Kıyamet Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Kıyamet Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Hakkında

Mekke döneminde inmiştir. 40 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Kıyâme” kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, öldükten sonra dirilme ve ceza, ölümsırasında insanın durumu ve kâfirlerin ahirette karşılaşacağı zorluklar konu edilmektedir.

Nuzül

Mushaftaki sıralamada yetmiş beşinci, iniş sırasına göre otuz birinci sûredir. Karia sûresinden sonra, Hümeze sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Konusu

Allah’ın insanları yeniden diriltmeye muktedir olduğunu bildiren âyetlerle başlayan sûrede ağırlıklı olarak kıyamet koparken evrende meydana gelecek olaylar, ölmek üzere olan insanın halleri, öldükten sonra dirilme ve hesap konuları ile inkârcıların âhirette karşılaşacağı zorluklar, mutlu ve mutsuz insanların halleri ele alınmaktadır. Sûrede ayrıca vahiy esnasında Hz. Peygamber’in Cebrâil’den aldığı vahyi hâfızasına yerleştirmek için gösterdiği gayret, Allah Teâlâ’nın bu konudaki uyarıları ve âhiretin varlığını ispatlayan deliller üzerinde durulmuştur.

KIYAMET SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Kıyamet Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Kıyamet Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

KIYAMET SURESİ OKUNUŞU

1.La uksimu biyevmilkıyameti.
2.Ve la uksimu binnefsillevvameti.
3.Eyahsebul'insanu ellen necme'a 'ızamehu.
4.Bela kadiriyne 'ala en nusevviye benanehu.
5.Bel yuriydul'insanu liyefcure emamehu.
6.Yes'elu eyyane yevmulkıyameti.
7.Feiza berikalbesaru.
8.Ve hasefelkameru.
9.Ve cumi'aşşemsu velkameru.
10.Yekulul'insanu yevmeizin eynelmeferru.
11.Kella la vezere.
12.İla rabbike yevmeizinilmustekarru.
13.Yunebbeul'insanu yevmeizin bima kaddeme ve ahha re.
14.Belil'insanu 'ala nefsihi besıyretun.
15.Ve lev elka me'aziyrehu.
16.La tuharrik bihi lisaneke lita'cele bihi.
17.İnne'aleyna cem'ahu ve kur'anehu.
18.Feiza kare'nahu fettebı'kur'anehu.
19.Summe inne 'aleyna beyanehu.
20.Kella bel tuhıbbunel'acilete.
21.Ve tezerunel'ahırete.
22.Vucuhun yevmeizin nadıretun.
23.İla rabbiha nazıretun.
24.Ve vucuhun yevmeizin basire'un.
25.Tezunnu en yuf'ale biha fakıretun.
26.Kella iza beleğatitterakıye.
27.Ve kıyle men rakın.
28.Ve zanne ennehulfraku.
29.Velteffetissaku bissakı.
30.İla rabbike yevmeizinilmesaku.
31.Fela saddeka ve la salla.
32.Ve lakin kezzebe ve tevella.
33.Summe zehebe ila ehlihi yetemetta.
34.Evla leke feevla.
35.Summe evlaleke feevla.
36.Eyahsebul'insanu en yutreke suden.
37.Elem yeku nutfeten min meniyyin yumna.
38.Summe kane 'alekaten fehaleka fesevva.
39.Fece'ale minhuzzeyceynizzekere vel'unsa.
40.Eleyse zalike bikadirin 'ala en yuhyiyelmevra.
KIYAMET SURESİ ANLAMI
1.Kıyamet gününe yemin ederim.
2.(Kusurlarından dolayı kendini) kınayan nefse de yemin ederim (ki diriltilip hesaba çekileceksiniz).
3.İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır?
4.Evet bizim, onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter.
5.Fakat insan önünü (geleceğini, kıyameti) yalanlamak ister.
6."O kıyamet günü ne zaman?" diye sorar.
7, 8, 9, 10.Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, o gün insan "kaçış nereye?" diyecektir.
11.Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur.
12.O gün varıp durulacak yer, sadece Rabbinin huzurudur.
13.O gün insana, yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir.
14, 15.Hatta, mazeretlerini ortaya koysa da, o gün insan kendi aleyhine şahittir.
16.(Ey Muhammed!) Onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma.
17.Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir.
18.O halde, biz onu okuduğumuz zaman, onun okunuşuna uy.
19.Sonra onu açıklamak da bize aittir.
20, 21.Hayır! Siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz.
22.O gün bir takım yüzler aydındır.
23.Rablerine bakarlar.
24.O gün bir takım yüzler de asıktır.
25.Bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını anlarlar.
26, 27, 28, 29, 30.Hayır, can boğaza dayandığı, "Kimdir (bunu) iyi edecek?" dendiği, (ölmek üzere olanın da) bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman, işte o gün sevkediliş Rabbinedir.
31.O, (Peygamberi) doğrulamamış, namaz da kılmamıştı.
32.Fakat yalanlamış ve yüz çevirmişti.
33.Sonra da kasıla kasıla ailesine gitmişti.
34, 35."Bu azap sana layıktır, layık! Evet, layıktır sana, layık!" denecektir.
36.İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder.
37.O dökülen meniden ibaret az bir su değil miydi?
38.Sonra bu, bir "alaka"3 oldu. Derken Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi.
39.Nihayet ondan da erkek ve dişi iki eşi var etti.
40.Şimdi, bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?
Daha yeni Daha eski