Esma-i Erbain-i İdrisiyye 15. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Esma-i Erbain-i İdrisiyye 15. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Okunuşu: Yâ Nekıyyen min külli cevrin lem yerdahü velem yuhalıthü fialehü.

Anlamı: Ey tam mutlak Nâkî olan Allahım! Ezelî, ebedî Zât-ı pâk’ın ve kemâli nezafeti sıfatın ve itidali nüzheti fiilin; çevri cefanın ve zulmü ezâ’nın çeşitlerinin her türlüsünden tam temizlik paklıkla münakkaddır. Hoşnud olmadığın ve rızana muhalif olan fiiller; efâl’i kemâliyei nüzhetine karışmayan fâil’i muhtarı hakikisin.

FAZİLETLERİ

Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur ki:
  • Bir kimse şerefli ismin zikrine devam etse; Cenâb-ı seyyid’ül kâinat aleyhi efdalüttahiyat hazretlerini rüyasında görür ve çeşitli sevinçli haberlerle müjdelenir.
  • Hazret-i Resul (A.S.) Ahiret amellerini haber verir. O kimsenin kalbinden dünya muhabbeti kaldırılır ve itminanı kalb hasıl olur.
  • Bir kimse hapis olsa; bu ismi çok zikir etmekle (okumakla) hapisten kurtulur. Ve o hapishane harap olur. Ve hapseden zalim cebbar helak olur.
  • Bir kimse bu ism-i şerifi çok zikir etse; dünyasına ve ahiretine fayda hasü olur. Çok dünyalık elde eder.
  • Bir kimse Esraullah’ın (Allah’ın Sırlarının) zahir olmasını (meydana çıkmasını, görünmesini) murad etse; bir halvetde 40 gün uzlet etmeli ve her gün günde 10.000 defa bu ism-i şerifi zikir etmelidir. Keza her gecede yine o kadar zikir etmelidir. Allah Teâlâ Esrar-ı gaybı (gayb sırlarını) gösterip açıklar. Fakat her ne görürse gizlemelidir.
  • Eğer bir kişi bir zâlim elinde esir olsa yahut hasta olsa; hiç çaresi bulunmasa; bu adı (duayı) çok okursa öyle ki; her gün 2000’den fazla okumalıdır. O kişi hapisten kurtulur. Eğer daha çok okursa zâlim helak olur. Eğer böyle olmazsa yani tahareti kâmile ile okumazsa zararı kendisine olur.
  • Bir kişi kâfir elinde esir olsa yahut bir zâlim elinde giriftar olsa veya hapishaneden kurtulmağa gücü olmasa; bu adı çok okusa; ne kadar gücü yeterse… 1000 defa okunur, 2000 defa veya daha çok okusa; Hak Teâlâ’nın emriyle kurtulur. Bunun için ismi (duayı) okurken temiz olmalı, oruçlu bulunmalı ve namaz kılmalıdır. Eğer temiz olmazsa, namaz kılmazsa hapisten çıkamaz ve eziyet çeker.

Daha yeni Daha eski