Peygamberimize Hürmetin Şartları

Peygamberimize Hürmetin Şartları

Ashâbın gönlünde hiçbir sevgi, Allah ve Rasûlullah sevgisinin önüne geçmedi. Ne mal-mülk, ne çoluk-çocuk, ne de can sevgisi… Zira bunların hepsi dünyada kalacak, Allah ve Rasûlü’nün sevgisi ise, ebedî saâdetin gönül sermâyesi olacaktır.


Hasan-ı Basrî Hazretleri
nakleder ki:

“Sahâbe-i kirâm, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e:

«–Ey Allâh’ın Rasûlü! Bizler Allah Teâlâ’yı çok seviyoruz. Lâkin bize, Allâh’ın Zât’ını gerçekten sevmenin alâmetini bildirseniz. » dediler.

Bunun üzerine Allah Teâlâ; «(Rasûlüm!) De ki: Eğer Allâh’ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.» (Âl-i İmrân, 31) âyet-i kerîmesini indirdi.” (Bkz. Taberî, Câmiu’l-Beyân, nr. 6845-6846)

Yani kulu Allâh’ın muhabbetine erdirecek olan, Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’dir. Zira Hazret-i Peygamber’e muhabbet, Allâh’a muhabbet; O’na itaat, Allâh’a itaat; O’na isyan da Allâh’a isyan mâhiyetindedir.

HÜRMETTE KUSUR ETMEMEK İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR


Alâeddîn-i Konevî Hazretleri, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e uymak ve O’na hürmette kusur etmemek için şu hususları talebelerine şart koşmuştur:
  1. Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ’in mübârek isimleri geçtikçe salât ü selâm getirmek.
  2. Kabr-i şerîfleri ziyaret edildiğinde, huzûrunda sesi yükseltmemek ve edebi muhâfaza etmek.
  3. Rasûlullâh’ın haremi olan Medîne-i Münevvere’ye tâzim ve hürmet göstermek ve Medîne-i Münevvere ehline ikramda bulunmak.
  4. Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in mübârek sözlerinden ve işlerinden bildirilen bir şeye, O’nun şânını hafife alacak bir şekilde mukâbele etmekten sakınmak. Meselâ, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- falanca şeyi severdi, denildiğinde, bizim kalbimizde de hemen onu sevmeye karşı bir güzellik ve hoşluk hissi uyanmalı.
  5. Kur’ân-ı Kerîm ve hadîs-i şerîf kitaplarının üzerine herhangi bir kitap veya eşya koymamak.
  6. Allah Teâlâ’nın veya Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in isimlerinin bulunduğu bir kâğıdı atmamak ve yırtmamak. Hattâ bütün İslâmî kitaplara hürmet göstermek gerekir. Bunlar artık kullanılmayacak ise, ya çiğnenmeyecek bir yerde toprağa gömmek ya da yakmak lâzımdır.
Daha yeni Daha eski