İmam Nablusi Rüya Tabirleri N Harfi

İmam Nablusi Rüya Tabirleri N Harfi

* NABIZ: Rüyada nabzını güzel bir halde görmek, rüya sahibinin hayatının güzelliğine ve ahengine delâlet eder. Kötü ve bozuk görmek de rüya sahibinin vücudundaki arızaya delâlet eder.

* NACAK: Rüyada nacak görmek, balta gibi tâbir edilir. Nacak, menfaat ve rızka, emanet, emniyet, kuvvet ve dinde kavi olmağa delâlet eder. Bazı kere de nacak, izzet ve saltanata, ticaret ehli için de kazanca delâlet eder.

* NAFAKA: Kişinin rüyada zevcesine nafaka verdiğini görmesi, malî durumunun genişliğine ve çoluk çocuğunu bakıp korumaya işarettir. Rüyada malının elinden zorla alınıp infak edildiğini görmek, rüya sahibi için ecelin yaklaştığına alâmettir.

* NAĞME: Kişinin rüyada güzel nağmeler terennüm ettiğini veya başkasından işittiğini görmesi, gönül saf asma, sevinç ve sürura delâlet eder.

* NAIB: Rüyada bir iş sahibine vekil olduğunu görmek, salib kişilerin yolunu takip etmeye işarettir. Bu rüya bazı kere de bid’at sahiplerinin ardınca gitmeye delâlet eder.

* NAKARAT: Rüyada herhangi bir şarkının nakaratını dinlemek, zamanı boşa geçirmeye ve faydasız şeylere delâlet eder.

* NAKIŞÇI: Bir kimsenin rüyada nakışçıyı görmesi, Sünnet-i Seniyyeye delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, hileye, ve aldatmaya işarettir.

Rüyada taş nakışlayıcısmı görmek, cahil ve bilgisiz kimselere hile etmeye, bakır nakışçısını görmek düşmanlığa, altın ve gümüş nakışlayıcısmı görmek de, açık ve aşikâr bir hikmete ve bir işi tastamam yapmaya delâlet eder.

Nakışçı, dünya malı ile sevinen ve mağrur olan ve kadınları bezeyen bir kişi olarak da tâbir edilir. Rüyada nakış işlediğini görmek, sabır ve azme ve iyi yürekliliğe delâlet eder. Çünkü nakış yapmak sabır işidir.

* NAKKAD VE SARRAF: Bir kimsenin rüyada nakkad ve sarrafı görmesi, hidayete, kötü ve şerli kimselerden uzaklaşmasına delâlet eder. Yine bu rüya, kendi nefsi için iyi şeyleri seçip alan ve kötü şeyleri terk eden kişiye de delâlet eder. Eğer rüya sahibi âlim ve dindar ise, ilmin iyisini ve dinin en şereflisini tercih eder.

* NAKKAŞ: Rüyada nakkaş görmek, ilme, faydalı mala, sünnet-i seniyyeye ve menfaata delâlet eder.

* NAKLİYECİ: Rüyada nakliyeci görmek, dünya metaı peşinde koşan ve dünya için mal biriktiren kimseye delâlet eder. Süt nakliyecisini görmek, ilim talep eden ve ondan faydalanan dindar bir kişidir. Rüyada koyun nakliyecisini görmek, iyilikle yâd edilen, fıtra-tıyla iş yapan, helal ve temiz mal toplayan ve ilim talep eden bir kimseye işarettir.

* NAL: Rüyada nal görmek, her ne suretle olursa olsun mala ve rızka delâlet eder. Kirmanî demiştir ki: Rüyada dört ayaklı hayvan gibi baytarın kendisini nalladığını görmek, yolculuğa delâlet eder.

* NALBANT: Bir kimsenin rüyada nalbur görmesi, ticaret ve kazanca, ev veya dükkan sahibi olmaya delâlet eder.

* NALBUR: Bir kimsenin rüyada nalbur görmesi ticaret ve kazanca, ev veya dükkan sahibi olmaya delâlet eder.

* NALIN: Rüyada nalın giydiğini görmek, karada sefer etmeye işarettir. Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada nalın görmek veya giymek, yedi vech ile tâbir olunur:

a) Zevce,

b) Hizmetkâr,

c) Hizmetçi kadın,

d) Kuvvet,

e) Menfaat,

f) Mal,

g) Yolculuk.

Bazı kere de nalın giyip yürüdüğünü görmek, bereket ve sürura delâlet eder. Denilmiştir ki: Rüyada ayağından nalınları çıkardığını görmek, emn ü emana ve büyük mevkiye nailiyete işarettir.

Tüylü nalin ile yürümek, ibadet ve taat-ı Hak için sefere (Hac ve cihad gibi) delâlet eder. Nalın üzerinde pamuk görmek, okur yazar, dindar ve hayırlı bir zevceye delâlet eder.

* NANE: Bir kimsenin rüyada nane görmesi veya naneyi koklaması, ölüm haberine delâlet eder. Diğer bakla ve sebzeler, üzüntü ve keder ile tâbir olunur.

* NAMAZ: Rüyada kıble cihetinde namaz kıldığını görmek, şeriat ve sünnete ittibaya delâlet eder. Rüyada öğle namazını kıldığını görmek, vaktinin iyi olmasına, muradının husulüne, rızık ve malının artmasına delâlet eder.

İkindi namazını kıldığını görmek, meşakkat ve zahmetten sonra genişliğe ermeğe ve muradın husulüne delâlet eder. Akşam namazını kaldığını görmek, ne arzu ediyorsa hayır ve şer ona nail olmaya işarettir. Yatsı namazı, hısım ve akraba ile iyi ve hoş geçinmeye, ferah ve sürura delâlet eder.

Rüyada sabah namazını kıldığını görmek, helal mala, çok rızka, arzu ve muradın husulüne nailiyete işarettir. Bir kimsenin rüyada bütün gece namaz kıldığını görmesi, dünya ve ahiret saadetine, dünya ve ahirette büyük hayra ve güzelliğe erişmeye delâlet eder.

Rüyada Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevî veya Mescid-i Aksa’da namaz kıldığını görmek, ecir ve sevabın çok çok fazla olmasına, duanın makbuliyetine, günahların affına, ilim ve hikmete delâlet eder.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada namaz kıldığını görmek, yedi türlü tâbir edilir:

a) Emn ve eman,

b) Sürür ve ferah,

c) İzzet,

d) Mertebe,

e) Sıkıntıdan kurtuluş,

f) Murada eriş,

g) Zafer.

Bir kimsenin rüyada cenaze namazı kıldığını görmesi, duasının kabul olmasına ve şefaatinin makbuliyetine işarettir.

Rüyada namaz kılıp selâm verdiğini görmek, Peygamberler Peygamberinin eser ve sünnetine tâbi olmaya ve helal rızka delâlet eder. Kişinin rüyada üzerinde beyaz bir elbise olduğu halde kıbleden başka yöne doğru namaz kıldığını ve düzgün bir şekilde Kur’an okuduğunu görmesi, hacca gitmeye alâmettir.

Rüyada Ramazan bayramı namazını kıldığını görmek, borçlunun borcunu ödemesine, hastanın şifa bulmasına, sıkıntıdan genişliğe, fakirlikten zenginliğe, üzüntü ve kederden sevince delâlet eder. Rüyada Kurban bayramı namazını kıldığını görmek, memuriyete, hakkı ve hıfz ve icraya, nezredileni yerine getirmeye delâlet eder.

Rüyada namaz kılarken sağa sola baktığını görmek, dünyanın mal ve zinetine rağbet edip, ahiret nimetlerinden yüz çevirmeye delâlet eder. Rüyada yahudi ve hıristiyanlarm kıblesi cihetine namaz kıldığını görmek, itikadın ve dinin bozukluğuna ve bid’ata delâlet eder.

* NAMAZ SELÂMI: Rüyada namazı kılıp sonra selâm verdiğini görmek, üzüntü, keder ve sıkıntıdan kurtuluşa delâlet eder. Ve o kişinin hali sevgi ve muhabbete dönüşür. Rüyada sağ tarafa selâm vermek, işlerin iyi ve hoş olmasına, sol tarafa selâm vermek de işlerde güçlük ve meşakkate işarettir.

Bir kimsenin rüyada namazı bitirip selâm verdiğini görmesi, Nebiler Sultanının eser ve sünnetine tabi olmaya delâlet eder. Yine namazda selâm, birini yerine vekil tayin etmeye, yolculuğa ve rızka işarettir. Rüyada sağ taraftan evvel sol tarafına selâm verdiğini görmek, şerre ve bid’at şeylerin arkasına düşmeye alâmettir.

* NAR: Rüyada tatlı nar görmek, birikmiş mala, zevceye, bazan da imar edilmiş nahiyeye ve çocuğa alâmettir. Rüyada nar görmek, ele geçecek altına işarettir. Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada nar görmek, üç vech ile tâbir olunur:

a) Toplu mal,

b) Saliha zevce,

c) Mamur memleket.

Rüyada bekâr bir kimsenin ekşi nar yediğini görmesi, zengin bir kadınla evlenmeye delâlet eder. Nar rüyası, devlet reisi için şehir ile tâbir edilir ki, onu kırdığında bir şehri fetheder. Öyle ki, narın kabuğu o şehrin suru, da-neleri o şehrin insanı, içi de şehrin malıdır.

Hasta kimsenin rüyada narın kabuğunu yediğini görmesi, şifa bulmaya ve afiyete delâlet eder. Nar rüyası birçok şekilde tâbir edilmiştir:

a) Kilitli sandık,

b) Bal arısı ve petek,

c) Altın ve gümüş,

d) Zevce,

e) Sefer.

Nablusî demiştir ki: Nar, hanım ile tâbir edildiği zaman o hanım güzeldir. Eğer nar bütün ve sağlam olursa, o kadın bekârdır. Eğer nar kırık olursa o kadın duldur.

Kötü kokulu nar, iffetsiz ve hayasız kadına delâlet eder. Rüyada nar ağacını kestiğini görmek, hısım ve akrabayı terk edip onlardan uzak durmaya delâlet eder.

Bazı kere de nar ağacı korku ve feryada işarettir. Rüyada nar çekirdeği görmek, kolaylıkla elde edilen rızka delâlettir.

* NARGİLE: Rüyada nargile içtiğini görmek veya başkasının içtiğine şahit olmak, kötü alışkanlıklara ve faydasız işlere delâlet eder.

* NASİHAT: Rüyada kendi çocuklarına veya bir başka kimseye nasihat ettiğini, güzel güzel öğütler verdiğini görmek, iyilikle emretmeye, kötülükten nehyetmeye alâmettir. Bir kimseye rüyada düşmanı tarafından nasihat edilmesi, o kişi hesabına iyi değildir.

* NAZAR: Rüyada kendisine nazar değmiş görmek, hastalık ve üzüntüye alâmettir. Çünkü nazar insanı çok kere perişan eder.

* NEBİLER: Rüyada Nebilerden herhangi birini görmek, babaya işarettir. Çünkü Nebiler kavimlerinin babası mesabesindedirler. Baba evladına şefkatli ve merhametli olduğundan, onu dünya ve ahiret azaplarından esirgemeye çalışır. Peygamberler, hoca ve üstada da delâlet ederler.

Çünkü hoca tilmizini Peygamberin adabı ile terbiye eder. Rüyada Nebi Aleyhisselâmın güzel ve hoş bir halde görülmesi, onun ümmeti tarafından meydana gelecek şeyin hayır olmasına, iyi bir şekilde görülmemesi de ümmeti tarafından meydana gelecek şeyin zulüm olmasına delâlet eder. Rüyada kendisini nebi olarak görmek, şehid olarak vefat etmeye işarettir.

Bir kimsenin rüyada bütün Nebileri bir yerde toplu halde görmesi, düşmanlar üzerine galip gelmeye, hayır ve bereketin husulüne ve rahmete delâlet eder. Rüyada fakir, düşkün, işsiz, miskin bir kimsenin nebilerden birini görmesi, nimete ermeye, işlerinin açılmasına, sıkıntı ve fakirlikten kurtulmaya delâlet eder.

Rüyada ibadet, taat, iyilik, ihsan gibi Nebilerin güzel amellerini yaptığını görmek, rüya sahibinin mütedeyyin ve imanlı bir kimse olduğuna delâlet eder. Rüyada kendisini Peygamberin devrinde yaşıyor görmek, izzete, şerefe, nimete, devlete ve kurtuluşa delâlet eder. Bir kimsenin Nebilerden birisi ile konuştuğunu veya Peygamberlerden birisinin lütfederek konuştuğunu görmesi, izzet, şerei ve insanlar arasında şöhrete kavuşmaya delâlet eder.

* NECASET: Danyal (a.s.) demiştir ki: Rüyada insan pisliği görmek, haram mala delâlet eder. Hayvan gübresi ise, helal mal ile tâbir olunur. Rüyada büyük abdest yaparken bir hayvan çıkardığını görmek, doğacak çocuğa delâlet eder. Görülen hayvan erkek ise çocuk erkek, dişi ise çocuk kız olur.

Rüyada bir necaset veya gübre üzerine oturduğunu görmek, akraba veya mirastan ele geçecek haram mala işarettir. Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada büyük abdest bozduğunu görmek, malın elden gitmesine delâlet eder. Bunu bir tuvalet ve abdesthane gibi bir yerde yaptığını görmek, infaka işarettir.

Rüyada bir pisliğin içine daldığını gören kimse gam ve kedere müptelâ olur. Abdesthaneye düştüğünü görmek, bir günaha ve bir zillete delâlet eder. Rüyada tenha ve boş bir yerde abdest bozduğunu görmek, üzüntü, keder ve sıkıntıdan kurtuluşa işarettir.

* NEFES DARLIĞI: Rüyada kişinin nefes darlığı hissetmesi, bir şeyden usanmaya, can sıkıntısına, üzüntü ve kedere işarettir.

* NEFT YAĞI: Rüyada neft yağı görmek, haram mal ile tâbir olunur. Bir kimsenin rüyada neft yağı yediğini görmesi, sultan tarafından gelecek mala alâmettir. Üzerine neft yağı döküldüğünü görmek, yine sultan tarafından isabet edecek şiddete işaret tir.

* NEHİRLER: Kişinin rüyada nehir görmesi, kadri yüce, şanı büyük ve temiz, salih bir zata delâlet eder. Rüyada cennet nehirlerinden birini görmek ve suyundan içmek, ilme, Kur’an-ı Kerim’e, hayır ve salâha, sürür ve sevince delâlet eder. Rüyada nehre girdiğini görmek, büyük insanlarla birlikte olmaya ve onlardan feyz almaya işarettir. Bir kimsenin rüyada nehrin bir tarafından diğer tarafına sıçradığını görmesi, üzüntü ve kederden kurtulmaya, düşmana galip gelmeye ve feraha delâlet eder.

Rüyada saf ve berrak bir nehrin suyundan içtiğini görmek, güzel geçime, kalb safasına, menfaat ve rızka delâlet eder.

Cabirü’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada nehir görmek, keskin zekaya ve geniş rızka delâlet eder. Rüyada kendi evinin içine safi ve berrak bir nehir aktığını görmek, işlerde kolaylığa, mal, servet ve rızka delâlet eder. Yine rüyada berrak nehir görmek, salih amele ve devamlı olan rızka işarettir. Bulanık ve kötü kokulu nehir de cehenneme yaklaştıracak kötü amele ve günaha delâlet eder. Denilmiştir ki: Rüyada kendi vücudunun nehir olduğunu görmek, kan tükürerek ölmeye işarettir.

Rüyada bir nehirde ve su üzerinde yürüdüğünü görmek, rüya sahibinin iyi niyetine ve imanının kemaline, dindeki sıdkma delâlet eder. Bir kimsenin rüyada Kevser’i görmesi “(Habimim) Şüphesiz, biz sana, Kevser’i verdik.” mealindeki âyet-i kerime işaretince düşmanlarına galip gelmeye ve çok çok nimete mazhar olmaya delâlet eder.

Rüyada Kevser’den içtiğini görmek, ilme, güzel amele, Sünnet-i Seniyyeye ve güzel akıbete delâlet eder. Bu rüyayı kâfir görse, ona hidayet nasip olur.

Günahkâr görse, günahına tevbe eder ve Hakk’a yönelir. Rüyada cennette olan nehirleri görmek, rızka, berekete, af ve mağfirete delâlet eder. Süt nehri, İslâm fıtratına, şarap nehri, Allah aşkı ile mest olmaya ve haramdan sakınmaya, bal nehri, ilim, hikmet ve Kur’an-ı Kerim’e delâlet eder.

* NERGİS: Rüyada nergis görmek, kadın ile tâbir edilir. İbn-i Şîrîn (rh.a.) demiştir ki: – Bir kimsenin rüyada nergis görmesi, tatlı dilli, hoş sohbet bir kadına delâlet eder.

Bazan da nergis görmek, sevince, sürura ve müjdeye delâlet eder. Yine nergis rüyası, altın ve gümüş cinsinden mal ile de tâbir edilir. Danyal (a.s.) demiştir ki: Rüyada nergis görmek, zarif ve güzel yüzlü bir kimseye delâlet eder. Rüyada yerde birçok nergislerin boy verdiğini görmek, evlat ve ıyalin çokluğuna delâlet eder.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada nergis görmek, sadık dost ile tâbir olunur. Nergis kokladığını görmek, ihsan ve hayıra işarettir. Bir kadının rüyada başı üzerinde nergisten taç bulunduğunu görmesi, devam etmeyecek bir evliliğe işarettir. Eğer rüyayı gören kadın evli ise, bu kere rüya kocasının onu boşamasına veya ölümüne delâlet eder.

* NEŞTER: Rüyada neşter görmek, hastalık veya üzüntüye delâlet eder. Çünkü neşter hastalar için kullanılır.

* NEŞV Ü NEMA: İbn-i Şîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada muvafık olan bir şeyin neşv ü nema bulduğunu görmek, salâha, hayra, güzel amellere delâlet eder. Muvafık olmayan bir şeyin neşv ü nemasını görmek, bunun zıddına tecelli eder.

* NEVRUZ: Rüyada nevruz gününe kavuştuğunu görmek, sevinç günlerinin rüya sahibine geri döneceğine işarettir. Rüyada Nevruz gününde olduğunu gören kimse, üzüntü, keder ve sıkıntıdan kurtulur, elden giden malı tekrar ona döner.

* NEYZEN: Rüyada ney çalan bir kişiyi görmek, yalan ve faydasız söz söylemeye işarettir. Rüyada insanı ferahlatıcı ve neşe verici Neyzeni görmek, ferahlık ve sevince delâlet eder.

Bazı kere de ney çalan kimseyi görmek, ölüm haberi getiren veya zina eden ahlâksız bir adama işarettir. Devletin mehter bölüğünü veya neycisini görmek, harekâta ve askeri silahlandırmaya alâmettir. Bir kadının, rüyada ney ve düdük çaldığının görülmesi, o kadın hakkında hiç de iyi değildir.

* NEZLE: Rüyada nezle illetine mübtelâ olduğunu görmek, yolcu ve misafir için haberin gecikmesine işarettir. Nezle rüyası, hafif bir hastalık ile de tâbir edilir.

* NİDA ETMEK: Nablusî demiştir ki: Rüyada nida etmek: “(Sanki) onlar uzak bir yerden çağırılıyorlar.” (Fussilet, 44) mealindeki âyet-i kerime gereğince, onu duyan kimse için günaha delâlet eder. Bir kimsenin rüyada kendisine bir vadi tarafından nida edildiğini duyması, büyük bir memuriyete alâmettir.

* NİKAH: Kişinin rüyada hiç bilmediği ve tanımadığı bir hanımla nikahlandığını görmesi, Allah’ın emirlerini tutmaya, günah ve hatalardan kaçınmaya ve nimete delâlet eder. Rüyada nikah memurunu görmek, bekâr için evlenmeye delâlet eder. Bazı kere de nikah memurunu görmek, sürür ve feraha, sevinç ve sâadete delâlet eder.

* NİL NEHRİ: Bir kimsenin rüyada Nil nehrinden su içtiğini görmesi, içtiği suyun miktarınca eline geçecek nimete delâlet eder. Rüyada Nil nehrini görmek, devlet ve kuvvete işarettir. Nil’de balık tuttuğunu görmek, zahmetsiz ve meşakkatsiz rızka delâlet eder.

* NİLÜFER: Rüyada nilüfer çiçeği görmek, ibadet ve taat uğrunda mal sarfetmeye işarettir. Rüyada dalından koparılmış nilüfer görmek, üzüntü ve kedere delâlet eder. Rüyada bir yerde boy vermiş nilüferler görmek, zevce ve hizmetçiden gelecek menfaata işarettir.

Evli bir kadının rüyada nilüfer koparıp kocasına verdiğini görmesi, kocasından boşanmaya alâmettir. Bir kimsenin rüyada nilüfer çiçeği görmesi, gizlenmeye veya utanmaya yahut denizde yolculuk yapmaya alâmettir.

* NİNE: Rüyada nine görmek, sevinç ve sürura, hayır dua almaya ve güzel ahlâka delâlet eder.

* NİSADIR: Rüyada nisadır görmek, mal ve menfaata delâlet eder. Bazıları, nisadır haram maldır demişlerdir.

* NİŞAN: Bir kimsenin rüyada kendisine bir nişan yani madalya takıldığını görmesi, ulvi mertebeye, şan ve şöhrete delâlet eder.

* NOHUT: Rüyada nohut görmek, zor ve meşakkatle elde edilen mala işarettir. Bir kimsenin rüyada sıcak nohut yediğini görmesi, ramazanda zevcesini öpmeye delâlet eder. Hatta bir gün bir adam İbn-i Sîrîn’in huzuruna gelip: – Ey pîr, dedi, rüyada kavurulmuş nohut yedim, bunun tâbiri nicedir?

İbn-i Sîrîn sordu: Sen oruçlu olduğun halde hanımını öptün mü? Adam: Evet, dedi. Bunun üzerine İbn-i Sîrîn şöyle buyurdu: İşte rüyanın tâbiri budur!

* NUH (A.S.): Bir kimsenin rüyada Nuh (a.s.)’ı görmesi, uzun ömre ve büyük sıkıntılara delâlet eder. Çünkü o çok uzun yaşadı ve kavminden çok eza gördü. Nuh Nebiyi görmek, çok çok şükretmeye de alâmettir. Allahu Teâlâ onu “Çok şükreden kul” olarak tanıtır.

Denilmiştir ki: Rüyada Nuh Nebiyi gören kimse, bilgili, halim, Allahu Teâlâ’ya itaat uğrunda çalışan ve düşmanı çok olan birisi olur. Ancak düşmanları üzerine galip gelir ve büyük bir makama mazhar olur. Yine rüyada Nuh (a.s.)’ı görmek, kâfir ve müşriklerin helak olmasına, Müslümanların selâmet ve kurtuluşuna delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada Nuh Nebiyi görmesi, üzüntü, keder, sıkıntıdan kurtulmaya, yağmurların çok yağmasına ve evlâtlarının kendisine karşı muhalif hareket etmelerine alâmettir. Nuh (a.s.)’ı rüyada görmek, insan, hayvan veya kuşların soylarını bilen herkese alâmettir.

Çünkü Hazret-i Nuh, tufan esnasında onları Allah’ın izniyle gemiye almıştı. Ve onunla olanlar selâmet Cûdisine vâsıl olmuştu.

* NUR: Kişinin rüyada nur ve aydınlık görmesi, İslâm ve hidayete delâlet eder. Müşrik bir adam rüyada zulmetten nura ve karanlıktan aydınlığa çıktığını görse, bu rüya, iman ve İslâm ile şereflenmesine delâlet eder.

Yine rüyada nur ve pırıltı görmek, isyandan sonra tevbeye ve kötülükten sonra basirete, irfan ve hikmete ve yüce Allah’a yönelmeye delâlet eder.

Rüyada nurdan çıkıp zulmete, karanlığa daldığını görmek, yukarıdaki tâbirin tam zıddı olarak tecelli eder. Yani o kişi bid’at ehlinden olur.

Zenginlikten sonra fakirliğe, izzetten sonra zillete, hidayetten sonra sapıklığa düşer. Bazan da nur görmek, salih ve güzel amellere, ilme, Kur’ân’a, salih bir evlada ve âlime işarettir.

Bir kimsenin rüyada nurdan bir elbiseye büründüğünü veya nurdan bir gömlek giyindiğini görmesi, faydalı ilme delâlet eder. Bir kadının rüyada göğsünden bir nur fışkırdığını görmesi, salih ve ilim ehli bir çocuğunun olacağına delâlet eder ve herkes ondan faydalanır. Bu rüya erkek için de aynı mânâyı taşır.

* NUTUK: Rüyada büyük bir topluluğa nutuk verdiğini görmek, makam ve mevkinin yüksekliğine, şan ve şerefe delâlet eder.

* NÜKTE: Rüyada nükteli sözler duymak veya söylemek, iyi ve sevindirici habere delâlet eder. Nükte, bazı kere de hikmete işarettir.

* NÜFUZ: Rüyada nüfuz sahibi ve hürmete değer bir kimse olduğunuzu görmek, güzel ahlâka, hayır ve kereme delâlet eder. Çünkü hürmet sadece iyi insanlara karşı yapılır.

* NÜZUL: Rüyada nüzul inip bir yerin veya bir azanın felç olduğunu görmek, günahların mağfiretine işarettir. ***
Daha yeni Daha eski