Esma-i Erbain-i İdrisiyye 40. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Esma-i Erbain-i İdrisiyye 40. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Okunuşu: Yâ Acibessenayiı felâ tentıkul elsünü bikülli elâihi ve senâihî ve ya gıyasî inde külli kürbetin ve mücibi ınde külli dâvetin ve meazi ınde külli şiddetin ve recaî hîne tengatiu hîletî.

Anlamı: Ey acibüs Senayı el bedâyi es Sâni el mutlak! Kullarına ihsan ve itâ eylediği âlâi hüviyetin ve nimei uluhiyetin ve bizzat kendi Senâi hakkaniyetinin her hakikatini elsinei beşeriyeden bir (lisan) lisanı nutka kaadir değildir. Yani kullarına ihsanlarının ve İlâhî nimetlerinin seni layıkıyla övmeği beşeri dillerden hiç bir dil anlatamaz.


FAZİLETLERİ

Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur:
  • Her kimin ulular katında haceti olsa; bu şerefli ismin zikrine devam edici olsa haceti reva olur.
  • Eğer bir kimse bulunduğu mevkiden daha yükseğine ulaşmak murad etse; bu şerefli ismi günde 1200 kere zikir etmeğe devam edici olsun. Üst rütbelere nâil olur.
  • Bir kimse dünya malını cemm etmek (toplamak) dilese bu ismi okumağa meşgul olmalıdır. Çok cemiyyet (toplamak, yığmak) hasıl olur.
  • Ve de bir kimse riyazât-ı kâmile ile 40 gün halvet edip günde 12.000 kere bu şerefli ismi zikreder olsa o halvetde yeryüzünün ve gökyüzünün acâib ve garâib hallerini müşahede eder. Ve.. İsmin ruhaniyeti icabet ederse; sanatı acibeler gösterirler ve tâlim ederler.
  • Bir kimse bu şerefli ismi ne niyetle okursa o niyeti hâsıl olur. Hem okumalı hem de üzerinde bulundurmalıdır.
  • Eğer bir kimse bir işi başarmakdan âciz kalsa; hiç kimse ona erişip yardım etmezse, yahut bir zâlimin elinde mahbus olsa; nice kere dua etmiş olsa da Allah Teâlâ duasını kabul etmese bu ismi (duayı) 91 kez içten, ciğerden okusun. Allah Teâlânın emriyle insanlar onu esirger ve de o hapisden azad olunur.

Daha yeni Daha eski