Günlük Okunacak Dualar

Günlük Okunacak Dualar

Resûlullah, günlük hayatında dilinden duayı eksik etmezdi. O (sallallahu aleyhi ve sellem), biz ümmetinden de aynı şekilde davranmamızı beklerdi. Nitekim Şefkat Peygamberi’nin dualarını alışkanlık haline getirdiğimizde Yüce Allah’a olan inanç ve bağlılığımızı gösterdiğimiz gibi büyük sevaba da nail oluyoruz.

Uyandıktan sonra okunacak dua: Elhamdülillâhillezî ahyânâ ba‘de mâ emâtenâ ve ileyhi’n–nüşûr.

Anlamı: Bizi öldükten sonra dirilten Allah’a hamdolsun. Yeniden diriltip huzurunda toplayacak olan da O’dur.


Elbise giyerken okunacak dua: Elhamdülillâhi’llezî kâsânî hâzâ ve râzekanîhi min gayri havlin minnî ve lâ kuvvetin.

Anlamı: Gerçekte hiçbir gücüm ve kuvvetim olmadığı halde bu elbiseyi bana giydiren ve bunu bana rızık olarak ihsan eden Allah’a hamd ü sena olsun.


Tuvalete girmeden önce okunacak dua: Allahümme innî eûzü bike mine’l-hubsi ve’l-habâis.

Anlamı: Allah’ım şeytandan ve zararlı şeylerden Sana sığınırım.


Tuvaletten çıktıktan sonra okunacak dua: Gufrâneke, Elhamdülillâhillezî ezhebe ani’l-ezâ ve âfânî.

Anlamı: Allah’ım Senden bağışlanmayı dilerim. Bendeki sıkıntıyı gideren ve bana afiyet veren Allah’a hamd olsun.


ABDEST ALIRKEN OKUNACAK DUALAR

Abdeste başlarken Eûzü Besmele’den sonra: Elhamdu lillahillezî ce’ale’l-mâ’e tahûran ve ce’ale’l-İslâme nura.
Anlamı: Suyu temiz, İslam’ı nur kılan Allah’a hamd olsun.


Ağza su verirken okunacak dua: Allâhümme eskınî min havzı nebiyyike ke’sen lâ azma’u ba’dehû ebedâ.

Anlamı: Allah’ım, bana Peygamber’inin havuzundan öyle bir kadeh içir ki, ondan sonra bir daha susamayayım.


Burna su verirken okunacak dua: Allâhümme lâ tuharrimnî râyihate na’imike ve cinânike.

Anlamı: Allah’ım, bana nimetinin ve cennetlerinin kokusunu haram kılma.


Yüzü yıkarken okunacak dua: Allâhümme beyyıd vechî bi-nûrike yevme tebyeddu vücûhün ve tesveddü vücûh

Anlamı: Allah’ım, bazı yüzlerin beyazlanacağı, bazı yüzlerin kararacağı günde yüzümü ağart.


Sağ kolu yıkarken okunacak dua:
Allâhümme a’tınî kitabî bi yemînî ve hâsibnî hisâben yesîrâ.

Anlamı: Allah’ım kitabımı sağ tarafımdan ver ve hesabımı kolaylaştır.


Sol kolu yıkarken okunacak dua: Allâhümme lâ tu’tınî kitâbî bi-şimâlî velâ min-verâ’i zahrî velâ tuhâsibnî hisâben şedîdâ.

Anlamı: Allah’ım, kitabımı sol tarafımdan ve arkamdan verme, beni zor bir hesaba çekme


Başı mesh ederken okunacak dua: Allâhümme ğaşşinî bi-rahmetike ve enzil aleyye min berekâtike.

Anlamı: Allah’ım rahmetinle ört, üzerime bereketlerini indir.


Kulakları yıkarken okunacak dua: Allâhümme’c’alnî minellezîne yestemi’ûne’l-kavle fe-yettebiûne ahseneh.

Anlamı: Allah’ım, beni, sözü işitip sözün en güzeline uyanlardan eyle.


Boynu mesh ederken okunacak dua: Allâhümme a’tik rekabetî mine’n-nâri vehfaznî mine’s-selâsili ve’l-ağlâl.

Anlamı: Allah’ım boynumu cehennemden âzâd eyle ve beni zincirlerden, bağlardan koru.


Sağ ayağı yıkarken okunacak dua: Allâhumme sebbit kademeyye alas-sırâtı yevme tezillu fîhi’l-akdâm.

Anlamı: Allah’ım ayakların kayacağı günde ayaklarımı Sırat üstünde sağlam tut.


Sol ayağı yıkarken okunacak dua: Allâhümme’c’al-lî sa’yen meşkûran ve zenben mağfûran ve ticâraten len tebûra

Anlamı: Allah’ım, bana beğenilecek bir çalışma ver, günahımı affedip makbul amel ve kârlı bir ticaret ihsan eyle.


Oruçlu değilse abdest alınan sudan biraz içip, kıbleye karşı durup kelime-i şehadet getirmeli ve şu dua okunmalı

Eşhedü en lâilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh.

Anlamı: Ben şehadet ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki, Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem), O’nun kulu ve Resûlü’dür.

Dua: Allâhümme’şfinî bi-şifâike ve dâvini bi devâike va’sımnî mine’l-velehi ve’l-emrâdı ve’l-evca.
Anlamı: Allah’ım, bana şifanla şifa ver, devanla deva ver. Beni afetlerden, hastalıklardan ve acılardan koru.

Abdestten sonra 1 veya 3 kez Kadr Sûresi okunmalı

İnnâ enzelnâhu fî-leyleti’l-kadr. Vemâ edrâke mâ leyletü’l-kadr. Leyletü’l-kadri hayrun min-elfi şehr. Tenezzelü’l-melâiketü ve’r-rûhu fîhâ bi izni rabbihim min-külli emr. Selâmün hiye hattâ matla’il-fecr.

Anlamı: Biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve ruh, o gece her türlü işle iner. O gece tan yeri ağarıncaya kadar bir esenliktir.


Aynaya bakarken okunacak dua:
Elhamdülillâh. Allâhümme kemâ hassente halkî fehassin hulukî

Anlamı: Hamdolsun Allâh’a, Allâh’ım yaradılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir.


Evden çıkarken okunacak dua:
Bismillâh tevekkeltü alellâh. Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh

Anlamı: Allah’ın ismiyle evimden çıkıyorum. Bütün işlerimde Allah’a dayandım. Güç ve kuvvet ancak ve ancak Allah’ın yardımıyla olur.


Toplu veya diğer hususi araçlara binerken okunacak dua

3 defa ‘Elhamdülillah’ ve ‘Allahuekber’ denilir. Ardından da Zuhruf Sûresi’nin 13-14. ayeti yani “Subhânellezî sehhare lenâ hâzâ ve mâ kunnâ lehu mukrinîne ve innâ ilâ rabbinâ le munkalibûn” (Bunu bizim hizmetimize veren Allah’ın şanı ne yücedir. O’nun ihsanı olmasaydı biz buna güç yetiremezdik. Muhakkak ki biz Rabb’imize döneceğiz.)


Yolda iken okunacak dua: Lâilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve hayyün lâ yemût biyedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr

Anlamı: Allah’tan başka ilah yoktur, yalnız O vardır. O’nun ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd O’na mahsustur. Hayatı ve ölümü veren O’ dur.


Sinirli iken okunacak dua:
Lâ havle ve lâ kuvvete illa billahi’l-aliyyi’l-azîm.

Anlamı: Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah’ın yardımıyla elde edilir.

Alışveriş yaparken okunacak dua: Allahümme innî es’elüke min hayri hâze’s-sûki ve hayri mâ fîhâ. Ve eûzü bike min şerrihâ ve şerri mâ fîhâ. Allahümme innî eûzü bike en usîbe fîhâ yemînen fâcireten ev safkaten hâsireten

Anlamı: Allah’ım, aziz isminle giriyorum buraya. Senden bu çarşının (iş yerinin) hayırlısını diler, içindekinin hayırlısını nasip etmeni niyaz ederim. Şerrinden ve şerlisinden de Sana sığınırım. Allah’ım, burada günah getiren yeminden, zarar veren ticaretten de Sana sığınırım.


Eve girerken okunacak dua:
Allahümme innîes’elüke hayra’l-mevleci ve hayra’l-mahreci. Bismillâhi haracnâve alallahi Rabbena tevekkelnâ.

Anlamı: Allah’ım! Senden girilen yerin de çıkılan yerin de hayırlısını istiyorum. Allah’ın adıyla girdik, Allah’ın adıyla çıktık. Yüce Rabb’imiz Allah’a tevekkül ettik.


Yemekten sonra okunacak dua: El-hamdu lillâhillezî et‘amenî hâzettaâme ve razakanihi min gayri havlin velâ kuvvetin.

Anlamı: Bu yiyeceği bana yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık kılan Allah’a hamdolsun.


Sabah namazının sünneti ile farzı arasında okunacak dua:
Allâhümme Rabbe Cibrîle ve İsrafîle ve Mîkâîle ve Muhammedini’n – Nebiyyi Sallallahü Aleyhi ve Selleme, eûzü bike minennâr.

Anlamı: Cebrail, Mikail, İsrafil ve Muhammed Mustafa’nın (sallallahu aleyhi ve sellem) Rabb’i olan Allah’ım! Cehennnem ateşinden Sana sığınırım.


İşe başlarken okunacak dua:
Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr.

Anlamı: Rabb’im! Kolaylaştır zorlaştırma, Rabb’im hayırla sonuçlandır.


Ezan okunurken okunacak dua: Müezzin ilk “Eşhedü enne Muhammede’r – Resûlullah” dediğinde okunacak dua;
Sallallahu aleyke yâ Resûlallah

Anlamı: Allah Sana rahmet etsin ey Allah’ın Resûlü


Müezzin ikinci kez “Eşhedü enne Muhammede’r – Resûlullah” dediğinde okunacak dua;
Karret aynî bike yâ Resûlallah.

Anlamı: Gözüm Seninle nurlansın ey Allah’ın Resûlü!


Müezzin “Hayye ale’s – salâh” derken okunacak dua;
Lâ lavle velâ kuvvete illâ billâhi’l- aliyyi’l-azîm.

Anlamı: Günahlardan dönmek çekinmek; taâtte güçlenmek ancak Allah’ın yardımı ve fazlı iledir.


Müezzin “Hayye ale’l- felâh” derken okunacak dua;
Mâşâallahu kâne ve mâlem yeşe lem yekün.

Anlamı: Allah dilerse her şey olur, dilemezse hiçbir şey olmaz.
Ezan bittikten sonra müezzin ve dinleyenler salavat-ı şerife getirir ve vesile duasını okur;


Vesile duası: Allahümme Rabbe hâzihi’d-daveti’t-tâmmeti ve’s-salâti’l-kâimeti, âti seyyidenâ Muhammedenil vesîlete ve’l-fadîlete veb’ashü makâmen mahmûdenillezî vaadtehu. İnneke lâ tuhlifu’l –mîâd.

Anlamı: Bu eksiksiz ve mükemmel olan davetin ve kılınmakta olan namazın Rabb’i olan Allah’ım! Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem) cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver. Ve O’nu vaad ettiğin en yüce şefaat makamı olan Makam-ı Mahmud’a gönder. Muhakkak ki, Sen vaadinden asla dönmezsin.


Camiye girerken okunacak dua: Bismillah. Vesselâmü alâ Resûlillâh. Allâhümmeğfir lî zünûbî veftah lî ebvâbe rahmetike.

Anlamı: Allah’ın adıyla. Selam Allah’ın Resûlüne olsun. Allah’ım! Günahlarımı bağışla ve rahmetinin kapılarını açıver.


Camiden çıkarken okunacak dua: Bismillah. Vesselâmü alâ Resûlillâh. Allâhümme’ğfir lî zünûbî ve’ftah lî ebvâbe fadlike.

Anlamı: Allah’ın adıyla. Selam Allah’ın Resûlüne olsun. Allah’ım! Günahlarımı bağışla ve bana fazl ve kereminin kapılarını aç.


Yatarken okunacak dua: Yatakta iki el birleştirilir, İhlâs, Felak ve Nas sûreleri okunur. Sonra da baştan başlanarak, vücudun her yerine el sürülür. Bu da üç defa tekrar edilir. Ayrıca 33 defa ‘Allahu Ekber’, ‘Sübhanellah’ ve ‘Elhamdülillah’ denilebilir. Yavaşca sağ yana uzanılır, avuç yanağa koyulur ve “Allâhümme bismike emûtü ve ahyâ” (Allah’ım! Senin adınla ölür, Senin adınla dirilirim) duası okunur.

Kötü rüya görünce okunacak dua:
Allâhümme innî eûzü bike min ameli’ş-şeytâni ve seyyiâti’l- ahlâmi, feinnehâ lâtekûnü şey’en.

Anlamı: Allah’ım! Şeytanın işlerinden ve hiçbir manası olmayan kötü rüyalardan Sana sığınırım.
Daha yeni Daha eski