Mearic Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Mearic Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Hakkında

Mekke döneminde inmiştir. 44 âyettir. Sûre, adını üçüncü âyetteki “elMe’âric”kelimesinden almıştır. Me’âric, yükselme yolları demektir. Sûredebaşlıca, Mekke müşriklerinin inkâr, inat ve azgınlıkları, insan tabiatının bazıyönleri, ölüm ötesi hayatın gerçekliği konu edilmektedir

Nuzül

Mushaftaki sıralamada yetmişinci, iniş sırasına göre yetmiş dokuzuncu sûredir. Hâkka sûresinden sonra, Nebe’ sûresinden önce Mekke’de inmiştir. 24. âyetinin Medine’de indiğine dair rivayet genel kabul görmemiştir (İbn Âşûr, XXIX, 152).

Konusu

Meâric sûresinde kıyamet halleri, öldükten sonra dirilme, hesap gününün sıkıntıları, cehennem azabı, âhiret hayatı ve peygamberlik gibi İslâm’ın inanç esasları ele alınmaktadır. Sûrede cömertlik ve cimrilik konularından bahsedilir; müminlerin güzel vasıfları, iyi işleri ve üstün ahlâkı anlatılır; inkârcıların Hz. Peygamber’e karşı tutumları değerlendirilir.

MEARİC SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Mearic Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Mearic Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Mearic Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

MEARİC SURESİ OKUNUŞU
1.Seele sailun bi'azabin vakı'ın.
2.Lilkafirne leyse lehu dafi'un.
3.Minallahi ziylme'arici.
4.Ta'ruculmelaiketu verruhu ileyhi fiy yevmin kane mikdaruhu hamsiyne elfe senetin.
5.Fasbir sabren cemiylen.
6.İnnehum yerevnehu be'ıyden.
7.Ve nerahu kariyben.
8.Yevme tekunussema'u kelmuhli.
9.Ve tekunulcibalu kel'ıhni.
10.Ve la yes'elu hamiymun hamiymen.
11.Yubassarunehum yeveddulmucrimu lev yeftediy min 'azabi yevmeizin bibeniyhi.
12.Ve sahıbetihi ve ehıyhi.
13.Ve fasıyletihilletiy tu'viyhi.
14.Ve men fiyl'ardı cemiy'an summe yunciyhi.
15.Kella inneha leza.
16.Nezza'aten lişşeva.
17.Ted'u men edbere ve tevella.
18.Ve cema'a feev'a.
19.İnnel'insane hulika helu'an.
20.İza messehuşşerru cezu'an.
21.Ve iza messehulhayru menu'an.
22.İllelmusalliyne.
23.Elleziynehum 'ala salatihim daimune.
24.Velleziyne fiy emvalihim hakkun ma'lumun.
25.Lissaili velmahrumi.
26.Velleziyne yusaddikune biyevmiddiyni.
27.Velleziyne hum min 'azabi rabbihim muşrikune.
28.İnne 'azabe rabbihim ğayru me'munin.
29.Velleziyne hum lifurucihim hafizune.
30.İlla 'ala ezvacihim ev ma meleket eymanuhum feinnehum ğayru melumiyne.
31.Femenibteğa verae zalike feulaike humul'adune.
32.Velleziyne hum liemanatihim ve 'ahdihim ra'une.
33.Velleziyne hum bişehadatihim kaimune.
34.Velleziyne hum 'ala salatihim yuhafizune.
35.Ulaike fiy cennatin mukremune.
36.Femalilleziyne keferu kıbeleke muhtı'ıyne.
37.Anilyemiyni ve 'anişşimali 'ıziyne.
38.Eyatme'u kullumriin minhum en yudhale cennete na'ıymin.
39.Kella inna halaknahum mimma ya'lemune.
40.Fela uksimu birabbilmeşarikı velmeğaribi inna likadirune.
41.Ala en nubeddile hayren minhum ve ma nahnu bimesbukıyne.
42.Fezerhum yehudu ve yel'adune.
43.Yevme yahrucune minel'ecdasi sira'an keennehum ila nusubin yufidune.
44.Haşi'aten ebsaruhum terhekuhum zilletun zalikelyevmulleziy kanu yu'adune.
MEARİC SURESİ ANLAMI
1, 2, 3.Soran birisi, yükselme yollarının sahibi Allah tarafından kâfirlere kesinlikle inecek olan ve hiç kimsenin uzaklaştıramayacağı azabı sordu.
4.Melekler ve Ruh (Cebrail) ona süresi elli bin yıl olan bir günde yükselir.
5.(Ey Muhammed!) Sen güzel bir şekilde sabret.
6.Şüphesiz onlar o azabı uzak görüyorlar.
7.Biz ise onu yakın görüyoruz.
8, 9.Göğün, erimiş maden gibi ve dağların atılmış renkli yün gibi olacağı günü hatırla.
10.(O gün) hiçbir samimi dost, dostunu sormaz.
11, 12, 13, 14.Birbirlerine gösterilirler. Günahkâr kimse ister ki, o günün azabından kurtulmak için oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini fidye olarak versin de, kendisini kurtarsın.
15, 16.Hayır (ne mümkün)! Şüphesiz, cehennem derileri kavurup çıkaran alevli ateştir.
17, 18.O, (hakka) arka döneni ve (imandan) yüz çevireni; servet toplayıp yığanı kendine çağırır.
19.Şüphesiz insan çok hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır.
20.Kendisine kötülük dokunduğu zaman sızlanır.
21.Ona bir hayır dokunduğunda da eli sıkıdır.
22.Ancak, namaz kılanlar başka.
23.Onlar, namazlarına devam eden kimselerdir.
24, 25.Onlar, mallarında; isteyenler ve (isteyemeyip) mahrum kalanlar için belli bir hak bulunan kimselerdir.
26.Onlar ceza gününü tasdik eden kimselerdir.
27.Onlar, Rablerinin azabından korkan kimselerdir.
28.Çünkü, Rablerinin azabından emin olunamaz.
29.Onlar, mahrem yerlerini koruyan kimselerdir.
30.Ancak eşleri, yahut sahip oldukları cariyeleri başka. Çünkü onlar (eşleri ve cariyeleri ile olan ilişkileri konusunda) kınanmazlar.
31.Kim bunun ötesini isterse, işte onlar sınırı aşan kimselerdir.
32.Onlar, emanetlerini ve verdikleri sözü gözeten kimselerdir.
33.Onlar, şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir.
34.Onlar namazlarını titizlikle koruyan kimselerdir.
35.İşte onlar cennetlerde ikram göreceklerdir.
36, 37.Şimdi, inkar edenlere ne oluyor ki, boyunlarını uzatarak (alay etmek için) sağdan soldan gruplar halinde sana doğru koşuyorlar?
38.Onlardan her biri Naîm Cennetine sokulacağını mı umuyor?
39.Hayır (ne mümkün)! Şüphesiz biz onları kendilerinin de bildikleri şeyden (meniden) yarattık.
40, 41.Doğuların ve Batıların Rabbine yemin ederim ki, şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter. Bizim önümüze geçilemez.
42.Sen onları bırak, uyarıldıkları günlerine kavuşuncaya kadar batıl inançlarına dalsınlar ve oynasınlar.
43, 44.Dikili putlara akın akın gidercesine, gözleri inmiş, kendilerini zillet kaplamış bir halde mezarlarından süratle çıkacakları o günü hatırla! İşte o, uyarıldıkları gündür.
Daha yeni Daha eski