Salavat Nedir? Salavat Okunuşu ve Çeşitleri

Salavat Nedir? Salavat Okunuşu ve Çeşitleri

Salavât Nedir?

Salavât kelimesi, salât kelimesinin çoğuludur. Salavât; selam, tebrik, zikir, dua anlamlarına gelmekle birlikte Peygamber Efendimiz’in ismi zikredildiğinde yapılan duâ demektir.

Salavât İle İlgili Ayet-i Kerime

“Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin.” (Ahzab suresi 56)

Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşlardır:

“Cimri, yanında adım anıldığı hâlde bana salât ü selâm getirmeyen kimsedir.” (Tirmizî, Deavât, 100)

“Kim bana salât ü selâm getirmeyi unutursa cennetin yolunu şaşırır.” (İbni Mâce, İkâmet, 25)

“Cenâb-ı Hakk’a yarın rızâya ermiş olarak mülâki olmak arzusunda bulunanlar bana çokça salât göndersinler.” (Ali el-Müttakî, I, 504/2229)

“Tahkîkan sizden bana en yakın olan kimse beni çokça salât ve selâmla yâd edenlerdir.” (Tirmizî, Vitr, 21/484)

“İhtiyâcı bulunan bir şeyi te’minde zorluğa düşen bir kimse bana çokça salât ve selâm göndersin. Tahkîkan salât ve selâm gam ve kederleri izâle eyler, rızıkları bollaştırır ve müşkilleri halletmek için yegâne bir vesiledir.” (Kenzü’l-İrfân, 5)

Salavat Çeşitleri

Okunuşu:
Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed.

Anlamı: Allahım! (peygamberimiz) Hz.Muhammed’e ve aline (evladu iyaline) rahmet eyle.


Okunuşu: Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

Anlamı: Ey Allahım! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed’e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle.(Rahmet et, selametlik ver.)


Okunuşu: Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve Resulike ve alel’muminine vel’muminati vel’muslimine vel’muslimati.

Anlamı: Allahım! kulun ve Resulun Hz.Muhammed’e salat (Rahmet) et. Mümin olan erkek ve kadınlara, müslüman olan erkek ve kadınlara da merhamet eyle.


Ebû Humeyd es-Sâ‘idî radıyallahu anh şöyle dedi:

Ashâb-ı kirâm:

– Yâ Resûlallah! Sana nasıl salavât getireceğiz? diye sordular.

Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu:

"Allâhumme salli alâ Muhammedin ve alâ ezvâcihî ve zürriyyetihî kemâ salleyte alâ İbrâhîm, ve bârik alâ Muhammedin ve alâ ezvâcihî ve zürriyyetihî kemâ bârekte alâ İbrâhîm, inneke hamîdün mecîd.

Allahım! İbrâhim’in âline rahmet ettiğin gibi Muhammed’e, hanımlarına ve zürriyetine de rahmet et. İbrâhim’e hayır ve bereket lutfettiğin gibi Muhammed’e, hanımlarına ve zürriyetine de hayır ve bereket ihsan et. Şüphesiz sen övülmeye lâyık ve yücesin"
deyiniz. (Buhârî, Enbiyâ 10, Daavât 33; Müslim, Salât 69. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 179; Nesâî, Sehv 54; İbni Mâce, İkâme 25)

Cuma Günü Salavat Getirmenin Fazileti

Cuma günü ve gecesinde salavat getirmenin fazileti ve önemi açısından Ebu’d-Derdâ (Radıyallâhu Anh) şöyle anlatmıştır:

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) bir gün şöyle buyurdu:

‘Cuma günü bana çok salâvât getirin! Zira o gün, meleklerin hazır ve şâhid olduğu bir gündür. O gün bir kişi bana salât ettiğinde onun salâtı mutlaka bana arz edilir. Salâvât getirmeyi bırakıncaya kadar bu durum böyle devam eder.’

Bunun üzerine ben:

‘Vefâtınızdan sonra da mı?’ diye sordum.

Nebî (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem): ‘Evet, vefâtımdan sonra da! Allah Te‘âlâ peygamberlerin vücutlarını yemeyi yeryüzüne haram kılmıştır. Allâh’ın Nebîsi hayattadır ve daima rızıklandırılır.’ buyurdu.” (İbni Mâce, Cenâiz:65. Bkz. Ebû Dâvûd, Salât:201, Vitir:26.)
Daha yeni Daha eski