Hizbu'n Nasr Duası

Hizbu'n Nasr Duası

Bu mübarek hizb, Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam, Seyyid, Şeyh Abdulkadir Geylani Hazretlerinin (kuddise sırruhû) Hizbu'n Nasr adlı yardım duasıdır.

Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim.Allahümme ya men lâ terâhu'l-uyûnu ve lâ tuhâlituhu'z-zunûn. Ve lâ tesıfuhu'l-vâsıfûn. Ve lâ yehâfu’d-devâir ve lâ tufnihi'l-avâkıbu ya'lemu mesâkile’l-cibâl. Ve mikâle'l-bihâr. Ve adede katri'l-emtâr. Ve adede varakı’l-eşcâr. Ve adede mâ ezleme aleyhi'l-leylu ve eşraka aleyhi'n-nehâr. Ve lâ tuvâri minhu semâun min semâin ve lâ ardun min ardın ve lâ cibâlun illâ ya'lemu mâ fî va’riha ve lâ biharun. İllâ ya’lemu mâ fî ka'rihâ ve fî istikâneti azametihi's-semavâtu ve’l-ard. Allahümme ic’al hayre ameli havâtimehu ve hayre eyyâmi yevme elkâke fihi inneke ala külli şey'in kadîrun.
Allahümme men âdânî feâdihi ve men kâdenî fekidhu ve men beğa aleyye bimehleketin feehlikhu ve men nesabe lî fehhân fehuzhu vetfi anni nâre men şebbe nârehu aleyye vekfini mâ ehemmeni min emri'd-dunyâ ve'l-âhireti ve saddık recâî bi'ttahkiki yâ şefiku yâ refiku ferric anni külle dıkın ve lâ tuhammilni mâ lâ etıku inneke ente'l-meliku'l-hakiku yâ müşrika'l-burhâni yâ men lâ yahlu minhu mekânun uhrusnî biaynike'l-leti lâ tenâmu veknufni bikenefike veruknike'l-lezî lâ yurâmu innehu kad teyekkane kalbî inneke lâ ilâhe illâ ente ve inni lâ ehliku ve ente meî yâ rahmanu fârhamnî bikudretike aleyye yâ azîmen yurce likülli azîmin yâ Alîmu yâ Halîmu ve ente bihâli alimun ve ala halâsi kadîrun ve huve aleyke yesirun feemnun aleyye bikadâihi yâ ekreme’l-ekremîn. Ve yâ ecvade’l-ecvadin. Ve yâ esraa’l-hâsibin. Yâ Rabbe'l-âlemine ve yâ erhame’r-rahimin.

Allahümme la tec'al liayşi kedden ve lâ liduâî redden ve lâ tec'alni ligayrike abden ve lâ tec'al fî kalbî lisivâke vudden feinni lâ ekulu leke dıdden ve lâ şeriken ve lâ nidden inneke alâ külli şey'in kadîrun. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahi'l-aliyyi'l-azîm. Ve sallallahu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesiren. İla yevmi'd-dîn âmin.


Anlamı:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Ey Allah'ım! Ey gözlerin kendisini göremediği, zihinlerin, zan ve bakışların kuşatamadığı, hiçbir vasfedicinin vasfedemediği, (mahlûkata ait) felaketler korkusunun kendisinde olmadığı, akıbetlerin kendisini yok edemediği, (ezeli ve ebedi olan), dağların ağırlığını, denizlerin hacmini, yağmur damlalarının, ağaçlardaki yaprakların, üzerine gecenin örtüsüyle büründüğü ve güneşin doğduğu her şeyin miktarını ve sayısını bilen, göğün gökten, yerin yerden hiçbir şeyi kendisinden gizlemeyip onun dibindekileri bilen ve semaların azametli büyüklüğü karşısında boyun büküp iki büklüm olduğu Rabbim. Ey Allah'ım! En hayırlı amelimi ömrümün sonunda işlediğim amel ve en hayırlı günümü ahir ömrümdeki gün eyle. Muhakkak Senin gücün her şeye yeter.

Ey Allah'ım! Kim ki bana düşmanca davranıp saldırgan tavırlar sergilerse ona iyi davranma. Kim bana tuzak kurarsa tuzağını başına çevir. Kim tehlikeli yerlerde bana haksızlık ederse, Sen de onu helak et. Kim bana tuzak kurarsa onu yakala, benim aleyhime ateş tutuşturanların (fitne yapanların) ateşini söndür. Beni dünya ve ahiret sıkıntılarından kurtar. Ümit ettiğim hususları hakikate çevir. Ey şefkati bütün kâinatı çepeçevre sarmış olan. Ey sevdiklerine her zaman dostluğuyla muamelede bulunan. Beni her türlü sıkıntıdan kurtar, bana altından kalkamayacağım yükü yükleme. Muhakkak ki gerçek hükümdar Sensin.

Ey (varlığının) delillerini (kâinata) saçan, ey hiçbir mekânın kendisinden hali olmadığı (her yeri nuruyla kuşatan), daima uyanık olan, görme sıfatınla beni koru. Yardımınla ve sürekli desteğinle beni koru. Aksine ihtimal verilemeyecek bir katiyette inanıyorum ki Senden başka ilah yoktur. Sen benimle beraberken ben helak olmam. Ey dünyada ayrım yapmaksızın herkese rahmet eden, bana merhamet et. Ey altından kalkılamayacak işler için ümitlerin kendisine bağlandığı azim Rabbim.

Ey her şeyi ezelden bilen, ey cezalandırmakta hiç acele etmeyen, sen benim halimi en iyi bilensin. Beni (içine düştüğüm kötü durumdan) kurtarmaya gücün yeter, bu sana kolaydır, bunu bana lütfeyle. Ey keremlilerin en keremlisi, ey cömertlerin en cömerdi, ey hesap görenlerin en çabuk olanı. Ey âlemlerin Rabbi, ey merhametlilerin en merhametlisi.

Ey Allah'ım! Bana maişetimde darlık yaşatma, duamı geri çevirme, beni Senden başkasına kul etme, kalbime Senden başkasının muhabbetini koyma. Muhakkak benim Senin için bir zıt, ortak ve benzer kabullenmem söz konusu olamaz, (günahtan sakınmaya) kuvvet ve (ibadet etmeye) kudret ancak pek yüce ve pek büyük Allah'ın yardımıyladır. Allah, efendimiz Muhammed'e, onun ailesine ve sahabesine ceza gününe dek çokça selam eylesin. Âmin.
Daha yeni Daha eski