Salat-ı Kübra Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

Salat-ı Kübra

'Gökyüzü salavatı' olarak da geçen büyük salavat duası olan Salavat-ı Kübra duası, pek faziletli ve üstün salavatlar arasında en önemlileri arasındadır. Salavat-ı Kübra duasının faziletlerine ve hikmetlerine gelin beraber bakalım. İşte bir defa okunduğunda 100 milyon salavat sevabına denk gelen Salavat-ı Kübra duasının okunuşu, anlamı ve faziletleri...

SALAT-I KÜBRA ARAPÇA OKUNUŞU

Salat-ı Kübra

Salat-ı Kübra

Salat-ı Kübra

Salat-ı Kübra

Salat-ı Kübra

Salat-ı Kübra

Salat-ı Kübra

Salat-ı Kübra

SALAVAT-I KÜBRA OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim.

Lekad caekum resulün min enfüsikum azizün aleyhi ma anittüm harisun aleyküm bilmüminine raufün rahimün. A’budullahe Rabbi vela üşriku bihi şey’en.
Allahümme inni ed’uke biesmaike’l hüsna külleha la ilahe illa ente sübhaneke en tusalli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema salleyte ala İbrahime ve ala ali İbrahime inneke hamidün mecid.Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi’l ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslimen. Ve sallallahu ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin salaten hüve ehlüha.
Allahümme ya Rabbe Muhammedin ve ali Muhammedin salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin veczi Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem ma hüve ehlühü.
Allahümme Rabbe’s semevati’s seb’i ve Rabbe’l arşi’l azimi Rabbena ve Rabbe külli şeyin ve münzile’t Tevrati vel İncili vez Zeburi vel Furkani’l azim.
Allahümme ente’l evvelü feleyse kableke şeyün ve ente’l ahirü feleyse ba’deke şeyün ve ente’z zahirü feleyse fevkake şeyün ve ente’l batınu feleyse duneke şeyün. Feleke’l hamdü la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine’z zalimin. Ma şaAllahu kane vema lem yeşa’lem yekun la kuvvete illa billah.
Allahümme salli ala Muhammedin abdike ve nebiyyike ve resulike salaten mübareketen tayyibeten kema emrete en nusalli aleyhi ve sellim teslimen.
Allahümme salli ala Muhammedin hatta la yebka min salatike şeyün verham Muhammeden hatta la yebka min rahmetike şeyün. Ve barik ala Muhammedin hatta la yebka min berekatike şeyün.
Allahümme salli ve sellim veflih ve encih ve etimme ve eslih vezekki ve erbih ve evfi ve ercih ve efzalu’s salate vecrili’l minene ve’t tahiyyati ala abdike ve nebiyyike ve resulike seyyidina ve Mevlana Muhammedin sallallahu aleyhi ve seleme ellezi Hüve feleku subhi envari’l vahdaniyyeti ve tal’ati şemsi’l esrari’r rabbaniyyeti. Ve behcetü kameri’l hakaiki’s samedaniyyeti. Ve Arşi hazreti’l hazarati’r rahmaniyyeti. Nuri külli resulin ve senahu.
(Yasin. Ve’l Kur’ani’l Hakim. İnneke lemine’l mürselin. Ala sıratın müstakim.) sirru külli nebiyyin ve hüdahu (zalike takdirü’l azizi’l alim) ve cevherü külli veliyyin ve ziyahu (selamun kavlen min Rabbin rahim.)
Allahümme salli ve sellim ala Muhammedi’n nebiyyi’l ümmiyyi’l Arabiyyi’l Kureşiyyi’l Haşimiyyi’l Ebtahiyyi’t Tihamiyyi’l Mekkiyyi. Sahibi’t taci vel keremati sahibi’l hayri vel birri sahibi’s seraya vel ataya vel ğazvi vel cihadi vel mağnemi vel miksami. Sahibi’l ayati vel mu’cizati vel alamati’l bahirati sahibi’l hacci vel halaki vettelbiyyeti. Sahibi’s safa vel merveti vel meşari’l harami vel makami vel kıbleti vel mihrabi vel minberi sahibi’l makami’l mahmudi. Vel havzi’l mevrudi ve’ş şefaati ve’ssücudi. Lirrabbi’l mabudi. Sahibi remyi’l cemerati vel ukufi biarafatin. Sahibi’l alemi’t tavili vel kelami’l celili. Sahibi kelimeti’l ihlasi vessıdkı vettasdıki.
Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin salaten tünciha biha min cemii’l mihani vel ihani vel ahvali vel beliyyati ve tüsellimuna biha min cemii’l fiteni vel eskami vel afati vel ahati. Ve tütahhiruna biha min cemii’l uyubi ve’s seyyiati. Ve tağfir lena biha cemii’z zünubat. Ve temhu biha anne’l cemia’l hatiati. Ve takzi lena biha cemia ma natlubuhu mine’l hacati. Ve terfeuna biha indeke a’lad derecati. Ve tübelliğuna biha aksa’l ğayati. Min cemii’l hayrati fi’l hayati ve ba’de’l memati. Ya Rabbu ya Allahu ya Mucibe’d daavat.
Allahümme inni eselüke en tecale li fi müddeti hayati ve ba’de memati. Ezafe ez’afi zalike elfe elfi salatin ve selamin mazrubeyni fi misli zalike ve emsali emsali zalike ala abdike ve nebiyyike ve resulike seyyidina Muhammedi’n nebiyyi’l ümmiyyi ve’r resuli’l arabiyyi ve ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi ve zürriyatihi ve ehli beytihi ve esharihi ve ensarihi ve eşyaihi ve etbaihi ve mevalihi ve huddemihi ve huccebihi ilahi ecal külle salatin min külli zalike tefuku ve tefzulü salate’l musalline aleyhi min ehli’s semavati ve ehli’l arazine ecmain. Kefazlihi’l lezi fezzaltehu ala keffati halkıke ya ekreme’l ekremin. Ve ya erhamer rahimin. Rabbena tekabbel minna inneke ente’s semiu’l alim. Ve tüb aleyna inneke ente’t tevvabü’r rahim.
Allahümme salli ve sellim ve kerrim ala seyyidina ve mevlana Muhammedin abdike ve nebiyyike ve resulike’n nebiyyi’l ümmiyyi’s seyyidi’l kamili’l fatihi’l hatimi hai’r rahmeti ve mimi’l mülki ve dali’d devami bahri envarike. Ve ma’deni esrarike. Ve lisani huccetike. Ve arusi memleketike. Ve ayni a’yani halikatike. Ve safiyyike’s sabikı’l halkı nuruhu’r rahmeti’l alemine zuhuruhu’l mustafa’l muctebe’l münteka’l mürtaza. Ayni’l inayeti ve zeyni’l kıyameti ve kenzi’l hidayeti ve imami’l hazreti ve emini’l memleketi ve tırazi’l hulleti ve kenzi’l hakikati ve şemsi’ş şeriati kaşifi diyaci’z zulemeti ve nasiri’l milleti ve nebiyyi’r rahmeti ve şefii’l ümmeti yevme’l kıyameti yevme tahşeu’l asvatu ve teşhasu’l ebsar.
Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyine’n nuri Muhammedi’n eblaci vel behai’l ebhaci. Namusi tevrati Musa ve kamusi incili İsa salavatullahi ve selamühü aleyhi ve aleyhim ecmain. Talsemi’l feleki’l atlasi fi butuni küntü kenzen mahfiyyen feahbebtü en u’refe tavusi’l meleki’l mukaddesi fi zuhuri fehalaktu halkan fetearreftü ileyhim febi arafuni kurreti ayni nuri’l yakini. Mirati uli’l azmi mine’l mürseline ila şühudi’l meliki’l hakki’l mübin. Nuri envari ebsari besairi’l enbiyai’l mükerremine ve mahalli nazarike ve siati rahmetike mine’l avalimi’l evveline vel ahirine. Sallallahu aleyhi ve ala ihvanihi mine’n nebiyyine ve’l mürseline. Ve ala alihi ve ashabihi ve’t tayyibine’t tahirin.
Allahümme salli ve sellim ve ethif ve en’im vemnih ve ekrim ve eczil ve a’zim efzale salatike ve evfa selamike salaten ve selamen yetenezzelani min ufuki künhi batıni’z zati ila feleki semai mezahiri’l esmai vessıfati ve yertekıyani inde sidreti münteha’l arifine ila merkezi celali’n nuri’l mübini ala seyyidina ve mevlana Muhammedin abdike ve nebiyyike ve resulike ilmi yakini’l ulemai’r rabbaniyyine ve ayni yakini’l hulefai’r raşidin ve hakki yakini’l enbiyai’l mükerremine ellezi tahet fi envari celalihi uli’l azmi mine’l mürseline. Ve tehayyeret fi derki hakaikihi uzameü’l melaiketi’l muheyyimine’l münezeli aleyhi fi’l Kur’ani’l Azim. Bilisanin Arabiyyin mübinin. (Lekad mennallahu ala’l müminine izbease fihim resulen min enfüsihim yetlü aleyhim ayatihi ve yüzekkihim ve yüallimühümü’l kitabe ve’l hikmete ve in kanu min kablu lefi dalalin mübin.)
Allahümme salli ve sellim salaten zatike ala hazreti sıfatike’l camii likülli’l kemali’l müttesıfi bisıfati’l celali ve’l cemali men tenezzehe ani’l mahlukine fi’l misali yebnui’l maarifi’r rabbaniyyeti ve hıtati’l esrari’l ilahiyyeti ğayeti münteha’s sailine. Ve delili külli men fi’l ezeli hairun mine’s salikin. Muhammedi’l mahmudi bil evsafi vezzati ve Ahmede men meza vemen hüve atin ve sellim teslimen bidayeti’l ve ğayeti’l ebedi hatta la yahsuruhu adedün vela yünhiyehü emedün verza an tevabiihi fi’ş şeriati ve’t tarikati vel hakikati minel eshabi vel ulemai ve ehli’t tarikati vec’alna ya mevlana minhüm hakikaten amin.
Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin fethi ebvabi hazretike ve ayni inayetike bihalkıke ve resulike ila cinnike ve insike vahdaniyyi’z zati’l münzeli aleyhi’l ayati’l vazihati mukili’l aserati ve seyyidi’s sadati mahi’ş şirki veddalalati bissiyufi’s sarimati’l emiri bi’l marufi vennahi anil münkerati’s semili min şerabi’l müşahedati seyyidina Muhammedin hayri’l beriyyati sallallahu aleyhi ve sellem.
Allahümme salli ve sellim ala men lehu’l ahlaku’r raziyyetü’l evsafü’l merziyyetü vel akvalu’ş şer’ıyyetü vel ehvalü’l hakikiyyetü vel inayetü’l ezeliyyetü. Vessaadatü’l ebediyyetü. Velfütühatü’l mekkiyyetü. Vezzuhuratül medeniyyetü. Vel kemalatü’l ilahiyyetü. Vel mealimu’r rabbabiyyetü. Vesirri’l beriyyeti ve şefiıne yevme ba’sine’l mustağfir lena inde rabbina’d dai ileyke vel mukteda bihi limen erade’l vusule ileyke’l enisi bike. Vel müstevhişi min ğayrike. Hatta temettea min nuri zatike. Ve racea bike la biğayrike. Ve şehide vahdeteke fi kesretike. Ve kulte lehu bilisani halike. Ve kavviyyetehu bicemalike fasda’ bima tümeru ve a’riz ani’l müşrikin. Ezzakiri leke fi leylike vessaimi leke fi neharike’l marufi inde melaiketike innehu hayru halkıke.
Allahümme inne netevesselü ileyke bilharfi’l camii limeani kemalike. Neselüke iyyake bike en türina veche nebiyyina sallallahu aleyhi ve sellem ve in temhu anna vücude zünübina bimüşahedeti cemalike ve tüğayyibinna anna fi bihari envarike ma’sumine mine’ş şevağılı’d dünyeviyyeti rağıbine ileyke ğaibine bike ya Hu ya Allahu ya Hu ya Allahu ya Hu ya Allahu la ilahe ğayrüke iskına min şerabi mehabbetike. Vağmisna fi bihari ehadiyyetike. Hatta nerteu fi buhbuhati hazretike. Ve taktau anna evhame halikatike bifazlike ve rahmetike. Ve nevvirna binuri taatike. Vahdina vela tuzillena ve bassirna biuyubina. An uyubi ğayrina bihurmeti nebiyyina ve seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme ve ala alihi ve ashabihi mesabihi’l vücudi ve ehli’ş şühudi ya erhame’r rahimin. Neselüke en tülhikana bihim ve temnehana hubbehüm ya Allahu ya Hayyu ya Kayyumu ya zelcelali velikram.
Rabbena tekabbel minna inneke ente’s semiu’l alim. Vetüb aleyna inneke ente’t tevvabü’r rahim. Veheb lena ma’rifeten nafiaten inneke ala külli şeyin kadirün ya Rabbel alemin. Ya Rahmanu ya Rahimu. Neselüke en terzükana rüyete vechi nebiyyina sallallahu aleyhi ve sellem. Fi mena mina veyakzatina ve en tusalli ve tüsellime aleyhi salaten daimeten ila yevmiddin. Ve en tusalli ala hayrina vekün lena.
Allahümme ecal efdale salavatike ebeden ve enma berekatike sermeden. Ve ezka tehiyyatike fazlen ve adeden. Ala eşrefil hakaikıl insaniyyeti velcanniyyeti. Ve mecmai’d dekaikı’l imaniyyeti. Ve turi’t tecelliyati’l ihsaniyyeti. Ve mehbetı’l esrari’r rahmaniyyeti. Ve sitati ıkdi’n nebiyyine ve mukaddimeti ceyşi’l murselin. Vekaidi rekbil evliyai vessıddıkine. Ve efzali’l halaikı ecmain. Hamili livai’l izzi’l ala. Vemaliki ezimmeti’l mecdi’l esna. Şahidi esrari’l ezeli ve müşahidi envari’s sevabıkı’l evveli. Ve tercumani lisani’l kıdemi. Ve menbaı’l ilmi vel hilmi vel hikemi mazhari sırri’l vücudi’l cüziyyi vel külliyi. Ve insani ayni’l vücudi’l ulviyyi vessüfliyyi. Ruhi cesedi’l kevneyni. Ve ayni hayati’d darayni. Elmütehakkikı bia’la rütebi’l ubudiyyeti. Velmütehallikı biahlakı’l makamati’l istifaiyyeti. Elhalili’l azmi vel habibil ekremi. Seyyidina ve Mevlana ve habibina Muhammedin bin abdillahi bin abdil muttalib. Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabibi adede malumatike ve midade kelimatike küllema zekereke ve zekerehu’z zakirune ve ğafele an zikrike vezikrihi’l ğafilune ve sellim teslimen daimen kesiren.
Allahümme inne netevesselü ileyke binurihi’s sari filvücudi en tühyiye kulubena binuri hayati kalbihil vasii likülli şeyin rahmeten ve ilmen ve hüda ve büşra lilmüslimin. Ve teşreha sudurena binuri sadrihi’l camii (ma ferratna fil kitabi min şeyin) veziyaen ve zikra lilmuttakin. Ve tütahhire nüfüsena bitahareti nefsihi’z zekiyyeti’l merziyyeti. Ve tüallimena bienvari ulumi (ve külle şeyin ahsaynahu fi imamin mübinin.) Ve tüsriye serairehu fina bilevamii envarike. Hatta tüfnina anna fi hakki hakikatihi feyekunu hüvel hayyü’l kayyumu fina bikayyumiyyetike’s sermediyyeti fenaişe biruhihi ayşe’l hayati’l ebediyeti. Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesiren âmin. Bifazlike verahmetike aleyna ya Hannanu ya Mennanu ya Rahmanu vebitecelliyati münazelatike fi mirati şühudihi limünazelati tecelliyatike feneküne fil hulefai’r raşidine fi velayeti’l akrebin.
Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin cemali lutfike. Ve hanani ıtfike. Ve cemali mülkike. Ve kemali kudsike. Ennuri’l mutlaki bisırri’l maıyyetilleti la tetekayyedu’l batıni ma’nen fi ğaybike vezzahiri hakkan fi şehadetike şemsi’l esrari’r rabbaniyeti. Ve mecla hazreti’l hazarati’r rahmaniyyeti. Menazili’l kütübil kayyimeti. Ve nuri’l ayati’l beyyinati. Ellezi halaktehu min nuri zatike ve hakakkatehu biesmaike ve sıfatike. Ve halakte min nurihi’l enbiyae velmurselin. Ve tearrefte ileyhim biahzil misaki aleyhim bikavlike’l hakki’l mübin. (Veiz ehazallahu misakan nebiyyine lema ateynaküm min kitabin ve hikmetin sümme caeküm resulün musaddıkun lima meaküm letuminunne bihi veletensurunnehu kale eakrartüm ve ehaztüm ala zaliküm isri kalu ekrarna kale faşhedu veena meaküm mineşşahidin.)
Allahümme salli ve sellim ala behceti’l kemali ve taci’l celali vebehai’l cemali veşemsi’l visali ve abekı’l vucudi ve hayati külli mevcudin izzi celali saltanatike. Ve celali izzi memleketike ve meliki suni kudretike. Ve tırazi safveti’s safveti min ehli safvetike. Ve hulasati’l hassati min ehli kurbike. Sırrıllahi’l azami. Ve habibillahi’l ekremi. Ve halilillahil mükerremi seyyidina ve mevlana Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem.
Allahümme inna netevesselü bihi ileyke veneteşeffeu bihi ledeyke sahibi’ş şefaati’l kübra. Vel vesileti’l uzma. Veş şeriati’l ğarra. Velmekaneti’l ulya. Velmenzileti’z zülfa. Vekabe kavseyni ev edna. En tühakkikana bihi zaten vesıfaten ve esmaen ve efalen ve asaren hatta la nera vela nesmau vela nuhisse vela necidu illa iyyake. İlahi veseyyidi bifazlike ve rahmetike en tec’ale hüviyyetina ayne hüviyyetihi fi evailihi ve nihayetihi vebivvudi hulletihi ve safai mehabbetihi. Ve fevatihi envari besıretihi. Ve cevamii esrari seriretihi. Ve rahimi rahmaihi ve naimi na’maihi.
Allahümme inna neselüke bicahi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem elmağfirete verriza velkabule kabulen tammen la tekilna fihi ila enfüsina tarfete aynin ya nime’l mucibu fekad dehale’d dahilu ya mevlaya bicahi nebiyyike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem feinne ğufrane zünubi’l halkı biecmaihim ve evvelihim ve ahirihim berrihim ve facirihim kekatretin fi bahri cudike’l vasiillezi la sahile lehu fekad kulte vekavlüke’l hakku’l mübin. (Vema erselnake illa rahmeten lilalemin.) Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. (Rabbi inni vehenel azmu minni veştealer re’sü şeyben velem ekün biduaike Rabbi şekıyyen.) (Rabbehu inni messeniyez zurru ve ente erhamur rahimin.) (Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakırun) ya avne’z zuafai ya azime’r reca ya munkızel ğarka ya münciyel helka ya nimel Mevla ya emanel haifin. La ilahe illallahul azimu’l halim. La ilahe illallahu rabbü’l arşi’l azim. La ilahe illallahu rabbü’s semavati’s sebı ve rabbü’l arşil kerim.
Allahümme salli ve sellim alal camii’l ekmeli velkutbi’r rabbaniyyi’l efdali tırazi hulleti’l imani vema’deni’l cudi velihsani sahibi’l himemi’s semaviyyeti vel ulumi’l ledünniyyeti.
Allahümme salli ve sellim ala men halakte’l vücude lieclihi verahassete’l eşyae bisebibihi. Muhammedin elmahmudi sahibi’l mekarimi velcüdi. Ve ala alihi ve eshabihi’l ektabi’s sabikıne ila cenabi zelikel cenabi.
Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin nuri’l behiyyi velbeyani’l celiyyi vel lisani’l arabiyyi veddini’l hanefiyyi rahmeten lilalemin. Elmueyyede birruhi’l emin. Velkitabi’l mübin. Ve hatemi’n nebiyyine ve rahmetillahi’l alemin. Vel halaiki ecmain.
Allahümme salli ve sellim ala men halaktehu min nurike ve cealte kelamehu min kelamike ve fezzaltehu ala enbiyaike ve evliyaike. Ve cealte’s siayete minke. İleyhi veminhu ileyhim kemali külli veliyyin leke. Vehadi külli muzillin anke. Hadi’l halkı ilel hakkı tarik’il eşyai lieclike. Vema’deni’l hayrati bifazlike. Ve hatabtehu ala bisatı kurbike (vekane fazlullahi aleyke azimen.) Elkaimi leke fi leylike vessaimi leke fi neharike velhaimi bike fi celalike.
Allahümme salli ve sellim ala nebiyyike’l halifeti fi halkıke’l müşteğıli bizikrike. Elmütefekkiri fi halkıke. Vel emini lisirrike. Velbürhani lirüsulike’l hazıri fi serairi kudsike. Velmüşahidi licemali celalike seyyidina ve mevlana Muhammedin elmüfessiri liayatike. Vezzahiri fi mülkike. Vennaibi fi melekutike. Velmütehallikı bisıfatike. Veddai ila ceberutikel hazreti’r rahmaniyyeti. Velbürdetil celaliyyeti. Vesserabilil cemaliyyeti. Vesserabili’l cemaliyyeti’l kureyşiyyi’s sekiyyi vennuri’l behiyyi velhabibi’n nebeviyyi veddurri’n nakıyyi velmisbahi’l kaviyyi.
Allahümme salli ve sellim aleyhi ala alihi kema salleyte ala İbrahime ve ala ali İbrahime inneke hamidün mecid.
Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin bahri envarike vema’dini esrarike ve ruhi ervahi ibadike. Eddurreti’l fahıreti velabakati’n naficeti bü’bül mevcudati vehairrahmati ve cimi’d derecati vesini’s saadati venuni’l inayati vekemali’l külliyati vemenşai’l ezeliyyati ve hatmi’l ebediyyati’l meşğuli bike ani’l eşyai’d dünyeviyyati’t taimi min semerati’l müşahedati’l meskıyyi min esrari’l kudsiyyati’l alimi bilmazi velmüstakbelati seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi’l ebrari ve ashabihil ahyar.
Allahümme salli ve sellim ala ruhi seyyidina Muhammedin fil ervahi ve ala cesedihi fil ecsadi. Ve ala kabrihi fil kuburi. Ve ala sem’ihi filmesamii. Ve ala hareketihi fil harekati. Ve ala sükunihi fissekenati. Ve ala kuudihi fil kuudati. Ve ala kıyamihi fil kıyamati. Ve ala lisanihi’l beşşaşi’l ezeliyyi vel hatmi’l ebediyyi salli Allahumme ve sellim aleyhi ve ala alihi ve eshabihi adede ma alimte vemil ema alimte.
Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedinillezi ataytehu ve kerremtehu ve fazzaltehu ve nasartehu ve eantehu vekarrebtehu ve edneytehu ve sekaytehu vemekkentehu vemeletehu biilmike’l enfüsi ve besattehu bihubbike’l etvasi vezeyyentehu bikavlike’l akbesi fahri’l eflaki ve azbi’l ahlaki ve nurike’l mübin. Ve abdike’l kadimi ve hablike’l metini ve hasnikel hasini. Ve celalike’l hakimi ve cemalike’l kerimi. Seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi mesabihi’l huda vekanadili’l vücudi vekemali’s suudi’l mutahharine mine’l uyub.
Allahümme salli ve sellim aleyhi salaten tuhillü biha’l ukade ve riha tefükün biha’l kürbe veterahhuma tüzilü bihi’l atabe ve tekrimen yenkazi bihi’l arabu ya Rabbu ya Allahu ya Hayyu ya Kayyumu ya zelcelali velikram. Neselüke zalike min fazaili lutfike ve ğaraibi fazlike ya Kerimu ya Rahimu.
Allahümme salli ve sellim ala abdike ve nebiyyike ve resulike seyyidina ve nebiyyina Muhammedin nebiyyi’l ümmiyi verrasuli’l arabiyyi ve ala alihi ve eshabihi ve ezvacihi ve zürriyatihi ve ehli beytihi salaten tekunu leke rızaen velehu cezaen velihakkıhi edaen vea’tıhi’l vesilete velfazilete veşşerefe vedderecete’l aliyyete’r refiate vebasü’l makamel Mahmudellezi ve adtehu ya erhamerrahimin.
Allahümme inna netevesselü bike veneselüke veneteveccehu ileyke bikitabikel azizi ve nebiyyikel kerimi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve bişerefihi’l mecidi ve biabeveyhi İbrahime ve İsmaile ve bisahibihi Ebi Bekrin ve Umere vezinnureyni usmane ve alihi Fatımate ve Aliyyin ve veledeyhima’l Hasani vel Hüseyni ve ammeyhi Hamzeti vel Abbasi ve zevceteyhi Hadicete ve Aişete.
Allahümme salli ve sellim aleyhi ve ala ebeveyhi İbrahime ve İsmaile ve ala ali küllin ve sahbi küllin salaten yütercimuha lisanu’l ezeli fi riyazi’l melekuti ve aliyyi’l makamati ve neyli’l kerameti. Ve refi’d derecati. Ve yenıku biha lisanu’l ebedi fi hazizi’n nasuti. Biğufraniz zunubi. Ve keşfi’l kürübi ve defi’l mühimmati. Kema hüvellaiku biilahiyyetike ve şanikel azimi. Ve kema hüvellaiku biehliyyetihim vemensıbihimü’l kerimi bihususi hasaisi (yahtessu birahmetihi men yeşaullahü zülfazli’l azimi.)
Allahümme hakkıkna biserairihim fi medarici mearifihim bimesubetillezine sebekat lehüm minne’l hüsna. Ali Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem velfevze bissaadeti’l kübra bimeveddetihi’l kurba ve ğummena fi ızzihi’l masmudi fi makamihi’l mahmudi ve tahte livaihi veskına min havzi irfani ma’rufihi’l mevrudi yevme la yuhziyallahu’n nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem biburuzi bişareti kul tüsma ve sel tu’ta veşfa’ tüşeffa’ bizuhuri bişarati. (Velesevfe yü’tıke rabbüke feterza) tebareket ve tealeyte ya zelcelali vel ikram.
Allahüme inna neuzü biızzi celalike ve bicelali ızzetike ve bikudreti sultanike ve bisultani kudretike ve bihubbi nebiyyike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem minel katiati velehvai’r vediyyeti ya Zahirel ecine ya carel müstecirine ecirna mine’l havatıri’n nefsaniyyeti vehfazna mine’ş şehevati’ş şeytaniyyeti ve tahhirna min kazurati’l beşariyyeti ve saffina bisafai’l mehabbeti’s sıddıkıyyeti min sadail ğafleti ve vehmi’l cehli hatta tezmehılle rüsumuna bifenai’l enaniyyeti ve mübayaneti’t tabiati’l insaniyyeti fi hazreti’l cemi vettahliyeti vettahalli biluhüviyyeti’l ehadiyyeti vettecelli bilhakaikı’s samedaniyyeti fi şühudi’l vahdaniyyeti haysü la haysü vela eyne vela keyfe ve yebka’l küllü lillahi ve billahi ve minallahi ve ilallahi vemeallahi ğarkan binimetillahi fi bahri minnetillahi mensurine biseyfillahi mahsusine bimekarimallahu melhuzine bi aynillahi mahfuzine biinayetillahi mahfuzine biısmetillahi min külli şağılin yeşğılin anillahi ve hatırin yahturu biğayrillahi ya Rabbu ya Allahu ya Rabbu ya Allahu ya Rabbu ya Allahu rabbiyallahu. Vema tevfikı illa billahi aleyhi tevekkeltü ve ileyhi ünibü.
Allahümme eşğılna bike veheb lena hibeten la siaten fiha liğayrike vela medhale fiha lisivake vesiaten bil ulumi’l ilahiyyeti vessıfati’r rabbaniyyeti velahlaki’l Muhammediyyeti ve kavvi akaidena bihusni’z zanni’l cemili. Ve hakki’l yakini ve hakikati’t temkini ve seddi’d ahvalina bittevfikı vesseadeti vehusnil yakini. Veşüdde kavaıdena ala sırati’l istikameti ve kavaidi’l izzi’r rasini (sıratellezine enamte aleyhim) minennebiyyine vessıddıkine veşşühedai vessalihine. Veşeyyid makasıdana fil mecdi esili ala a’la zirveti’l kiraimi ve azaimi uli’l azmi mine’l murseline ya sariha’l mustasrihine ya ğıyase’l musteğisine. Eğisna bieltafi rahmetike min zalalil ubdi ve eşmilna binefahati inayetike fi mesari’l hubbi ve esifna bi envari hidayetike fi hazairi’l kurbi ve eyyidna binasrike’l azizi nasren mevzuren bil Kur’ani’l mecidi bifazlike ve rahmetike ya erhamerrahimin. (Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim.) (vetüb aleyna inneke ente’t tevvabü’r rahim.)
Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin nebiyyi’l ümmiyi ve ezvacihi ümmehati’l müminini ve zürriyetihi ve ehli beytihi kema salleyte ala İbrahime ve ala ali İbrahime inneke hamidün mecid. Ya imade men imade lehu ya senede men la senede lehu ya zühra men la zühra lehu ya cabire külli kesirin. Ya sahibe külli ğaribin. Ya munise külli vahidin. (La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin.) (Ente veliyyi fiddünya vel ahireti teveffeni müslimen ve elhıkni bissalihin.) (Ve aslih li fi zürriyeti inni tübtü ileyke ve inni minel müslimin.) Salavatullahi ve melaiketihi ve enbiyaihi ve rüsulihi ve cemii halkıhi ala seyyidina ve nebiyyina ve mevlana Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve aleyhi ve aleyhim vesselamu ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Allahümme edhılna meahu bişefaatihi ve zamanihi ve rıayetihi mea alihi ve eshabibi bidarike daris selam. Fi makadi sıdkın inde melikin muktedirin ya zelcelali velikram. Ve ethifna bimüşahedetihi bilatifi münazeletihi ya Kerimü ya Rahimu ekrimna binnazari ila cemali sübuhati vechike’l azim. Vehfazna bikerametihi bittekrimi vettebcili vetta’zimi ve ekrimna binuzulihi (Nuzulen min ğafurin rahimin.) Fi ravzi rıdvani ühille aleyküm rıdvani fela eshatu aleyküm ebeden ve u’tıküm mefatihe’l gaybi lihazaini’s sirri’l meknuni fi meknuni cennati sıfati’l meani bienvari zati ala’l eraiki yenzurun. (Velehüm ma yeddeune selamun kavlen min rabbin rahim.) Biintafi re’fati’r ra’feti’l Muhammediyeti min ayni inayetihi (fazlen min rabbike zalike hüvel fevzü’l azim.) Fi mehasini kusuri zehairi serairi (fela ta’lemu nefsün ma ühfiye lehüm min kurreti a’yunin cezaen bima kanu ya’melun). Fi minassati mehasini havatimi (davahüm fiha sübhanekallahümme ve tehiyyetühüm fiha selamun ve ahiru davahüm enil hamdülillahi rabbilalemin.)

Bismillahirrahmanirrahim.

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel Mürselin.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyiden Nebiyyin.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyides Sadikiyn.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyider Rakiiyn.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyides Sacidiyn.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel Kaidiyn.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel Kaimiyn.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel Musalliyn.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidez Zakiriyn.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyideş Şahidiyn.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel Evveliyn.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel Ahiriyn.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Rasulallah.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Nebiyyallah.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Habiballah.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Ekramehullah.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Azzemehullah.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Şerrefehullah.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Ezherehullah.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya menih Terahullah.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Savverahullah.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Abedellah.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Hayra halkıllah.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Hateme rusulillah.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sultanel enbiya.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Burhanel esfiya.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mustafa.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mu’alla.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mücteba.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Müzekki.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mekkiyyü.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Medeniyyü.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Arabiyyü.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Kureşiyyü.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Haşimiyyü.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Ebtahıyyü.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Zemzemiyyü.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Tihamiyyü.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Ümmiyyü.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Seyyide veledi âdem.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Ahmed.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Muhammed.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Taha.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Yasin.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Müddessir.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sahibel Kevser.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Şefi’a yevmil mahşer.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sahibettac.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sahibel Mi’rac.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Seyyide evveliyn vel ahiriyn.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Seyyidel Muhsinin.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Seyyidel kevneyni vessakaleyn.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sahiben Na’leyn.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Seyyidi ya Rasulallahi ya Hatemel enbiyai vel mürseliyn.
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Nebiyyallahi yevmeddiyn.
Sübhane rabbike rabbil izzeti amme yesıfun ve selamün alel mürseliyn velhamdülillahi rabbil alemiyn.

SALAVAT-I KÜBRA ANLAMI

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

“Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir.” (Tevbe Sûresi - 128)

Ben, Rabbim Allah’a ibadet ederim ve O’na asla hiçbir şeyi ortak etmem. Ey Rabbim! Niyaz edip yalvarılacak ancak Sensin. Seni her türlü eksiklikten tenzih ve takdis ederim. İbrahim aleyhisselamın ve onun ailesinin üzerine salat ettiğin gibi Hazret-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine ve onun ailesine de salat etmeni, Senin en güzel isimlerin hürmetine Senden niyaz ediyorum. Çünkü Sen, bütün acziyet ve kusurlardan münezzehsin. Ey Rabbim! Ümmi Peygamber Hazret-i Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabına salat eyle.

Aziz ve Celil olan Allah, Hazret-i Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve ailesine, onun yüce makam-ı şerifinin layık olduğu salat ile salat ve rahmet ihsan buyursun.

Ey, zatını akılların idrakten aciz olduğu Aziz ve Celil olan Allah! Ve ey, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ve ailesinin maliki, mürebbisi ve seyyidi olan yüce Allah! Sen habibin ve resulün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine ve onun ailesine en güzel şekilde salat ve rahmetini ihsan eyle.

Ey kâinatı ve yaratılmışları bir misal olmaksızın yoktan var eden. Ey yedi kat göklerin sahibi ve ey büyük arşın maliki! Ey her şeyin ve cümlemizin Rabbi ve yaratıcısı! Ey Musa aleyhisselam üzerine Tevrat’ı, İsa aleyhisselam üzerine İncil’i, Davud aleyhisselam üzerine Zebur’u ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine Cibril-i Emin vasıtasıyla Kur’an-ı Kerim’i indiren Allah Teâlâ!

Ey Rabbim! Sen Evvel’sin, ezeli olansın. Evvelinin bir başlangıcı bulunmaz ve Senden evvel hiçbir şey yoktur. Ey Rabbim! Sen Âhirsin, sonu asla gelmeyecek olan ve her şey fena bulduğunda baki kalacak olan Hayy ve Kayyum’sun. Senden sonra hiçbir şey yoktur.

Ve Sen Zahir’sin. Her şey Senin varlığına bir delil ile tanıklık eder. Senden daha üstün bir şey yoktur. Ve Sen Batın’sın. Zatının hakikatini, akıllar idrak etmekten aciz kalır. Hamd Sana mahsustur.

Ey Rabbim! Senden başka ilah yoktur. Seni her türlü eksiklikten tenzih ve takdis ederim. Şüphesiz, ben zalimlerden oldum. Allah Teâlâ’nın her dilediği olur, dilemediği hiçbir şey de olmaz. Kuvvet ve kudret ancak Allah Teâlâ Hazretleri iledir.

Ey Rabbim! Senin kulun, nebin ve resulün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine, bizlere “Ey iman edenler! Siz de ona teslimiyetle salât ve selâm edin.” (Ahzab Sûresi, 56) ayeti celilesiyle salat etmemizi emir ve irade buyurduğun mübarek ve güzel salat ile salat eyle. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme selam ve selamet bahşeyle.

Ey kâinatın ve tüm yaratılmışların Halık’ı ve Rezzak’ı olan Allah’ım. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine öyle bir salat eyle ki, Senin salatından geriye bir şey kalmasın. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme öyle bir rahmet eyle ki, Senin rahmetinden geriye bir şey kalmasın. En üstün, en yüce nimetlerini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine ihsan eyle ki, Senin bereketinden geriye bir şey kalmasın.

Ey Allah’ım! Sen, kulun, nebin ve resulün olan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat eyle ve ona selamet ihsan eyle. Dünya ve ahiret eziyetlerinden kurtuluş bahşet. Celal ve Cemalinin tecellilerinden tüm isteklerini kemale erdirerek tamamla. Hayır ve sevabına layık olduğu şekilde salah eyle. Hayır ve hasenatına ait amellerinin tartısını üstün kıl.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki, vahdaniyyet nurlarının sabah vaktidir. Rabbaniyyet sırlarının doğan güneşidir. Samedani hakikatlerin dolunayıdır. Rahmaniyyet mertebelerinin tahtıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her resulün nuru ve ışığıdır.

“Yasin. Ey Muhammed! Hikmetli Kur'ân'a andolsun ki, sen risâlet görevi verilmiş peygamberlerdensin.” (Yasin Sûresi, 1-5) Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cenabı Hakk’ın takdiriyle her nebinin sırrı ve rehberidir. “İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.” (Yasin Sûresi, 38) . Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her velinin hakikat cevheri ve ışığıdır. “(Onlara) Rahîm olan Rab'den «selâm» sözü vardır.” (Yasin Sûresi, 58)

Ey Allah’ım. Sen, ümmi, Arabi, Kureyşi ve Haşim soyundan, Tihame bölgesindeki Ebtehi çölünde bulunan Mekkeli peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat ve selam eyle.

O Nebî-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem taç ve keramet sahibidir. O Nebî-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem gaza ve cihad sahibidir. O Nebî-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem ganimetler sahibi ve taksim edicisidir. O Nebî-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem ayetler ve mucizeler sahibidir. O Nebî-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem apaçık alametler sahibidir. O Nebî-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem haccetmiş, tıraş olmuş, telbiye etmiş, Safa ve Merve arasında say etmiş, Meş’ar-i Haram’a, İbrahim makamına gitmiş, kıbleye yönelmiş, mihraba geçip imam olmuş, minberde insanlara konuşmuştur.

O Nebî-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Makamı Mahmud’un sahibidir. O Nebî-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Kevser havuzunun sahibidir. O Nebî-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem şefaatçidir. O Nebî-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Mina’da şeytan taşlamış, Arafat’ta vakfe yapmıştır. O Nebî-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem büyük sancak sahibidir. O Nebî-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem kelam-ı celil sahibidir; yani yüce kelamın (Kur’an-ı Kerim’in) sahibidir. O Nebî-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem kelime-i ihlas sahibidir. (Burada kelime-i ihlasla kasdedilen İhlas sûresidir.) O Nebî-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem sıdk (doğruluk) ve tasdik sahibidir.

Ey hacetleri kabul eden, ey dualara icabet eden Allah’ım! Sen, Efendimiz, şefaatçimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine ve onun ailesinin üzerine salat eyle. Öyle bir salat eyle ki, Sen o salat sebebiyle bizlere kurtuluş bahşet. Bizi cümle gamdan, kederden, rencide olmaktan, felaketlerden, hasetten, kinden, gizli düşmanlık gibi hallerden kurtar. Bu salat sebebiyle bizlere selamet ver. Bütün fitnelerden, üzüntülerden, belalardan, hastalıklardan halas eyle.

Bu salat sebebiyle bizleri mağfiret ve affına mazhar kıl. Büyük ve küçük, aşikâr ve gizli bütün ayıplarımızdan ve günahlarımızdan bizi arındır; pak ve tertemiz eyle. Bu salat sebebiyle bizim hatalarımızı ilahi affınla gizleyesin ve dünya ve ahirete dair talepte bulunduğumuz isteklerimizi bize ihsan eyleyesin.

Ey Rabbim! Senden hayatım boyunca ve ölümümden sonra bile niyaz ediyorum ki; kulun ve nebin, ümmi, Arabi resul Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine ve onun ailesine, ashabına, evladına, eşlerine, zürriyetlerine, tüm ev halkına, yardımcılarına, yolundan gidenlere, hizmetçilerine ve bekçilerine bin kere binin bin kere binle çarpımınca salat ve selam eyle.

Ey Rabbim! Bu salatı, Habibin sallallahu aleyhi ve sellemin bütün yaratılmışların üzerindeki fazilet ve meziyetteki üstünlüğü derecesinde, gök ve yer ehlinin yapacakları salattan daha üstün ve faziletli eyle. Ey kerimlerin en kerimi! Ey merhametlilerin en merhametlisi! Sen duamızı kabul eyle ve hayırlı bir karşılığa ulaştır. Ey Rabbimiz! Sen bizim duamızı bizden kabul eyle. Zira Sen, Sana tazarru ve niyaz ile dua edenlerin duasını işitensin. Ey Rabbim! Tövbeleri kabul eden “Tevvab” isminin tecellisiyle, büyük ve küçük tüm günah ve kusurlarımızı affeyle. Zira Sen, Rahimsin, tövbeleri kabul edensin.

Ya Rabbi! Sen kulun, nebin ve resulün, ümmi nebi, seyyid Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat, selam ve ikram ihsan eyle. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kâmil ve mükemmeldir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayır, hidayet ve rahmet kapısının fatihidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bütün enbiyanın ve resullerin (Allah’ın selam ve salatı hepsinin üzerine olsun) sonuncusudur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rahmet kelimesinin ‘ha’sı, mülk kelimesinin ‘mim’i, devam kelimesinin ‘dal’ıdır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Senin yüce zatının sıfatlarından olan Celal ve Cemalinin denizidir.

Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Senin zahir ve batında olan sırlarının hazinesi ve madenidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hüccetinin lisanı, memleketinin güzelliği ve zineti, mahlûkatının gözbebeğidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Senin bütün mahlûkat üzerine nurunu evvel kılıp seçtiğindir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya çıkışı âlemlere bir rahmettir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem seçilmiş, arınmış, övülmüş ve razı olunmuş olandır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Senin inayet ve ihsanının kaynağıdır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününün zinetidir. İlim ve hikmet kaynağı olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hidayetin hazinesidir.

Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teâlâ Hazretlerine yakınlık talep edenlerin imamı ve öncüsüdür. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem memleketin güveniliri, cümle âlemin varlığı kendisiyle tezyin edilmiş olandır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilahi sırların, cevherlerin hazinesidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeriatın güneşidir. Şirk ve küfür karanlıklarını ortadan kaldırandır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dinin ve milletin yardımcısıdır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rahmet peygamberidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününün dehşetinde, gözlerin ve kalplerin korkuyla dolacağı, seslerin kısılacağı günde ümmeti için şefaat edicidir.

Ey Rabbim. Efendimiz, peygamberimiz ve nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat ve rahmet, selam ve selamet bahşeyle.

Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ziyadesiyle hüsnü cemal sahibidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Musa aleyhisselam üzerine indirilen Tevrat’taki ilahi sırların sahibidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, İsa aleyhisselam üzerine indirilen İncil’in kamusudur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, “Ben gizli bir hazine idim, bilinmek istedim.” hadis-i kutsisinin batınında, büyük felek denilen ve yıldızları olmayan atlas feleğinin tılsımıdır, mukaddes mülkün tavusudur. “Mahlûkatı yarattığımda kendimi onlara tanıttım, böylece beni bildiler.” hadisi kutsisindeki yakin nurların gözbebeğidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem azim sahibi (ulu'l azm) peygamberlerin aynasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem enbiyanın (Allah’ın selamı üzerlerine olsun) kalp gözlerinin nurudur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senin bütün mahlukatına baktığın mahaldir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, önceki ve sonraki tüm alemlere yayılan rahmetindir. Cenabı Hakk’ın salat ve rahmeti, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, onun peygamber kardeşlerinin (salavatullahi ve selleme aleyhim ecmain), ailesinin ve tertemiz ashabının üzerine olsun.

Ey istekleri gerçekleştiren ve ey duaları kabul eden Allah’ım. Sen selam, selamet, rahmet ve kurtuluş bahşeyle. İlahi ihsanlarından nimetler bağışla. İkram eyle ve mükafatlandır. Tüm eksikliklerden arınmış bir salat ve selam ile ona salat ve selam eyle. Öyle bir salat ve selam ki, onlar zatının görünmez aslından görünürler âlemindeki isim ve sıfatlara inerler. Ve o salat ve selam, görünürler âleminden ariflerin bilgisinin erişeceği son nokta olan sidreye, apaçık nurun merkezine yükselir.

Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbani âlimlerin yakin ilmidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hulefa-i Raşidin’in marifetullah hakkında yakin gözüdür. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, enbiyayı kiramın marifetullah konusunda hakkel yakinidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yüce nurlarına gark olan ulu’l azm peygamberler hayrete düştüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yüce Kur’an-ı Kerim’den apaçık bir Arapça ile, “Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah'ın âyetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler.” (Al-i İmran Sûresi, 164) ayeti celilesi indirilmiştir.

Ya Rabbi. Cemal ve Celal sıfatıyla vasıflanmış ve bütün mükemmellikleri bir araya getiren zatına ait salat ve selam ile Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat, selam ve sena eyle. Ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yaratılmışların kötü sıfat ve beğenilmeyen hasletlerinden ve onlara benzemekten münezzehtir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbani marifetlerin, ilahi ilimlerin ve sırların madenidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilahi sırlar ve Rabbani tecellilerin, insanların akıllarından gizlenmiş olan gizli emirlerin sahibi ve koruyucusudur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, yüce makam ve mertebelere talip olanların ulaşmak istedikleri en son gayedir.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ilahi marifetlerde hayranlık içinde olan bütün süluk erbabının mürşididir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zatı ve sıfatlarıyla övülmüştür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş ve gelecek olan bütün enbiyaların (aleyhisselam) ve salihlerin Ahmed’idir (ziyadesiyle övülmüş olanıdır).

Ya Rabbi! Sen Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, yaratmanın başlangıcından sonuna kadar sonu hiç gelmeyecek olan bir salat ile selam ve sena eyle. Ta ki o selam ve sena hiç son bulmasın. Ya Rabbi! Şeriat, tarikat ve hakikat ehlinden razı ve hoşnut ol. Ya Rabbi! Sen bizi de gerçek anlamda onların zümresine dahil eyle. Âmin. Ya Rabbi! Sen bizim Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine ve onun ailesine salat ve selam eyle ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilahi ilmin kapılarının ve Rabbani sırların fatihidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Senin bütün mahlukatına bir lütfun ve rahmetindir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, insanlara ve cinlere gönderdiğin resulündür. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Senin yüce zatının birliğidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine, risaletinin doğruluğuna delalet eden apaçık ayetler inmiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, insanların kendisi hakkında işledikleri kusurları affedicidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, efendilerin efendisidir.

Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeriat hükümlerini yerine getiren, şirk ve küfrün karanlıklarını ortadan kaldırandır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iyiliği emredici ve kötülüğü men edicidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ilahi müşahedelerin şarabından tatmış ve Rabbani tecellilerin mertebelerine gark olmuştur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, evvel ahir tüm mahlûkatın seyyididir. Allah Teâlâ’nın salat ve selamı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine olsun.

Ya Rabbi! Sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat ve selam eyle ki, o razı olunmuş güzel ahlaklara ve sıfatlara sahiptir. Ve onun için şeriat sözleri, hakikat halleri vardır. Ve onun için ezeli yardım, ebedi saadetler vardır. Ve onun için Mekke fütuhatı, Medine zuhuratı vardır. Ve onun için ilahi kemalat, Rabbani işaretler vardır.

O Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem mahlûkatın sırrıdır. Zira bütün yaratılmış mahlûkat onun nurundan bir mahlûktur. O Nebi-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem, haşr meydanına sevkedildiğimizde bizim şefaatçimizdir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz katında bizim için bağışlanma dileyendir. O Nebi-i Kerem sallallahu aleyhi ve sellem Hakk yoluna çağırandır. O Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem, Sana kavuşmayı dileyenlerin rehberidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Senin onun üzerine ihsan eylediğin tecelli ve inkişafınla yakınlık bulan ve Senden gayri her şeyden de uzak olandır. O Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Senden başkasına yönelmeyendir. O Nebi-i Zişan, Senin tecellilerinde vahdaniyetini müşahede edendir.

Ve Sen, o Nebi-i Mükerrem sallallahu aleyhi ve sellemle hal dilinle konuşarak ve onu kemalinin kuvvetiyle güçlendirerek, “Şimdi sen emrolunduğunu açıkça tebliğ et. Müşriklerden yüz çevir.” (Hicr Sûresi, 94) buyurdun. O Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem geceleri Seni zikreden, gündüzleri de Senin için oruç tutandır.

Ya Rabbi! Biz aciz kulların, Senin en güzel isimlerinin eseri olan ve kemalinin manalarını içinde toplayan harf ile Sana tevessül ederiz. Biz aciz kulların, Senden ancak Senin kuvvetinle peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünü göstermeni niyaz ederiz. Bize cemalini müşahede ettirerek günahlarımızı sil. Bizleri şu dünya tuzağına meyletmekten muhafaza eyle. Üstünlük ve ihsanınla bizi kendi nefsimizden ve masivadan arındır. Senin nurlar denizinde bizi bizden (benliğimizden) kurtar. Ey Hu, ey Allah! Ey Allah, Senden başka ilah yoktur. Muhabbetinin şarabıyla bizleri sula. Bizleri vahdaniyetinin denizlerine daldır. Ta ki Senin bizim üzerimize ihsan eylediğin yardımın ve rahmetin sebebiyle, ilahi feyiz ve tecellilerinde ruhani gıdalarla lezzet bulup nimetlenelim.

Bizi taatinin nuruyla (yani emrine uyma ve nehyinden kaçınma ile Sana olan ibadet ve taatlerimizle) zahirimizi ve batınımızı nurlandır. Bizi taat yoluna ve marifetine ulaştır, dalalete düşürme. Bizleri başkalarının ayıplarından yüz çevirip kendi ayıp ve kusurlarıyla iştigal edenlerden eyle. Nebi ve Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine ki, Allah Teâlâ’nın salat ve selamı onun ve ashabının üzerine olsun. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Bizi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesine, ashabına ve ona tabi olanların zümresine ilhak etmeni ve bizlere Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesine, sahabesine ve ehl-i beytine muhabbeti ihsan buyurmanı senden niyaz ederiz.

Ey hayatı ezeli ve ebedi olan! Ey celal, azamet ve ikram sahibi olan Allah. Ey Rabbimiz bizden kabul buyur. Şüphesiz Sen, herşeyi hakkıyla işiten ve bilensin. Bizi bağışla, zira Sen tövbeleri kabul edensin. Ya Rabbi! Bize faydalı bilgiler ver, zira Sen her şeye kadirsin. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yüzünü rüyamızda ve uyanıkken görebilmeyi Senden talep ve niyaz eyleriz. Ve Senden Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine kıyamete değin salat ve selam etmeni talep ederiz. Ve Senden bizim en hayırlımız olan salih kullarının üzerine rahmet etmeni istiyoruz. Bütün zahiri ve batıni işlerimizde yar ve yardımcımız ol ya Rabbi!

Ya Rabbi! İnsan ve cin hakikatlerinin en şereflisi, iman hakikatlerini bir araya toplayan, ihsan tecellilerinin zirvesi, rahmani sırların iniş yeri, peygamberler dizisinin son halkası, peygamberler ordusunun önderi, sıddıklar ve evliyalar rehberi, bütün yaratılmışların en üstünü, en üstün izzet bayrağını taşıyan, en yüce şeref sahibi, ezel sırlarının şahidi, ilk nurları müşahede eden, kıdem dilinin (Hakk’ın ilahi tecellilerinin manalarının) tercümanı, ilim, hilim ve hikmet kaynağı, cüzi ve külli varlık sırrına mazhar olan, tüm yaratılmışların gözbebeği, dünya ve ukbadaki tüm varlıkların ruhu, dünya ve ahiretteki bütün âlemlerin hayatı, en yüce kulluk mertebesine eren, seçkinlik makamlarının ahlakıyla ahlaklanan, ziyadesiyle övülmüş ve razı olunmuş olan Efendimiz Abdulmuttalib oğlu Abdullah oğlu Muhammed’e salatının faziletini sonsuz eyle ve nimetlerinin bereketini daim kıl. Hayırlarının en ziyadesini ihsan eyle.

Ya Rabbi! Nihayetsiz ilminin ve bildiklerinin sayısınca, ilahi kelimelerinin mürekkebi miktarınca, Seni ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi zikredenlerin zikirleri ve zikirden gafil olanların gafleti sayısınca Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ebeden salat ve selam eyle.

Ya Rabbi! Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bütün âlemlere yayılan nuru ve onun kalbinin hayat nuru vesilesiyle kalplerimizi ihya etmeni istiyoruz. Zira Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kalbi şerifi rahmet, hikmet, ilim ve hidayet yönünden kainattaki her şey ve Müslümanlar için bir müjdedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur’an-ı Kerim’i içine alan kalbinin nuruyla bizim göğsümüzü ve kalplerimizi açmanı diliyoruz. “Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık.” (En’am Sûresi, 38)

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tertemiz, razı olunmuş nefsinin temizliği hürmetine bizim nefslerimizi temizle. “Biz, her şeyi apaçık bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da) sayıp yazmışızdır” (Yasin Sûresi, 12), ayetinin ilim nurlarını bizlere öğret ve nurlarının ışıltılarıyla bizleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakikat sırlarına erdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakikatinde ve nurunda bizleri bizden fani kıl. Ta ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bizde ezeli ve ebedi yaşasın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu ve manevi hayatının sonsuzluğuyla bizler gafletimizden ve cehaletimizden kurtulalım. Aziz ve Celil olan Allah, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabına çokça salat ve selam eylesin. Ey sonsuz rahmet sahibi, ey nimeti nihayetsiz olan! Fazilet ve rahmetinle salavat ve dualarımızı bizden kabul eyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahitliğinin aynasında zuhur eden kudretinin eserlerinin tecellileriyle kabul eyle ki, yakınlar vilayetinde onun halifelerinden olalım. Âmin.

Ya Rabbi! Sen bizim Efendimiz, peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam eyle. O ki ilahi lütfunun cemalidir, ihsanının rahmet ve bereketidir. Mülk ve saltanatının azameti, heybeti ve vakarıdır, kutsallığının en olgunudur ve ilahi sırlarının mazharı olmuş mutlak nurdur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Senin batınının birliğinde saklı olan manadır. (Onun hakikatinin kemali ve mahiyeti, Senin yüce zatından başkasına malum değildir.) Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Senin varlığının tecellilerine gerçek olarak şahit olandır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbani sırların yani Allah Teâlâ Hazretlerinin tecellisine mensup sırların güneşidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, rahmani mertebelerin tecelligahıdır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Senin indirdiğin dosdoğru kitaplarının iniş menzilidir.
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Senin varlığına işaret eden ayetlerindeki delillerin nurudur. Sen, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi isim ve sıfatlarının hakikatine erdirdin. Peygamberleri ve resulleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nurundan yarattın ve sallallahu aleyhi ve sellemi peygamberlerine bildirerek şöyle buyurdun: “Hani Allah, peygamberlerden: «Ben size Kitap ve hikmet verdikten sonra nezdinizdekileri tasdik eden bir peygamber geldiğinde ona mutlaka inanıp yardım edeceksiniz» diye söz almış, «Kabul ettiniz ve bu ahdimi yüklendiniz mi?» dediğinde, «Kabul ettik» cevabını vermişler, bunun üzerine Allah: O halde şahit olun; ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim, buyurmuştu.” (Al-i İmran Sûresi, 81)

Ya Rabbi! Bütün kemale ermiş güzelliklerin zineti ve sevinci, azamet tacı, cemal güzelliği, visal güneşi, varlık aleminin kendisiyle güzelleştiği, kainattaki her varlığın hayat sebebi, azamet saltanatının izzeti, mülkünün yüceliği, kudretinin hükümdarı, halis kullarının en hası, Sana manevi yakınlık ile yakın olan seçkinlerin en seçkini, Allah Teâlâ’nın büyük sırrı, üstün habibi ve mükerrem halili olan Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam eyle.

Ya Rabbi! Biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi vesile edinerek Sana yalvarıyoruz. Biz Senin ilahi huzurunda, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine Senden şefaat talep ediyoruz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde en büyük şefaat sahibidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem en büyük vesiledir. En yüksek mekan ve dosdoğru yolun sahibidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem en yakın mertebedir. Sana iki yay aralığından daha yakındır. Ya Rabbi! Bizi onun hürmetine zatının eserlerinin, fiillerinin, isimlerinin ve sıfatlarının hakikatine erdir. Ta ki yalnızca Seni görelim, Seni işitelim, Seni müşahede edelim, Seni bilelim ve Seni bulalım.

Allah’ım! Efendim! Rahmetin ve faziletinle varlığımızı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin varlığında fani eyle; öyle ki onun üstün ahlakı ve kişiliği bizde tecelli etsin. Allah’ım! Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ihsan buyurduğun yüce mertebeler hürmetine, Senden bağışlanma, rıza ve tam bir kabul istiyoruz. Bizi bir an bile kendi nefsimize bırakma. Ya Rabbi! Sen duaları kabul edensin. Nefsimizin isteklerine kapılarak gaflete düşmekten sana sığınırız. Ey Mevla’m! Habibin ve resulün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine hata ve kusurlarımızı affeyle. Bütün yarattıklarının öncesinin ve sonrasının, facir ve salihlerinin günahlarını affetmek, Senin sahili olmayan sonsuz kerem denizine nispetle bir katre gibidir. Onların günahlarını örtmen ve affetmenle Senin lütuf ve kerem denizinden hiçbir şey eksilmez.

Ya Rabbi! Sen kadim kelamın Kur’an-ı Kerim’inde, “Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya Sûresi, 107), buyurdun. Allah Teâlâ Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine ve ashabına salat ve selam eylesin.

“Rabbim! dedi, benden (vücudumdan), kemiklerim zayıfladı, saçım başım ağardı. Ve ben, Rabbim, sana ne dua ettim ise mahrum kalmadım. (Meryem Sûresi, 4 ) “Başıma bu dert geldi. Sen, merhametlilerin en merhametlisisin.” (Enbiya Sûresi, 83) “Rabbim! Doğrusu bana indireceğin her hayra (lütfuna) muhtacım, dedi.” (Kasas Sûresi, 24)

Ey acizlerin, zayıfların yardımcısı! Ey ümit edilenlerin en yücesi! Ey günah denizine düşüp boğulanların ve helak olanların kurtarıcısı! Ey en güzel Mevla! Ey korkanlara emniyet veren!

Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak Azim, Halim (azamet ve hilm sahibi) olan Allah vardır. Yüce Arş’ın sahibi Allah’tan başka ilâh yoktur. Yedi göğün, yerin ve kıymetli Arş’ın Rabbi olan Allah’tan başka ilâh yoktur.

Allah’ım! En üstün faziletleri kendinde toplayan Rabbani kutub, iman elbisesinin süsü, cömertlik ve iyilik kaynağı, semavi himmetlerin ve ledünni ilimlerin sahibi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam eyle.

Allah’ım! Bütün mahlukatı kendisi hürmetine yarattığın ve onun hürmetine bütün eşyaya yaşam verdiğin, övülmüş olan, cömertlik ve kerem sahibi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, öncelikli kutublar olan ailesine ve ashabına salat ve selam eyle.

Allah’ım! Güzel nur, açık beyan, Arap dilinin en fasihi, Hanif dini üzere olan, âlemlerin rahmeti, güvenilir ruh ve apaçık kitap ile desteklenmiş, peygamberlerin sonuncusu, âlemlere ve tüm yaratılmışlara bir rahmet olarak gönderilen Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam eyle.

Allah’ım! Kendi nurundan yarattığın, kelamını vasıtasız kendi kelam-ı kadiminden kıldığın, bütün peygamber ve evliyalarına üstün eylediğin, emirlerinin tasarrufunu onun nuraniyetine ve onun nuraniyetinden de bütün peygamber ve velilerine ulaştırdığın, her velinin kemali eylediğin, her yolunu şaşırmışın yol göstericisi yaptığın, doğru yola ulaştıran bir rehber kıldığın, Senin rızan için her şeyi terkeden, fazilet ve hayırların madeni, (Miraç gecesinde) Sana yakınlık makamında kendisine “Allah'ın senin üzerindeki lütuf ve nimeti çok büyüktür.” (Nisa Sûresi, 113) diye hitap ettiğin, gecelerini Sana ibadetle, gündüzlerini de Senin için oruçla geçiren ve Senin muhabbetinle celal ve azametinin ihtişamına hayran kalan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam eyle.

Allah’ım! Yarattığın mahlukatın içerisinde Senin halifen olan, Seni zikir ile meşgul olan, yarattıklarında Seni tefekkür eden, sırrının emini, resullerinin delili, kutsal sırlarına vakıf, azamet ve kudretini müşahede eden, ayetlerinin müfessiri, mülkünün tasarrufunda yardım gören, melekûtunda vekil, sıfatlarınla ahlaklanmış ve vasıflanmış olan, Senin ceberut ve azametine çağıran, Rahman isminin tecellisine, Rabbani azamete ve ilahi cemale mensup, Rahmani feyzle dolu, ilahi muhabbete mazhar, ilahi nurdan yaratılmış, saf inci ve (nuru) hiç azalmayan bir kandil olan Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam eyle.

Allah’ım! İbrahim aleyhisselama ve İbrahim aleyhisselamın ailesine salat eylediğin gibi, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve ailesine de salat ve selam eyle. Zira hamdedilmeye layık olan yalnızca Sensin.

Allah’ım! Nurlarının denizi, sırlarının madeni, kullarının ruhlarının ruhu, övülmüş inci, etrafa yayılan güzel koku, mevcudatın aslı, rahmetlerin ‘ha’sı, derecelerin ‘cim’i, saadetlerin ‘sin’i, inayetlerin ‘nun’u, külliyatın kemâli, ezeliyyatın esası, ebediyyatın (ebediyete nispet olunanların) sonu, dünyaya ait eşyadan uzak kalıp daima Seninle meşgul olan, ilahi isimlerinin bir tecellisi olan eserlerini müşahede eden, ilahi yakınlık sırlarının şarabının sâkisi, geçmiş ve geleceklerin âlimi Efendimiz ve peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun hayırlı ailesine ve ashabına salat ve selam eyle.

Allah’ım! Ruhlar içinde Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna, cesetler arasında cesedine, kabirler arasında kabrine, isimler arasında ismine, güzel görünüşler arasında onun latif görünüşüne, kulaklar arasında kulağına, hareketler arasında hareketine, duruşlar arasında duruşuna, oturuşlar arasında oturuşuna, ayakta durmalar arasında ayakta duruşuna, ezeli ve ebedi latif lisanına salat ve selam eyle. Allah’ım! Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine ve ashabına nihayeti olmayan ilahi ilmin sayısınca salat ve selam eyle.

Allah’ım! İhsanda bulunduğun, ikram ettiğin, üstün eylediğin, yardım ettiğin, kendine yakın kıldığın, muhabbet şarabından içirdiğin, mekan sahibi kıldığın, evvel ve ahir ilimleri ihsan eylediğin, kalbini sevginle doldurduğun, (ilim ve hidayet bahşeden) sözünle (yani Cibril aleyhisselam ile ona indirdiğin Kur’an-ı Azim ile) tezyin ettiğin, feleklerin övüncü, ahlakın güzeli, apaçık nurun, kadim kulun, sağlam ipin, sağlam kalen, Senin azametine bağlı hikmetin, cömertliğinin güzelliği Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve varlıkların kandilleri, parlak yıldızlar ve ayıplardan arınmış olan tertemiz ailesine ve ashabına salat ve selam eyle.

Allah’ım! Düğümlerin çözüleceği, kederlerin kaybolacağı, felaketlerin sona ereceği bir salat ile Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam eyle. Bu salat ve selam ile bizlere ihtiyaçlarımızı gideren ikramda bulun. Ey Rab, ey Allah, ey ezeli ve ebedi olan, ey bütün varlıkların kendisiyle kaim olduğu ikram ve ihsan sahibi! Ey Kerim ve Rahim olan Rabbimiz. Bu isteklerimizi kabul eyle.

Allah’ım! Kulun, peygamberin ve resulün olan Efendimiz, ümmi peygamber, Arap resul Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabına, zevcelerine, zürriyetine ve ehli beytine salat ve selam eyle. Öyle bir salat ile salat eyle ki, bu salat ile bizden razı ve hoşnut olasın. Bu salat ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerimizdeki hakkını eda edelim. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yüksek dereceyi ve fazileti ihsan eyle. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi vadettiğin övülmüş makama eriştir. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi!

Allah’ım! Aziz kitabın, yüce peygamberin Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine, onun ceddi İbrahim ve İsmail aleyhisselamın hürmetine, Hazret-i Ebubekir, Hazret-i Ömer ve Hazret-i Osman’ın (Allah onlardan razı olsun) hürmetine, ve onun ailesinden Hazret-i Fatıma, Hazret-i Ali ve çocukları Hazret-i Hasan ve Hazret-i Hüseyin’in (Allah hepsinden razı olsun) hürmetine, amcaları Hazret-i Hamza ve Hazret-i Abbas (Allah onlardan razı olsun) hürmetine ve zevceleri Hazret-i Hatice ve Hazret-i Aişe (Allah onlardan razı olsun) hürmetine Sana yöneliyoruz ve Senin rızanı istiyoruz.

Allah’ım! Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ceddi İbrahim ve İsmail aleyhisselama ve onların bütün aile ve ashabına öyle bir salat ile salat eyle ki, ezel dili o salatı melekut bahçelerinde ve yüce makamlarda Senin kadim ilminle anlatsın. Lütuflara ulaşmaya ve derecelere yükselmeye sebep olsun. Ebed dili bu salatı insanlık âleminde söylesin ki günahlar bağışlansın. Sıkıntılar ve kederler dağılsın.

Ya Rabbi! Senin şanına ve azametine yakışacak bir salat ile salat eyle. Ya Rabbi! Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun ceddi İbrahim ve İsmail aleyhisselama ve onların ashabına, “Allah rahmetini dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.” (Bakara Sûresi, 105) ayetinin yüce manasına layık olacak şekilde bir salat ile salat eyle.

Allah’ım! Bizi İbrahim ve İsmail aleyhisselamın ve onların aile ve ashabının bilgilerindeki kutsal sırlarına vakıf eyle. Öyle ki, Senin yüce derecelerinin yakınlığına nail olan, büyük saadet ve muhabbetinle şereflenen ve kendilerine bir zafer ve kurtuluş bahşettiğin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ailesinin ecir ve sevabına biz de varis olalım. Ve bizi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Makam-ı Mahmud’unda, Liva-i Hamd sancağı altında topla.
Habibim! Söyle, sözün işitilecek. İste, istediğin verilecek. Şefaat eyle, şefaatin kabul edilecek, müjdesinin verileceği ve “Şüphesiz ki, Rabbin sana ihsan buyuracak, sen de hoşnut olacaksın.” (Duha Sûresi, 5) müjdesinin gerçekleşeceği mahşer gününde, bizi sallallahu aleyhi ve sellemin irfan ve muhabbet havuzundan sula. Sen yücesin, mukaddessin. Ey celal ve ikram sahibi!

Allah’ım! Senin rızandan ve yakınlığından mahrum kalmaktan, nefsin beğenilmeyen isteklerine meyletmekten Senin izzet ve celaline, saltanatının kudretine, kudretinin saltanatına ve peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme olan muhabbetine sığınıyoruz. Ey sığınanların yardımcısı! Ey kendisinden koruma ve himaye edilme isteyenlerin yardımcısı! Sen bizi nefsani düşüncelerden ve şeytani şehvetlerden muhafaza eyle. Bizi beşeri kirlerden temizle. Bizi sıddıkların tertemiz sevgisiyle gaflet pasından, Seni zikirden gafil olma cahilliğinden arındır. Ta ki bizi nefslerimizin enaniyetinden, kibre kapılmaktan ve diğer bütün kötü ahlaktan azade eyle. Bizi uluhiyyetinin birliğiyle tezyin et. Vahdaniyyetinin müşahedesinde ilahi hakikatlerinin tecellisine erdir. Öyle bir müşahede ki, onda zaman ve mekan yoktur. Nerede ve nasıl yoktur. Ve bu müşahede halinde, her şey Allah Teâlâ ile baki ve Allah Teâlâ ile kaim olur. Her şeyin kaynağı Allah’tan gelir ve her şeyin dönüşü ve nihayeti yine Allah Teâlâ Hazretlerine olur.

İlahi iyilikler denizinde ilahi nimetlere nail olan, Allah’ın kılıcıyla muzaffer kılınan, Hakk’ın ikram, ihsan ve hayrıyla üstün tutulan, Allah’ın yardımına mazhar olarak sevinen, Allah Teâlâ’nın ilahi emirlerine karşı kalplerini meşgul eden her şeyden korunan hakikat ehlinden olalım. Ey Allah, ey Rab, ey Allah, ey Rab, ey Allah! Benim muvaffakiyetim ancak Allah Teâlâ Hazretleri iledir. Benim bütün işlerimde tevekkülüm ancak Allah Teâlâ Hazretlerinedir. Her halükarda ancak Allah Teâlâ Hazretlerine yönelirim.

Allah’ım! Yalnızca Seni müşahede edelim ve Senden başka hiçbir şeyi görmeyelim, yalnızca Seninle meşgul olalım. Lütuf ve yardımından bizlere bir bağışta bulun. Bu bağışla Senden başkasını düşünmeye mecal ve kudret olmasın. Öyle ki bu bağışta masiva için asla bir geçiş olmasın; Rabbani sıfatlar, ilahi ilimler ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla genişlesin. İtikadımızı her türlü günahtan ve şirkten arındır; güzel bir zan, Rabbani müşahedelerden hasıl olan yakin ilmi ve kudretinin hakikatiyle güçlendir. Her halimizi güzel bir yakin ile, saadetle ve yardımınla hayırlara eriştir. İnancımızın esaslarını istikamet yolu üzerinde sağlam kıl. “Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yoluna; gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil!” (Fatiha Sûresi, 7) O dosdoğru yolun ki kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yoludur.

İstek ve amaçlarımızı arındır, günah kirlerinden temizle. İzzet ve şerefte iyiliklerin zirvesi olan azim sahibi peygamberlerin yüceliği seviyesine yükselt ve kuvvetlendir. Ey yardım isteyenlerin yardımına yetişen, ey yardım ve zafer bekleyenlerin yardım edicisi! Ayrılığın uzak gölgelerinden ve rızana erişmemize perde olan razı olunmamış hallerimizden kurtulmak için bizlere yardım eyle. Yüce yardımınla bizleri setredip gizle; hüsrana uğramaktan koru. Sana yakınlık mertebesinde yardım ve hidayetinin nurlarıyla isteklerimizi kabul eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Fazilet ve rahmetinle, Kur’an-ı Mecid’inde sabit olan üstün ve güçlü yardımınla bizleri destekle. “Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur; şüphesiz Sen işitensin, bilensin.” (Bakara Sûresi, 127) “Tevbemizi kabul et; zira, tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak Sensin.” (Bakara Sûresi, 128)

Allah’ım! Ümmi peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, müminlerin anneleri olan onun zevcelerine, zürriyetine ve ehl-i beytine, İbrahim aleyhisselama ve ailesine salat eylediğin gibi salat ve selam eyle. Muhakkak ki Sen övülmüşsün, pek yücesin.

Ey tevekkül ve itimat edecek hiçbir şeyi olmayanların ümidi, ey dayanağı olmayanların yardımcısı, ey muhtaç olanların ihtiyaçlarını gideren, ey gönlü kırıkları ve mahzunları mesrur edici, ey gariplerin dostu, ey tek başına olanların ve yalnız kalanların arkadaşı! “ Senden başka ilâh yoktur, seni tenzih ederim, şüphe yok ki ben zalimlerden oldum.”(Enbiya Sûresi, 87) “Dünyada da ahirette de benim velim Sensin, benim canımı Müslüman olarak al ve beni salih kulların arasına kat!» (Yusuf Sûresi, 101) “Benim neslimden gelenleri de salih kimseler kıl. Doğrusu ben tevbe edip Sana yöneldim. Ve ben gerçekten Müslümanlardanım.” (Ahkaf Sûresi, 15)

Allah Teâlâ Hazretlerinin, peygamberlerinin, meleklerinin ve bütün yarattıklarının salatları, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve ailesinin üzerine olsun. Allah Teâlâ Hazretlerinin rahmet ve bereketi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun ailesinin üzerine olsun.

Allah’ım! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati ve korumasıyla, bizi onunla, onun ailesi ve ashabıyla birlikte esenlik yurduna al. Kudretli melikin huzurunda bizi doğruluk tahtına oturt. Ey celal ve ikram sahibi! Ey Kerim, ey Rahim! Ey yardımı, lütfu ve merhameti bol olan! Zatının cemalinin nurunu müşahede edebilmeyi ihsan eyle. Bizi dünya ve ahirette, zahirde ve batında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine lütfunla muhafaza eyle ve ikramda bulun. “Çok mağfiret eden ve çok merhametli Allah’tan bir ziyafet olmak üzere.” (Fussilet Sûresi, 32)

Hadisi kutside, cennet bahçelerinde cennet ehline hitaben, sizden razı oldum ve sizin üzerinize sonsuza dek gazabım vuku bulmaz. Size gayb hazinelerinin anahtarlarını veriyorum, buyurdun. O hazineler içerisinde mana sıfatlarının bilgileri gizlidir. Onlar cennetlerde, tahtlar üzerinde Allah Teâlâ Hazretlerinin ihsan eylediği bu nimetleri seyrederler. “Onlar için diledikleri her şey vardır. (Onlara) Rahîm olan Rab'den «selâm» sözü vardır.” (Yasin Sûresi, 57- 58)

Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin müminlere duyduğu şefkat ile ona tabi olanlar bu lütfa erişirler. “(Bunlar) Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir). İşte büyük kurtuluş budur.” (Duhan Sûresi, 57) Göz alıcı köşklerin tahtlarında, “Hiç kimse, yapmakta olduklarına karşılık olarak, onlar için saklanan göz aydınlıklarını bilemez.” (Secde Sûresi, 17)

Cennet ehli için hazırlanan bu nimetler kendilerine sunulacaktır. “Onların oradaki duası: «Allah’ım! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz!» (sözleridir). Orada birbirleriyle karşılaştıkça söyledikleri ise «selâm» dır. Onların dualarının sonu da şudur: Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.” (Yunus Sûresi, 10)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Ey Mürsel (gönderilen)lerin Efendisi!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Nebî (peygamber)lerin Efendisi!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Sıddıkların Efendisi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Rukû Edenlerin Efendisi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Secde Edenlerin Efendisi!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Ka’deye Oturanların Efendisi!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Kıyamda Duranların Efendisi!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Namaz Kılanların Efendisi!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Zikredenlerin Efendisi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Şâhitlerin Efendisi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Evvelkilerin Efendisi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Sonrakilerin Efendisi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Allah’ın Rasûlü! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Allah’ın Nebîsi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Allâh’ın Habîbi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Allâh’ın kendisine ikram ettiği Zat!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Allâh’ın kendisini büyük tuttuğu Zat!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Allâh’ın kendisine şeref verdiği Zat!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Allâh’ın kendisini galip kıldığı Zat!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Allâh’ın kendisini seçtiği Zat!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Allâh’ın kendisine üstün sûret (ve sîret) verdiği Zat!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Allâh’a (gerçek mânâda) ibâdet eden Zat!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Allâh’ın Mahlûkatının En Hayırlısı!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Allâh’ın Rasüllerinin Sonuncusu!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Enbiyânın Sultânı! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Esfiyânın Burhânı! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Mustafâ! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Mu’allâ (son derece üstün kılınmış zat)!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Müctebâ (seçkin kılınmış zat)!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Müzekkî (Ümmetini günahlardan temizleyen)!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Mekkî (Mekkeli)! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Medenî (Medîneli)! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Arabî (Arab kavmine mensub)!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Kuraşî (Kureyş kabilesine mensub)!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Hâşimî (Hâşim oğullarına mensub)!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Ebtahî (Mekke’de bulunan Ebtah vâdisinde konaklayan)!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Zemzemi (Zemzemle büyüyen)!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Tihâmî (Mekke’nin bağlı bulunduğu Tihâme bölgesinin sâkini)!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Ümmî (Okuma yazma bilmediği halde bütün ilimleri Rabbinden öğrenen)!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Âdemoğullarının Efendisi!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Ahmed! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Muhammed! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Tâhâ! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Yâsîn! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Müddessir (İlk vahiy geldiğinde yakalandığı sıtma nedeniyle örtülere bürünen)!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Kevser ırmağının sahibi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Mahşer gününün Şefaatçisi!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Tâc sahibi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Mi’râc sahibi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Öncekilerin ve Sonrakilerin Efendisi!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Muhsin (Allâh-u Te‘âlâ’yı görür gibi ibâdet eden)lerin Efendisi!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Kevneyn ve Sekaleynin (iki cihanın ve insü cânnın) Efendisi!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Na’leyn (iki mübarek takunya) Sahibi!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Efendim!
Ey Allah’ın Rasûlü!
Ey Nebilerin ve Rasüllerin sonuncusu!
Ey cezâ gününde (şefaat makamına erdirilen) Allah’ın Peygamberi!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
İzzet sahibi Rabbini, onların vasfettikleri şeylerden (müşriklerin yanlış nitelemelerinden) tenzih ederim.
Gönderilen peygamberlerin tümüne selâm olsun.
Bütün hamdler de âlemlerin Rabbi olan Allah’a olsun…

FAZİLETLERİ

 • Bu salat-ı okuyanlar Resulullah (s.a.v.)'e 110 Milyon Salat-ü Selam okumuş olurlar.
 • Beklenmedik rızık, servet ve geçim kolaylığı...
 • Temel ihtiyaç, aile içinde barış, huzur ve sevgi elde etmek için...
 • Allah’tan bir hediye alacaksın; gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, kalbin hissettiği...
 • Sorunları çözmek, derece ve rütbe için...
 • En az gece-gündüz 1 defa oku. Düzenli olarak okuyan herkes mükafatını fazlasıyla alır. Yeterli rızık (giyecek ve yiyecek) Aile içinde huzur bulur.
 • Hem bu dünyada hem de ahiretde Allah onu her zaman korur.
 • Allah hac ve umre nasip eder.
 • Tüm içtenlikle temiz bir kalp ve samimiyetle Salavat-ı Kübra’yı okumak gerekir.
 • Salavat-ı Kübra okuyan 600.000 değerinde nimet ve sevab alır.
 • Yüksek zafer için Salavat-ı Kübra okunur.
 • Salavatı Kübrayı hergün sabah ve yatsıdan sonra 1 defa okunması tavsiye edilir.
 • Kıyamet gününde yüzü dolunay gibi parlar ve Kıyamet gününün şiddetinden korunur.
 • Ömründe 3 kez okuyana Allahu Teala Tevrat’ı, İncil’i Zebur’u ve Furkan’ı okuyan kimsenin sevabı verilir.
 • Nesnelere 45 veya 100 defa okunduğunda hazine olur.
 • Düşman ve zalim için 100 defa okunur.
 • Ruhsal ve fiziksel güç için 100 defa okunur.
 • Zihin, kalp gözü, hafıza güçlenmesi için okunur.
 • Hastaların tedavisi için, işlerin kolaylaşması için salavatı kübra okunabilir.
 • Kim bu salavatı okursa Allahu Teala ondan 70 bin çeşit belayı def eder. Günahları bağışlanır.
Daha yeni Daha eski