Allah’ın Yaratmış Olduğu Alem ve Fırkaların Sayısı

Allah’ın Yaratmış Olduğu Alem ve Fırkaların Sayısı
Muhtelif İslam alimlerinin görüşlerine; Allah’ın yaratmış olduğu alem fırkaların sayısı kaçtır? Bu alem ve fırkaların ayırd edici özellikleri nelerdir? Peygamber Efendimiz’in ümmeti kaç fırkaya ayrıldı ve bunlardan hangileri Cennet’e gidecek?

Peygamber Efendimiz’in ümmeti kaç fırkaya ayrıldı ve bunlardan hangileri Cennet’e gidecek?

ON SEKİZ BİN ALEM

Fatiha Suresi’nde geçen “el-Âlemîn” kelimesi “âlem”in çoğuludur. “Âlem” aslında çoğuldur. Aynı lâfızdan tekili de yoktur. Vehb der ki: “On sekiz bin âlem vardır. Dünyâ bunlardan biridir. Bu âlemler içerisinde mâmûr olanları, harâb olanlara göre, koca çöldeki çadır kadar az ve küçüktür.”

CEHENNEMİ DOLDURACAK 300 ALEM

Dahhâk der ki: “Üçyüz altmış âlem vardır. Bunlardan üç yüzü yalın ayak ve çıplak, yaratıcı güçten habersizdir. Bunlar cehennemi dolduracaklardır. Altmış âlem ise giyiniktir. Zülkarneyn onlara uğramış ve onlarla konuşmuştur.”

Ka’bü’l-ahbâr bu konuda şunları söylemektedir: “Rabbının askerlerinin sayısını O’ndan başkası bilemez.” (el-Müddessir, 74/31) âyeti mûcibince âlemlerin sayısı, sayılamayacak kadar çoktur.

ALLAH MAHLUKATI DÖRT GRUP OLARAK YARATTI

Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre: “Allah Teâlâ mahlûkatı; melek, şeytan, cin ve insan olmak üzere dört grup olarak yaratmıştır. Bu dört grup, ona ayrılmıştır. Dokuzu melekler olup, kalan biri diğer üç gruptur. Üç gurup da ona ayrılmıştır. Onlardan dokuzu şeytanlar, bir grubu da cin ve insanlardır. İnsanlar ve cinler de on grup- tur. Onlardan da dokuzu cinler, biri insanlardır.

İnsanlardan tevhid ehli bir grup vardır ki Allah Teâlâ onları da yetmiş üç fırkaya ayırmıştır. Bunlardan yetmiş ikisi tehlike üzeredir. Onlar dalâlet ve bid’at fırkalarıdır. Geriye kalan “fırka-i nâciye” ise “Ehl-i sün- net ve’l-cemaat” olanlardır. Bunların da hesâbı Allah’a kalmıştır. Allah Teâlâ dilediklerini bağışlar ve dilediklerine de azâb eder.

CEHENNEMDEN KURTULMAYI BAŞARAN FIRKA

Nitekim hadiste buyurulmuştur: “İsrâîloğulları yetmiş iki fırkaya ayrıldı. Benim ümmetim ise yetmiş üç fırkaya ayrılacak. Bunların hepsi cehennemde, bir tanesi değildir.” (Ebû Dâvud, Sünnet, 1; Tirmizî, Îmân, 18; İbn Mâce Fiten, 17; Müsned, II, 332, III, 120, 145.) Sordular: “Cehennemden kurtulmayı başaran bu fırka kimlerdir?” Allah Rasûlü buyurdu: “Onlar benim ve ashâbımın yolunda yürüyenlerdir.” Yâni benim ve ashâbımın inançlarını taşıyan, onların davranış ve sözleri üzere olanlardır. İşte hak budur; cennete, kurtuluşa ve felâha götüren yol budur. Bundan başkası boştur ve insanı cehenneme götürür. Eğer bu bozuk inançlılar haramları helâl sayan İbâhîlerden ise ebediyyen cehennemde kalırlar. Diğerleri ise ebediyyen kalmazlar.

İsmail Hakkı Bursevi, Ruhül Beyan Tefsiri, Erkam Yayınları
Daha yeni Daha eski