Nefis Mertebelerinde Rüya Tabirleri

Nefis Mertebelerinde Rüya Tabirleri

(Görülen rüyalar ve tabirler, durumunu bilmek isteyen kardeşlerimiz için özet şekilde ve alfabetik konumda hazırlanmıştır.)

Nefis mertebeleri yedidir:


1-Nefs-i Emmâre: Kâfir, şeytan, münafık ve fâsıkların,

2-Nefs-i Levvâme: Günahkâr mü'minlerin,

3-Nefs-i Mülhime: Âlimlerin,

4-Nefs-i Mutmainne: İlmiyle âmel eden kişiler

5-Nefs-i Radiyye: Evliyâların

6-Nefs-i Mardiyye: Âriflerin

7- Nefsi Safiyye:
Nebiler ve rasüllerin -aleyhimü's-selâm- nefislerinin makamıdır. (Müminler bu makamın hallerine kavuşabilir.)

Not: Rüyayı salih kişilere ta’bir ettirmek imkânı bulmayanlar bu çizelgeden faydalanabilirler.

RÜYA

YORUMU

MERTEBESİ

Âlem

Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir

Nefs-i Mutmainne

Âlimler

Vücut azalarını Allah Teâlâ’nın emrine tâbi' kılmaya işarettir.

Nefs-i Mutmainne

Anne ve babaya  sarılmak, onlara  itaat etmek

Rızalarını kazanmak ve gönüllerini alarak onlarla iyi geçinmeye

Nefs-i Levvâme

Din ve mezheble alâkalı bir takım meselelerde muhalif olan kimseleri mukaddes mekânlarda gören

Bu mekânlar, kalb ile tabir olunduğundan dolayı - niyetini düzeltmelidir.

Nefs-i Mülhime

Emirler (yönetici)

Akılda olgunluğa erme ve maksuda yaklaşmaya,

Nefs-i Mutmainne

Evler (harabe)

Nefse itaatle ruha itaatin eşit olması

Nefs-i Levvâme

Fırın

Nefsin gafleti

Nefs-i Levvâme

Gözeler

Kalbin tamamen fâni ve istediğine vasıl olması sıfatıdır.

Nefs-i Sâfiye

Harâmî

İbadetini saklamaya.

Nefs-i Mülhime

Hatipler

Vücut azalarını Allah Teâlâ’nın emrine tâbi' kılmaya işarettir.

Nefs-i Mutmainne

Hayır ve hasenat

Ruhun nefis üzerine galibiyeti

Nefs-i Mülhime

İyi ve hoş fiiller

Bu fiiller gerek davranış, gerek söz, gerek vasıf ve gerek eşya olsun durumlarına göre Nefs-i Mutmainne ile ta'bir edilir

Nefs-i Mutmainne

Kan aldırmak

Nefsi ıslâha

Nefs-i Levvâme

Kavuncu

Amel kazanmaya

Nefs-i Mülhime

Tellâl

Yalancılığa,

Nefs-i Mülhime

Tenhâ çöllerde yalnızlık

Allah Teâlâ’dan başka her şeyi terk etmeye işarettir.

Nefs-i Mardiyye

Tohum saçmak

Hayra yakın olmak

Nefs-i Mülhime

Yağlar

Kar elde etmek ve ruha biraz kuvvet, vermek

Nefs-i Levvâme

Yalancı

İbadeti terk edip harama yakınlaşmaya.

Nefs-i Mülhime

Zavallı görmek

İbadeti terk edip harama yakınlaşmaya.

Nefs-i Mülhime

Abdest ve gusül

Günahlardan temizlenmeye,

Nefs-i Mülhime

Ağaç dikmek 

Hayra yakın olmak

Nefs-i Mülhime

Ağaçlar

Salih amel ve ihlâsa sâhib olmak

Nefs-i Levvâme

Akreb

 Lisan ile azâb etme şeklinde ta'bir olunur.

Nefs-i Emmâre

Alevli ateş ve yanan şeyler görmek

Kalbin bulanıklığını tamamıyla izâle etmeye.

Nefs-i Mardiyye

Alevsiz ateş, ateş dumanı,

Nefsânî arzulara tâbi olup âhiret amellerinde ihlâsın olmaması

Nefs-i Emmâre

Âmâ-kör

Hakkı görüp de görmezlikten gelmek.

Nefs-i Mülhime

Arab

Başkasının aybını yüzüne vurmak veya süratle maksada ulaşmak

Nefs-i Mülhime

Arslan

Kişiye göre, nefsin galebesi

Nefs-i Levvâme

Arslan

Dinde ciddiyet

Nefs-i Levvâme

Arzın hareketini görmek

Allah Teâlâ’nın yardımıyla, vücut ikliminde tam manasıyla tasarrufa ehil olmaya,

Nefs-i Mardiyye

At ve beygir

Azgın olmazsa sadakatle, azgın olursa nefsin üstün gelmesi

Nefs-i Levvâme

Ateşte yanmakla zarar görmeyip huzur içinde olmak

Nefs-i râdıyyenin galebesine, kalbte ma'rifet tahsiliyle meydana gelen kesafetin/bulanıklığın yok olmasına.

Kalbin letâfet (incelik, nurânîlik) kazanmasına işarettir

Nefs-i Râdiyye

Avam

Onların hâllerine meyletmekle

Nefs-i Mülhime

Avcı

Eğer ehil olursa insafsızlığa ve şefkatsizliğe, ehil olmazsa amel-i sâlih için gayret etmeye işarettir.

Nefs-i Mülhime

Ayı oynatıcısı

Nefsin, hiddet, öfke ve hırsta olan aşırılığına.

Nefs-i Mülhime

Ayı

Gadâb (hiddet, öfke, dargınlık, kızgınlık) ile ta'bir olunur.

Nefs-i Emmâre

Azgın deve

Şehvet, hırs ve kin ile ta'bir olunur.

Nefs-i Emmâre

Azgın öküz

Cimrilik ve emre itaatsizlik ile ta'bir olunur.

Nefs-i Emmâre

Bal arısı

Güzel ahlâk sahibi olmak

Nefs-i Levvâme

Balcı

İlm-i ledün ve tatlı kelâm işitmek

Nefs-i Mülhime

Balık

Helâl  mal ve rızık kazanmak

Nefs-i Levvâme

Ballar

Kar elde etmek ve ruha biraz kuvvet, vermek

Nefs-i Levvâme

Beyaz renk

Nefsi Mülhime'nin galebesine,

Nefs-i Mülhime

Bıçak

Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir

Nefs-i Mutmainne

Bit ve pire

Mekruh olan fiileri işleme ile ta'bir olunur.

Nefs-i Emmâre

Bulanık sel suları 

Nefsânî arzulara tâbi olup âhiret amellerinde ihlâsın olmaması

Nefs-i Emmâre

Burak

Aklın kemâli, Allah'a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta'bir olunur.

Nefs-i Râdiyye

Bütün ahiret makamlarına nail olmak ve aydınlık görmek

Nefs-i râdıyyenin galebesine, kalbte ma'rifet tahsiliyle meydana gelen kesafetin/bulanıklığın yok olmasına; Kalbin letâfet (incelik, nurânîlik) kazanmasına işarettir

Nefs-i Râdiyye

Bütün eti yenilebilen vahşi hayvanlar,

Eğer ele geçirilebilirse, sâlih amel sahibi olmakla, ele geçirilemezse, amel-i sâlih kazanmak için gayret etmekle

Nefs-i Levvâme

Câhil

Onların hâllerine meyletmekle

Nefs-i Mülhime

Camiler

Kalbin temizliğiyle tabir olunur.

Nefs-i Mutmainne

Cehennem azabı,

Nefsânî arzulara tâbi olup âhiret amellerinde ihlâsın olmaması

Nefs-i Emmâre

Cennet

Aklın kemâli, Allah'a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta'bir olunur.

Nefs-i Râdiyye

Cennet kıyafetleri

Aklın kemâli, Allah'a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta'bir olunur.

Nefs-i Râdiyye

Çeşmeler

Kalbin tamamen fâni ve istediğine vâsıl olması sıfatıdır.

Nefs-i Sâfiye

Çıplak bir kişi görmek

 Amelsizliğe;

Nefs-i Mülhime

Çıplaklık, keyifsizlik, çiğ et, çamura düşmek, lezzet, şehvet ve dünyalığa dâir şeylerin

Nefsânî arzulara tâbi olup âhiret amellerinde ihlâsın olmaması

Nefs-i Emmâre

Çocuklar

Aklın kemâli, Allah'a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta’bir olunur.

Nefs-i Râdiyye

Çöplerin süpürülüp atıldığı yer ve benzeri necis olan yerler

Dünya, zevk u sefâ ve nefsin şehvetlerine uymak

Nefs-i Emmâre

Dağlarda yalnız kalmak

Allah Teâlâ’dan başka her şeyi terk etmeye işarettir.

Nefs-i Mardiyye

Deprem

Allah Teâlâ’nın yardımıyla, vücut ikliminde tam manasıyla tasarrufa ehil olmaya,

Nefs-i Mardiyye

Dershane

Kalbin temizliğiyle tabir olunur.

Nefs-i Mutmainne

Deryalar

Kalbin tamamen fâni ve istediğine vâsıl olması sıfatıdır.

Nefs-i Sâfiye

Deve

Yüklü olursa, ruha sıkıntı vermekle, yüksüz olursa ruha meyletmek

Nefs-i Levvâme

Dilsizlik

Hakkı söylememek.

Nefs-i Mülhime

Dînî kitaplar

Amelde kemâle,

Nefs-i Mutmainne

Diş çektirmek

Ruha ağır gelen şeyi gidermek

Nefs-i Levvâme

Doktorlar görmek

Nefsinin isyan hastalığını ameli sâlih ile tedavi etmeye,

Nefs-i Mutmainne

Dolu görmek; esrarın zevkinde mübalağadır.

Nefs-i Sâfiye

Döşemeli yer

Nefsin sukûnete kavuşması

Nefs-i Levvâme

Dükkânlar

Nefsin sukûnete kavuşması

Nefs-i Levvâme

Eğer bu muhalifleri bu yerlerden çıkardığını görürse,

Nefsini terbiyeye ve akaidini temizlemeye gayret ettiği; çıkarmaya çalışmazsa, nefsinin ve hevasının galebesi şeklinde ta'bir edilir.

Nefs-i Levvâme

Ehl-i Sünnetten olmayanlar

Farz namazlarda tembelliğe veya Ehl-i Sünnet'in hâricinde bir i'tikâdî mezhebe meyletmeye

Nefs-i Mülhime

Ekmekler

Nefsin sukûnete kavuşması

Nefs-i Levvâme

Elbise giymek,  

Salih amel-i işlenilmesi

Nefs-i Levvâme

Erkek çocuğu

Sâlih ameli

Nefs-i Mülhime

Eşek arısı ve sarıca arı

Fâsid fikirler ve faydasız

Nefs-i Emmâre

Eşek

Nefsin şehvetlerine çok fazla tâbi' olmak ile ta'bir olunur.

Nefs-i Emmâre

Eşkıya

Nefsin azgınlığına işarettir.

Nefs-i Mülhime

Eti yenilen ve eti yenilmeyen hayvanların hepsi,

Azgın olanları da dâhil olmak üzere, durumlarına, büyüklük ve küçüklüklerine göre nefs-i emmâre'nın itaatsizliği ve şehveti ile ta'bir

Nefs-i Emmâre

Evler  (ma'mûr)

Nefse itaatle ruha itaatin eşit olması

Nefs-i Levvâme

Fare

Nefsle alâkalı olup, halktan gizli ve Hakk'a açık olan şeylere meraklı olma ve sû-i zan ile ta'bir olunur.

Nefs-i Emmâre

Fasık kişileri, kitap dolu rafların yanında, mescîdlerde, medreselerde, tekke ve ziyâretgâhlarda ve sair mübarek yerlerde görürse

Mezhebine ve tarikatine uygun olmayan işlerde olmak

Nefs-i Levvâme

Fiil, söz, yiyecek, içecek, giysi ve eşyalardan haram ve yasak olanı işlemek

Yapılması veya yapılmaması günah olan herhangi bir şeyi işlediğini görmek, haram ve yasak olan davranışlarda bulunmak ve yaklaşmayı düşünmek

Nefs-i Emmâre

Fil

Kibir ile ta'bir olunur.

Nefs-i Emmâre

Gayr-ı müslim

Dünyaya meyle ve diride tembelliğe işarettir

Nefs-i Mülhime

Gemiler

Nefsin sukûnete kavuşması

Nefs-i Levvâme

Gemiye binip sulardan geçmek

Nefs-i râdıyyenin galebesine, kalbte ma'rifet tahsiliyle meydana gelen kesafetin/bulanıklığın yok olmasına; Kalbin letâfet (incelik, nurânîlik) kazanmasına işarettir

Nefs-i Râdiyye

Gök gürlemesi

Allah Teâlâ’nın yardımıyla, vücut ikliminde tam manasıyla tasarrufa ehil olmaya,

Nefs-i Mardiyye

Göklerin görülmesi

Daima Hakk tarafına nazar etmeye,

Nefs-i Mardiyye

Görülen pişmiş etler, yiyecekler ve mubah içecekler

Nefsin kolayca ve az bir emekle ruha tâbi siması

Nefs-i Levvâme

Güneş

Fikrin aydınlığına.

Nefs-i Mardiyye

Güvercinci

Nefsin günahtan temizlenme kabiliyetine ulaşması

Nefs-i Mülhime

Hattatlık

Amelin çok olması için gayret etmeye.

Nefs-i Mutmainne

Havalarda uçmak

Nefs-i râdıyyenin galebesine, kalbte ma'rifet tahsiliyle meydana gelen kesafetin/bulanıklığın yok olmasına; Kalbin letâfet (incelik, nurânîlik) kazanmasına işarettir

Nefs-i Râdiyye

Hayırlı amelden dönmek

Hak yolu bırakıp bâtıl yola girmekle,

Nefs-i Mülhime

Hınzır

Haram ile ta'bir olunur.

Nefs-i Emmâre

Hizmetkâr

İtaatte devamlı olmaya

Nefs-i Mülhime

Hokkabaz

İbadeti terk edip harama yakınlaşmaya.

Nefs-i Mülhime

Huriler

Aklın kemâli, Allah'a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta’bir olunur.

Nefs-i Râdiyye

Irmaklar

Kalbin tamamen fâni ve istediğine vâsıl olması sıfatıdır.

Nefs-i Sâfiye

İmamlar

Vücut azalarını Allah Teâlâ’nın emrine tâbi' kılmaya işarettir.

Nefs-i Mutmainne

İslâm askerleri

Aklın kemâli, Allah'a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta’bir olunur.

Nefs-i Râdiyye

Kadılar

Allah Teâlâ’nın hükümlerini, kalbe ve vücut azasına hâkim kılmak

Nefs-i Mutmainne

Kadın

Tedbirde noksanlığa ve dünyaya meyletme, hattâ belki de daha alçak bir seviyededir.

Nefs-i Mülhime

Kama

Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir

Nefs-i Mutmainne

Kaplan

Kibir ile ta'bir olunur.

Nefs-i Emmâre

Kar

Aklın aydınlığına

Nefs-i Mardiyye

Kar

 Merhamette mübalağadır.

Nefs-i Sâfiye

Karınca

Hırs ile ta'bir olunur.

Nefs-i Emmâre

Karpuzcu

Bilgi ve marifet kazanmaya işarettir.

Nefs-i Mülhime

Kasap

Merhametli olmamak

Nefs-i Mülhime

Katır

Emre itaat etmemek ve amelde ihlâs bulunmamak ile ta'bir olunur.

Nefs-i Emmâre

Kavga ve çekişme

Ruh ile nefsin geçimsizliğine

Nefs-i Mülhime

Kedi

Şeytanın vesvesesi ile ta'bir olunur.

Nefs-i Emmâre

Kendi üzerinden veya başka bir yerden herhangi bir necaseti temizlemek,

Haramı terk etmek

Nefs-i Levvâme

Kevser görmek

Aklın kemâli, Allah'a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta’bir olunur.

Nefs-i Râdiyye

Kıbleden yüz çevirmek

Hayırdan şerre dönmeye

Nefs-i Mülhime

Kıbleye teveccüh (yönelmek)

İşlerde istikâmete

Nefs-i Mülhime

Kılıç

Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir

Nefs-i Mutmainne

Kız çocuğu

Dünya'ya yeni yeni meyletmeye

Nefs-i Mülhime

Korkulu, yüklü, sıkıntılı ve eziyetli rüyalar

Ruhu zahmete sokup nefse tâbi olmak

Nefs-i Emmâre

Koyun, keçi, sığır 

Helal rızık ve menfaat

Nefs-i Levvâme

Köpek

Hiddet, öfke, dargınlık, kızgınlık ve kötülük ile ta'bir olunur.

Nefs-i Emmâre

Köselik

Sünneti terk eden bir kişi olmak

Nefs-i Mülhime

Kötü ameli işlerken vazgeçmek

Bâtılı bırakıp Hakk’a dönmek

Nefs-i Mülhime

Kötülük ve zulüm

 Nefsin ruh üzerine galip olması

Nefs-i Mülhime

Kötürüm

Hak olan nesneye varmamak.

Nefs-i Mülhime

Kudûs-i Şerîf

Kalbin temizliğiyle tabir olunur.

Nefs-i Mutmainne

Kur'ân-ı Kerîm görmek ve okumak

Kalbi tasfiye ve istenilen şeylere ulaşmaya ve muvaffakiyete işarettir

Nefs-i Mutmainne

Kurbağa

Ruhun nefsden nefreti

Nefs-i Levvâme

Kurt

Hased (kıskançlık) ve ibadetleri eksik yapma ile ta'bir olunur.

Nefs-i Emmâre

Kutsal mekânlar

Ancak kışının kalbiyle ta’bir edilir.

Nefs-i Levvâme

Kuyular

Kalbin tamamen fâni ve istediğine vâsıl olması sıfatıdır.

Nefs-i Sâfiye

Kütüphane

Kalbin temizliğiyle tabir olunur.

Nefs-i Mutmainne

Maymun oynatıcısı

Nefsin lâf taşımak ve aşırı istekli olmasına,

Nefs-i Mülhime

Maymun

Nemmâmlık (dedikoduculuk) ile ta'bir olunur.

Nefs-i Emmâre

Medîne-i Münevvere

Kalbin temizliğiyle tabir olunur.

Nefs-i Mutmainne

Medreseler

Kalbin temizliğiyle tabir olunur.

Nefs-i Mutmainne

Mekke-i Mükerreme

Kalbin temizliğiyle tabir olunur.

Nefs-i Mutmainne

Mektepler, okullar

Kalbin temizliğiyle tabir olunur.

Nefs-i Mutmainne

Melekler

Aklın kemâli, Allah'a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta’bir olunur.

Nefs-i Râdiyye

Mescidler

Kalbin temizliğiyle tabir olunur.

Nefs-i Mutmainne

Mevsimindemeyve koparma amelde

İhlâssızlığa ve samimiyetsizliğe işarettir.

Nefs-i Mutmainne

Mevsiminin dışında her tür yeşil meyveyi ağacından koparmak

Ameldeki ihlâssızlığı izale etmek ve ihlâsa ve samiyete meyletmeye ve istekli olmaya.

Nefs-i Mutmainne

Meyhane, bozahâne, kahvehane

 Görmek ve içine girmek kalbi ve düşünceleri fesada (bozukluk ve fenalığa) sarf etmekle, dünya, zevk u sefâ ve nefsin şehvetlerine uymakla ta'bir edilir. Korkulu, yüklü, sıkıntılı ve eziyetli rüyalar görülmesi, ruhu zahmete sokup nefse tâbi olmakla ta'bir edilir.

Nefs-i Emmâre

Meyveli

Sâlih amel ve ihlâsa sâhib olmak

Nefs-i Levvâme

Mubah olan şeyleri satanlar

Sattıkları şey cinsinden - her birinin hallerine göre ta'bir olunur

Nefs-i Mülhime

Müftü

Hayırlı nefse,

Nefs-i Mutmainne

Mülhid ve dinsizler

 Nasihat kabul etmemek

Nefs-i Mülhime

Namaz

Verâ ve takva

Nefs-i Mülhime

Nebîler ve resuller görmek

İslâm Dini'nde kuvvete ve nebiye tâbi' olmaya işarettir.

Nefs-i Mutmainne

Nefsin arzu ettiği bir şeyi görüp de reddetmek,

Dünyaya meyli terk etmek

Nefs-i Mülhime

Nefsin arzu ettiği bir şeyi görmek istemek

Dünyayı istemekle,

Nefs-i Mülhime

Ok

Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir

Nefs-i Mutmainne

Olgunlaşmış meyveler görmek

Sâlih amel ve ihlâsa sâhib olmak

Nefs-i Levvâme

Padişah görmek

Vücut ikliminde tasarrufa,

Nefs-i Mutmainne

Pâdişâha yakın olan kimseleri görmek

Akılda olgunluğa erme ve maksuda yaklaşmaya,

Nefs-i Mutmainne

Pars

Gadâb (kızgınlık) ile ta'bir olunur.

Nefs-i Emmâre

Pazarlar

Nefsin sukûnete kavuşması

Nefs-i Levvâme

Sağır

Hakkı işitip onunla amel etmemek.

Nefs-i Mülhime

Sakalı kesilmiş ve tıraşlanmış

Şeriatta noksanlığa işarettir.

Nefs-i Mülhime

Sâlih zâtların türbeleri

Kalbin temizliğiyle tabir olunur.

Nefs-i Mutmainne

Sâlihler

Vücut azalarını Allah Teâlâ’nın emrine tâbi' kılmaya işarettir.

Nefs-i Mutmainne

Sâlihlerin meskenleri,

Kalbin temizliğiyle tabir olunur.

Nefs-i Mutmainne

Sancak

Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir

Nefs-i Mutmainne

Sancak

Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir

Nefs-i Mutmainne

Sansar

Gaflet (dikkatsizlik, endişesizlik, vurdumduymazlık) ile ta'bir olunur.

Nefs-i Emmâre

Saraylar

Nefsin sükûnete kavuşması

Nefs-i Levvâme

Sarhoş

Aşk-ı mecâziden vazgeçmemek ve noksanlığına

Nefs-i Mülhime

Sarhoşluk veren şeyleri içmek

Haram fiil işlemekle, görüp de içmese, harama yaklaşmayı düşünüp nefse tâbi' olmakla ve bunların emsali olan maddeler kullanıldığında durumlarına göre  çirkin işler yapmakla ta'bir edilir.

Nefs-i Emmâre

Sarı renk

Nefs-i Levvame'nin galebe sıfatıdır.

Nefs-i Levvâme

Sevgili

Ruhun safasına(temizlik, saflık, tatminlik).

Nefs-i Mülhime

Sıcaklık, soğukluk, karanlıklar, siyah renk

Nefsânî arzulara tâbi olup âhiret amellerinde ihlâsın olmaması

Nefs-i Emmâre

Soytarı

İbadeti terk edip harama yakınlaşmaya.

Nefs-i Mülhime

Suları yüzüp geçmek

Nefs-i râdıyyenin galebesine, kalbte ma'rifet tahsiliyle meydana gelen kesafetin/bulanıklığın yok olmasına; Kalbin letâfet (incelik, nurânîlik) kazanmasına işarettir

Nefs-i Râdiyye

Sure

Okunan sureye göre de göre ta'bir değişir.

Nefs-i Mutmainne

Susuz kalmak

Allah Teâlâ’dan başka her şeyi terk etmeye işarettir.

Nefs-i Mardiyye

Süprüntülük

Dünya, zevk u sefâ ve nefsin şehvetlerine uymak

Nefs-i Emmâre

Şarkı dinlemek

Aşk-ı mecâziden vazgeçmemek ve noksanlığına

Nefs-i Mülhime

Şaşı insan

Hak yolu bırakıp bâtıl yola girmekle,

Nefs-i Mülhime

Şehidler

Vücut azalarını Allah Teâlâ’nın emrine tâbi' kılmaya işarettir.

Nefs-i Mutmainne

Şeyhler görmek

Nefsini irşada.

Nefs-i Mutmainne

Şeytân

Şeytâna tabı' olmaktır. Eğer şeytanı reddederse bu, çok iyidir.

Nefs-i Mülhime

Tavşancıl kuşu

Cehalet ve hırs ile ta'bir olunur.

Nefs-i Emmâre

Tavuk ve güvercin ve şâir eti yenilir kuşlar

Helâl mala hırslı olmak

Nefs-i Levvâme

Tekkeler

Kalbin temizliğiyle tabir olunur.

Nefs-i Mutmainne

Tellâk

Bakışlarını haramdan sakınmadığına

Nefs-i Mülhime

Tesbîh

İstenilen şeye ulaşmaya.

Nefs-i Mutmainne

Tilki

Hile, yalan - dolan, arabozuculuk ile ta'bir olunur.

Nefs-i Emmâre

Top silahı

Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir

Nefs-i Mutmainne

Topal

Hak yolda az hizmette bulunmak.

Nefs-i Mülhime

Traş olmak ve benzeri

Ruhun nurunun artmasına işarettir.

Nefs-i Levvâme

Tuzcu

Nefsin sâlih (fazîletli) olmasına,

Nefs-i Mülhime

Tüfek

Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir

Nefs-i Mutmainne

Vahşi kuşlar

Salıh amele gayret etmek ve ele geçirilmesi ve çekilen zorluklar, nefs-i levvamenin meşakkatine katlanarak, amel-i sâlih kazanmakla, meşakkat çekerek amele gayret göstermeye işaret eder.

Nefs-i Levvâme

Vekiller

Akılda olgunluğa erme ve maksûda yaklaşmaya,

Nefs-i Mutmainne

Veliler görmek

Korktuğundan emin olmaya ve umduğuna nail olmaya,

Nefs-i Mutmainne

Vezirler

Akılda olgunluğa erme ve maksuda yaklaşmaya,

Nefs-i Mutmainne

Yabancı kadınla kucaklaşmak

Nefsin ruha itaatsizliğine işarettir.

Nefs-i Levvâme

Yağmur

İlâhî rahmettir.

Nefs-i Sâfiye

Yanmamış mumlar

Nefsin gafleti

Nefs-i Levvâme

Yay

Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir

Nefs-i Mutmainne

Yemek (Hububattan helâl olan şeyleri)

Nafile ibadetlere ehemmiyet göstermeye işarettir.

Nefs-i Levvâme

Yeşil çayırlar

Sâlih amel ve ıhlâsa sâhib olmak

Nefs-i Levvâme

Yeşil renk

Nefs-i Mutmaınne'nın galebesine.

Nefs-i Mutmainne

Yılan

Ezâ (sıkıntı, eziyet, zulüm) ve cefâ ile ta'bir olunur.

Nefs-i Emmâre

Yıldırım

İstenilen şeye süratle vâsıl olmaya,

Nefs-i Mardiyye

Yıldız

Nefsin aydınlığına.

Nefs-i Mardiyye

Zevceye sarılmak

Nefsin ruha tâbi olmasına;

Nefs-i Levvâme

Ziyaret yerleri ve bunların benzeri kutsal yerler

Kalbin temizliğiyle tabir olunur.

Nefs-i Mutmainne

 


GÖRÜLDÜKLERİ GÜNLERE GÖRE RÜYALARIN TABİRLERİ

GÜN

YORUMU

1

Hayırlı haber sevinç ve mutluluktur.

2

Üç gün sonra meydana çıkacak olan büyük sevinçtir.

3

Rüya iyi değildir. Sadaka vermek lâzımdır.

4

Mal ve nimete, işaret eder.

5

Rüya yolculuğa, mal ve nimetin meydana gelmesini temenni etmeye işaret eder.

6

Yola çıkmaya.

7

Niza ve mücadeleye,

8

Kaybolan şeylerin tekrar bulunmasına alamettir.

9

Sevince,

10

Sevinç ve şenliğe,

11

Ne hayra ne de şerre işaret eder.

12

Saadet, mal ve nimete işaret eder.

13

Görülen rüya iyi değildir. Sadaka vermek gerekir.

14

Hayırlı haber alarak sevinmeye işarettir.

15

Yine hayırlı haberle sevinmeye işaret eder.

16

Dost ve ahbaplardan birinin vefat haberiyle üzülme kederlenmeye işaret eder.

17

İstirahat ve saadete, sayısız mal ve nimete işaret eder.

18

Sevinç ve müjdeye işaret eder.

19

İyi değildir.

20

Büyük bir adamla dostluğa,

21

Şeref ve vakara,

22

Sevince

23

Korku, izdırap ve sakınmaya

24

Ayıplama ve kınamaya işaret eder.

25

Büyük sevince,

26

Kudsiyyete.

27

Bitmeyen bir sevince,

28

Sevinç ve müjdeye işaret eder.

29

İyi değildir, sakınmak ve tevbe etmek gerekir

30

Sevdiği bir erkek veya sevdiği bir kadını görmekle sevinmeye işaret eder.

Kaynakça

Çizelge için daha geniş bilgilere bu kaynaklardan ulaşabilirsiniz.

Hafız Hulusi Efendi hzl: Abdurrahman ACER, Mizanu'n- Nüfus (Rüyalar Işığında Nefis Mertebeleri) [Kitap] - İstanbul, Sebil, 2006.

Hafız Hulusi Efendi Mizânnu'n Nüfus [Kitap] - İstanbul, Hüseyin Remzi Matbaası, 1305.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال