Tövbe ve İstiğfar Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Tövbe ve İstiğfar Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’den rivayet edilen Tövbe ve İstiğfar Duası, Arapça-Türkçe okunuşu, anlamı ve fazileti... Tevbe istiğfar kaç kere okunmalı? Tevbe ve istiğfar nasıl yapılır? En etkili tövbe duası nasıl yapılır?


Tövbe “günahlardan pişmanlık göstermek, geri dönmek, rücû etmek, dönüş yapmak” anlamına gelir. İslam Dininde tevbe kapısı herkese – kâfire, müşriğe, fasığa, asiye, mücrime, günahkâra, mü’mine de açıktır.

Dilimizden tevbe ve istiğfarı hiç düşürmeden, özellikle mübârek gecelerde ve seher vakitlerinde olmak üzere, duaların ve tövbelerin en çok kabul edildiği vakitlerde, kılınan namazların sonunda kulun tövbe ve istiğfarda bulunması durumunda, Cenâb-ı Allah’ın bağışlaması umulur.

Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) tevbe ve istiğfar hakkında şöyle buyurmuştur;

“Allah’a yemin olsun ki ben, günde yetmiş defadan fazla Allah’tan bağışlanma diler ve O’na tevbe ederim.” (Buhâri, Fethu’l-Bâri 11/101)

Diğer bir Hadis-i Şerif’lerinde ise;

“Ey insanlar! Allah’a tevbe edin. Çünkü ben, günde yüz kere Allah’a tevbe ederim.” (Müslim, 4/2076)

Tövbe İstiğfar Duası Okunuşu

“Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.”

Tövbe İstiğfar Duası Anlamı

“Ya Rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma karşı tövbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tövbe ettim, pişmanlık duydum.”

İstiğfar Duasından Sonra Amentü Duası Okunur

“Amentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve Rusulihi ve’l-yevmi’l-âhiri ve bi’l-kaderi, hayrihî ve şerrihî minellâhi teâlâ ve’l-bâsü bade’l-mevt. Hakkun, eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh.”

Seyyidül İstiğfar Duası Okunuşu

“Allahümme ente Rabbî lâ ilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene âlâ ahdike ve va’dike mesteta’tü eûzü bike min şerri mâ sana’tü ebûu leke bi-ni’metike aleyye ve ebûu bi-zenbî fağfir lî feinnehû lâ yağfirü’z-zünûbe illâ ente.”

Seyyidül İstiğfar Duası Anlamı

“Ey Allâh’ım! Sen benim Rabbimsin. Sen’den başka ilâh yoktur. Beni Sen yarattın ve ben Sen’in kulunum. Ve ben îmân ve ubûdiyetimde, kulluğumda gücüm yettiği kadar Sen’in ahd ü misâkın üzereyim. Yâ Rabbi! Yaptıklarımın şerrinden Sana sığınırım. Sen’in bana ihsân ettiğin nimetleri ikrar ve îtirâf ederim. Kendi kusur ve günahlarımı da ikrar ve îtirâf ederim. Yâ Rabbi! Sen beni af ve mağfiret eyle. Zira Sen’den başkası günahları af ve mağfiret edemez.” (Buhârî, Deavât, 2, 16)
Daha yeni Daha eski