İslam’ın Şartları Nelerdir? İslam’ın 5 Şartı

İslam’ın Şartları Nelerdir? İslam’ın 5 Şartı

İslam Nedir?

İslam kelime anlamı olarak teslim olmak, itaat etmek ve boyun eğmek anlamlarına gelir. İslam dini olarak Allahu Teala’nın emirlerine teslim olmak, itaat etmek ve emirlerini yerine getirmek olarak ifade edilir.

Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Şüphesiz Allah katında din İslâm’dır…” (Âl-i İmrân Suresi 19) buyurulmaktadır.

İslam’ın Şartları

İslam 5 temel üzerine kurulmuştur.

Hz. Peygamber İslam’ın beş temel şartını bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur:

“İslâm beş şey üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna tanıklık etmek; namaz kılmak, zekât vermek, ramazan orucunu tutmak ve gücü yetenler için Beytullah’ı ziyaret etmektir (hac)” diyerek bildirmiştir.

(Buhârî, “Îmân”, 34, 40; “İlim”, 25; Müslim, “Îmân”, 8)

İslam’ın Şartları Nelerdir?

İslam’ın Şartları Kaçtır, İslam’ın Şartları Nedir?

İslam’ın şartı beştir
  1. Kelime-i Şehadet getirmek
  2. Namaz kılmak
  3. Oruç tutmak
  4. Zekat vermek
  5. Hacca gitmek
İslam’ın Şartları Açıklaması

1. Kelime-i Şehadet Getirmek


İmanın ilk derecesi ve İslâm’ın ilk temel direği Kelime-i Şehadet getirmektir. Kalben ve lisanen Kelime-i Şehadet söyleyen kimse Allah’ı tek ilah ve Hz. Muhammed (sallalahu aleyhi vessellem)’i O’nun peygamberi olarak kabul eder ve diğer iman esaslarını kabullenmiş olur. Kelime-i Şehadet İslam’ın 5 şartı arasında ilk ve en önemli bir yere sahiptir.

Kelime-i şehadet: Eşhedü enlâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlühü.

Ben şehadet ederim ki (tanıklık ederim ki), Allah’tan başka ilah yoktur, ve yine şahitlik ederim ki, Hz.Muhammed (a.s.m.) O’nun kulu ve resulüdür.

2. Namaz Kılmak

Namaz; İslâm dininde Müslümanlar üzerine, belli kural ve vakitlerde günde beş vakit kılınması farz olunmuş ve İslâm’ın beş şartından ikincisi namaz kılmaktır. 5 vakit Namaz her Müslüman’ın üzerine farzdır.

Namazı terketmek, kılmamak büyük günahtır. Peygamberimiz, kıyamet gününde hesabı sorulacak ilk amelin namaz olacağını bildirmiştir. (Tirmizî, “Salât”, 188).

3. Oruç Tutmak


İslamiyet’in 5 şartından üçünsücü ise Oruç tutmaktadır. Her yıl Hicri Ramazan ayında bir aylık oruç tutmak farzdır. Mazeretsiz veya bilerek oruç tutmamak günahtır. Orucun mahiyeti aç ve susuz kalmak değil; kişinin nefis terbiyesi yapması, kötü davranış ve sözlerden kendisini uzak tutması ve aç olan kimselerin halini anlamasıdır.

Orucun farz kılındığını Kuran-ı Kerim’de şöyle bildirilmektedir:

“Ey inananlar! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, Allah’a karşı gelmekten sakınasınız diye, size de farz kılındı.” (Bakara Suresi 183)

4. Zekat Vermek

İslam’ın 5 şartı arasında dördüncüsü ise Zekat vermektir. Zekat vermek; dinen zengin sayılanlar ve maddi durumu iyi olanların fakir ve ihtiyaç sahiplerine verilmesi gereken maddi bir ibadettir. Zekat ve namaz hususunda Bakara suresinde şu ayet mevcuttur.

“Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin” (Bakara Suresi 43)

Zekât, dinen nisap yani zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda mala sahip olan kimselerin Allah rızası için ihtiyaç sahibi kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder. Zekâtın farz olması için şartlar; malların nisaba ulaşması yanında mallarının artması, sahip olunduğu andan itibaren üzerinden bir yıl geçmesi, bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlardan fazla olmasıdır.

5. Hacca Gitmek


İslam’ın 5 şartı arasında yer alan son şart ise Hacca gitmektir. Hac, İslâm’ın beş temel ibâdet esasından biri olup hem malî ve hem de bedenî ibâdetlerdendir. Hac ibadetinin farz olması için gereken şartlar şu şekildedir; Müslümanlık, akıl ve bulûğ şartı yanında, ayrıca hac yapmaya bedenî ve malî imkânların yeterli olması da gereklidir.

Müslümanlar için hac yapmak; hac mevsiminde ve vaktinde yani Kurban Bayramı esnasında, yerinde kural ve kaidesine uygun olarak ihrama girip, Arafat’ta vakfe yapmak, Kâbe’yi ziyaret edip tavaf etmek ve yapılması istenen diğer hacla ilgili ibâdetleri yerine getirmektir.
Daha yeni Daha eski