Hz. İbrahim Kimdir? Hayatı, Kıssası

Hz. İbrahim Kimdir? Hayatı, Kıssası
HZ.İBRAHİM ALEYHİSSELAM KİMDİR? HAYATI, KISSASI

Hazreti İbrahim “Ulul Azm (Azm sahibleri)” denilen büyük peygamberlerden biridir. Bunlar, bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhisselâm, Nuh aleyhisselâm, Musa aleyhisselâm ve İsa aleyhisselâm olmak üzere beş peygamberdir.

Nuh peygamberin çocukları yeryüzüne dağıldıktan sonra Ham’m soyundan “Nemrud” adında bir adam, birçok kabileleri başına toplayarak Babil’de, şimdiki Musul şehrinin bulunduğu yerlerde Babil hükümetini kurmuştu. Babil ülkesine “Geldanistan” dendiği gibi, hükümdarlanna da Nemrud denilir.

Babil halkı arasında “Şaibe” denilen sapık bir din türemişti. Bunlar güneşe, aya, yıldızlara, putlara ve hükümdarlara tapmakta idiler.

Yüce Allah, Nemrud ibni Kenan zamanında Babil halkına İbrahim aleyhisselâmı peygamber olarak gönderdi. Ona on sahifelik kitap verdi.

Hazreti İbrahim, Babil halkına gerçek dini bildirmeye başladı, onları hak dine çağırdı. Doğup batan, sönüp giden şeylerin tapılmaya uygun bulunmadıklarını onlara söyledi. Fakat onlar aldırmadılar.

Bir yortu günü insanlar şehir dışına çıkmışlardı. İbrahim aleyhisselâm şehirde kaldı. Putların bulunduğu yere giderek putları kırdı.

Elindeki baltayı da büyük bir putun boynuna astı. İnsanlar şehre dönüp bu durumu görünce, bunu Hazreti İbrahim’in yaptığını anladılar. Hazreti İbrahim de:

“Eğer söyleyebilirse sorunuz; bunu bu büyük put yapmıştır!” dedi.

Dediler ki: “Hiç cansız olan bir put böyle bir şey yapabilir mi?”

Hazreti İbrahim de: “Madem ki bunlar cansız ellerinden bir şey gelmez şeylerdir, artık niçin bunlar’ tapıyorsunuz?” dedi.

İbrahim aleyhisselâm bu cahil kavme ne kadar sapıklık ve anlayışsızlık içinde kaldıklarını bu hareketi ile anlatmak istemişti.

Bunun üzerine hepsi biraz sustular, cahilliklerini anlar gibi oldular.

Ne yazık ki cehalet gururları tekrar baş gösterdi. Sapıklıklarında ısrar ettiler.

Hazreti İbrahim’i, yaktıkları büyük bir ateş içine attılar.

Fakat ateş, Yüce Allah’ın emri ile gül bahçesi kesildi, onu yakmadı. Bu, Allah’ın büyük bir mucizesi idi.

Bunu görenlerden bazıları iman ettiler.

Hazreti İbrahim de bu iman edenleri ve kendi aile halkını yanma alarak Şam memleketine hicret etti.

Bir aralık kıtlık olunca Mısır’a gitti. Sonra da dönüp Ken’an ilinde, Beyt-i Makdis çevresinde bulundu.

İbrahim aleyhisselâm, rivayete göre Adem aleyhisselâmm yaratılışından üç bin üç yüz otuz yedi sene sonra Babil’de doğmuş ve yüz yetmiş beş veya iki yüz sene yaşamıştır.

Kudüs’e bağlı “Halilürrahman” kasabasında bir mağara içinde, zevcesi Sare’nin yanında gömülmüştür.

Hazreti İbrahim’e “Halilullah” denir. Ona bütün milletler saygı gösterir.

Son derece misafirsever idi.

Minberde hutbe okumak, misvak kullanmak, sünnet olmak, tırnak kesmek işleri, Hazreti İbrahim’in bazı sünnetlerindendir.

Kabe-i Muazzama’yı, oğlu İsmail aleyhisselâm ile ilk olarak veya yenileyerek inşa etmiştir.

HZ. İBRAHİM(A.S)'IN DUALARI

İbrahim -aleyhisselam-„ın beş ayrı duası şöyledir:

“Rabbi! Heblî hukmevve elhıknî bissâlihîn.”

“Ey Rabbim! Bana hikmet ver ve beni sâlihler arasına dâhil et.”(Şu‟arâ Suresi,83)

“Rabbi! Heblî mines-sâlihîn.”

“Ey Rabbim! Bana sâlihlerden (bir oğul) ihsan et!”(Sâffât Suresi,100)

“Rabbic‟alnî mükîmes-salâti ve min zürriyyetî Rabbenâ ve tekabbel du‟âe.”

“Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazını dosdoğru kılanlardan eyle! Ey
Rabbimiz! Duamı kabul et!” (İbrahim Suresi,40)

“Rabbene‟ğfirlî veli-vâlideyye ve lilmü‟- minîne yevme yegûmül-hısâb.”

“Ey Rabbimiz! Herkesin hesaba çekileceği günde beni, ana-babamı ve mü‟minleri bağışla!” (İbrahim Suresi,41)

İbrahim -aleyhisselâm-, oğlu İsmail -aleyhisselâm- ile Kâbe‟yi inşa edince şöyle dua etmişlerdir:

“Rabbenâ tekabbel minnâ inneke entessemî‟ul-„alîm. Rabbenâ vec‟alnâ müslimeyni leke ve min zürriyyetinâ ümmetem müslimetelleke ve erinâ menâ- sikenâ ve tüb „aleynâ inneke entettevvâbürrahîm.”

“Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur, hiç şüphesiz Sen işitensin, bilensin. Ey bizim Rabbimiz! Hem bizim ikimizi yalnız senin için boyun eğen müslümanlar kıl, hem de soyumuzdan yalnız senin için boyun eğen müslüman bir ümmet meydana getir ve bize ibadetimizin yollarını göster, tövbemize rahmetle bakıver. Hiç şüphesiz tövbeleri kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin.” (Bakara Suresi,128)

İbrahim peygamberin dualarında Allah'tan şunlar istenmiştir:

Hikmet,
Salihler arasında olma,
Salih / Müslüman evlat,
İbadetlerinin kabul edilmesi,
Dualarının kabul edilmesi,
Neslinin Müslüman olması,
İman ve İslâm‟da sebat,
Tövbesinin kabul edilmesi,
Affedilmesi.
Daha yeni Daha eski