Hayırlı Kadının Özellikleri

Hayırlı Kadının Özellikleri

Peygamberimize (s.a.s.) göre en hayırlı kadının özellikleri.

Kadın kocası ile iyi geçinmeli, koca da eşine karşı daima iyi muâmele etmelidir. Eşlerin birbirine eziyet etme ve zulüm yapma hakları yoktur. Muaz b. Cebel’den (r.a.) nakledildiğine göre Allâh’ın Rasûlü şöyle buyurmuştur. “Dünyada bir kadın kocasına eziyet ederse, o erkeğin kıyamet gününde eşi olacak olan Hûri, eziyet eden kadına şöyle seslenir: “Allah seni helâk etsin, bu adama eziyet etme. O, dünyada senin yanında bir misafirdir, yakında senden ayrılıp, bize kavuşacak.” [1]


EN HAYIRLI KADININ ÖZELLİKLERİ

Başka bir hadiste en hayırlı kadının nitelikleri şöyle belirlenir: “Kadınların en hayırlısı, kendisine baktığın zaman seni sevindiren, emrettiğin zaman sana itaat eden ve senin yokluğunda kendisini ve senin malını koruyan kadındır.” [2] Bundan sonra Allâh’ın Rasûlü şu âyeti okumuştur:

“Allâh’ın insanların bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler, kadınların koruyucusu ve kollayıcısıdır. Bu yüzden iyi kadınlar itaatkâr olanlardır. Allah onların haklarını nasıl koruduysa, onlar da kocalarının yokluğunda kendilerini, onların mallarını ve çocuklarını koruyanlardır. Serkeşliklerinden yıldığınız kadınlara gelince, önce onlara öğüt verin, (yararı olmazsa) yataklarında yalnız bırakın, (yine dinlemezlerse, onları (hafifçe dövün! Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın! Şüphe yok ki Allah çok yücedir, büyüktür.” [3]

Dipnotlar:
[1]. Tirmizî, Radâ’, 19; İbn Mâce, Nikâh, 62; A. b. Hanbel, V, 242. [2]. Ebû Dâvûd, Zekât, 3?: İbn Mâce, Nikâh, 5; İbn Kesîr, Muhtasar Tefsîr, I, 385. [3]. Nisâ, 4/34.


Kaynak: Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle Aile İlmihali, Erkam Yayın
ları

Daha yeni Daha eski