Şeytandan ve Cinlerden Korunma Duaları

Şeytandan ve Cinlerden Korunma Duaları

Ayet ve hadislerde geçen şeytandan Allah Teâla'ya sığınma ve şeytandan korunma duaları...


Allah Resûlü’nün, hayatın akışı içinde yaptığı günlük dualara devam etmek gerekir. Sabah kalkınca, akşam yatarken, eve girip çıkarken, yemek yerken ve bitirince, tuvalete girip çıkarken… devamlı dua hâlinde olup Cenâb-ı Hak ile irtibâtımızı kuvvetlendirmeliyiz.

Duânın ehemmiyetiyle ilgili olarak âyet-i kerîmelerde şöyle buyrulur:

“(Ey Rasûlüm!) De ki: Sizin duâ ve niyazlarınız olmadıktan sonra, Rabbim size ne diye değer versin?..” (el-Furkân, 77)

ŞEYTANDAN VE CİNLERDEN KORUNMA DUALARI

Euzu Besleme (Şeytan ve Cinlerden Korunma Duası)


Eûzu besmele şeytanın vesvese ve şerrinden Rahman ve Rahim olan Allah’a sığınmak için okunur.

Peygamber (s.a.v) Efendimiz buyuru: "Sizden biriniz evine girmek istediği zaman şeytan onu ta’kîb eder. O kimse evine girdiği zaman besmele ile girerse şeytan der ki: Bu evde bana girecek yer yok.” (Müslim, Eşribe, 103; el-Ezkâr, 26)

Euzu Besleme

Okunuşu: “Euzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim.”

Anlamı: “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım. ”

Mü’minûn Suresi 97-98. Ayetler (Şeytan ve Cinlerden Korunma Duası)

Mü’minûn Suresi 97-98. Ayetler

Okunuşu: "...Rabbi eûzu bike min hemezâtiş şeyâtîn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûni."

Anlamı: “...Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.”

Ayetel Kürsi (Bakara sûresi 255. Ayet) (Şeytan ve Cinlerden Korunma Duası)

Peygamber (s.a.v) Efendimiz buyurur: "Kur'an'ın en faziletli âyeti Bakara sûresindeki Âyetü'l-kürsi'dir. Bu âyet bir evde okunduğu zaman şeytan oradan uzaklaşır. " (Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'an, 2)

Ayetel Kürsi

Anlamı: Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla. "Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür." (Bakara suresinin 255)

Felak Suresi (Şeytan ve Cinlerden Korunma Duası)

Peygamberimiz (s.av.), sahabeden Abdullah ibn Hubeyb’e, "Akşam ve sabah olunca İhlas, Felak ve Nâs sûrelerini üçer kere oku, onlar her şeye karşı sana yeter." buyurmuş (Tirmizî, Deavat, 117)

Felak Suresi

Anlamı: Rahmân ve rahîm olan Allâh’ın adıyla. “De ki: Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!”

Nas Suresi (Şeytan ve Cinlerden Korunma Duası)

Nas Suresi

Anlamı: Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla. “De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, (insan Allah’ı andığında) pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine) insanların İlâhına sığınırım!”

İhlas Suresi (Şeytan ve Cinlerden Korunma Duası)

İhlas Suresi

Anlamı: Rahmân ve rahîm olan Allâh’ın adıyla. “De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur.”
 
Namaza Başlamadan Önce Sığınma Duası

Peygamber Efendimiz (s.a.s.), şeytanların şerrinden Allah’a sığınırdı. Kendisi ismet sıfatına sahip olmakla birlikte, hem mânevî derecesinin yükselmesi, hem de ümmetine örnek olması için böyle yapardı. Hasen Basrî (r.h.)’nin naklettiğine göre:

“Resûlullah (a.s.) namaza başlarken üç defa:

Şeytandan ve Cinlerden Korunma Duaları

(Lâ ilâhe illallah)

Üç defa

Şeytandan ve Cinlerden Korunma Duaları

(Allahu ekber) ve ardından şu duayı ederdi:

Şeytandan ve Cinlerden Korunma Duaları

Okunuşu:
Allahumme innî e‘ûzü bike min hemezâtiş şeyâtîn min hemzihâ ve nefesihâ ve nefhihâ ve e‘ûzü bike rabbi en yehdurûn

Anlamı: «Allahım! Şeytanların vesvese ve kışkırtmasından, tahrik etmesinden, tükürmesinden ve üfürmesinden sana sığınırım. Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım»…” (Ebû Dâvûd, Salât 121; İbn Mâce, İkame 2)

Sabah ve Akşam Okunacak Dua

Ebû Bekir Sıddîk -radıyallâhu anh- bir gün Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e: “–Yâ Rasûlâllah! Bana bâzı mübârek kelimeler öğretseniz de onları sabah-akşam okusam!” dedi. Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağa yattığın zaman söyle.” buyurdular:

Sabah ve Akşam Okunacak Dua

–Gökleri ve yeri, görünen ve görünmeyen âlemleri yaratan Allâh’ım! Ey her şeyin Rabbi ve sahibi! Sen’den başka ilâh bulunmadığına kesinlikle şehâdet ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden, onun Allâh’a şirk koşmaya dâvet etmesinden Sana sığınırım." (Ebû Dâvûd, Edeb, 100-101/5067)

Camiye Girerken ve Camiden Çıkarken Okunacak Dua

Hz. Hüseyin’in kızı Fâtıma (r.a), muhtereme ninesi Fâtımatü’l-Kübrâ’dan (r.a) naklediyor:

“Resûlullah Efendimiz, mescide girerlerken Muhammed’e (s.a.v.) salât u selâmda bulunurlar ve şöyle buyururlardı:

Şeytandan ve Cinlerden Korunma Duaları

Okunuşu: "َRabbi’ğfirlî zünûbî ve’ftahlî ebvâbe rahmetike."

Anlamı: «Rabbim, günahlarımı mağfiret eyle ve bana rahmetinin kapılarını aç!»

Çıkarlarken de Muhammed’e (s.a.v) salât u selâmda bulunurlar ve şöyle buyururlardı:

Şeytandan ve Cinlerden Korunma Duaları

Okunuşu: "َRabbi’ğfirlî zünûbî, veftahlî ebvâbe fazlik."

Anlamı: «Rabbim, günahlarımı mağfiret eyle ve bana fazl u ihsânının kapılarını aç!»” (Tirmizî, Salât, 117/314; Ahmed, VI, 282. Bkz. İbn-i Mâce, Mesâcid, 13; )

Çıkarken de peygambere salât ve selâm etsin ve şöyle desin:

Şeytandan ve Cinlerden Korunma Duaları

Anlamı: “Ey Rabbim! Beni şeytandan koru.” (İbn Mâce, Mesâcid, 13)

Uyuyamadığımız Zaman Okunacak Dua

Bir kimse kendisini uyku tutmamasından şikayet etti. Bunun üzerine Peygamberimiz (a.s.) ona: “Uyumak istediğin zaman şöyle de buyurdu:

Uyuyamadığımız Zaman Okunacak Dua

Okunuşu:
E‘ûzü bi kelimâtillâhit tâmmeti min gadabihî ve ‘ıkâbihî ve min şerri ‘ibâdihî ve min hemezâtiş şeyâtîni ve en yehdurûn

Anlamı:
"Allah’ın gazabından, cezalandırmasından, kullarının şerrinden, şeytanların tahriklerinden ve yanımda bulunmalarından Allah’ın tam kelimelerine sığınırım." (Ebû Dâvûd, Tıb 19; Tirmizî, Deavât 94)

Şeytan ve Muzur Şeylerden Korunma Duası

Şeytan ve Muzur Şeylerden Korunma Duası

Anlamı: “Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden (Yılan, Akrep gibi haşerâttan veyahud insanın şuûruna halel getirecek olan kâffe-i eşyadan) ve her bir isabet edici gözden Allah’ın tam kelimeleriyle (Kelâmullah ile, tam, kâmil, şâfî ve fâideli olan kelimeleriyle) Allah’a sığınırım.” (Buhârî, Enbiyâ, 10)

Tuvalete Girerken Okunacak Dua

Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz def’i hacete girerlerken:

Tuvalete Girerken Okunacak Dua

Anlamı: “Allah’ım, şeytanların erkeklerinden ve dişilerinden sana sığınırım” derlerdi. (Buhârî, Deavât, 54)

Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu: “Kim her sabah ve her akşam üç defa bu duayı okursa ona hiçbir şey zarar vermez.”

Bismillahillezi La Yedurru Duası

Bismillahillezi La Yedurru Duası

Okunuşu: Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim.

Anlamı:
İsmi sayesinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın adıyla. O her şeyi işitir ve bilir» derse, ona hiçbir şey zarar vermez.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 101/5088; Tirmizî, Deavât, 13)

Şeytandan Allah’a Sığınırım Duası

Şeytandan Allah’a Sığınırım Duası

Anlamı: “Şânı yüce, burhanı büyük, kudreti şiddetli Allah’ın adıyla. Allah ne dilerse o olur. Şeytandan Allah’a sığınırım.” (Ali el-Müttakî, II, 225/3862)

Şeytanın Şerrinden Sığınma Duası

“İblis’in, köpeğin hortumu gibi bir hortumu vardır. Onu Ademoğlunun kalbine sokar ve durmadan şehvetleri, lezzetleri hatırlatır ve Rabbi hakkında şüpheye düşürmek gayretiyle vesvese verir. Kul şu duayı edince şeytan kalbinden hortumunu çeker.” (Ali el-Müttaki, I, 251/266)

Şeytanın Şerrinden Sığınma Duası

Okunuşu: "Euzu Billahi Semi ul Alimi mineş şeytanir racim Euzu Billahi en yehdurun innallahe huvel Semi ul Alimi"

Anlamı: "Kovulmuş şeytanın şerrinden Semi' ve Alim Allah’a sığınırım Allahım yanimda bulumalarından da Sana sığınırım Muhakkak ki Allah Semi' ve Alim'dir"

Cinsel İlişkiye Girmeden Önce Okunacak Dua

İbn-i Abbâs -radıyallahu ahn-’dan mervidir ki: Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Bir kimse eşiyle cinsel ilişkiye girmek istediği zaman besmeleden sonra bu duayı okur ve bu ilişkide onlara bir çocuk takdir edilirse, şeytan o çocuğa zarar veremez.”

Cinsel İlişkiye Girmeden Önce Okunacak Dua

Okunuşu: «Bismillâhi Allahümme cennibnâ-ş-şeytâne ve cennibi-ş-şeytâne mâ razaktenâ.»

Anlamı:
"Allah’ın ismiyle... Ya Rab beni şeytandan uzaklaştır, şeytanı da bize in’âm ve ihsan buyurduğun şeyden uzaklaştır.” (Buhârî, Deavât, 54)

"Lâ Havle ve Lâ Kuvvete İllâ Billâh" Zikrini 10 Defa Okumak

"On defa sabahleyin "Lâ Havle ve Lâ Kuvvete İllâ Billâh" desinler, on defa akşamleyin, on defa da yatarken. Yatarken demeleri mukabilinde dünyâ belâları onlardan def olunur. Akşam demeleri mukabilinde şeytanın tuzaklarından kurtulurlar. Sabahleyin demelerine mukabil gadabımdan mahfuz kalırlar." ” (Ali el-Müttakî, no: 3607)

Lâ Havle ve Lâ Kuvvete İllâ Billâh

Okunuşu: "Lâ Havle ve Lâ Kuvvete İllâ Billâh"

Anlamı: «Günahlardan korunmaya güç yetirmek ve taate kuvvet bulmak, ancak Allah’ın tevfik ve yardımıyladır.»

Ebû Hüreyre’den (r.a.) nakledildiğine göre, Allah Resûlü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kim (günde) yüz defa ‘Lâ ilâhe illâllâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.’ (Allah’tan başka ilâh yoktur, O’nun hiçbir ortağı yoktur, mülk O’nundur ve hamd O’nadır. O’nun her şeye gücü yeter.) derse bu, o kimse için on köleyi azat etme sevabına denktir. Ona yüz iyilik yazılır ve yüz günahı silinir. (Bu söyledikleri) o günün akşamına kadar onun için şeytana karşı bir sığınak olur. Bundan daha fazlasını yapan kişiden başka, hiç kimse onun bu yaptığından daha faziletli bir iş yapamaz.” (Buhârî, Deavât, 64)

Şeytan ve Şeytandan Korunma İle İlgili Hadisler

Câbir b. Abdullah’ın rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“(Evine girdiğin zaman) besmele çekerek kapını kapa. Çünkü şeytan (besmeleyle) kapanan bir kapıyı açamaz. Besmele çekerek lambanı söndür. Besmele çekerek, (enine koyacağın) bir tahta parçası ile de olsa kabını(n ağzını) ört. Yine besmele çekerek su kabını(n ağzını da) ört.” (Ebû Dâvûd, Eşribe, 22)

***

Süleymân b. Surad (r.a.) şöyle anlatıyor:

Peygamber (s.a.v.) ile birlikte oturuyorduk. İki adam kavga ederek birbirine sövüp hakaret etti. Birisinin öfkeden yüzü kıpkırmızı olmuş ve boyun damarları şişmişti. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v.) şöyle dedi:

“Ben bir söz biliyorum ki eğer bu kişi onu söylese üzerindeki hâl kalkar. Eğer, “Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm” (Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım) dese üzerindeki hâlden kurtulur.” Bunun üzerine oradakiler adamın yanına giderek, “Peygamber (s.a.v.), kovulmuş şeytandan Allah’a sığınmanı söyledi” dediler. (Buhârî, Edeb, 102, Müslim, Birr, 109)

***

“Akşam olup gece karanlığı çöktüğünde çocuklannızın dışan çıkmasına engel olun. Çünkü bu vakitlerde şeytanlar (sebebiyle kötülükler) yayılır.” (Buharı, Eşribe, 22)***Enes’ten nakledildiğine göre ... Allah Resûlü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Şeytan, kanın dolaştığı gibi insanın içinde dolaşır.” (Müslim, Selâm, 23: Buhârî, Bed’ü’l-halk, 11)

***

Ebû Saîd el-Hudrî’nin işittiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “İblis, Rabbine ‘Senin izzetin ve celâlin üzerine yemin ederim ki ruhları (bedenlerinde) olduğu sürece âdemoğullarını saptırmaya devam edeceğim.’ demiş, Allah da ‘İzzetim ve celâlim hakkı için, onlar af diledikleri sürece ben de onları bağışlayacağım.’ karşılığını vermiştir.” (İbn Hanbel, III, 29)

***

Abdullah b. Mes’ûd’dan nakledildiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Âdemoğluna şeytan da melek de yaklaşır. Şeytanın yaklaşması, kötülüğe yönlendirmek ve hakkı yalanlatmak şeklindedir. Meleğin yaklaşması ise iyiliğe yönlendirmek ve hakkı doğrulatmak şeklindedir. Kim böyle (meleğin telkinini) hissederse bunun Allah’tan olduğunu bilsin ve Allah’a hamdetsin. Kim de diğerini (şeytanın vesvesesini) hissederse, taşlanmış ve kovulmuş şeytandan Allah’a sığınsın.” (Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’ân, 2)

***

Sebre b. Ebû Fâkih’in işittiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Şeytan, her fırsatta âdemoğlunun karşısına çıkar. İslâm’a giden yolda da önüne çıkar ve ‘Sen şimdi Müslüman olup dinini, babanın ve atalarının dinini terk mi edeceksin?’ der. O kişi şeytanı dinlemez ve Müslüman olur...” (Nesâî, Cihâd, 19)

***

Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Mümin, tıpkı sizden birinin yolculukta devesini yorduğu gibi, şeytanlarını yorar (zayıf düşürür).” (İbn Hanbel, II, 380)

***

Ebû Saîd el-Hudrî’den, Hz. Peygamber’i (s.a.v.) şöyle buyururken işittiği nakledilmiştir:

“Sizden biri hoşlandığı bir rüya görürse, (bilsin ki) bu, Allah’tandır. O kişi bu rüyadan dolayı Allah’a hamdetsin ve onu anlatsın. Bunun dışında hoşuna gitmeyen bir rüya görürse, bu da şeytandandır. Rüyanın kötü etkisinden Allah’a sığınsın ve ondan kimseye söz etmesin. Böyle yaparsa, o rüya kendisine zarar vermez.” (Buhârî, Ta’bîr, 3)

***

Ma’dân b. Ebû Talha el-Ya’murî anlatıyor:

“Ebu’d-Derdâ bana, ‘Evin nerede?’ diye sordu. ‘Hıms şehrinin dışında bir köyde.’ diye cevap verdim. Bunun üzerine Ebu’d-Derdâ dedi ki, ‘Resûlullah’ı (s.a.v.) şöyle derken işittim: ‘Bir köyde üç kişi bulunur da ezan okunmaz ve orada namaz kılınmazsa, şeytan onlara musallat olur. Sen cemaate devam et. Çünkü sürüden ayrılanı kurt kapar.’” (İbn Hanbel, VI, 445)

***

Abdullah b. Mes’ûd’un naklettiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“İnsanoğluna şeytan da melek de yaklaşır. Şeytanın yaklaşması, kötülüğe götürmek ve hakkı yalanlatmaktır. Meleğin yaklaşması ise onu hayra götürmek ve ona hakkı doğrulatmaktır. Kim (vicdanında) bunu (hayra yönelmeyi) bulursa bunun Allah’tan olduğunu bilsin ve Allah’a hamdetsin. Kim de içinde diğerini (şeytanın vesvesesini) bulursa taşlanmış ve kovulmuş şeytandan Allah’a sığınsın!” (Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’ân, 2)

***

Ebû Hüreyre’nin (r.a.) naklettiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Sizden herhangi birinize şeytan gelir ve ‘Şunu böyle kim yarattı? (Şunu) böyle kim yarattı?’ en sonunda, ‘Rabbini kim yarattı?’ diye sorar(ak sürekli vesvese verir). İşbu raddeye gelince o kişi derhâl (şeytandan) Allah’a sığınsın ve (vesvesesine) hemen son versin!” (Buhârî, Bed’ü’l-halk, 11)

***

Abdullah b. Ebû Evfâ’nın naklettiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Allah, haksızlık etmediği sürece hâkimle beraberdir. Haksızlık yaparsa Allah ondan uzaklaşır, şeytan onunla beraber olur.” (Tirmizî, Ahkâm, 4)
Daha yeni Daha eski