Peygamberimizin (s.a.v.) Kronolojik Hayatı

Peygamberimizin (s.a.v.) Kronolojik Hayatı
570
Alemlere rahmet, Hatem-ül Enbiya Hz.Muhammed Mustafa’ın (s.a.v); Babası, Kureyş Beni Haşim kolundan Hz.Abdulmuttalib’in (r.a) oğlu Hz.Abdullah’tır (r.a).
Hz.Muhammed (s.a.v.) doğmadan önce babası vefat etti.

571
Hz.Muhammed (s.a.v.) Fil Olayı’ndan 50-55 gün sonra Rebiülevvel ayının 12.ci gecesi sabaha karşı (20 Nisan 571) Mekke’de dünyaya geldi. Kısa bir süre sonra sütannesi Hz.Halime b. Ebu Züeyb (r.anha)’e verilerek çöl kenarında yaşayan Hevazin Kabilesi’nin yurduna gönderildi.

Annesi ise iffet ve hayâ timsali Kureyş kabilesinin Zühreoğulları koluna mensup Vehb b. Abdülmenaf’ın kızı Hz.Âmine (r.anha)’dir.

575
(4 Yaşında)
Sütannesi tarafından Mekke’ye getirilerek annesi Hz.Amine Hatun (r.anha)’a teslim edildi.

577
(6 Yaşında)
Annesi Hz.Amine (r.anha) O’nu da dadısı Hz.Ümmü Eymen (r.anha)’le birlikte yanına alarak Yesrib’e (Medine) götürdü.
Burada hem Babası’nın mezarını hem de akrabalarını ziyaret etti.
Hz.Âmine (r.anha), Yesrib’de 1 ay kadar kaldıktan sonra Mekke’ye dönerken yolda Ebva’da hastalandı ve genç yaşta vefat etti. Annesi’nin ölümüyle öksüz kalan Hz.Muhammed (s.a.v), Hz.Ümmü Eymen (r.anha) tarafından Mekke’ye getirilip dedesi Hz.Abdülmuttalib (r.a)’e teslim edildi.

579
(8 Yaşında)
Yaşı 80’in üzerinde olan Hz.Abdülmuttalib (r.a) torunu Hz.Muhammed Mustafa (s.a.v.)’in bakım ve himayesini amcası Ebu Talib’e verdikten kısa bir süre sonra vefat etti.

583
(12 Yaşında)
Amcası Ebu Talib, yeğenini çocuklarından fazla sevdi, çıktığı bazı seyahatlerde O’nu da yanına alırdı.
O yılda Suriye’nin Basra Şehri’ne seyahat ettiler.

591
(20 Yaşında)
Ficar Savaşı’na Amcalarına yardım etmek için katılmak durumunda kaldı.
Hılful Fudul (Haksızlarla mücadele için yapılan yeminleşme) antlaşma toplantısına katıldı.

595
(25 Yaşında)
Hz.Hatice (r.anha.) ile ticari ortaklığı başladı.
Hz.Hatice’ye (r.anha.) ait ticaret kervanını Busra şehrine götürmesi.
Hz.Hatice (r.anha) validemizin, Hz.Muhammed’e (s.a.v.) evlenme teklifinde bulunması ve evlenmesi.
Hz.Zeyd bin Harise (r.a)’nin köle olarak satın alınıp azad ve evlat edinilişi.
Hz.Hatice (r.anha) validemiz’den 2’si erkek, 4’ü kız 6 çocuğu olmuştur.
(Kasım, Abdullah, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Zeynep, Fatıma) (Radiyallahu anhüma)

605
(35 Yaşında)
Kabe’nin yeniden onarımı sonrasında Hacer’ül Esved’in yerine yerleştirmesi konusunda ki ihtilafı Mekke ileri gelenlerinin ortak kararıyla, Peygamberimiz’in (s.a.v) hakemliği ile çözüldü.
Cahiliye döneminin bütün kötülüklerine rağmen temiz bir hayat yaşayan Hz.Muhammed (s.a.v.) çevresinde iffeti, mertliği, merhameti ve hak severliğinin yanı sıra ticaret hayatında da doğruluğu ve güvenirliği sebebiyle herkes tarafından “Muhammedü’l Emin” ünvanıyla bilinmektedir.

610
Hira mağarasında ilk vahy Cebrail (a.s) vasıtasıyla Hz.Muhammed’e (s.a.v.) gelmiş Nübüvvet ile müjdelenmiştir.
Alak Suresi’nin ilk 5 ayetinin gelmesi. (27 Ramazan Kadir Gecesi)
Gizli davet emrini alması. En yakınlarını İslam’a davet etmek ile emrolundu. Bu davete; Hz.Hatice, Hz.Ebubekir, Hz.Ali ve Hz.Zeyd (r.anhüma) ilk olumlu cevap vererek iman ettiler, Müslüman oldular.

611
(Peygamberliğin 1. Yılı)
Putperest müşriklerin zulüm ve işkencelerini iyice artırmaları üzerine Müslümanların Dar’ul Erkam’a sığınmaları.
Gizli davetin ilk mescid ve ilk okul sayılabilecek bu evde yürütülmesi.

614
Açık davet emrinin gelmesiyle Safa Tepesi’ne çıkıp başta akrabaları olmak üzere Mekke halkını İslam’a davet etmeye başladı.
Müşriklerin daveti önleme teşebbüsü.
Hz.Peygamber’e (s.a.v.) hakaret, taciz ve tehditler.
Özellikle güçsüz Müslümanlara eziyete başlamaları.

615
(Peygamberliğin 5. Yılı)
Hz.Osman (r.a.) liderliğinde 12 Erkek ile 5 kadından oluşan 17 kişilik 1. Habeşistan hicreti.

616
(Peygamberliğin 6. Yılı)
Hz.Cafer b. Ebi Talib (r.a) liderliğinde (16 kadın 85 erkek) 101 Müslümanın 2. Habeşistan hicreti.
Müşriklerin muhacirleri geri istemesi Kral Necaşi’nin, Hz.Cafer (r.a)’in okuduğu ayetlerden etkilenerek bunu reddetmesi.
Hz.Hamza (r.a.) ve ardından Hz.Ömer’in (r.a.) İslam’a girmesi, Müslümanların güç kazanması.
Darul Erkam’dan çıkmaları.
Habeşistan’a giden muhacirlerden çoğunun Mekke’ye dönüşü.
İran Hükümdarı Perviz’in, Suriye ve Mısır’ı zabdetmesi.

617
(Peygamberliğin 7.Yılı)
Kureyş ileri gelenlerinden 40 kişi Ebu Cehil’in başkanlığında toplandılar. Müslümanlara alış-veriş yapmaya, kız alıp vermeye, görüşüp buluşmaya, ekonomik ve sosyal her türlü ilişkiyi kesmeye karar verdiler.
Bu kararı yazıp mühürlediler ve bir beze sararak Kabe’nin içine astılar. Bu 3 yıl sürdü.

619
(Peygamberliğin 9. Yılı)
Hz.Peygamber’in (s.a.v.) işareti ile Ay’ın ikiye bölünmesi. (İnşika-kı Kamer) Mucizesinin gerçekleşmesi.
Kabe’ye astıkları anlaşmanın güve tarafından yenmesi.

620
(Peygamberliğin 10. Yılı)
Önce Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) oğlu Kasım vefat etti. Ardından diğer oğlu Abdullah vefat etti.
Ebu Talib’in, Hz.Hatice’nin (r.a.) vefatı.
İslam’a davet için Zeyd B. Harise (r.a) ile Taif’e gitmesi ağır hakaretlere uğrayarak ve taş yağmuruna tutularak Taif’den ayrılması.
Burada Addas (r.a) adındaki kölenin iman etmesine şahit olmaları.
Mut’im bin Adiy himayesinde geri Mekke’ye dönmeleri.
Hac mevsiminde Medineli Hazrec kabilesinden bir grubun Akabe’de Hz.Peygamber (s.a.v.) ile görüşmesi ve Müslüman olması. (Zilhicce)
Hz.Sevde (r.anha) validemiz ile evlenişi.

621
27 Recep 621 yılında İsra ve Mirac Mucizesi vuku bulmuştur.
Mirac, bir gece Hz.Peygamber’in (s.a.v) Cebrail (a.s) eşliğinde Mekke’de ki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülüp, oradan da yine Cebrail (a.s) ile birlikte Semaları aşıp Sidretü’l münteha adı verilen yüce makama yükseltilmesi. Hiçbir kula nasip olmayan, Cenab-ı Hakkın izzet ve ikramına mazhar olması.
Bu gece beş vakit namaz farz kılındı.
1.Akabe Biatı 12 Medineli ile (10 Hazrecli, 2 Evsli).Peygamber(s.a.v) Efendimiz arasında olmuştur.
İslamiyet’i öğretmesi için Mus’ab b.Umeyr (r.a) Medine’ye gönderilmiştir.

622
(Peygamberliğin 12. Yılı)
Müşriklerin Darünnedve de toplanıp Hz.Peygamber’i (s.a.v.) öldürmeye karar vermesi.
2.Akabe Biatı Mus’ab b. Umeyr’in (r.a) gayretiyle yetmiş üç erkek iki kadın 75 kişilik Evs ve Hazreçli, Peygamberimizle gizlice buluştu. O’nu Medine’ye davet etti.
Hz.Peygamber’in (s.a.v.) ve Mekke’li Müslümanların Medine’ye hicretinin kararlaştırılması.
Müslümanlar ve arkasından Hz.Ebubekir (r.a) ile birlikte Efendimiz (s.a.v) Medine’ye hicret etti.
Sevr Mağarası’na sığınmaları.
Rasülullah’ın (s.a.v) Kuba Mescidi’ni yaptırması.
Ranuna vadisinde ilk Cuma namazını kıldırması ve ilk hutbeyi okuması.
Neccar oğullarının Rasülullah’ı (s.a.v) Medine’ye götürmesi.
Ebu Eyyüb el Ensari (r.a)’nin evinde 7 ay misafir kalması.
Hz.Aişe (r.anha) validemiz ile evlenmesi.

623
(Peygamberliğin 13. Yılı)
Medine’de Mescid-i Nebevi ve Hane-i Saadet’in yedi ayda inşası.
Muhacirlerle Ensar (Medineli Müslümanlar) arasında kardeşlik tesis edilmesi.
Medine Haremi’nin sınırlarının tespiti.
Cihad’a izin verilmesi.
İlk nüfus sayımı.
Mescidin önünde fakirleri barındırmak için Suffa yapılması.
Medine İslam Şehir Devleti’nin kurulması ve başına. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) getirilmesi. İlk anayasanın hazırlanması. Müslümanlarla Yahudiler arasında vatandaşlık anlaşması.
Ezan-ı Muhammedinin meşru kılınması.

624
Hz.Osman’ın (r.a.) Hz. Peygamber’in (s.a.v.) kızı Ümmü Gülsüm (r.anha.) ile evlenmesi.
Gatafan Gazvesi.
Beni Süleym Gazvesi.
Kıblenin Mescid-i Aksa’dan, Kâbe-i Muazzama ya çevrilmesi.
Mekkeli müşrikerle Bedir Savaşı yapıldı.
Ebu Cehil bu savaşta öldürüldü.
Oruç ve Zekât bu yılda farz kılındı.
Teravih Namazı’nın kılınmaya başlanması.
Allah Resulü’nün (s.a.v) kızı Hz.Rukiyye (r.anha) vefat etti.
Fıtır sadakasının emredilmesi.
İlk Ramazan Bayramı.
Aynı yıl Anlaşmaları bozan sözlerinde durmayan Beni Kaymuka Yahudileri Üzerine gidildi ve onlar Medine’den çıkarıldı.
Hz.Ali (r.a.) ile Hz.Fatıma’nın (r.anha) evlenmesi.
İlk Kurban Bayramı.
Cennetül Baki’nin Mezarlık için tahsis edilmesi.

625
(Peygamberliğin 15. Yılı)
Uhud Savaşı yapıldı, Hz.Hamza (r.a) bu savaşta şehit oldu.
Antlaşmaları bozan sözlerinde durmayan, Beni Nadir Yahudilerinin Medine’den sürülmesi.
Hz.Peygamber’in (s.a.v.) Zeynep b. Huzeyme (r.anha) annemiz ile evlenmesi.
Reci Vakası, Bir-i Maune Vakası.
İçkinin haram kılınması.
Hz.Peygamber’in (s.a.v.) Hz.Hafsa (r.anha.) annemiz ile evlenmesi.
Hz.Hasan’ın (r.a.) doğumu.
Zeyneb Bint. Huzeyme (r.anha.) annemizin vefatı.
Dümetül-Cendel Gazvesi.
Zahurrika Gazvesi ve Korku Namazı’nın kılınması.
Medine’de Ay tutulması ve Hz.Peygamber’in (s.a.v.) Husuf Namazı kıldırması.
Medine’ye gelen 400 kişilik Müzeyme heyetinin Müslüman olması.

626
(Peygamberliğin 16. Yılı)
Bedrü-ı Mev’id Gazvesi.
Hz.Hüseyin’in (r.a.) doğumu.
Hz.Peygamber’in (s.a.v.) Ümmü Seleme (r.anha.) annemiz il evlenmesi.
Hz.Ali’nin (r.a.) annesi Fatıma Bint. Esed’in (r.anha.) vefatı.

627
(Peygamberliğin 17. Yılı)
Hendek harbinde hainlik eden Beni Kureyza Yahudileri cezalandırıldı.
Gabe Gazvesi.
Beni Mustalik Gazvesi.
Hz.Peygamber’in (s.a.v.) Cuveriye b. Haris (r.anha.) Annemiz ile evlenmesi.
Medine’de nüfus sayımı yapılması.
Hendek (Ahzap) Cihadı.
Hz.Peygamber’in (s.a.v.) Zeyneb b. Cahş (r.anha.) Annemiz ile evlenmesi.
Evlat edinmenin hükmü ile ilgili ayetlerin nuzulü.
Beni Lihyan Gazvezi.

628

(Peygamberliğin 18. Yılı)
Hudeybiye Anlaşması imzalandı. Bazı şartları ağır görülen bu anlaşma Müslümanlar için siyasi bir zaferdi. Çünkü bu anlaşma ile Mekke müşrikleri İslam Devleti’ni resmen tanımış oluyorlardı.
Medine’de kuraklık yaşanması ve Hz.Peygamber’in (s.a.v.) Yağmur Duası yapması.
Güneş tutulması ve Hz.Peygamber’in (s.a.v.) Kusuf Namazı kılması.
Umre için yola çıkılması.
Hz.Amine’nin (r.anha) Ebva’daki kabrinin ziyareti.
Mekke’ye elçi olarak gönderilen Hz.Osman’ın (r.a.) alıkonulması üzerine Beyatürrıdvan’ın yapılması.
Fetih Suresi’nin nuzulü.
Aynı yıl Hayber’in Fethedilmesi.
Komşu hükümdar ve emirlere İslam’a davet mektuplarının gönderilmesi.
Habeş Necaşisi Ashame’nin (r.a.) Müslüman olması.
Mısır Mukavkısı’nın çeşitli hediyelerle Meriye’yi (r.anha) Hz.Peygamber’e (s.a.v.) göndermesi.
Zeyneb bint. Haris’in (r.a.) Hz.Peygamber’i (s.a.v.) zehirleme teşebbüsü.
Hz.Peygamber’in (s.a.v.) sütannesi Süveybe’nin (r.anha.) vefatı.
Hz.Peygamber’in (s.a.v.) Safiye Bint. Huyey (r.anha.) annemiz ile evlenmesi.
Vadil Kura Gazvesi.

629
(Peygamberliğin 19. Yılı)
Hudeybiye Anlaşması hükümlerine göre Müslümanların Kâbe’yi ziyaret etmeleri.
Halid bin Velid (r.a) ve Amr İbnü’l As’ın (r.a) iman edip Medine’de Müslümanlara katılması.
Hz.Peygamber’in (s.a.v.) Ümmü Habibe b. Ebu Süfyan (r.anha.) Annemiz ile evlenmesi.
Hz.Peygamber’in (s.a.v.) Meymune b. Haris (r.anha.) Annemiz ile evlenmesi.
Mute Harbi. İslam sancaktarı Zeyd b. Harise, Cafer-i Tayyar ve Abdullah b. Revaha’nın (r.anhüma) peşi peşine şehit olmaları.
Halid bin Velid’in (r.a) askeri dehası sayesinde üç bin kişilik İslam ordusunun, yüz bin kişilik Bizans ordusuna zor anlar yaşatması ve ordunun zayiat vermeden zaferle geri çekilmesi.

630
(Peygamberliğin 20. Yılı)
Mekke’nin Fethi, Kâbe’nin putlardan temizlenmesi.
Müminlerin Müşrikleri toptan affederek dünyada eşine rastlanmayan bir büyüklük göstermesi.
Mekke müşriklerinin Müslüman olması.
Arap Yarımadasındaki çeşitli putların yıkılması.
Huneyn Gazvesi.
Taif’in muhasarası.
Cirane de Huneyn ganimetlerinin taksimi.
Süt Kardeşi Şeyma (r.anha.) ile görüşmesi.
Hz.Peygamber’in (s.a.v.) Cirane’den Mekke’ye Umre yapması.
Hz.Peygamber’in (s.a.v.) mahdum’u İbrahim’in (r.a.) doğumu.
Tebük Seferi, Hz.Peygamber’in (s.a.v.) son gazası. Bir çatışma olmadı ama çok zor şartlar altında dünyanın en büyük devleti olan Bizans’a karşı 30 bin kişilik bir ordunun gönderilebilmesi askeri ve siyasi bir zaferdir.
İslam’a giren şehir ve kabilelere zekât amirleri gönderildi.
Alkame b. Mücezziz (r.a) kumandasında ilk deniz Seferi düzenlendi.
Hz.Peygamber’in (s.a.v.) Hebeş Necaşisi Azhame’nin (r.a.) vefatını haber verip gıyabi cenaze namazını kıldırması.
İla ve Tahyir Hadisesi.
Çeşitli heyetlerin Hz.Peygamber’e (s.a.v.) gelip anlaşma yapmaları.
Bizans İmparatoru Herakleios’a ikinci defa İslam’a davet mektubu gönderilmesi.
Hz.Peygamber’in (s.a.v.) kızı Ümmü Gülsüm’ün (r.anha) vefatı.
Münafıklara ait Mescidi Dırar’ın yıkılması.
Himyer Kralı’nın İslam’a davet edilmesi.
Taif halkının İslam’ı kabulü ve Ebu Süfyan ile Muğire b. Şu’be’yi(r.anhüma) Lat putunu yıkmaya göndermesi.

631
Hz.Peygamber’in (s.a.v.) Kur’an-ı Kerim’i Cebrail’e (a.s.) 2 defa arz etmesi ve 20 gün itikâfta kalması.
Bazı kabile heyetlerinin Medine’ye heyetler göndererek Müslüman olduklarını açıklaması.
Müseylimetül Kezzabın Peygamberlik iddiasında bulunması.
Arabistan’da yaşayan Yahudi ve Hıristiyanların heyetler göndererek Hz.Peygamber’in (s.a.v.) ile anlaşma yapmaları.
Hz.Ebubekir’in (s.a.v.) Hac Emiri Tayin edilmesi.
Münafıkların Reisi Abdullah b. Übeyy’in ölümü.
Hacc’ın farz kılınması.
Tevbe Suresi’nin hükümlerini müşriklere bildirmek üzere Hz.Ali’nin (r.a.) Mekke’ye gönderilmesi.
Necran Hıristiyanlarından bir heyetin Medine’ye gelmesi ve Hz.Peygamber (s.a.v.) ile mübahale yapmaya cesaret edemeyip anlaşmaya varması.

632
(Peygamberliğin 22. Yılı)
Bazı kabile heyetlerinin Medine’ye gelerek Müslüman olması.
Hz.Peygamber’in (s.a.v.) oğlu İbrahim(r.a)’in vefatı.
Veda Haccı için Hz.Peygamber’in (s.a.v.) Medine’den ayrılışı. (26 Zilkade)
Veda Hutbesi. (9 Zilhicce)
Veda Tavafı. (14 Zilhicce)
Yemen Valisi Bazzanın Vefatı.
Hz.Peygamber’in (s.a.v.) Yemen’e 10 tane vali tayin etmesi.
Nasr Suresi’nin nazil olması.
Peygamberlik iddiasında bulunan Esved el Ansi’nin öldürülmesi.
Usame b. Zeyd’in (r.a.) Suriye’ye gidecek orduya kumandan tayin edilmesi.
Hz.Peygamber’in (s.a.v.) şiddetli baş ağrısı ve hummaya yakalanması. (8 Rebiülevvel)
Fazilet dolu nurlu bir hayattan sonra bu fani âlemden ebedi âleme göç etmeleri. (12 Rebiülevvel)
Hz.Peygamber’in (s.a.v.) defnedilmesi. (14 Rebiülevvel)
Efendimiz (s.a.v) Pazartesi günü doğdu, Pazartesi Hicret etti, Pazartesi günü vefat etti. Hz.Aişe (r.anha) validemizin odasına defnedildi. Cenaze namazı tek tek kılındı.

Rabbim Şefaatine mazhar olan kullarından eylesin
Daha yeni Daha eski