Esma-i Erbain-i İdrisiyye 12. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Esma-i Erbain-i İdrisiyye 12. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti
Okunuşu: Yâ Bari’ennüfuse bila misalin hala min gayrihi.

Anlamı: Ey her canlıyı ayrı ve başka başka değişik şekilde yaratan Bârii Zülcelâl ve kemal olan Allahım! İcadındaki şekillerde olan uygunluk, nizam-ı kemal, tedbir ve tertibi birbirine uygun olan Bârü muhakkak ve mevcud-u mutlaksın.

FAZİLETLERİ

 • Bu ism-i şerifin hassalarından biri şudur ki; hastalığı tabipleri aciz bırakacak ve kendisine şifa olacak bir ilaç bulunamayacak derecede hasta olan kişi bu ism-i şerifi her gün bin (1000) kere olmak üzere yedi gün boyunca okusun, ancak abdest bozmasın, kıbleye yönelik vaziyette otursun ve tek oturuşta okusun. Muhakkak ki Allâh-u Te'âlâ bu ism-i şerifin bereketiyle kendisine hastalığından şifa verir.
 • Bu ism-i şerifi çokça zikretmeye devam eden kimseye Allâh-u Te'âlâ'nın izniyle dert-tasa, gam-keder isabet etmez, olanlar da zail olur ve rızkı geniş olur. Bu ism-i şerifi çokça zikretmek demek, gündüz üç yüz altmış (360), gece de üç yüz altmış (360) kere okumak demektir.
 • Bu ism-i şerif cemali olup, hassalarından birisi de önemli isteklerin gerçekleşmesine vesile olmasıdır. Şöyle ki her kim bu ism-i şerifi yedi gün boyunca her gün on iki bin (12.000) kere okursa Allâh-u Te'âlâ'nın fazl-u keremiyle bütün ihtiyaçları yerine gelir.
 • Bir kimseye kötü göz erişse yahut sihir tesir etse de kurtulmak istese; her türlü madenden (hangisi olursa) bir levhaya bu ismi yazıp üzerinde bulundursa kötü göz tesir etmez ve sihir bâtıl olur. Eğer devamlı okursa cüzzamdan, barsdan ve bütün illetlerden emin olur.
 • Her kim bu ism-i şerifi her farz namazın ardından, bin (1000) kere olmak üzere oruç tutarak yedi gün boyunca okur ve bu sırada tuzsuz arpa ekmeği yerse Allâh-u Te'âlâ'nın izniyle düşmanı helak olur.
 • Her kime büyü yapılır veya saraya çarpılır yahut nazarlara mübtela olursa, bu ism-i şerifi farklı yedi madenden yapılan bir levha üzerine nakşedip onu boynu üzerinde taşısın. Böylece bütün hastalıklardan şifa bulur, ayrıca hayatı bolluk ve zenginlikle geçer. [İsmâ'îl Hakkî, Rûhu'l-beyân, 7/73; Şihâbüddîn es-Sühreverdî, Şerhu'l-esmâi'l-erba'în, Yazma Nüsha, Ayasofya, no:377, verak:112; Ayasofya, no:3358, verak:144, Yazma Bağışlar, no:2773, verak:5; Beyazıd Devlet, no:1256, verak:13; Muhammed ibnü Hatîriddîn, el-Cevâhiru'l-hams, sh:223-224; Allâme Şeyh Muhammed et-Tûnusî, er-Ravzatü's-sündüsiyye fi'l-esmâi'l-İdrisiyyeti's-Sühreverdiyye, sh:19-21; Muhammed ibnü Eyyûb, Fetâve's-sûfiyye, verak:141]

Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur ki:
 • Bir kimse bu şerefli ismin zikri ile meşgul olsa; ilimde bilgisi çok geniş, temeli sağlam bir âlim olur. Zikrinde şart olan şudur ki: günde 1000 kere olmak üzere 58 gün müddetle okumaya devam etmelidir.
 • Bir kimse sâhir (sihirbaz) şerrine uğrasa yahut hasta olsa yahut insanların ve cinlerin şerrinden kurtulmak için yardım istese, bu ism-i şerifi bir kalay levha üzerine yazıp yahut yazdırıp üzerinde bulundursa Allah’ın izniyle uzak olur. Ve o levhayı üzerinde bulunduran kimle sihirden, yavuz gözden, yavuz dilden, insanların ve cinlerin şerlerinden emin olur.
 • Yine bu ismi çok okuyan Allah’ın izniyle kötü hastalıktan şifa bulur.
 • Duada ilhâh (İsrarla isteme, direnme) beğenilmiş ve övülmüştür. Bu isimle dua ederken duada ilham olan, içe doğan şeyler; seri’ül-icâbedir. Yani yapılan duanın çabucak kabulüne sebebdir.
 • Bir kimsenin Allah’dan bir haceti olsa; bu şerefli ismi elinin içine yazıp ellerini semaya kaldırsın.
Daha yeni Daha eski