Düşmana Galibiyet, Silah Şerrinden Korunmak ve 120 Yaşına Kadar Uzun Ömür İçin Okunacak Dua

Düşmana Galibiyet, Silah Şerrinden Korunmak ve 120 Yaşına Kadar Uzun Ömür İçin Okunacak Dua

İmam-ı Senusi Rahimehullah el-Mücerrebat isimli eserinde naklettiğine göre; Düşmanlara karşı galip gelmeyi, silahların kendisine zarar vermemesini, herhangi bir musibetle karşılaşmamayı ve uzun ömürlü olmayı dileyen kişi aşağıda yazılı olan duayı sabah akşam bir kere okursa Allah’ın izniyle dileği hasıl olur.

Düşmana Galibiyet, Silah Şerrinden Korunmak ve 120 Yaşına Kadar Uzun Ömür İçin Okunacak Dua

Düşmana Galibiyet, Silah Şerrinden Korunmak ve 120 Yaşına Kadar Uzun Ömür İçin Okunacak Dua

Düşmana Galibiyet, Silah Şerrinden Korunmak ve 120 Yaşına Kadar Uzun Ömür İçin Okunacak Dua

Düşmana Galibiyet, Silah Şerrinden Korunmak ve 120 Yaşına Kadar Uzun Ömür İçin Okunacak Dua

OKUNUŞU

Bismillâhirrahmânirrahîm. ( Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. ) Ve sallallâhu teâlâ alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve selleme teslîmen dâimen ( adede ma'lûmâtillâhi bi devâmi mülkillâh. ) Harastü nefsî ve dînî ve ehlî men hadaranî ve men ğâbe annî bil hayyillezî lâ yemûtü ve elce'tü zahrî fî hifzı zâlike ilel hayyil qayyûmillezî lâ yenâmü ve lâ yemûtü asbahtü ve emseytü fî civârillâhillezî lâ yerâmu ve lâ yüstebâhu ve fî zimmetihî ve damânihillezî lâ yuhferu damânu abdin aleyhi vestemsektü bi urvetillâhil vusqâ rabbî ve rabbissemâvâti vel ardı lâ ilâhe illâ hüve fettehaztühû vekîlâ. Tevekkeltü alellâhi ve'tesamtü billâhi fevvadtü emrî ilallâh. Mâşâallâh lâ quvvete illâ billâhi feni'mel qâdirul muîn. ( Allâhümme innî es-elüke temâme ni'metike ve devâme âfiyetik. Allâhümme habbibnî fî qulûbil mu'minîne ve belliğnî ilâ mîetin ve işrîne minessinîne bissıhhati vel âfiyeti fiddünyâ vel âhirati veddîni birahmetike yâ erhamerrâhimîn. ) Fallâhu hayrun hâfizan ve hüve erhamurrâhimîn. ( Ve lâ havle ve lâ quvvete illâ billâhil aliyyil azîm. ) Ve sallallâhu teâlâ alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve selleme adede halqıhî ve ridâe nefsihî ve zinete arşihî ve midâde kelimâtih. 7 kere veya 1 kere Bismillâhirrahmânirrahîm. Leqad câeküm rasûlüm-min enfüsiküm azîzün aleyhi mâ anittüm harîsun aleyküm bil mü'minîne raûfurrahîm. Fein tevellev fequl hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm. ( Ve sallallâhu teâlâ alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Âmîn. Yâ rabbel âlemîn. )
Daha yeni Daha eski