Abdest Duaları

Abdest Duaları

Abdest duaları hangileridir? Abdest aldıktan sonra okunacak dua (abdest duası) var mı? Abdest alırken okunması tavsiye edilen abdest duaları ve Arapçası, Türkçe okunuşu, anlamları nedir? Abdest alırken okunacak dualar ve abdest hakkında bilinmesi gerekenler...

Kuran-ı Kerim'de abdest ile ilgili ayette şöyle buyurmaktadır:

"Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve kollarınızı yıkayın, başınıza meshedin ve topuklara kadar da ayaklarınızı yıkayın! Eğer cünüp iseniz güzelce yıkanıp temizlenin. Şayet hasta veya yolcu olursanız yahut biriniz tuvaletten gelirse ya da eşlerinizle cinsî münâsebette bulunur da, abdest veya gusül almanız gereken böyle durumlarda su bulamazsanız, o zaman temiz toprağa ellerinizi sürüp onunla yüzlerinizi ve dirseklere kadar kollarınızı meshedin. Bu tür emirlerle Allah size güçlük çıkarmak istemez; bilakis şükredesiniz diye sizi tertemiz kılmak ve size olan nimetini tamamlamak ister." (Maide 6)

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:

"Kuşkusuz benim ümmetim kıyâmet gününde abdest izlerinden yüzleri, elleri ve ayakları (nur gibi) parlak olarak (mahşer yerine) dâvet edilecekler. Kimin yüzünün parlaklığını arttırmaya gücü yeterse, bunu yapsın (çok abdest alsın)."
(Buhârî – Müslim)

İslam’ın beş şartından biri olan namazı kılmadan önce abdest alınır. Abdest alırken her abdest azası için okunacak dualar şöyledir:

ABDEST ALIRKEN OKUNACAK DUALAR (ABDEST DUALARI)

1.Elleri Yıkarken:

Abdest Duaları

Okunuşu: "Bismillâhil-azîmi vel-hamdü lillâhi alâ dînil-İslâmi ve alâ tevfîk-ıl-îmâni ve alâ hidayetirraman. El-hamdü lillâhil-lezî ce’alelmâe tahûren ve ce’alel-islâme nûren."

Anlamı: “Azamet ve celâl sâhibi Allah’ın adıyla başlarım. Bizi İslâm dininde kılan, îman etmeye muvaffak buyuran ve hidâyete erdiren, Rahman Allah’a hamdederim. Suyu temizleyici, İslâm’ı da nur kılan Allah’a hamdolsun.”

2. Ağzını Yıkarken:

Abdest Duaları

Okunuşu: "Allahümmes-kınî min havdi nebiyyike ke’sen lâ ezmeu ba’dehü ebeden."

Anlamı: “Ey Rabbim, bana peygamberinin havzından bir kâse içir, ondan sonra hiç susamayayım.”

3. Burnuna Su Verirken:

Abdest Duaları

Okunuşu: "Allahümme erihnî râyihatel cenneti verzüknî min naîmihâ ve lâ türihnî râyihaten-nâr."

Anlamı: “Ey Rabbim bana cennetin kokusunu duyur ve onun nîmetlerinden nasîblendir ve bana ateşin kokusunu duyurma.”

4. Yüzünü Yıkarken:

Abdest Duaları

Okunuşu: "Allahümme beyyid vechî binûrike yevme tebyaddü vücûhü ve tesveddü vücûhü."

Anlamı: “Ey Rabbim! Nice yüzlerin beyaz, nice yüzlerin kara olacağı günde yüzümü nurunla beyâz kıl, nurlandır.”

5. Sağ Kolunu Yıkarken:

Abdest Duaları

Okunuşu: "Allahümme a’tınî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîren"


Anlamı: “Ey Rabbim! Kitabımı sağ elime ver ve hesabımı kolay gör.”

6. Sol Kolunu Yıkarken:

Abdest Duaları

Okunuşu: "Allahümme lâ tu’tinî kitâbî bi şimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tühâsibnî hisâben şedîden."

Anlamı: “Ey Rabbim! Kitabımı sol elime verme, arkamdan da verme ve beni sıkı hesâba çekme!”

7. Başını Meshederken:

Abdest Duaları

Okunuşu: "Allahümme harrim şa’rî ve beşerî alen-Nâr. Ve ezıllenî tahte zıllî arşike yevme lâ zılle illâ zıllüke. (Allahümme a'şini birahmetike ve enzil a'leyya min berekatik) "

Anlamı: “Ey Rabbim! Saçımı ve yüzümü ateşten koru. Senin himâyenden başka bir himâyenin bulunmadığı günde beni Arş’ının gölgesi altında gölgelendir.”

“Allah’ım beni rahmetinle sar, üzerime berekâtından indir.”

8. Kulağına Meshederken:

Abdest Duaları

Okunuşu: "Allahümmec’alnî minellezîne yestemi’ûnel-kavle fe yettebiûne ahsenehû."

Anlamı: “Ey Rabbim! Beni sözü dinleyip de en güzeline ittibâ edenlerden kıl.”

9. Boynuna Meshederken:

Abdest Duaları

Okunuşu: "Allahümme a’tık rakabetî minen-Nâri vehfezni minesselasile ve eğlal(i)."

Anlamı: “Allah’ım! Beni cehennemden âzâd eyle, onun zincir ve bukağılarından muhâfaza eyle!”

10. Sağ Ayağını Yıkarken:

Abdest Duaları

Okunuşu: "Allahümme sebbit kademeyye ales-sırâtı yevme tezillü fîhil-ekdâmü."

Anlamı: “Ey Rabbim! Nice ayakların kaydığı günde benim ayaklarımı sırat üzerinde sabit kıl.”

11. Sol Ayağını Yıkarken:

Abdest Duaları

Okunuşu: "Allahümme’c-al li sa’yen meşkûren ve zenben mağfûren ve amelen makbûlen ve ticâreten len tebûre."

Anlamı: “Allah’ım gayretlerimi makbul, günahlarımı mağfiret ve amellerimi kabul eyle mânevî ticâretimi de zarar ettirme!”

ABDEST ALDIKTAN SONRA OKUNACAK DUA

11. Abdest Bittikten Sonra:

Abdest Duaları

Okunuşu: "El mütedeh-hirine vec'alni min i'badikes-salihine veca'lni minel-lezine la havfûn a'leyhim vela hüm yehzenûn. Sübhânekellahümme ve bihamdike. Eşhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke ve enne Muhammeden abduke ve resulûke esteğfirûke ve etûbû ileyk.

Anlamı: “Ey Rabbim! Beni tevbe edenlerden ve çok çok temizlenenlerden kıl. Beni sâlih kullarından eyle, beni üzerlerine hiç bir korku gelmeyen ve hiç mahzun olmayanlardan kıl. Seni her an hamdinle tesbîh ederim. Ey Rabbim şehâdet ederim ki Senden başka hiç bir ilâh yok, ancak Sen varsın. Şerîkin yok ve yine şehâdet ederim ki Muhammed Senin kulun ve Rasûlündür. Senden mağfiretini isterim ve Sana tevbe ederim.” (Abdest duâları için, bkz. Ali el-Müttakî, IX, 465-468)

Daha yeni Daha eski