Gaşiye Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Gaşiye Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Hakkında

Mekke döneminde inmiştir. 26 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Gâşiye” kelimesinden almıştır. Ğâşiye, kaplayıp bürüyen demektir.

Nuzül

Mushaftaki sıralamada seksen sekizinci, iniş sırasına göre altmış sekizinci sûredir. Zâriyât sûresinden sonra, Kehf sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Konusu

Sûrede cehennemliklerle cennetliklerin âhiretteki durumları tasvir edilmekte, Allah’ın varlığına dair deliller sıralanmakta, tebliğ yöntemi öğretilmektedir.

GAŞİYE SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Gaşiye Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Gaşiye Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

GAŞİYE SURESİ OKUNUŞU
1.Hel etake hadiysülğaşiyeti.
2.Vücuhün yevmeizin haşi'atün.
3.'Amiletün nasıbetün.
4.Tasla naren hamiyeten.
5.Tüska min 'aynin aniyetin.
6.Leyse lehüm ta'amün illa min dariy'ın.
7.La yüsminü ve la yuğniy min cu'ın.
8.Vücuhün yevmeizin na'ımetün.
9.Lisa'yiha radıyetün.
10.Fiy cennetin 'aliyetin.
11.La tesme'u fiyha lağıyeten
12.Fiyha 'aynün cariyetün.
13.Fiyha sürürin merfu'atün.
14.Ve ekvabün mevdu'atün.
15.Ve nemariku masfufetün.
16.Ve zerabiyyü mebsusetün.
17.Efela yenzurune ilel'ibilli keyfe hulikat.
18.Ve ilessemai keyfe rufi'at.
19.Ve ilelcibali keyfe nusıbet.
20.Ve ilel'ardı keyfe sutihat.
21.Fezekkir innema ente müzekkirün.
22.Leste'aleyhim bimusaytırin.
23.İlla men tevella ve kefere.
24.Feyü'azzibühullahül'azabel'ekbere.
25.İnne ileyna iyabehüm.
26.Sümme inne 'aleyna hısabehüm.
GAŞİYE SURESİ ANLAMI
1.Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi?
2.O gün birtakım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir.
3.Çalışmış, (boşa) yorulmuşlardır.
4.Kızgın ateşe girerler.
5.Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler.
6.Onlara, acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur.
7.O, ne besler ne de açlıktan kurtarır.
8.O gün birtakım yüzler vardır ki, nimet içinde mutludurlar.
9.Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar.
10.Yüksek bir cennettedirler.
11.Orada hiçbir boş söz işitmezler.
12.Orada akan bir kaynak vardır.
13, 14, 15, 16.Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır.
17.Deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmıştır!
18.Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir!
19.Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişlerdir!
20.Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır!
21.Artık sen öğüt ver! Sen ancak bir öğüt vericisin.
22.Sen, onlar üzerinde bir zorba değilsin.
23, 24.Ancak, kim yüz çevirir, inkâr ederse, Allah onu en büyük azaba uğratır.
25.Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir.
26.Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir.
Daha yeni Daha eski