Dinden Çıkaran Sözler, Davranışlar, Haller Nelerdir?

Dinden Çıkaran Sözler, Davranışlar, Haller Nelerdir?

1- Bir kimse Allah’ın varlğına birliğine inanmazsa veya varlığından tereddüt ederse, O’nun eşi ve çocuğu olduğuna inanırsa, yeme, içme, evlenme gibi eksik sıfatlarla vasıflandığına inanırsa veya söylerse, bu kimse namaz da kılsa Müslüman değildir.

2-“Şer Allah’ın yaratması değildir, kul yaptığının yaratıcısıdır.” demek küfürdür. (Kaderiyecilerin inancıdır)

3- Allah’ın yanılması veya pişman olması inancı küfürdür. (Kessaniye Mezhebinin inancıdır)

4- Reenkarnasyoncular, yani ölen kimselerin ruhu başka cesedlere geçerek dünyaya tekrar tekrar geleceğine inananlar kâfirdir. ( Bu inanç da Rafizilerin inancıdır.)

5- Hariciler: Hz. Osman, Hz. Ali, Hz.Talha, Hz.Zübeyir, Hz. Aişe(r.anhüm) ve bazı sahabeleri kâfir saydıkları için, bu harici inancında olanlar da kâfirdir.

6- Yezidiler: İran tarafından zuhur edecek bir peygamberin Muhammed(s.a.v.) ümmetini ortadan kaldırmasını bekledikleri için bunlar da kâfirdir.

7- Neccariye İnancı: Allah’ın sıfatlarını inkâr etmeleri ve ”Kur’an-ı Kerim yazıldığı zaman cisim, okunduğu zaman da arazdır(araz: başkasına bağlı olarak yer tutan, kendi halinde olamayan; renkler, tatlar kokular gibi) .” demelerinden dolayı kâfir olmuşlardır.(Ayınlar: cevherler, maddeler, atomlar.)

8- Şeytaniye Mezhebi İnancı: Allah ancak dileyip takdir ettiği, yani yarattığı zaman bilir. Ondan önce bir şey bilmez diyen, Şeytaniye Yolu inancında olanlar da kâfirdir.

9- Mutezile Mezhebi: ”Allah ne görür, ne de görülür” diyen Mûtezile Mezhebinden bir gurup da dinden çıkmıştır.

10- Allah’ın sıfatları kadîm (ezelî ve sonsuz ) değildir, diyenler de dinden çıkmıştır.

11- “Allah âlimdir ama kudret sıfatı yoktur” deyip, diğer sıfatlarını da böyle inkâr edenler kafirdir.

12- “Allah cisimdir, ama diğer cisimlere benzemez” diyenler de kâfirdir. ” Bunlar bidat ehlidir” diyenler de vardır.

13- “Allah’ın yaptığı işlerde hikmet olmayabilir.” diyenler de küfre girer.

14- Cebriye Mezhebi İnancı:” Kulun(irade) kudreti, kazanması ve etkisi yoktur. O cansız bir varlık (robot) gibidir.” diyen Cebriye Mezhebi inancında olanlarda küfür ehlidir.

15- “İnsan cesed değildir, insan diridir, kaadirdir(her şeye gücü yeter), irade sahibidir. İnsanın iradesi, Allah’ın insanı imtihan etmesi için verilmiş değil, insanın iradesi kendindendir, başka cisimler için caiz olan sıfatlar onlar için uygun değildir” diyen kimseler kâfirdir.

16- Mürcie Mezhebi İnancı: ”Mümin ve kâfirleri Allah’a bırakırız. Mü’min cennetlik, kâfir cehennemliktir diyemeyiz. Dünya ve ahiret Allah’ındır, dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. İbadetler farz değil, fazilettir.”diye inanan veya söyleyenler kâfirdir. ”Mü’minler günahkârlar ile dost olamaz.” diyenler de, bid’atçı sapıklardır.

17- “Mizan yoktur, o adalettir. Büyük günah işleyenler sonsuza dek cehennemde kalacaklardır, farzları yapmak imandandır terk eden(inkâr etmediği halde) kâfirdir diyenler, fakat birini terkederse kâfir olur, içki içerken, zina ederken, o kimse kâfir olur.” diyenler bid’atçı sapıklardan olur.

18- “Mest üzerine mesh etmek yoktur .” diyen Rafizi ve Şiiler sapık bid’atçılardır. Rafizilerden Hz.Ebu Bekir(r.a) ve Hz. Ömer(r.a)’e küfredip lanetleyenler kâfirdir. Hz. Ali( r.a.), Hz. Ebu Bekir(r.a) ve Hz. Ömer(r.a)’den (Allah her üçünden de razı olsun) üstündür.” diyenler Bid’atçı sapıklardır.

19- Mücessime, Keramiye, Mutezile, Cehmiyye ve Müşebbihe Mezhebleri’nde olanların inancı: “Allah’ın özel yeri, mekânı vardır, O arştadır” dedikleri için küfre girmişlerdir.

20- Rubûbiyyeti inkâr eden Muattile Mezhebi, Vahdaniyeti (Allah’u Teala’nın Zatında ve sıfatlarında ve işlerinde ortağı olmamasıdır.) inkar eden Veseniye Mezhebi, Allah’tan başkasına ibadet edilebileceğini iddia eden İttihadiye Yolu, Allah ile birlikte başka ilahlara ibadet etmenin doğru olduğunu kabul eden Hululiyye Mezhebi mensuplarıda kafirdir.

21- Allah’u Teala’nın her şeyde tasarruf sahibi olmadığına inanan Dehri Mezhebi, Hayrı bir ilah, şerri başka bir ilahın yarattğına inanan, Disani ve Mâni mezhebi‘nde olanlar, aynı görüşe sahib olan Sâbiler, Hırıstiyanlar ve Mecusiler de kafirdir.

22- Karamitiler ve Bâtıniler: Tenasuha (reenkarnasyona) inandıkları için, Hululü (hâşâ Allah’ın bir insanın içine girmesine inananmayı) kabul ettikleri için kâfirdir. Allah’ın birliğini ve ilahlığını kabul edip “Allah kadim değildir, diri değildir, mahlûktur ve şekillenmiştir.” diye inanan Rafiziler ve Cenahiler ve Hişamilerde kâfirdir.

23- Allah’ın oğlunun var olduğunu veya arkadaşı veya hanımının var olduğunu kabul edenler veya Allah’ı bir şeyden doğmuş veya oluşmuş kabul eden Hıristiyan ve Yahudiler’de kâfirdir.

24- Evrenin kendi kendine yaratıldığını kabul eden Tabiatçılar, iki ilah var olduğunu kabul eden filozoflar, ezelde Allah ile bir başka ilah olduğunu, evrenin(kâinatın) sanatkârı ve düzenleyicisi başka bir ilah olduğunu kabul edenler de kâfirdir.

25- Varlıkların yaratılmasında doğanın (tabiatın) da etkisi var diyen tabiatçılar da kâfirdir.

26- “Allah ile oturup konuşulur, O’nun yanına çıkılır, Allah bazı veli ve mürşidlere hulul eder(içine girer), dolaysı ile mürşide itaat eden, Allah’a itaat etmiş olmuş olur.” diyen bazı mutasavvıflar, hırıstiyan ve yahudiler ve Bâtıni Mezehebi’ndekiler de kâfirdir.

27- Kâinatın kadim, yani yaratılmamış olduğunu söyleyen bazı felsefeciler de kâfirdir.

28- Peygamberlerin hepsini veya birini kabul etmeyenler veyahut sadece Muhammed(s.a.v.)’in peygamberliğini inkâr eden Yahudi ve Hırıstıyanlar da kâfirdir.

NOT: Peygamber (s.a.v.) efendimizin, peygamberliğini inkâr ettiği halde sadece “Lâ ilahe illallah” diyerek cennete girmenin mümkün olduğunu iddia edenlerde küfre girer. Çünkü O’nun peygamberliğini inkâr eden, Kur’an-ı Kerim’i inkâr ederek, cennete girmenin mümkün olduğunu iddia etmiş olur.

29- Allah’ın varlığına ve birliğine inanan, peygamberlerin hak olduğunu kabul edip, onların getirdiği şeyler de yalan olabileceğini iddia eden filozoflarla, bazı sapık mutasavvıflar ve İbahiye Mezhebi’ndekiler de kâfirdir.

30- “Bana vahiy geliyor, Benim şeyhim peygamber makamındadır” veya” benim şeyhim kâinatı idare ediyor, yerlerin ve göklerin tasarrufu benim şeyhimin elindedir, istediğini hidayete erdirir, benim şeyhimi inkâr eden kâfirdir.” diyen ve hezeyanlar savuran bazı tarikatçılarda kâfirdir.

31-Allah’ın mekrinden emin ve rahmetinden ümid kesenlerde kâfirdir. Farzları ve haramları inkâr eden, farz, vacib, sünnet ve müstehab ibadetleri küçümseyip alay edenler, “haramları işlemek ne güzeldir diyenler de kâfirdir.” Dinen helal olduğu kesin olarak belirtilen bir şeye(su içmek gibi) haram diyenler de kâfirdir.

32- Hata ile söylenen küfür sözler kişiyi kâfir etmezse de, yinede tövbe istiğfar etmesi daha doğru olandır. Bilerek veya cehaletle söylenirse tövbe etmek o kimseye farzdır. Bilerek küfür işlediğinde veya cehaletle küfür işlediğinde kendisine, küfür işlediği hatırlatılır da tövbe etmeyi önemsemez veya redderse o kimse küfür üzere kalır.

DİKKAT: Küfür olduğu kesin olan bir şeyi bir kimse söyler veya öyle inanırsa ve buna pişman olup tövbe etmezse, o kimse ömrünün sonuna kadar da öyle inanırsa, o kimsenin ne namazı, ne orucu ne de başka ibadetleri asla kabul edilmez. Bu durumda olan bir kimse, küfür üzere ölürse cehennemde sonsuz azaba düşer.

33- Bir kimse küfür işleri ve sözleri şaka ile yapar veya dini konular ile alay ederse o kimse küfre girer.

34- “Dürer” de bahsedildiğine, bugün yahudi ve hırstiyanlar” Lâ ilahe illallah Muhammedurrasulullah” deseler dahi, müslüman sayılamazlar. Çünkü onlara, gerçekten bunu kabul ediyor musunuz diye sorulduğunda, sizin peygamberiniz olarak kabul ediyoruz derler. Şayet bir hırıstiyan, sadece “Lâ ilahe illallah” kısmını söyler de kendi dininden uzaklaştığını da söylerse, müslüman sayılmaz. Müslüman olması için teslim olması ve ” Bende sizin gibi müslüman oldum.” demesi gerektir.

35- Bir kimse Allah’u Teâlâ’yı acizlik ve ya cahillik sıfatları ile anarsa, örnek:” Allah o işi nereden görecek? “Bu adamı Allah bile unutmuş demek” gibi veya mahlûklara Kuddûs, Kayyûm ve Er-Rahmân gibi isimler takarsa, küfre girer.

36- Bir kimse ” Allah gelse bana bunu yaptıramaz”, veya “Allah’ın oğlu gelse olmaz” , “Allah baba istemez” ,” Allah oturdu, Allah yerinden kalktı” gibi sözlerinden birini söylerse küfre girmiş olur.

37- Bir kimse bir işi yaptığı halde “Allah biliyor ki, Allah şahid ki ben bu işi yapmadım “derse küfre girer.

38- Bir kimse; “Ben peygamberim ” derse, biride ona; ” Öyle ise mucizeni göster” derse, her ikisi de birlikte küfre girer.

39- Azrail falanın canını yanlışlıkla aldı diyen, Hz. Aişe(r.anha)’ya iftira eden, Hz.Ebu Bekir (r.a)ve Hz. Ömer(r.a)’in sahabeliğini ve halifeliğini kabul etmeyen de küfre girer.

NOT: Allah’ın Rasulü (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Benden sonra hilafet (kâmil mânâ da halifelik) otuz yıldır.” (bk. Ebu Davud, Sünnet, 8; Tirmizî, Fiten, 48; Ahmed b. Hanbel, 4/272; 5/220, 221)
Bu 30 yıl, Hz.Ali’den sonra Hz.Hasan'ın halifeliği ile toplam 30 yıl olmaktadır. Bu sebeple Hz.Osman , Hz. Ali ve Hz. Hasan’ın (radıyallahu anhum) da halifeliklerini kabul etmemek küfrü mucibtir.

40- Falan hoca gaybı biliyor diyen ve onu tasdik eden küfre girer.

41- Azizlere (Sadatlara) gayb malumdur diyen veya öyle inanan kâfirdir. Ancak, “Allah dilediği peygambere veya mü’min bir kimseye dilerse, gaybı bildirir.” demesi, Allah’ın gücünün her şeye yettiğine iman olur. “Hayır, bildiremez” diyen de küfre girmiş olur.

42- Azizler şu işimi (gayb âleminde) hallettiler diyen veya öyle inanan küfre girer. ”Allah sadatların duaları vesilesi ile şu işimi yarattı ” veya “sadatların duaları vesilesi ile Allah işlerimi düzene koydu” demesi gerekirdi.

43- Bir kimse sevgilisine sen bana Allah’tan daha sevimlisin veya sana tapıyorum, derse küfre girer.

44- Bir kimse güzel gördüğü bir kadına “İlah gibi kadın” veya “işte tapılacak kadın ” derse küfre girer.

45- Zikrullah ile alay eden veya yok sayan, Allah’ın kelamını kendi kelamıymış gibi söyleyen, haram olduğu kesin olan, içki, kan, domuz eti, leş, mundar hayvanların etini yer ve içerken besmele çeken, hırsızlık, kumar, zina haksız yere adam öldürmeye başlarken, besmele çeken küfre girer.

46- “Falanca ile cennete dahi gitmem.” , veya “Sensiz cennete girmem” diyen küfre girer. Hırıstiyanlar ve yahudiler ahirette cennete mi yoksa cehenneme mi giderler bilemem.” diyen, bu namaz daha ne kadar kılınacak, önü yok sonu yok, kıl, kıl bitmiyor diyen, küfre girer.

47- Bir âlimin veya bir mü’minin ağzına söven küfre girer. Çünkü âlim kişinin ağzı Kur’an yoludur.

48- Şeriata hakaret eden onu çağdışı bulan küfre girer. Açıklama: Şeriat dinin içindeki emirler ve yasaklardır.

49-” Falan kâfir filan kâfirden daha hayırlıdır.” demek küfürdür. “kötülükte daha ehven veya daha az şerli” demek gerekir.

50- Öldürülmesine meşru bir sebep olmadan ” falan adamın kanı helaldir” demek küfürdür.

51- Lûtiliğe (homoseksüelliğe) helaldir diyen kâfirdir. Hanımına ters ilişkiyi helal sayan da küfre girer.

52- Bir kimse içki, zina gibi haram olduğu kesin belirlenmiş şeyler için” keşke bunlar helal olsaydı.” dese veya öyle umsa, küfre girer.

53- Haksız yere adam öldüren kimseye: ” İyi yaptın” dese kâfir olur. Birisi “ey gâvur Ali veya Gâvur Mehmet” gibi bir ifade ile birini çağırsa, o kimsede ” Buyur efendim ” dese küfre girer.

54- Bir kimse bir mümine” sen artık, kadına tapıyorsun” veya “paraya tapıyorsun, sen ebediyen cehennemliksin.” derse, hitap ettiği kimsede bu küfür hali yoksa o durumda bunları söyleyen kimse küfre girer.

55- ”Keşke oruç bu kadar uzun süre olmasaydı.” derse veya ” Hadi neyse namaz farz olmuş ama şu abdest farz olmasaydı” derse veya ”namaz beş vakit değilde iki veya üç vakit olsaydı” derse veya “keşke gusül abdesti olmasaydı” diyen küfre girer.

56- Bir kimsenin başına bir musibet gelirde, o kimse ” Ya Rabbi, her şeyimi aldın, daha ne yapacaksın, benden başkasını bulamadın mı, namaz kılmayanlara oruç tutmayanlara nimet veriyorsun, bana da bela yağdırıyorsun, senin adaletin bu mu? ” bu ve bunun benzeri şeyleri söylerse küfre girer.

57- “Allah şu kızı özene bezene yaratmış” veya “Allah seni özenmişde yaratmış” demek küfürdür. Çünkü özenmek acizlerin işidir. Allah’u Teâlâ yaratmasını dilediği şeye ” Ol ” der, onun nasıl olamasını dilerse, o da Allah(c.c.) kudreti ile öyle olur.

58- Bir vaiz küfür kelimesi kullanır da, orada kendisini dinleyenlerde tasdik ederse kâfir olurlar. Zulmü aşikar olan bir hükümdara “ Adaletli hükümdar ” diyen küfre girer.

59- “Benim şeyhim bana kafir olmamı emretse kafir olurum” diyen kimse kafir olur. “Bizim tarikatımızda, şeyhe teslim olduktan sonra başka şeye bakılmaz, biz artık şeyhe ibadet eder, sadece ondan emir alırız.” diyen küfre girer.

60- “Allah falan müslümanın canını kafir olarak alsın” diyen kafir olur. Bir kimse, bir mümine ” Falan şeytan adamdır.” derse küfre girer.

61- Bir kimse “Sen şunu veya bunu yarattın” veya ” Ben şunları yarattım” derse küfre girer.

62- Müslümana beddua haramdır. Bir müslümana ” Allah senin canını kafir olarak alsın ” diyen küfre girer. Peygamber efendimiz şöyle beyan ettiler “ Zalime beddua edenin sevabı, zaliminde günahı azalır. ”

63- Bir kimse “keşke daha önce kafir olsaydım da şu kötülükleri yaptıktan sonra müslüman olsaydım” diyen küfre girer. “Keşke şu kötülükleri yapmadan müslüman olsaydım ” demesi gerekirdi.

64- “Ben kainat falan tanımıyorum” diyen küfre girer. Kafire veya günahkar kimseye Allah sizin bu halinizden razı olsun” diyen veya ona amin diyenler kafir olur. Ama “Allah size hidayet vererek razı olduğu kul eylesin” derse dua olur.

65- Bir kimse hıristiyan veya gayri müslimlerden birine benzemek niyeti ile, onlara mahsus zünnar gibi bir eşyayı giyer, veya haç gibi bir şeyi takarsa küfre girer. Zünnar: Papaz Kuşağıdır.

66- “İçki ehline helal, ehli olmayana haramdır” diyen, “Veya kadının verdiği zevki Allah bile vermiyor.” diyen kafirdir. Kadını ve onun sebebi ile oluşan zevki ve tüm zevkleri Allahu Teala yaratır. Biz her an, yalnız O’na muhtacız.

67- Karısını üç talakla boşayan birine “Kafir ol ki karın başka biriyle evlenmeden tekrar sana nikahı helal olsun” diyen küfre girer. Böyle yapmakla da nikah geçerli olmaz.

68- Kabir hayatını ve peygamber(s.a.v.) efendimizin mi’racını inkar eden küfre girer. Bazı ulemaya göre, sadece Mescid-i Aksa’dan ötesini ( göklere ve cennetlere gidip geldiğini) inkar ederse bid’at ehlidir.

69- Bir kimse” Allah, bilmem ki falanı ne diye yarattı.” derse küfre girer.

70- Bir kimse: ”Kur’an’da baş örtüsü emredilmedi ” derse küfre girer.. Allahu Teala Kitabullah’ta : ” Vel’yeDribne biHumûruhinne alâ cuyûbihinne” diye beyan buyurmuştur. Mealen: ” (Ey Rasulum ) VelyeDribne; O mü’mine kadınlara emrimi hatırlat! Darbetsinler; (indirsinler) biHumûrihinne; baş örtülerini alâ cuyûbihinne Yakalarının üzerlerine kadar . Kur’an’da baş örtüsü bu kadar açık olarak emredilmişken bir dinsizin çıkıpta; Kuranda baş örtüsü emrinin olmadığını söylemesinin hiç bir değeri yoktur.

71- Bir kimse Allah’ın bedeni vardır derse kafir olur. Allah vardır ve bedenden münezzehtir. Var olmak için bir bedene muhtaç değildir. O Zatı ile ezelden ebede vardır.

72- Bir kimse insan resmi yapıp İsa’nın resmidir deyip bu resme secde etse veya tapınmak için heykel yapsa, veya yahudi ve hırıstiyanların zünnarını beline bağlasa kafir olur. Ancak kafirlere mahsus şeyleri harbde hile için giyerse kafir olmaz. Canını malını rızkını kurtaracak kadar giymesi özür olur. Daha fazlasını giymek küfür olur. (Uyunul besair)

73- Burçların insanların kaderini etkilediğine inanıp, kaderi inkâr etmek küfürdür.

74- Peygamber (s.a.v.) Efendimiz buyurdular ki; “BİR KİMSE, MÜSLÜMAN KARDEŞİNE: “EY KÂFİR” DERSE, HİTAP EDİLEN KİMSE KÂFİR DEĞİLSE, BU SÖZÜ SÖYLEYENİN KENDİSİ KÂFİR OLUR.” (Buhari, Edeb, 78/13)

75- Allah ancak murad ve taktir ettiğinde bilir , ondan önce bilemez demek, küfürdür.

76- Allah görmez , görülmez demek de, küfürdür.

77- Bir kimse “Bu iş mâşâallah ile inşâallah ile olmaz “dese, öbürü de tasdik anlamında başını sallasa, her ikisi de kâfir olur. mâşâallah‘ın anlamı “Allah korusun” demektir, inşâallah‘ın anlamı ise, “Allah dilerse” demektir ki, ayeti kerimede Allah dilemeden hiç bir kimsenin dileyemeyeceği ve Allah’ın koruması olmadan da hiç bir şeyin ayakta kalması mümkün değildir.

78- Tazim (hürmet) edilmesi emredileni aşağılamak ve tahkir edilmesi emredileni de tazim etmek küfürdür. (Birgivi vasiyetnamesi şerhi)

79- Hadis-i şerifte, “münafık ve her çeşit kâfir ile konuşurken, efendim demeyin” buyruldu. Zalime, kâfire hürmet etmek, saygıyla selam vermek, üstadım demek, küfür olur. (Berika)

Saygı için efendim demek küfürse de, âdet olan kelimelerle hitap etmek küfür olmaz. Telefonda bir gayrimüslime, buyurun efendim demek küfür olmaz, çünkü âdet böyledir. Gayrimüslime selam vermek de küfürdür, çünkü kâfire dua edilmez. Selam da duadır, ancak iş düşünce âdet olarak selam verilebilir. Onlar zaten selamı bilmez. Onlar gibi söylemekte, mesela Bonjour, Good morning, Guten morgen, Günaydın, İyi günler veya İyi akşamlar demekte mahzur yoktur.
Daha yeni Daha eski