Taç Salat-ı (Salatü't-Tac) Siğası Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

Taç Salat-ı (Salatü't-Tac) Siğası

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahümme salli alâ Seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin sâhibid Tâci vel-miğrâci vel-burâkı ve’l-alem. Dâfi `il-belâa’i vel-vebâa’i vel-kahti vel-Merazi vel-elem. İsmühü maktûbüm merfu um meşfu um menkûşün fil levhi vel-Kalem. Seyyidil arabi vel-acem. Cismühu mukaddesum Mu attarum mütaherum münevverun fil-Beyti vel-haram. Şemsid duhâ bedrid Dücâ sadril ulâ nuril Hüdâ kehfil verâ misbâhiz zulem. Cemîliş şiyemi Şefî ıl-Umem. Sâhibil cûdil-kerem. Vallâhü âsımühü. Ve Cibrîlü hâdimüh. Vel-burâku merkebühü. Vel-miğrâcü seferuhü Ve sidratül-Müntehâ mekamüh. Ve Kâbe gavseyni matlübühü. Vel-matlûbü maksûdühü Vel-maksûdü mevcûdüh. Seyyidil mürselîn. Hâtemin nebiyyîne şefi ıl müznibîn. Enîsil garîbîne rahmetil lil âlemîn. Râhatil aşikîn. Murâdil müştâkîn. Şemsil ârıfîn. Sirâcis sâlikiin. Misbâhil mukarrebin. Mühibbil fukarâai vel-mesâkiin. Seyyidis sekaleyn nebiyyil harameyn. İmâmil kıbleteyn.Vesiyletina fid dâreyn. Sâhibi Kâbe gavseyni mahbûbi rabbil meşrikayni vel-mağribeyni Ceddil Hasani vel-Hüseyini Mevlânâ ve mevlâs sekaleyni Ebîl Kâsimi Muhammed’in ibni Abdillah nûrim min nûrillahi yâ eyyühel müştâkûne bi nûri cemâlihî Sallû aleyhi ve âlihî ve ashâbihî ve sellimû Teslîmâ.

Anlamı: "Ey Allah! Efendimiz ve dostumuz Muhammed'e salât eyle. O ki; Ilk, Mirac, Burâk ve Sancak sahibidir, belayı, vebayı, kıtlığı, hastalığı ve acıyı defedendir. Onun ismi Levh(-i Mahfûz)da ve Kalem'de yazılmış, yüceltilmiş, şefaatçi kılınmış ve nakşedilmiştir. Arabın ve Acemin Efendisidir. Onun cism-i şerifi Beytullâh'da ve Harem-i şerifte kutsanmıştır, ıtırlanmıştır, tertemiz edilip nurlu kılınmıştır. Kuşluk vaktinin güneşidir, karanlığın dolunayıdır, yüceliğin öncüsüdür, hidâyetin nûrudur, ya-ratıkların sığınağıdır, karanlıkların kandilidir, güzel huyların sahibidir, ümmetlerin şefaatçisidir, cömertlik ve kerem sahibidir.

Koruyusucu Allah'dır, (vahiy getirme ve Mi`rac gecesi ziyaretlerini gerçekleştirme hizmetlerini gören) hâdimi Cibrirdir, merkebi Burak'dır, yolculuğu Mi`râc'dır, makamı Sidretül-Münteha'dır, matlûbu (arzusu) Kabe Kavseyn (makamına erişmek)dir, matlübu maksûdudur, maksadı ise mev-cûdudur (yani Allâh-u Te`ala'yı ziyaret gayesine ulaşmıştır). Rasüllerin efendisidir, nebilerin sonuncusudur, günahkarların şefaatçisidir, gariplerin yoldaşı-dır, âlemlerin rahmetidir, aşıkların rahatlatıcısıdır, müştakların murâclıdır, (Allah-u Te`ala'yı bilen) âriflerin güneşidir, (Allah-u Te`ala'yı bulma yoluna giren) saliklerin kandilidir, (Allah-u Te`ala'ya manen çok yakın olan) mukarreblerin zıyasıdır, fakirleri, garipleri ve düşkünleri çok sevendir, ins-ü cinnin efendisidir, iki Harem'in peygamberidir, iki kıblenin imamıdır, iki cihanda vesilemizdir, iki yay miktarı yakınlığın sahibidir, iki doğuyla iki batının Rabbinin sevgilisidir, Hasen ile Huseyn'in dedesidir, bizim velimiz, insü cinnin de yaridir. O ki Allah'ın nûrundan bir nur olan Ebul-Kasim Abdullah oğlu Muhammed'dir. Ey onun cemâlinin nûruna aşık olanlar! Ona, Ehl-i Beyt'ine ve sahâbesine salât edin ve tam bir selam ile selam edin."

FAZİLETLERİ

  • Bu mübarek salavat-ı şerifin sınırsız faydaları vardır.
  • Bu salavâtı okumaya devam edenler rızıklarında kolaylık ve bereket görürler.
  • Yine böylece belalardan ve sıkıntılardan kurtulurlar.
  • Bu siğayı 41 gün boyunca 41 kere okuyanlann ne sıkıntısı varsa Allâh-u Te'âlâ onların mühim işlerine kâfi gelir, kederi ve üzüntüyü onlardan giderir.
  • Bu siğa belâya ve imtihana tutulmuş kimseler için çok faydalıdır
  • Okuyanlar düşman ve hasetden, baskısı yöneticiden, kıskançlıktan güvende olur.
  • Efendimiz (s.a.v.) rüyada görmek için cuma gecesi 170 defa okunur.
  • Kalbi temizlemek, cinleri ve şeytanları kovmak için etkili bir salavatı şerifedir.
Daha yeni Daha eski