‘alel’arşi ya’lemu ma yelicu fiylardı ve ma yahrucu minha ve ma yenzilu minessemai ve ma ya’rucu fiyha ve huve me’akum eyne ma kuntum vallahu bima ta’melune besıyrun.
5.Lehu mulkussemavati vel’ardı ve ilellahi turce’ul’umuru

HAŞR SURESİ

21.Lev enzelna hazelkur’ane ‘ala cebelin lereeytehu haşi’an mutesaddi ‘an min haşyetillahi ve tilkel’emsalu nadribuha linnasi le’allehum yetefekkerune.
22.Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.
23.Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune.
24.Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu

CİN SURESİ

1.kul uhıye ileyye ennehusteme’a neferun minelcinni fekalu inna semı’na kur’anen ‘aceben.
2.yehdiy ilerruşdi feamenna bihi ve len nuşrike birabbina ehaden.
3.ve ennehu te’ala ceddu rabbina mettehaze sahıbeten ve la veleden.
4.ve ennehu kane yekulu sefiyhuna ‘alellahi şetatatan.
5.ve enna zanenna en len tekulen’insu velcinnu ‘alellahi keziben.
6.ve ennehu kane ricalun minel’insi ye’uzune biricalin minelcinni fezaduhum rehekan

BURUC SURESİ

20.Vallahü min veraihim muhıytun.
21.Bel hüve kur’anün meciydün.
22.Fiy levhın mahfuzın.

İHLAS SURESİ

Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

FELAK SURESİ

Kul e’ûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikin izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

NAS SURESİ

Kul e’uzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min serrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.
Daha yeni Daha eski