Hicri Sene Sonu Duası

Hicri Sene Sonu Duası

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in, Mekke'den Medîne'te hicretinin başlangıç olarak kabul edilen seneye “Hicrî Yıl” denir. Hicri takvim, Miladi takvim gibi 12 ay esasına dayanır. Hicri takvimin başlangıcı Muharrem ayı, sonu ise Zilhicce ayıdır.

Rivayet olunduğuna göre; “Her kim zilhiccenin sonunda üç kere:


Hicri Sene Sonu Duası

Okunuşu:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve sallallâhu teâlâ alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellem. Allâhümme mâ amiltühû fî hâzihisseneti mimmâ neheytenî anhu ve lem terdahu ve nesîtühû ve lem tensehû ve halümte aleyye ba'de qudratike alâ uqûbetî ve deavtenî ilettevbeti minhu ba'de cerâetî alâ ma'sıyetik. Allâhümme feinnî estağfiruke minhu fağfirlî vemâ amiltü fîhi min amelin terdâhu veveadtenî aleyhissevab. Fe es-elükallâhümme yâ Kerîmu yâ Zel celâli vel ikrâm. En taqbelehû minnî ve lâ teqta-a racâî minke ya Kerîm. Ve sallallâhu teâlâ alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellem.

Anlamı: “Ey Allâh! Senin razı olmayıp beni nehyettiğin şeylerden bu sene her ne yaptıysam, ben onları unuttum, Sen ise unutmadın. Bana ceza vermeye kadirken mühlet verdin ve ben Sana karşı gelme cüreti göstermişken beni tevbeye davet ettin. Ey Allâh! Ben bütün bunlardan dolayı Senden mağfiret diliyorum. Beni bağışla! Ey kerem sâhibi! Ey celâl ve ikrâm sâhibi! Senin râzı olup bana sevap vaadettiğin hangi amelleri bu sene işlediysem, Senden dilerim ki, onları kabul edesin ve Senden ümidimi kesmeyesin! Ey kerem sâhibi, kabul eyle! Efendimiz Muhammed’e ve âl-i ashâbına salât-ü selâm eyle!” derse, şeytan: 

“Biz, bir sene yorulup bu günâhları işletmek için zahmet çektik, o bir anda hepsini sildirdi!” deyip yüzüne toprak saçarak kaçar.” (Allâme Safûrî, Nüzhetü’l-mecâlis:1/156; Mâü’l-ayneyn, Na‘tü’l-bidâyât, sh:165)
Daha yeni Daha eski