Esma-i Erbain-i İdrisiyye 1. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Esma-i Erbain-i İdrisiyye 1. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Okunuşu: Sübhaneke lâilahe illâ ente ya rabbi külli şey’in ve varisühü.

Anlamı:
Ortağı ve benzeri olmayan ey Sübhan Allah! Bütün noksanlık’tan ve acizlik’ten münezzehsin. Şânına layık olan kemal sıfatlarınla mevsuf ve hakkıyla mâbud olan ancak Cenâb-ı İzzetindir. Hevai nefsimle İkameti ubudiyetten firar etmiş, zulmeti beşeriyet ile zayıf, naçar, zelili serkerdan (hakir ve serseri) ve bimecal (güçsüz, takatsiz) kaldım.

Ey Âlemlerin Rabbi! Elimden tutanım Sensin. Nice yüz bin âlemi var eyledin. Celâl sıfatına mazhar olanları kahr, celâl ve azametinle terbiye eden Sensin. Cemâl sıfatına mazhar olanları umum lütuf, rahmet ve inayetinle terbiye eden.

Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî Hazretlerinin Mecmuatül Ahzab isimli eserinde ise yukarıdaki isme “Ve Razikahu ve Râhimehu” ilavesi de vardır.

Sübhaneke lâilahe illâ ente ya rabbi külli şey’in ve varisühü ve Razikahu ve Râhimehu.

FAZİLETLERİ

  • Her kim bu İsmi vird edinip devamlı ve çok okusa gönlü hidayet nuruyla nurlanır. Her muradı ve maksudu yerine gelir.
  • Eğer bir kimsenin ekâbir katında bir dileği, haceti olsa; onun huzuruna varıp önce 17 kere ona karşı okumalıdır. Allah Teâlâ onun muhabbetini elinde olmayarak gönlünde peyda eder. Okuyanın ne muradı varsa hasıl olur.
  • Eğer bir kimse bir mahbubu (güzeli) sevse; o da ona cefalar etse; bu şerefli ismi karşısında 17 kere okusa muradı hasıl olur.
  • Her kim bu şerefli ismi (duayı) çok okusa; müşkül nesneler açılır. Şek şüphe gönülden gider.
  • Bir kimsenin bir kimseden dünyalık haceti olsa; Pazar günü güneş doğarken haceti için niyet edip 24 kez bu şerefli ismi (duayı) okusa o haceti yerine gelir, seksiz şüphesiz.
  • Bir kimsenin sevdiği ram olmasa, o kimse önce gusül etsin. Temiz elbise giysin ve bir yenir nesne üzerine 120 defa bu ismi şerifi okuyup-üfürüp yedirsin. Haliyle muti olur.
  • Her kim bu ismi okusa insanların çoğu ona muti olurlar. Şek ve şüphe yoktur.
  • Bütün yaratılmışlardan selâmet bulur. Onlardan ona hiç bir zarar erişmez.
Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurdu ki:

Bu ismin iki çeşit hassa’sı vardır.
  • Birincisi: Bir kimse günde 70 kere bu şerefli ismi zikir etse de ekâbirden bir dilek ve haceti olsa husule gelir ve o kimse mahbub’ül kulub (Kalplerin sevgilisi) olur.
  • İkincisi: Bir kimse halvetde (tenha yerde yalnız başına) günde 7000 kere olmak üzere 40 gün bu ismin zikrine devam etse Cenâb-ı Hakkın vahdaniyet sırrına âşinâ olur. Hikmet kaynakları açılıp İlâhî bilgiden nasibini alır.
Daha yeni Daha eski