Dört Büyük Melek ve Görevleri

Dört Büyük Melek ve Görevleri

Melek; kelimesi sözlükte haberci, elçi, güç ve kuvvet anlamlarına gelir.

MELEK NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Terim olarak “Allah tarafından yaratılmış, çeşitli şekillerde görülebilen, zor işlere gücü yeten, erkeklik ve dişilikleri olmayan ve Allah’a itâatten ayrılmayan latîf varlıklar” diye tarif edilir. Melekler, duyu organlarımızla idrak edilmeyen, gözle görülmeyen ruhâni ve nurâni varlıklardır.

Kur’an’da meleklere imanın farz olduğunu bildiren birçok ayet vardır. Bir âyette şöyle buyrulur:

“Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, Peygamberlerini ve kıyamet gününü inkâr ederse tam manasıyla sapıtmıştır.”
(Nisâ, 136)

Şu ayet-i kerimelerde de meleklere iman konusuna dikkat çekilir:

“Peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, mü’minler de… Hepsi Allah’a, O’nun meleklerine, kitaplarına peygamberlerine iman ettiler...” (Bakara, 285)

“...Asıl iyilik Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman edenlerin iyi amelidir...” (Bakara, 177)

MELEKLERİN ÖZELLİKLERİ NELEDİR?

Melekleri diğer varlıklardan ayıran bir takım özellikler vardır. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:

1. Melekler nurdan yaratılmış, nûrânî ve rûhânî varlıklardır.

2. Melekler Allah’a isyan etmezler.

3. Melekler devamlı Allah’a ibadet ederler.

4. Melekler kanatlı, son derece süratli ve güçlü varlıklardır.

5. Melekler Allah’ın emir ve izni ile çeşitli şekil ve kılığa bürünebilirler.

6. Melekler gözle görülmezler.

DÖRT BÜYÜK MELEK

İslam’da dört büyük melek şunlardır:
  • Cebrail Aleyhisselam
  • Mikail Aleyhisselam
  • İsrafil Aleyhisselam
  • Azrail Aleyhisselam
DÖRT BÜYÜK MELEK VE GÖREVLERİ

İslam’da dört büyük melek ve görevleri şunlardır:

Cebrail (a.s.) Kimdir, Görevi Nedir?

Cebrail -aleyhisselam- kimdir? Cebrail’in (a.s.) görevi, özellikleri, diğer isimleri nedir? Cebrail (a.s.) hakkında kısaca bilgi.

Dört büyük melekten biridir. Vahyi getirmekle görevlidir. Cebrail (a.s)’e güvenilir anlamına gelen “emîn” de denilmiştir.

Ayette şöyle buyrulur: “O ( Kur’an’ı ), Ruhu’ l – Emin uyarıcılardan olasın diye senin kalbine indirmiştir.” (Şuarâ, 193-194) Bir başka ayette de ona Ruhu’l-Kudüs adı verilmiştir: ...Kur’an’ı Rabbinden hak olarak Rûhu’l – Kudûs indirmiştir.” (Nahl, 102)

Cebrail meleklerin en üstünü ve en büyüğü, Allah’a en yakını olduğu için kendisine meleklerin efendisi anlamında “Seyyidü’l-Melâike” denilmiştir.

Mikail (a.s.) Kimdir, Görevi Nedir?

Mikail -aleyhisselâm- kimdir? Mikail’in (a.s.) görevi, özellikleri, hakkında bilgi.

Dört büyük melekten biri olan Mikail aleyhisselâm, kâinattaki tabii olayları ve yaratıkların rızıklarını idare etmekle görevlidir.

Meleklerin çeşitli görevleri vardır. Bunlardan Mîkâil (a.s.) insan da dahil olmak üzere canlıların rızıkları, dolayısıyla yağmurların yağması ve bitkilerin gelişmesi gibi işlerle görevlidir. (Mecmeu’z-zevaid, 8/241-242, no: 13902; bk. Mahmûd Muhammed es-Sübkî, Menhel, V, 178)

İsrafil (a.s.) Kimdir, Görevi Nedir?

İsrafil -aleyhisselam- kimdir? İsrafil meleği ne meleğidir? İsrafil (a.s.) meleği şu an ne yapıyor? Kıyametin habercisi; İsrafil’in (a.s.) görevi, özellikleri ve hakkında bilgi…

İsrafil, büyük meleklerdendir. Görevi Sûr’a üflemektir. İsrafil (a.s.), Sûr denilen alete iki kez üfleyecektir. Bunların ilkinde kıyamet kopacak, ikincisinde ise tekrar diriliş meydana gelecektir.

İsrâfil (a.s.), İslam inancına göre dört büyük melekten birisidir. İsrâfil’in (a.s.) görevi kıyamet günü Sûr’a üflemektir.

Nitekim ayet-i kerimede buyrulur:

“Sûr’a üflenir ve Allah’ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir, bir de bakarsın onlar kalkmış bekliyorlar.” (Zumer, 68)

Azrail (a.s.) Kimdir, Görevi Nedir?


Azrail ne demek? Azrail’in (a.s.) yapısı nasıldır? Azrail (a.s.) ölüm esnasında nasıl görünür? Azrail (a.s.) nasıl can alır? Azrail’in (a.s.) görevi, özellikleri, hakkında bilgi. Azrail (a.s.) nasıl ölecek?

Azrail dört büyük melekten can almakla görevli olan melektir. Azrail, Allah’ın buyruğu ile insanların canını almakla görevlendirilen melek, alıcı, can alıcı anlamlarına gelir.

Azrail’in (a.s.) görevi ölüm sırasında canlıların ruhunu almak olduğu için “melekü’l-mevt/ölüm meleği” adıyla anılmıştır.

Ayet-i kerimede buyrulur:

“Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.”
(Secde, 11)
Daha yeni Daha eski