İmam Nablusi Rüya Tabirleri T Harfi

İmam Nablusi Rüya Tabirleri T Harfi

* TABAK: Rüyada erkek için tabak görmek, asil bir kadına, kadın için de büyük ve şerefli bir erkeğe delâlet eder. Rüyada tabak görmek, bazı kere de mala, rızka, menfaata delâlet eder. Rüyada bir hastanın evinden üstü kapalı tabak çıktığını fakat içinde ne olduğunu bilmediğini görmek, o hastanın ölümüne delâlet eder. Bir kimsenin rüyada tabak görmesi, helva ve arzu ettiği yemekleri tabakla takdim ettiği dosta delâlet eder.

* TABAKÇI: Rüyada tabakçıyı görmek, insanların sırlarını gizleyen bir adama işarettir.

* TABAK ÖRTÜSÜ: Kişinin rüyada tabak üzerine örtülen örtüyü görmesi, sırları gizlemeye delâlet eder.

* TABAKHANE: Bir kimsenin rüyada tabakhane görmesi, ilim yuvalarına, tekke ve ahlâk öğrenilen yerlere delâlet eder. Bazı kere de tabakhane görmek, güçlüğe, şiddete, meşakkat ve zahmete sabreden hizmetçiye işarettir. Bazan da mal ile tâbir edilir. Tabakhane rüyası, sert, kaba, kötü ve huysuz bir kadına da delâlet eder.

* TABİÎN (Resûl-i Ekrem efendimizin sahabilerini gören ve onların sohbetinde bulunan kimseler): Rüyada Tabiînden bir zatı şehir veya bir yerde görmek, o yerin halkının sıkıntı ve şiddetten, kıtlık ve yokluktan kurtulmalarına ve korkudan emin olmalarına delâlet eder.

Yine rüyada tabiîn âlimlerinden birini görmek, ilim ve hikmetin ziyadeliğine, fetih ve sevinçlere, dinde salâha ve imanda kuvvete delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada tabiînden bir zatın dirildiğini görmesi, o zatın sünnetini ihya etmeye işarettir.

Rüyada tabiînden birini görüp onunla konuşmak veya onunla sohbet meclisinde bulunmak, hayır ve saadete, akıbetin güzelliğine ve Hak yola sülûke delâlet eder.

* TABANCA: Rüyada tabanca görmek, gam, hüzün, keder ve fena söz ile tâbir olunur. Rüyada elindeki tabanca ile birine kurşun attığını görmek, o kimseye iftira etmeye işarettir. Rüyada boş tabanca ile birine nişan aldığını görmek de yine iftira ile tâbir edilir ve o kişi halkı rahatsız eder.

* TABİB: Rüyada kendisini tabib olmuş görmek, Kur’ân-ı Kerim’i öğrenmeye ve ilme delâlet eder. Rüyada bir tabibin bir hastaya ilaç yapıp iyi ettiğini görmek, bir kimseyi dalâletten hidayete getirmeye işarettir.

* TABUT: Bir kimsenin rüyada tabut içinde olduğunu görmesi, büyük bir mala erişmeye ve saltanata delâlet eder.

Çünkü tabut büyük bir maldır. Rüyada kendisine bir tabut verildiğini görmek, ilme, güzel ahlâka ve kâr etmeye işarettir. Rüyada tabut görmek, bazı kere de kaybolmuş şeyin bulunmasına delâlet eder. Denilmiştir ki: Rüyada kendisini tabut üstünde görmek, pek yakında zafer ve murada ermeye işarettir.

Rüyada değirmencinin un koyduğu tabutunu veya teknesini görmek, Hak ile batıl arasını ayıran hakime, ilim, hikmet ve hidayete delâlet eder. Bazı kere de tabut görmek, rüya sahibinin bulunduğu mahalden bir adamın öleceğine delâlet eder.

* TAC: Rüyada tac görmek, ilme, çok mala ve çocuğa delâlet eder. Bekâr bir kadının rüyada başına tac konulduğunu görmesi, şeref ve saltanat sahibi bir kimse ile evlenmesine delâlet eder.

Hamile bir kadının rüyada tac görmesi, doğacak çocuğun erkek olmasına alâmettir.

Rüyada bekâr bir erkeğin başında tac görmesi, zengin, neşeli, şerefli ve iffetli bir kadınla evleneceğine delâlet eder.

Bazı kere de tac görmek, ilme ve Kur’ân-ı Kerim’e delâlet eder.

Çok kere de rüyada tac görmek veya giymek, yeni bir çocuğa veya şehire yahut düşmanı kahretmeye delâlet eder.

Rüyada bir tüccarın başındaki tacının alındığını veya kaldırıldığını görmesi, elindeki malın gideceğine işarettir.

Rüyada bir melikin başından tacının alındığını görmesi, mülk ve saltanatının elden çıkacağına işarettir.

Rüyada kocası hasta bir kadın başından tacının alınıp kaçırıldığını görse, bu rüya, onun efendisinin ölümüne delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada altın ve mücevherden tac giydiğini görmesi, saltanata nail olmaya işarettir. Fakat bu vazifede din ve şeriatı zayi ederek nifak içerisinde yuvarlanır ve felah bulamaz.

* TAHIL: Rüyada arpa, buğday ve bunlar gibi tahıl ürünleri görmek, rızka, mala, menfaata ve refaha delâlet eder. Bir kimsenin rüyada kapı, sergi, sofra gibi şeyler üzerinde buğday biti görmesi, o kişinin vücudunda meydana gelecek hastalıklara işarettir.

* TAHKİR: Rüyada bir kimse tarafından azarlandığını görmek, ikaz edilmeye ve gafletten uyarılmaya işarettir.

* TAHT: Bir kimsenin rüyada güzel bir taht üzerinde oturduğunu görmesi, devlet ve yüksekliğe, izzet ve şerefe delâlet eder. Rüyada taht üzerinde uyku uyunulan sedir görmek, zevceye, güzel geçime, hizmetçi ve rızka delâlet eder. Denilmiştir ki: Rüyada taht görmek, rüya sahibinin şerefleneceği ve sevineceği zevce ve gemiye ve her türlü binilecek vasıtalara delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada taht görmek, dokuz vech ile tâbir olunur:

a) İzzet,

b) Şeref,

c) Sefer,

d) Mertebe,

e) Ulüvv,

f) Velayet,

g) Kadr,

h) Makam ve kudret,

ı) Faydalı emir.

Hasta bir adamın rüyada tahtının kırıldığını görmesi, hastalıktan kurtulmağa, şifa ve afiyete ermeye, sıhhat ve selâmet bulmaya delâlet eder. Bekâr bir kadının rüyada bir tahtı yüklenerek evine getirdiğini görmesi, pek yakında iyi bir kimse ile evleneceğine delâlet eder.

Yine bekâr bir adamın döşemeli taht üzerinde oturduğunu görmesi de evlenmek ile tâbir olunur. Rüyada görülen tahtın dışı, zevceye, iç tarafı rüya sahibine yukarısı erkek, aşağısı da kız evlada delâlet eder.

Rüyada bir taht üzerine serilmiş bir halı, kilim veya şilte gibi bir şeyin üzerine oturduğunu görmek, yolculuğa delâlet eder.

Yine rüyada altında bir şey serili ve üstünde bir şey örtülü olduğu halde bir taht üzerinde yattığını görmek, düşmanı kahr ile şereflenmeye ve yüksek mertebeye delâlet eder.

Rüyada döşemeli ve meçhul bir taht üzerinde oturduğunu görmek, bekâr için evlenmeye, evli için eğer hanımı hamile ise, erkek bir çocuğa delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada döşemesi olmayan çıplak bir taht üzerinde oturduğunu görmesi, vefatına veya uzak bir yere yolculuğa delâlet eder.

Rüyada zevcesiyle beraber bir taht üzerinde olduğunu görmek, saadetli bir ömür sürmeye delâlet eder.

* TAHTA: Rüyada herhangi bir tahta görmek, ilme, şerefe ve itibar sahibi olmaya delâlet eder.

* TAHTA KURUSU: Bir kimsenin rüyada tahta kurusu görmesi, zayıf düşmana ve vefasız askere delâlet eder.

Rüyada tahta kurusu ile uğraştığını görmek, zayıf bir adam ile uğraşmaya işarettir. Çünkü tahta kurusu zayıf ve aciz bir mahluktur.

Rüyada kendisini tahta kurusunun ısırdığını görmek, nimet ve rızka işarettir.

Rüyada ağzına veya kulağına tahta kurusu girdiğini görmek, haram mal ile veya hayır haberle tâbir olunur.

Kişinin rüyada bir tahta kurusu öldürdüğünü görmesi, düşmanı üzerine galip gelmeye ve bunun herkes tarafından duyulacağına delâlet eder.

Rüyada boğazına veya karnına tahta kurusu girdiğini görmek, zayıf bir insanın yapacağı hileye işarettir. Hatta ondan rüya sahibine cüz’î bir hayır ve sevinç de erişir.

* TAHTA KUTU: Rüyada tahta kutu görmek, aile arasında bazı hadiselerin geçeceğine işarettir.

* TAKLİT ETMEK: Bir kimsenin rüyada hayvan veya kuşları taklit etmesi, onun güzel ve yumuşak sözlü, iyi huylu olmasına ve insanları sulh ve salâha yöneltmesine delâlet eder. Rüyada kadınları taklit ettiğini görmek, tercüman olmaya veya mânâsız çok söz söylemeye işarettir.

* TAKUNYA: Bir kimsenin rüyada takunya görmesi, zevce, hizmetçi, dadı, dost, ortak ve yolculuk ile tâbir olunur.

Rüyada ayağındaki takunyayı çıkardığını görmek, memuriyete delâlet eder.

Rüyada takunya ile azimli bir halde yürüdüğünü görmek, haccetmeğe işarettir.

Çünkü hacılar hac esnasında takunya giyerler. Bazı kere de takunya görmek, erkek kardeş ile tâbir edilir.

Rüyada keten takunyalar görmek, mesture ve Kur’ân okuyan bir hanıma delâlet eder.

Rüyada takunyalarının kayışının kırıldığını görmek, yolculuğu terk etmeye ve mukim olmaya işarettir.

Rüyada bir kimsenin alâmeti, nişanlı, yeni, birbirlerine uygun, düzgün ve henüz kayışı takılmamış bir takunya giydiğini görmesi, bakire bir kızla evlenmeye delâlet eder.

Nablusî (rh.a.) demiştir ki: – Rüyada görülen takunyalar gümüşten olursa, saldırgan bir kadınla; ağaçtan olursa, karıştırıcı bir kadınla; sığır derisinden olursa, Arap olmayan bir kadınla, at derisinden olursa, Arap olan bir kadınla, yırtıcı ve vahşî hayvan derisinden olursa sultanların zalim hanımlarıyla tâbir edilir.

Rüyada ayakkabılarının suya düştüğünü veya kaybolduğunu görmek, rüya sahibinin hanımının ölümüne delâlet eder. Eğer kaybolan ayakkabısını bulsa veya sudan çıkarsa o kişinin zevcesi ölüme yaklaştıktan sonra hastalıktan kurtulur ve tekrar afiyete erişir.

* TAKUNYACI: Kişinin rüyada takunyacıyı görmesi, tevbe. temizlik ve takva ile tâbir olunur. Bekâr adamın takunyacı görmesi, şerli kadınlarla evlenmesine işarettir. Rüyada takunyacı görmek, kadınların işleriyle meşgul olan ve onları süsleyen eşyayı hazırlayan kimseye delâlet eder. Çünkü takunyacının işi budur. Takunyalar ise kadındır. Bazı kere de takunyacı görmek, hizmetçi simsarlarına delâlet eder.

* TAKVİM: Rüyada takvimden bir yaprak kopardığını görmek, günlerin kıymetini takdir etmeye, faydalı kazanca, rızık ve menfaata delâlet eder. Takvimin duvardan yere düştüğünü görmek, geçip giden ömürlere ve akan zamana işarettir.

* TALAK: Ibn-i Şîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada bir tek zevcesini boşadığmı görmek, izzet ve şerefi kaybetmeye delâlet eder. Eğer rüya sahibinin diğer bir zevcesi veya hizmetçileri var ise, rüya sahibinin malında noksanlık meydana gelir. Rüyada zevcesi olmadığı halde hanımını boşadığını görmek, ecelin yakın olduğuna işarettir.

* TALAK-I RIC’I: Bir kimsenin rüyada talak-ı rıc’ı ile boşadığı zevcesine dönmesi, hastanın iyileşmesine veya rüya sahibinin din, mezhep, sanat ya da şehirde Önceden bulunduğu duruma dönmesine delâlet eder.

* TAKSİM: Rüyada bazı kimseler arasında bir şeyi adalet üzere taksim ettiğini görmek, insafa ve adalete delâlet eder. Rüyada kendi malını bir hayır ve salah için taksim ettiğini görmek, evladını evlendirmeye işarettir. Rüyada malını bilmediği bir takım kimselere taksim ettiğini görmek, işlerin bozulmasına, zarar ve ziyana delâlet eder.

* TANBUR: Rüyada tanbur görmek, insan için son derece çetin bir üzüntüye ve kedere delâlet eder.

Çünkü tanburun sesi kurutulmuş bağırsaktan çıkar. Rüyada kendisinin tanbur çaldığını görmek, musibet ve üzüntüye işarettir. Bazı kere de tanbur çalmak, refah, izzet ve nazlı anlarını dile getirmeye delâlet eder.

Nablusî demiştir ki: Rüyada tanbur görmek, batıl şeylere, zinaya, satranç ve tavla oyununa, cinleri istihdam etmeye, sihire ve bunlara benzer batıl şeylere delâlet eder.

Tanbur, beyhude işlerin sahibi ve önderi olan kimsedir. Bir devlet reisinin rüyada tanbur çalan kimseyi dinlediğini görmesi, onun yalan söyleyen birinin sözüne kulak vermesine delâlet eder.

* TANDIR: Rüyada ekmek yapılan tandırı görmek, kâr ve menfaata, rızık ve mala delâlet eder.

* TANIMADIĞI İHTİYAR: Rüyada tanımadığı yaşlı bir adamın kendisine baktığını görmek, rüya sahibinin hayırlı bir iş yapacağına delâlet eder. Genç, güçlü, kuvvetli bir kimsenin rüyada ihtiyar bir adama dönüştüğünü görmesi, ilim ve edebe işarettir.

Bir kimsenin rüyada tanımadığı bir ihtiyarla arkadaş olması ve ondan güzel sözler duyduğunu görmesi, izzete, şöhrete ve yükselmeye delâlet eder. Rüyada tanımadığı bir ihtiyara uyup ardınca gittiğini görmek, hayra ve bolluğa erişmeye işarettir.

Yaşlı bir adamın rüyada, anasının kendisini doğurduğunu görmesi, onun ölümüne alâmettir. Yine ihtiyar bir adamın rüyada kendisinin genç olduğunu görmesi, onun kuvvetine ve rızkının genişlemesine delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada yaşlı bir yahudi görmesi, onun helak olmasını isteyen düşmana delâlet eder.

Kâfir olan ihtiyarı görmek, eski bir düşmana işarettir. Rüyada bir kadının tanımadığı bir ihtiyar görmesi, o kadının dünyalığı ile tâbir olunur.

Rüyada yaşlı ve fakat salih, takva ehli ve ak saçlı bir zâtı görmek, beş şekilde tâbir olunur:

a) İzzet,

b) Şeref,

c) Rızık,

d) Bereket,

e) Uzun ömür.

Rüyada çok çok takattan düşmüş ve beli bükülmüş bir ihtiyar görmek, üzüntü ve kedere delâlet eder.

Bazı kere de ihtiyar görmek, acizlik, korkaklık, tenbellik ve zayıflığa delâlet eder. Rüyada yaşlı bir kimsenin çocuk haline dönüştüğünü görmesi, cahillik kokan bir işe tevessül edeceğine işarettir.

* TARAK: Rüyada tarak görmek, sevince, menfaata, refaha ve korkudan emin olmaya delâlet eder. Rüyada demir tarak görmek, faydalı dosta işarettir. Tarak ile saçını veya sakalını taradığını görmek, hayır, menfaat, ferah, borcunu ödemek, murada ermek, sünnet-i seniyyeye uymak ve zinet ile tâbir olunur.

* TARHANA: Rüyada tarhana görmek, üzüntü, keder ve sıkıntı ile tâbir olunur.

* TARLA: Bir kimsenin rüyada yemyeşil tarlalar ve çiftlikler görmesi, çok rızka, berekete, hayra, salâha, menfaat ve helâl mala delâlet eder. Rüyada çiftlik ve tarla görmek, onlardan üzüm, buğday, hurma, elma, armut gibi alınacak hasılata delâlet eder.

Bir adamın rüyada yıkılmak, batmak veya yanmak gibi âfetlerin çiftliğe isabet ettiğini görmesi, çiftliğin meyve, hububat ve hasılatında meydana gelecek noksanlığa ve zarara delâlet eder.

Bazı kere de rüyada çiftlik görmek, rızık ve geçime, kendisine uygun zevceye veya sabırlı bir kocaya ya da çoluk-çocuğunun çekmiş oldukları zahmete işarettir.

Rüyada tarla veya çiftliği güzel bir halde görmek, onda hâsıl olan şeylerdeki berekete ve ondan gelecek rızka delâlet eder.

* TARLA KUŞU: Rüyada tarla kuşu tuttuğunu görmek, ahmak bir kimse ile işe girişmeye alâmettir. Bazı kere de rüyada tarla kuşu tuttuğunu görmek, hastalık ve kedere delâlet eder. Rüyada tarla kuşunun uçtuğunu görmek, üzüntü, keder ve sıkıntıdan halâs olmağa delâlet eder.

* TARTICI: Bir kimsenin rüyada tartıcıyı görmesi, adaletle iş yapmaya ve doğru sözlü olmaya delâlet eder. Yine tartıcıyı görmek, ilme, faydaya; menfaata ve faydalanmak üzere konan şeylere işarettir.

* TARTIŞMA: Rüyada herhangi bir kimse ile tartıştığını görmek, üzüntü ve kedere ve müşkül işlere bulaşmaya delâlet eder.

* TAS: Rüyada içi dolu tas görmek, rızka, berekete, menfaat ve mala delâlet eder. Tas görmek, bir kadına veya hizmetçiye de işarettir. Rüyada içi bal dolu tas görmek, ilme ve Kur’ân okumaya ve hayırlı rızka delâlet eder.

* TASA: Bir kimsenin rüyada kendisini tasalı halde görmesi. pişman olacağı bir günaha delâlet eder. Rüyada tasasının gittiğini görmek, günahlardan tevbe etmeye ve Hakk’a dönmeye delâlet eder.

* TASAVVUF: Bir kimsenin rüyada tasavvufa sülük ettiğini görmesi, rahmete, nimete, güzel bir isimle anılmaya, izzet ve şerefe delâlet eder. Rüyada tasavvuf ehli arasında olduğunu ve onlarla Rabbini zikrettiğini görmek, akıbetin güzelliğine, Cenab-ı Hakk’ın af ve mağfiretine mazhar olmaya delâlet eder.

* TAŞ: Rüyada taş görmek, katı kalbli kimselere, cahillere, gafillere ve işsizlere delâlet eder.

Rüyada bekâr bir kimsenin taşa bindiğini görmesi, evleneceğine işarettir.

Rüyada elindeki herhangi bir şeyle taşa vurduğunu ve ondan suların fışkırdığını görmek, zenginliğe delâlet eder.

Rüyada kendisinin taş haline dönüştüğünü görmek, Allahu Teâlâ’ya isyana, kalbin katılığına ve dinin bozukluğuna delâlet eder.

Rüyada semadan yeryüzündeki herkes üzerine taş yağdığını görmek, yer halkına gelecek vergiye delâlet eder.

Yine rüyada bir kimsenin gökten düşen taşın kırılıp parçalarının evlere sıçradığını görmesi, musibet ve belâların o mahale veya şehire dağılmasına delâlet eder.

O kadar ki, kimin evine o taşın parçalarından bir parça isabet etse, o kimsenin evine bir musibet girer.

Rüyada gökten bir şehir veya muhit üzerine çok taşların atıldığını görmek, o yere gelecek âfet, hastalık, kıtlık ve azaba delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada boğazına taş asıldığını görmesi, üzüntü, keder ve sıkıntıya işarettir.

Bazı kere de rüyada taş görmek, insanın malını kullanmasından men edilmesine alâmettir.

Rüyada değirmen taşları görmek, âlimlere, çocuklara, zevcelere ve mala delâlet eder.

Rüyada insan için faydalı olan taşları görmek, doktora, âlime, rütbe ve makam sahibine, rahata, menfaata ve güzel sanata delâlet eder.

* TAŞÇI: Rüyada taşçı kimseyi görmek, insanların büyüklerine yaklaşmaya işarettir.

* TAŞ DÖŞEYİCİ: Bir kişinin rüyada taş döşeyici ustayı görmesi, işleri düzgün ve sağlam yapıcıya delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, sert kumaş parçasını biçici ve dikicisine alâmettir.

* TAŞKINLIK: Rüyada taşkınlık ettiğini görmek, nefsanî arzular peşinde koşmaya ve günaha delâlet eder. Yine azgınlık ve taşkınlık, insanı cehenneme sürükleyecek amelleri işlemeye delâlet eder. Bir kimsenin rüyada haddi tecavüz ettiğini ve azgınlık yaptığını görmesi, fakirliğe duçar olmağa, üzüntü ve kedere veya tedavisi mümkün bulunmayan bir hastalığa delâlet eder.

* TAŞ TEMEL: Bir kimsenin rüyada taş temel görmesi, âlimlere ve âlimlerin bulunduğu meclislere delâlet eder.

Rüyada birçok temellere mâlik olduğunu görmek, zevceye, evlâda, hidayet ve ilme delâlet eder.

Rüyada cami ve mescid temelleri görmek, salih kavimlere işarettir. Ev temelleri görmek ise, izzetli, namuslu ve saliha bir kadına delâlet eder.

Kilise temelleri görmek, nefislerine uyan gafil kimseler ile tâbir olunur. Bazı kere de temel görmek, dinin esas ve aslına alâmettir.

* TAŞ TOPRAK: Bir kimsenin rüyada taş ve toprağı bir arada görmesi, büyük yerlerden gelecek mal ve menfata delâlet eder.

* TATLI: Rüyada tatlı görmek veya yemek, helâl rızka, zenginliğe, ferah ve geçime delâlet eder.

* TAUN: Rüyada taun görmek, uyuz illeti ile tâbir edilir.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: – Rüyada taun ve veba görmek, harp ve fitneye, hüzün ve kedere delâlet eder.

Rüyada bir şehirde taun ve veba hastalığının yayılmış olduğunu görmek, o şehir halkına isabet edecek bir musibete işarettir.

Bazı kere de veba, kabre, dinde olmayan şeylere delâlet eder. Çünkü veba illeti ölümü de beraber getirir.

Denilmiştir ki: Rüyada uyuz olduğunu görmek, taun hastalığına delâlet eder. Taun olduğunu görmek de uyuza alâmettir.

* TAVA: Kişinin rüyada tava görmesi, çocuğu olmayan ve bu sebeple gözünün yaşı dinmeyen bir kadına delâlet eder. Zira üzüntü ile çıkan gözyaşı, sıcak, sevinçle akan gözyaşı soğuktur.

* TAVAF: Rüyada Allah’ın evi Kabe’yi tavaf ettiğini görmek, dinde salâha, güzel akıbete, imanda kemâle, rahmet ve nimete, günahların mağfiretine delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada hac farizasını yaptığını ve Kabe’yi tavaf ettiğini görmesi, temkinli, takva sahibi, Allahu Teâlâ’dan korkan ve âbid bir zat olduğuna delâlet eder. Rüyada hasta bir adamın Kabe’yi tavaf ettiğini görmesi, Allah’ın izniyle şifa bulmaya delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada Mescid-i Haram’ı görmek veya tavaf etmek, beş vech ile tâbir olunur:

a) Emn,

b) Selâmet,

c) Adil hükümdar,

d) Hac,

e) Rahat ve ferah.

Tavaf rüyası, inşanın Allah tarafından nail olacağı sevaba, korkudan emin olmaya, borcu ödemeye, emanetleri muhafaza etmeye delâlet eder.

Günahkâr bir adamın rüyada Kabe’yi tavaf ettiğini görmesi, günahtan tevbeye ve cehennem ateşinden kurtulmaya delâlet eder. Yine bekâr kimsenin Kabe’yi tavaf ettiğini görmesi, iffetli ve soylu bir kadınla evlenmeye işarettir.

Bazı kere de Kabe’yi tavaf, adaklarını ve üzerine lâzım gelen “Kefalet-i Yemin”i yerine getirmeye delâlet eder.

Rüyada dişi at üzerinde Kabe’yi tavaf ettiğini görmek, kendisine nikahı caiz olmayan bir kadına yaklaşmaya işarettir. Rüyada kendisini tavaf ve sa’yde yürüyor görmek, çoluk çocuk için çok çok çalışmaya delâlet eder. Çünkü sa’yde yürümek meşakkatli bir iştir.

Rüyada Beytullah’ın etrafında kuşlar gibi döndüğünü görmek, hayra, zenginliğe, menfaata, nimete, rahmet ve mağfirete delâlet eder.

* TAVA KEBAP: bir kimsenin rüyada kuş etinden veya başka hayvan etinden yapılan tava kebabı görmesi, çok acele gelecek rızka, kâr ve ticaretli eşyaya delâlet eder. Rüyada sebzeli kebap görmek, borcu ödemeye, geciktirilmesi gereken şeyi de hemencecik yapmaya delâlet eder. Bazı kere de sebzeli kebap görmek, ferah ve sevinçlere, üzüntü, keder ve ihtiyaçlara işarettir.

* TAVAN: Bir kimsenin rüyada tavan görmesi, kadri yüce, izzet ve ikbal sahibi bir zata delâlet eder.

Rüyada bir evin tavanından kendi üzerine toprak düştüğünü görmek, korkudan sonra mala nailiyete delâlet eder. Ağaçtan tavan görmek gururlu bir kimse ile tâbir olunur.

Rüyada evinin tavanının damladığını görmek, o evde bir hasta veya ölü üzerine ağlanacağına delâlet eder.

Rüyada yıldızların evinin tavanı altında olduğunu görmek, o tavanın harap olarak yıldızların aşikâre görülmesine delâlet eder.

Rüyada yağan yağmurun evinin tavanında bulunan toprakları giderdiğini görmek, rüya sahibi için fakirliğe ve elindeki nimetin zayi olmasına delâlet eder.

Rüyada kendi evinin tavanına girdiğini ve oradan gökyüzünün görülmez olduğunu görmek, rüya sahibinin evine girecek hırsızlara ve çalınacak eşyalara delâlet eder.

* TAVASSUT: Kişinin rüyada tavassut ettiğini görmesi, izzet ve şerefe işarettir. Rüyada bir başkasına tavassut etmek, onun hesabına şefaatte bulunmak, hayra, iyilik ve zenginliğe nail olmaya delâlet eder.

Nablusî (rh.a.) demiştir ki: – Bir kimse rüyada kıyamet gününü ve insanların peygamberleri huzuruna gelip onlardan: Ey Allah elçileri, bize şefaat ediniz! diye şefaat talep ettiklerini, Resullerin de şefaat etmediğini görse, bu rüyanın tâbiri işlerin durgunluğuna, kendi kavminin ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda gayret sarfedilmemesine delâlet eder. Çünkü kıyamet günü nebiler kendilerinden şefaat talep edildiğinde dururlar ve: “Ben şefaat etmeye ehil değilim” derler.

Zira şanı yüce Allah kıyamet gününde şefaati Nebiyy-i Zîşan (s.a.v.)’e tahsis buyurmuş ve O’nu şefaat sahibi kılmıştır.

Rüyada kendi çocuğunun kendisi için şefaat ettiğini görmek, rüya sahibinin onunla menfaatlenmesine veya onun tarafından kendisine bir hayır, bir fayda gelmesine delâlet eder.

Rüyada kıyamet koptuğunu, hesaba çekildiğini ve Kur’ân-ı Kerim’in kendisine şefaat ettiğini görmek, Kur’ân’ın ilim ve hikmetinden faydalanmaya delâlet eder.

* TAVLA: Kişinin rüyada tavla oynadığını görmesi, isim. yükseklik, izzet ve rütbeye delâlet eder. Zira tavla oyunu iktidarh kimselerin oyunudur. Bazı kere de bu rüya, batıl bir. iş ile tâbir olunur. Rüyada tavla oynadığını görmek, hileye, günah içerisinde kazanca, günahkâr kimselerle düşüp kalkmaya delâlet eder.

* TAVŞAN: Cabirü’l-Mağribî demiştir ki: Kişinin rüyada tavşan görmesi, sekinet ve vakar sahibesi sâliha bir zevceye delâlet eder. Rüyada görülen tavşan, kadındır.

Bundan dolayı rüyada bir tavşan tuttuğunu gören evlenir. Rüyada tavşanı tutup kestiğini görmek, alacağı hanımın ömrünün kısa olacağına delâlet eder.

Rüyada bir tavşan yavrusu tuttuğunu görmek, üzüntü, keder ve musibete işarettir.

Rüyada eline tavşan geçtiğini görmek, ahlâkı kötü bir kadın ile evlenmeye delâlet eder.

Tavşanın etinden, derisinden bir şey aldığını görmek ise, rüya sahibine zevcesi tarafından erişecek az bir hayıra delâlet eder.

* TAVŞANCIL KUŞU: Bir adamın rüyada tavşancıl kuşu görmesi, herkesin kendisinden korktuğu heybetli ve saltanat sahibi birine delâlet eder. Rüyada tavşancıl kuşunun evinin üzerine konduğunu görmek, Azrail (a.s.) ile tâbir olunur. Çünkü Azrail de bir nevi ölüm kuşudur ve her eve gelip konar.

Rüyada tavşancıl kuşunun büyük ve heybetli bir kaya üzerine konduğunu görmek, bir şey yapmak arzusunda olanlar için hayra ve menfaata delâlet eder.

Rüyada bu kuşun etini yediğini görmek, tamahkârlığa işarettir. Tavşancıl kuşunun yavrusunu görmek, sultana yaklaşan yiğit bir çocuğa işarettir. Bir kimsenin rüyada tavşancıl kuşunun bir ağaç üzerine konduğunu görmesi, hayır, bereket, nimet ve menfaata delâlet eder.

Tavşancıl kuşunun düz bir şekilde uçtuğunu görmek, düşmana galip gelmeye ve ihtiyaçlardan kurtulmaya delâlet eder.

Rüyada kendisini tavşancıl kuşunun sırtlayıp bir yerden başka bir mekâna götürdüğünü görmek, saltanat ve şerefe nail olmaya delâlet eder. Rüyada tavşancıl kuşu ile kavga ettiğini görmek, devlet büyükleriyle münakaşada bulunmaya delâlet eder.

* TAVŞAN OTU: Rüyada tavşan otu görmek, şüpheli mala ve yakın bir dosta işarettir. Hamile bir hanımın rüyada tavşan otu görmesi, doğacak çocuğun erkek olmasına delâlet eder.

* TAVUK: Rüyada tavuk görmek, güzelliği yanında ahmaklığı ile de tanınan bir kadına delâlet eder.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada tavuk görmek, üç vech ile tâbir olunur:

a) Güzel zevce,

b) Güzel hizmetçi,

c) Sadık hizmetkâr.

Kirmanî de demiştir ki: Rüyada birçok tavukları olduğunu ve onları bir yere topladığını görmek, hayır ve nimete delâlet eder.

Rüyada bir tavuk avladığını görmek, hazmı kolay olan helal rızka işarettir.

Rüyada bir tavuk boğazladığını görmek bir cariyenin bekâretini gidermeye işarettir.

Rüyada çöplükte eşinen tavuk görmek, asaletsiz ve alçak bir kadına, tavuğun piliçleri de zinadan meydana gelen çocuklara delâlet eder.

İbn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki: Rüyada tavuk görmek, evin hizmetçilerine, piliçleri de hizmetçilerin evlatlarına delâlet eder.

Rüyada bir nice tavuğu olduğunu görmek, bir cemaata reis olmaya işarettir. Tavuk eti ve tüyü mal ve nimete delâlet eder.

Rüyada evine bir tavuk girip orada yumurtladığını görmek, güzel bir kadından gelecek mala delâlet eder.

Rüyada hasta bir adamın yanına tavuğun girdiğini görmek, o hastanın afiyet bulacağına işarettir. Tavuk piliçlerinin tabiri de böyledir.

Rüyada bir tavuğun ezan okuduğunu görmek, şer, hayırsızlık ve ölüme delâlet eder. Çünkü tavuğun ezan okuması muhaldir.

Rüyada piliçler görmek, rahatlatıcı elbiseye, şiddet ve üzüntüden kurtulmaya delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada evinde sayılmayacak kadar çok tavuğun bulunduğunu görmesi, zenginliğe, insanların başına reis olmağa, korku ve kederden kurtulmağa delâlet eder.

Bazı kere de tavuk görmek, yetimleri terbiye eden ve onlara sadaka toplamak için gayret gösteren menfaatlı bir kadına delâlet eder.

* TAVUKÇU: Bir kimsenin rüyada tavukçuyu görmesi, üzüntü ve kederleri gidermeye işarettir. Bazan da tavukçu, hastalıktan şifa bulmaya delâlet eder.

* TAVUS KUŞU: Rüyada tavus kuşu görmek, güzel, mal sahibi ve huysuz bir kadına delâlet eder.

Rüyada tavus kuşunun etini yemek, o kadının malına varis olmaya işarettir.

Rüyada tavus kuşunu görmek, zinetlere, taca, güzel kadınlara ve sevimli çocuklara delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada tavus kuşuna rastgeldiğini görmesi, bir kadın vasıtasıyla gelecek mala ve menfaata delâlet eder. Rüyada tavus kuşunu aradığını görmek, bir sultanı ziyaret etmek arzusuna delâlet eder.

Yine tavus kuşu rüyası, güler yüzlü bir kavme de işarettir. Bazı kere de rüyada tavus kuşunu görmek, kibirlenmeye, ko-ğuculuğa, yalana, düşmanlara meyletmeye, nimetlerin elden gitmesine, saadetten şekavete ve geniş halden darlığa düşmeğe delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada dişi bir tavustan faydalandığını görmesi, mal ve çocuğa nailiyete delâlet eder.

* TAY (At yavrusu): Rüyada tay görmek, bahtın açıklığına ve aileye katılacak bir çocuğa delâlet eder.

* TAYIN: Kişinin rüyada askerlerin ekmeği olan tayından görmesi, meşakkatsiz elde edilen rızka, kuvvet ve izzete delâlet eder.

* TAZE HURMA: Tüccar bir kimsenin rüyada taze hurma görmesi, ticaret ile tâbir olunur.

Rüyada taze hurma yediğini görmek, insanın sevineceği rızka delâlet eder.

Rüyada mevsimsiz olarak yaş ve taze hurma yediğini görmek, hastalığa işarettir.

Bazı kere de taze hurma rüyası, erkek çocuk ile müjdeye ve düşmana galip gelmeye ve dedikodulardan beri olmaya delâlet eder. Yine rüyada taze hurma görmek, helal rızık, şifa, üzüntü ve kederden kurtulmaya alâmettir.

Bu sebeple bir kimsenin rüyada mevsimsiz olarak taze hurma yediğini görmesi, Hazret-i Meryem’in meşhur kıssasına binaen şifa ve berekete delâlet eder.

Zira Hazret-i Meryem, İsa (a.s.)’ı doğurduğunda mevsimsiz olarak hurma yemiş, kuru hurma ağacı yeşererek meyve vermişti.

* TAZI: Rüyada tazı görmek, işlerde başarıya, hayırlı haber ve müjdeye delâlet eder. Çünkü tazı av köpeğidir. Hiç umulmadık zamanda avını yakalar.

* TAZIR: Rüyada bir kimse tarafından tâzir edildiğini, yani azarlandığını görmek, vakar, tazim ve ululuğa delâlet eder.

* TAZİYET: Rüyada bir Müslümana taziye için gittiğini ve onu teselli ettiğini görmek, emn ü emana, korkudan ve şiddeten kurtuluşa delâlet eder. Rüyada kendisini bir başkasının taziyet ettiğini görmek, rüya sahibi için müjde ve beşarete delâlet eder.

* TEBESSÜM: Rüyada tebesüm ettiğini görmek, Sünnet-i Seniyye’ye tâbi olmaya işarettir. Zira Nebiler Nebisi çok kere tebessüm ederek gülerlerdi.

* TEBRİK: Rüyada bir kimseyi veya bir şeyi tebrik etmek, taziye vermeye işarettir. Çünkü “Taziye” tebrikin zıddıdır. Bazı kere de rüyada bir şeyi tebrik etmek, darlıktan, genişliğe, fakirlikten sonra zenginliğe, üzüntüden sonra de sevinmeye delâlet eder.

* TEHLİL: Bir kişinin rüyada Rabbi’ni teşbih ve tehlil ettiğini görmesi, saadetin en güzelidir ve hidayete işarettir.

Kişinin rüyada “Lâ ilahe illallah” dediğini görmesi, son nefeste kelime-i şe-hadetle gideceğine ve akıbetin güzelliğine delâlet eder.

Üzüntü, keder, sıkıntı ve müşkül halde olan birinin rüyada tehlil etmesi, üzüntü ve kederden halâs olmağa delâlet eder. Bundan sonra, üzüntünün yerini sevinç, sıkıntının yerini ferah alır.

* TEK AYAK ÜZERİNDE YÜRÜMEK: Rüyada tek ayak üzerine sıçrayıp yürüdüğünü görmek, hırsızlık ile tâbir olunur. Çünkü hırsız da çok defa bir yerden bir yere sıçrar ve evlere öyle girer.

* TEKBİR: Kişinin rüyada tekbir getirdiğini görmesi, tevbe ye istiğfara delâlet eder; Rüyada “Allahü Ekber!” dediğini görmek ve bunu tekrarlayıp durmak, düşman üzerine galip gelmeye, zafer ve izzete, sevinç, ferahlık ve şerefe erişmeye delâlet eder. Namaz vakti minareye çıktığını ve orada “Allahü Ekber!” dediğini görmek, insanları Hakk’a davet etmeye delâlet eder.

* TEKDİR (Azarlama): Bir kimsenin rüyada bir peygamber veya bir veli, yahut bir âlim tarafından tekdir edildiğini görmesi, tevbe etmeye, azgınlık ve sapıklıktan dönmeye ve Allahu Teâlâ’ya ilticaya delâlet eder. Bazı kere de rüyada tekdir edilmek, sevgi ve muhabbete delâlet eder. Rüyada kendi kendisini tekdir ettiğini görmek, pişman olunacak bir iş yapmaya işarettir.

* TEKE (Keçinin erkeği): Rüyada dağ keçisinin erkeğinin görülmesi, görünüşte heybetli, ihtiyar ve ahmak bir adama işarettir. Bazı kere de rüyada teke görmek, dini sağlam ve şanı yüce bir zata delâlet eder. Rüyada bir tekeyi tutup sırtına bindiğini görmek, güç işleri başarmaya ve kudrete delâlöt eder. Çünkü tekeyi tutup zaptetmek güç kuvvet ister.

* TEK GÖZ: Rüyada tek gözlü olduğunu ve gözünün birini zayi ettiğini görmek, malın veya dinin noksanlığına ve zayiine delâlet eder.

* TEKKE: Rüyada tekke veya zaviye görmek, zühd, takva, vera ve güzel amele, Kur’ân-ı Kerim okumaya ve zikr-i cemile delâlet eder. Çünkü tekkelerde Allahu Teâlâ zikredilir ve ilim öğrenilir.

* TEKME: Rüyada bir kimseden tekme yediğini ve yere düştüğünü görmek, üzüntü, sıkıntı ve zarara delâlet eder.

* TEL KADAYIF: Bir kimsenin rüyada tel kadayıf görmesi. ilim ve hidayete delâlet eder.

* TELLAK: Rüyada tellâk görmek, temizliğe ve borcu ödemeğe delâlet eder. Bazı kere de tellâk görmek, günahlardan tevbeye, insanların işlerine koşmaya, iyi ve güzel halli olmaya alâmettir.

Bazı kere de hamamın hizmetçisini görmek, insanların işlerini bitirmek için devlet büyüklerinin kapısında duran kimselere delâlet eder.

* TENCERE: Rüyada tencere görmek, helal rızka, faydalı mala, menfaat ve hizmetçiye delâlet eder. Bir kimsenin rüyada tencere görmesi, kürsü üzerinde oturan âlime delâlet eder.

Yine tencere görmek, cömert adama, malını bütün insanlara, özellikle komşularının istifadesine sunan hayırlı kimseye alâmettir.

Rüyada tencere görmek, kuvvete, düşman üzerine galibiyete, Allahu Teâlâ’nın takdirine razı olmaya ve rızka delâlet eder.

Rüyada tencereden et v.s. gibi şeyler yediğini görmek, bol rızka, menfaata, nimete ve mala delâlet eder. Rüyada tencere içinde bulunan çorba ve et gibi şeyleri görmek, münakaşa ve düşmanlık olmayan şerefli bir rızka işarettir.

* TENCERE VE TAVA: Denizde yolculuk yapan bir kimsenin rüyada tencere ve tava görmesi, onun için batmaya delâlet eder. Bazı kere de ev işlerine bakan kimseye işarettir. Tencere Arap olmayan bir kadın ile de tâbir edilir. Rüyada tencereyle bir şey pişirdiğini görmek, sultan veya bir devlet büyüğü tarafından büyük bir mala erişmeğe delâlet eder. Rüyada tencerede bulunan fazlalık veya noksanlık, ev işlerine bakan kimselere nisbet edilir.

* TENEKE: Rüyada teneke görmek, hayrı ve menfaati dokunmayan bir mala delâlet eder.

* TENEKECİ: Bir kimsenin rüyada tenekeciyi görmesi, terbiyeci ve tasvirciye, bazı kere de, söz ve fiiliyle yalancı bir adama delâlet eder.

* TENEŞİR: Rüyada teneşire konulduğunu görmek., makam ve malın artmasına delâlet eder. Kendi eliyle teneşir yaptığını görmek, insanlara iyilik etmeye işarettir. Kirmanî demiştir ki: Rüyada bir tabut satın aldığını veya kendisine bağışlandığını yahut evinde bulunduğunu görmek, mülkün artmasına, hikmete, vakar ve sekinete delâlet eder.

* TER: Hasta bir adamın rüyada terlediğini görmesi, hastalıktan şifa bulmaya alâmettir. Terlemeyi arzu etmeyen kişinin rüyada ter görmesi, ölüm teridir.

Sağlam adamın rüyada terlemesi, kendisine gelecek bir sıkıntıya delâlet eder.

Çünkü insan sıkıntı halinde iken ter çıkarır. Rüyada normal bir şekilde terlediğini görmek, arzu ve muradın husulüne delâlet eder.

Rüyada koltuk altında meydana gelen terin pis bir koku vermesi, halk için veba hastalığına delâlet eder. Ticaret sahipleri için de mal ve servete kavuşmaya işarettir.

Bir kimsenin rüyada vücudundan ter aktığını görmesi, akan ter miktarı malının gitmesine delâlet eder. Bazı kere de rüyada görülen ter, insan için güçlük ve zorluğa delâlet eder.

* TERAVİH: Bir kimsenin rüyada teravih namazı kıldığını görmesi, Sünnet-i Seniyyeye tâbi olmaya ve Resûl-i Ekrem’in şefaatına delâlet eder. Çünkü teravih namazı Nebiyy-i Zîşan’ın sünnetidir, sünnete tâbi olana da şefaat vardır.

* TERAZİ: Nablusî (rh.a.) demiştir ki: – Rüyada görülen terazi, ölçeğe delâlet eder. Terazi ve ölçek ise, imana, sözünde ve işinde adalet üzere olmaya delâlet eder. Ölçek bazan da içinde bulunan şeyi muhafaza ettiğinden dolayı insanın hanımına delâlet eder. Terazi, ölçü ve tartı âleti olduğundan kadı yani hakim ile de tâbir edilir. Rüyada yeni terazi görmek, o şehrin hakiminin kanun ve hukuku iyi bildiğine delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada terazi görmek, altı şekilde tâbir olunur:

a) Kadı, yani hakim,

b) Âlim,

d) Fıkıh âlimi,

e) Mühendis,

f) Doğru hüküm,

g) Eğri hüküm.

Rüyada terazi okunun kırıldığını görmek, o beldenin müftüsü veya hakiminin vefatına delâlet eder.

Kişinin rüyada değirmen terazisi görmesi, kendisi temiz, kazancı bereket ve himmetçe bayağı bir adama delâlet eder. Rüyada altın tartmak için kemikten yapılma terazi görmek, kötürüm veya dilsiz çocuğa işarettir.

Misk tartan teraziyi görmek ise gafletten uyanmağa delâlet eder. Rüyada semadan kendi üzerine bir terazi indiğini görmek, hak arayan ve Hakk’a tâbi olan kimse olduğuna delâlet eder.

Rüyada kendi elinde bir terazi olduğunu görmek, rüya sahibini sünnete uygun şekilde hareket ettiğine alâmettir. Rüyada kıyamet terazisi görmek, sırların meydana çıkmasına, delil getirmeye, ferahlık ve sevincin çokluğuna, düşman üzerine galip gelmeye, adalet ve insafa delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada Allahu Teâlâ’nın, kendisini hesaba çekerek amellerini teraziye bıraktığını ve iyiliklerinin kötülüklerine galip geldiğini görmesi, nefsini ve amelini hesaba çekmeye, ölüm gelmezden evvel onun için hazırlanmaya ve Allah katında büyük ecire ve sevaba delâlet eder.

Rüyada bir hakimin terazi ile para tarttığını görmek, hakimin yalan yere yapılan şahitliği kabul edeceğine ve onunla hüküm vereceğine işarettir.

Rüyada terazi görmek şunlara da işarettir:

a) Sultan,

b) Kur’ân-ı Kerim,

c) Âlim,

d) Fakih.

* TERBİYECİ: Bir adamın rüyada kendisini terbiye edici olarak görmesi, haline uygun makama kavuşmaya ve hayra naili-yete delâlet eder. Rüyada bir terbiyeci adamı görmek, şeyhe, hocaya, halkın önderlerine, zindancıya, ana-babaya veya belediye memuruna delâlet eder. Çünkü bunların hepsi insanları terbiye eden kimselerdir.

Kişinin rüyada hiç tanımadığı bir terbiyeciyi görmesi: “Kur’ân’ı O çok esirgeyici (Allah) öğretti.” mealindeki âyet işaretince Allahu Teâlâ’ya delâlet eder.

Çünkü Allah insana bilmediğini öğretir. Rüyada Kur’ân-ı Kerim öğreten bir kimseyi görmek, ses ve makama, fazilet ve şerefe, izzet ve ikbale delâlet eder. Çünkü: “Sizin en hayırlınız, Kur’ân’ı okuyan ve başkalarına da öğretendir” Duyurulmuştur.

* TERE: Rüyada tere otu görmek, üzüntü, keder ve sıkıntıdır. Sebze tarlası görmek, eniştesi olan erkeklere delâlet eder. Rüyada tere otu görmek, helâl rızka, güzel geçime ve refaha delâlet eder. Tere otu almak ve yemek ise dünyadan lezzet almaya işarettir. Denilmiştir ki: Rüyada sebzelerin hepsi ticarete, erkeklere, hüzün ve kedere, çocuk ve mala delâlet eder.

* TEREYAĞI: Bir kimsenin rüyada tereyağı görmesi, faydalı ilme, şüpheden uzak olarak Cenab-ı Hakk’ı birlemeye, tekbir ve tehlile delâlet eder. Bazı kere de tereyağı görmek, fıkıh ilmine, Kur’ân-ı Kerim’i okumaya, ilaca, mala, tahıla, kazanca, mal arzu etmeye, sıkıntı içinde bulunan için de ucuzluğa ve bolluğa, hasta olup da onu yiyen kimse için de sıhhat ve afiyete delâlet eder.

* TEPSİ: Rüyada tepsi ve sini görmek, hademe ve hizmetçiye işarettir. Rüyada yeni, temiz ve parlak, güzel ve geniş tepsi görmek, güzel bir hizmetçi ve zevce ile tâbir olunur.

* TERZİ: Bir kimsenin rüyada terzi görmesi, ülfete ve insanların arasını ıslaha delâlet eder. Rüyada bir terzinin kendisi için bir şey diktiğini görmek, dinin güzelliğine ve gönül s af asına delâlet eder. Bazı kere de terzi görmek, kâtibe ve nikâh kıyan memura delâlet eder. Rüyada kadın için kendisinin elbise diktiğini görmek, rüya sahibine isabet edecek sıkıntıya işarettir.

* TESBİH: Rüyada Rabb-i Kerimi’ni tesbih ettiğini görmek, mümin olmanın alâmetidir. Çünkü Allahu Teâlâ’yı tesbih etmeyen kâfirdir.

Rüyada teşbih ettiğini görmek, saliha bir kadına, helâl kazanca, nimet ve berekete, izzet ve şerefe ve faydalı askerlere delâlet eder.

Rüyada “Sübhanallah, Sübhanallah!” diyerek teşbih ettiğini görmek, üzüntülü için feraha, hapis için kurtuluşa, hasta için şifaya, korku halinde olan için de emniyete delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada farz namazı kılıp, arkası sıra teşbih, teh-lil ve tekbir ettiğini görmesi, borç ve sıkıntıdan kurtulmasına, nezir ve ahdini yerine getirmesine, af ve mağfirete mazhar olmaya delâlet eder.

Rüyada namaz teşbihi görmek, hayır, nimet, din ve salâha delâlet eder.

Rüyada teşbih aldığını veya kendisine bir teşbih hediye edildiğini görmek, zikr-i cemile, güzel akıbete, hayır ile yâd edilmeye işarettir.

* TESTERE: Rüyada testere görmek, iki düşman arasını ayıran hakime delâlet eder. Testere rüyası, ticarete, alış-verişe ve teraziye işarettir. Bazı kere de testere görmek, yardım, kuvvet ve rızka delâlet eder.

Rüyada ağaç testeresi görmek, âlim, imam, önder bir kimseye delâlet eder.

Yine testere rüyası, ağaçların içine girdiğinden dolayı kitap ehli ile nikâhlanmaya da işarettir.

Bazan da testere görmek, taksim eden ve karı-koca arasını ayıran bir adama delâlet eder. Bekâr bir adamın rüyada testere görmesi, evlenmeye işarettir.

Rüyada mermer kesen testereyi görmek, delil ve hüccetin noksanlığına delâlet eder. Sert ağaçlara ait testere, değirmenci, kalburcu ve bunlar misali aşağı tabakadaki halka delâlet eder.

* TESTİ: Rüyada toprak testi görmek, kendisine itimat edilir iki yüzlü bir hizmetçiye delâlet eder.

Rüyada toprak testiden su içtiğini görmek, helal mala ve temiz hayata işarettir.

Rüyada tesdideki suyun yarısını içtiğini görmek, ömrün yarısının gittiğine delâlet eder. Yine testiden az veya çok su içmek, ömrün az veya çoğunun gitmiş olması ile tâbir edilir. Testideki suyun tamamını içtiğini ve geriye hiçbir şey kalmadığını görmek, ömrün tamam olduğuna ve artık ölümün geldiğine işarettir.

Rüyada şarap testisi görmek, hayırlı bir kadına delâlet eder.

Rüyada zeytinyağı, süt ve bal dolu testiyi görmek, dünya malı ile tâbir edilir.

Yine rüyada testi görmek, hayvana, zahmet, meşakkat ve çok çalışan zevceye delâlet eder. Ancak testi bakırdan ise, bu kere, kadri yüce bir hanıma alâmettir.

* TEŞEHHÜT: Bir kimsenin rüyada namazda tahiyyatta oturup, kelime-i şehadeti okuduğunu görmesi, üzüntü ve kederden kurtuluşa, ihtiyaçların giderilmesine delâlet eder. Bazı kere de teşehhütte oturduğunu görmek, arzu ve isteklerini Allahu Teâlâ’dan istemeye işarettir. Ve o kimse muradına nail olur.

* TEŞVİK ETMEK: Rüyada herhangi bir kimseyi bir iş yapması için teşvik ettiğini görmek, vaaz ve nasihati kabul etmeye delâlet eder.

Bu rüya, bazan da maksat ve arzunun sebepleri ile tâbir olunur.

Yine rüyada bir kimseye: “Gel Allah’ın kitabı Kur’ân’ı oku!” diye teşvik ettiğini görmek, insanları ilim ve hikmete davete işarettir. Bir adamı namaz kılmaya teşvik ettiğini görmek de müezzine delâlet eder. Çünkü müezzin insanları namaza çağırır.

* TEVAZU: Rüyada kendisini insanlara tevazu ediyor görmek, zafer ve galibiyete, kadru kıymetin yüceliğine delâlet eder. Zira: “Allah için tevazu edeni Allah yükseltir.” buyurulmuştur.

* TEVBE: Bir kimsenin rüyada tevbe ettiğini görmesi, sıkıntı ve belalardan kurtulmağa, mülke, şeref ve berekete erişmeye, hapiste ise zindandan halâs olmağa delâlet eder.

Kâfirin rüyada tevbe ettiğini görmesi, Müslümanlık ile şereflenmesine ve hidayete ermesine işarettir.

Rüyada kendisini günah işlemekten men ettiğini görmek, bir musibete işarettir. Ancak sonra tevbe edip mülke sahip olarak şeref ve berekete nail olur.

* TEVRAT: Tevrat, dört büyük kitaptan birisidir ve Hazret-i Musa’ya inzal olunmuştur. Tevrat okumayı bilmeyen adamın rüyada kendisini tevrat okuyor görmesi, Kaderiye ve Cebriye mezhebine delâlet eder.

Müslüman bir hükümdarın rüyada yanında bir Tevrat olduğunu görmesi, düşman şehirlerinden birini fethetmesine alâmettir.

Bir âlimin rüyada Tevrat görmesi, ilminin artmasına işarettir. Bazı kere de rüyada Tevrat görmek, kaybolan malın bulunmasına veya kaybolan bir kimse ile bir araya gelmeye delâlet eder. Yine rüyada Tevrat görmek, ehl-i kitaba delâlet eder. Bekâr bir kimsenin rüyada Tevrat görmesi, başka bir milletten bir kadınla evlenmesine delâlet eder.

Zevcesi hamile bir adamın rüyada elinde Tevrat olduğunu görmesi, doğacak çocuğun kız olacağına delâlet eder.

Rüyada Tevrat ve İncil’i bir arada görmek, Nebiyy-i Ekrem efendimizi görmeye delâleteder.

Bazı kere de Tevrat ve İncil’i görmek, ahdi bozmaya ve ruhsatlı işleri işlemeye alâmettir. Tevrat rüyası, ilim, hikmet ve hidayet ile de tâbir olunur.

* TEYEMMÜM: Rüyada teyemmüm ettiğini görmek, üzüntü, keder, sıkıntı ve kaygının gitmesine, Allahu Teâlâ tarafından kurtuluş ve ferahlığın geleceğine delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada teyemmüm görmek, beş vech ile tâbir olunur:

a) Murada nail olmak,

b) Şifa,

c) Rızık,

d) Hac,

e) Ferah ve kurtuluş.

Yine rüyada şer’î hükümler dairesinde teyemmüm ettiğini görmek, murada nail olmaya, hastalıktan şifaya, rızkın bereket ve bolluğuna, hacca gitmeye, ferah ve sürura delâlet eder.

Bazı kere de teyemmüm, yolculuğa ve teyemmüm yapması muhtemel olan bir hastalığa yakalanmasından korkulan adama delâlet eder.

Rüyada teyemmüm ettiğini görmek, zenginlikten fakirliğe, sıhhatli ve sağlamlıktan hastalığa, hasta olan için de şifa ve afiyet bulmaya delâlet eder.

Denilmiştir ki: Teyemmüm rüyası, hapis ve hastalıktan kurtulmaktır.

* TEYZE: Rüyada teyze görmek, tıpkı ana görmek gibidir. Anne görmek ise, hayır, bereket, uzun ömür ve murada delâlet eder.

* TEZEK: Rüyada tezek görmek, mal ve menfaata delâlet eder.

* TEZKERE: Nablusî demiştir ki: – Rüyada tezkere görmek, çetinlik ve meşakkatla mal elde eden bir kimseye delâlet eder. Tezkere ve ona delâlet eden şeyi görmekte, hayır aranmaz.

* TIRNAK: Bir kimsenin rüyada tırnak görmesi, düşman üzerine zafer kazanmaya işarettir. Rüyada tırnağının uzadığını görmek, sünnet-i seniyyeyi terket-meye delâlet eder.

Çünkü tırnağı zamanında kesmeyip uzatmak, sünnete muhaliftir. Ve Müslümana bu hal yakışmaz.

Yine rüyada tırnak görmek, rüya sahibi için kuvvet ve kudrete delâlet eder. Bundan dolayı rüyada tırnağının kırılacak kadar uzadığını görmek, kuvvet ve malın artmasına delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada tırnak görmek, dört şekilde tâbir olunur:

a) Düşman üstüne zafer,

b) Ziynet ve baha,

c) Mal,

d) Eline bir şey geçmek.

Rüyada tırnağını kestiğini görmek, Sünnet-i Seniyyeye tâbi olmaya ve dinde nezafete delâlet eder.

Yine rüyada tırnakların güzel olduğunu görmek, mala, elbiselere, düşmana karşı koymak için silaha, hasmına karşı müdafaa yapabilmek için delil ve cevap hazırlanmaya delâlet eder.

Rüyada tırnağının kar gibi beyaz olduğunu görmek, hafıza ve anlayışa delâlet eder.

Yine rüyada tırnakların normal halde görülmesi, din ve dünyaca iyiliğe işarettir. Bir kimsenin rüyada tırnaklarının tamamen yok olduğunu görmesi, iflasa, kudret ve kuvvetinin gitmesine delâlet eder.

İbn-i Kesir (rh.a.) demiştir ki: Rüyada tırnak görmek, altı vech ile tâbir olunur:

a) Kuvvet,

b) Miktar,

d) Şecaat,

e) Akıllı bir evlat,

f) Menfaat,

g) Hizmetkâr.

Rüyada tırnaklarını eksik ve noksan görmek, malın gitmesine kuvvet ve kudretin zaafına delâlet eder.

Tırnağı kopmuş ve kırılmış görmek de böyledir.

Rüyada tırnaklarını kestiğini görmek, sadaka-i fitreyi vermek ile tâbir olunur.

Harpte olan kimsenin rüyada, tırnağının yırtıcı kuş tırnağı gibi olduğunu görmesi, düşmana galip gelmeye ve zafere delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada tırnağının düşmanın tırnağından daha uzun olduğunu görmesi, düşmanını kahretmeye ve zafere delâlet eder.

* TIRTIL: Rüyada tırtıl denen böceği görmek, tuhaf bir hadise ile karşılaşmaya delâlet eder.

* TIRMANMAK: Bir kimsenin rüyada yokuş, tepe, dağ veya merdiven gibi yerlere tırmandığını görmesi, işlerde zorluğa delâlet eder. Rüyada tırmana tırmana dağın tepesine çıkıp oturduğunu görmek, güçlük ve meşakkattan sonra genişliğe ve feraha delâlet eder.

* TİLKİ: Bir kimsenin rüyada tilki görmesi, menfaata, elbiseye, zevceye, hastalıktan şifaya ve afiyete delâlet eder.

Rüyada tilki görmek, gaddar, zalim, hilekâr bir düşman ile de tâbir olunur. Bazı kere de rüyada tilki görmek, hileli kadınlara delâlet eder.

Bir hastanın rüyada tilki sütü içtiğini görmesi, hastalıktan şifa bulmaya işaretir.

Rüyada tilkiyi öldürdüğünü görmek, şerefli, iffetli ve izzetli bir hanıma mâlik olmaya delâlet eder.

Cabirü’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada tilki görmek, yalancı ve gaddar bir zevceye delâlet eder. Hanesinde bir tilki görmek, sevdiği bir kadınla evlenmeye işarettir.

Rüyada elinden tilkinin kaçtığını görmek, borcunu ödemeğe delâlet eder.

Rüyada tilkiye hile yaptığını görmek, rüya sahibinin yalancı olduğuna işarettir.

Rüyada şark ile garp arasını tilki ile dolmuş görmek, o zaman da hilelerin çok olmasına ve sihirlere delâlet eder.

* TİMSAH: Bir adamın rüyada timsah görmesi, hiçbir zaman şerrinden emin olamayacağı gaddar bir düşmana delâlet eder.

Timsah rüyası polis ile de tâbir olunur. Çünkü timsah denizin en korkunç ve şerefli hayvanıdır. Dost ve düşman ondan emin olamaz.

Timsah zalim ve hain tüccara da delâlet eder. Rüyada timsahın kendisini suya sokup orada boğulduğunu görmek, insanın helakine delâlet eder. Rüyada azgın bir timsahı sudan çekip karaya çıkardığını görmek, düşman üzerine galip olmaya delâlet eder.

Rüyada eline timsah eti, derisi veya kemiği geçtiğini görmek, ele geçecek düşman malına işarettir.

Nablusî demiştir ki: Rüyada timsah, fıska, harama, korkuya ve haram kazanca veya rüzgârın esmesine ve yol kesicilerden korkmaya delâlet eder. Bazan timsah görmek, boğulmak sebebiyle ömrün tükenmesine delâlet eder.

Rüyada timsah görmekte hayır yoktur. Bazı kere timsah, alçak ve hakir düşmana alâmettir. Timsahı karada da görmekte hayır yoktur.

* TİRİT: Kişinin rüyada tirit görmesi, hayat, geçim, sanat ve rızka delâlet eder. Rüyada çanak veya tabak dolusu tirit görmek, rüya sahibinin geçiminin ve dünyasının rahatlığına ve genişliğine delâlet eder.

Rüyada etsiz ve sade sirke ile yapılmış tirit görmek, takva ve helalden ibaret olan temiz bir sanat ile tâbir olunur.

Nablusî demiştir ki: Rüyada bir çanaktan tirit yediğini gören kimse yediği tirit kadar ömrünün gitmesine, tiritten arta kalanı da, geriye kalan ömrüne, yenen tirit ile geriye kalan müsavi ise ömrünün bitmesine delâlet eder.

Yağlı bir tirit yediğini gören kimse, tiritin yağlılığı nisbetinde menfaatlı bir işe başlar.

Yediği tirit yağlı değilse, menfaatsız bir işe başlamasına delâlet eder. Bir kimsenin rüyada gördüğü tiritin çok yağlı olduğunu ancak onu yemeye güç yetiremediğini görmesi, biriktirdiği malın başkaları tarafından yenmesine delâlet eder.

Rüyada yoğurt kurusundan yapılmış tirit yediğini görmek, menfaatsız ve kötü bir sanata delâlet eder.

Rüyada önünde tirit olduğunu ve fakat tükenmemesi için onu yemediğini görmek, çok nimete, temiz bir hayata ve ölümden korkmaya delâlet eder.

* TİTREMEK: Rüyada başının titrediğini görmek, âmiri ve reisi tarafından izzet ve şerefe nailiyete işarettir.

Rüyada sağ elinin titrediğini görmek, geçimin ve hayatın güçleşmesine ve zorluğuna delâlet eder. Yine rüyada kalçalarının titrediğini görmek, hısım ve akraba tarafından erişecek hayra delâlet eder.

Rüyada baldırının titrediğini görmek, malı ve serveti kadar izzetlenmeye işarettir. Rüyada göğsünün titrediğini görmek, istemediği ve ikrah ettiği bir söz işitmeye delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada titrediğini görmek, beş vech ile tâbir olunur:

a) Halin değişmesi,

b) Zaaf husulü,

c) Korku ve endişe,

d) Gam ve keder, e) Zarar ve ziyan.

Rüyada titreyip tüylerinin ürperdiğini görmek, Allahu Teâlâ’dan korkmaya delâlet eder.

* TİRYAKİ: Rüyada herhangi bir şeyin tiryakisini görmek. yardım ve menfaata delâlet eder.

* TOHUM: Bilirsiniz ki, tohumlar toprağa atılır ve orada boy verir. Bundan dolayı rüyada tohum görmek, çocuk ile tâbir olunur.

Rüyada ilaç cinsinden tohum görmek, zühde ve takva kitaplarına delâlet eder. Bazı kere de rüyada tohum görmek, genişliğe, bol rızka, ilme vâkıf olmaya ve güzel sanata delâlet eder.

Rüyada tohum görmek, salih ve hayırlı nesle; salatalık, kabak ve kavun tohumu görmek, gam ve kedere ve şiddetin kalkmasına, ağrı ve hastalıkların iyileşip şifa bulmasına delâlet eder.

Rüyada, patlıcan, soğan, pazı, karnıbahar, lahana ve domates tohumları, bunların ekinlerinden hâsıl olacak rızka alâmettir. Güzel kokulu otların tohumları ise, hastalıklardan şifa bulmaya işarettir.

* TOHUM EKMEK: Rüyada toprağa tohum ektiğini görmek, çocuk ile tâbir olunur. Rüyada ekilmesi mümkün olmayan bir yere tohum ektiğini görmek, israfa delâlet eder.

Çünkü o tohum boşa gitmiştr. Bazı kere de tohum ekmek, rızka, genişliğe, ilme vâkıf olmaya ve güzel sanata delâlet eder. Rüyada bir yere tohum ektiğini ve fakat ektiği tohumun yere yapışıp kaldığını görmek, izzet ve şerefe delâlet eder.

Zira tohum yerde kalınca ancak boy verir. Tohumların yere yapışıp kalmadığının görülmesi, rüya sahibi için keder ve üzüntüye işarettir.

* TOKA: Rüyada kayış veya kemer tokası görmek, kuvvet ve izzete delâlet eder.

* TOKLUK: Rüyada karnının tok olduğunu görmek, usanca işarettir. Çünkü tok adamın canı bir şey arzu etmez.

Bir kimsenin rüyada karnının tok olduğunu veya yediği yemekten ağzında hiç boş yer kalmadığını, midesini de tamamen doldurduğunu görmesi, işinin bozulmasına ve dünyaca bulunduğu durumdan aşağı düşmesine yahut ölümüne delâlet eder.

Ancak ağzında bir miktar boşluk bulunduğunu görmek, ağzında gördüğü boşluk miktarınca, dünyada rızıklanmaya delâlet eder.

Denilmiştir ki: Rüyada görülen açlık, tokluktan; suya kanmak ta susuzluktan hayırlıdır.

Bir kimsenin rüyada midesinin dopdolu olduğunu görmesi, faiz yemesine işarettir. Rüyada hissedilecek kadar tok olduğunu görmek, maaşa ve elden çıkan malın geri gelmesine delâlet eder.

* TOMURCUK: Rüyada çiçekleri tomurcuk halinde görmek, bol rızka, refaha, sürür ve sevince, müjdeli habere delâlet eder. Çünkü çiçekler baharın müjdecisidir.

* TOP SESİ: Rüyada top sesi duymak, hayret edilecek haberlere ve hadiselere işarettir.

* TOP: Rüyada top görmek, nefret, kin, düşmanlık ve münakaşa ile tâbir olunur. Çünkü top oyunu münakaşa ve iddiadan ibarettir. Bazı kere de rüyada top görmek, yolculuğa ve bir yerden diğer bir yere nakletmeğe delâlet eder. Top görmek, adamla da tâbir edilir. Eğer görülen top deri cinsinden ise, o kimse reis veya âlim biridir.

* TOPLAMAK: Bir kimsenin rüyada parça parça şeyleri bir araya topladığını görmesi, arzu ve şehvete ve mal toplamaya kalkışmaya alâmettir. Rüyada birbirine mütenasip olan eşyalardan inci ve anberi altınla veya mücevheratı inci ile topladığını görmek, insanların ilim, sünnet ve görüşlerinden faydalanmalarına delâlet eder.

* TOPLANMAK: Rüyada arkadaş, ahbab ve dost ile bir araya gelmek, evlenmeye delâlet eder. Rüyada sevdiği bir ahbabı ve dostu ile oturduğunu gören kadın evlenir. Rüyada bir dostunun kendisini ziyaret ettiğini görmek, sevince, feraha ve sürura delâlet eder.

* TOPLANTI: Bir kimsenin rüyada halkın toplantı yerini görmesi, mevsim ve cemiyetlere ve hayra delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, madene ve hazinelere işarettir.

* TOPUK: Rüyada bekâr bir kimsenin topuk görmesi, evlenmeye ve zevceye delâlet eder.

Kişinin rüyada kendi topuğunu ve ökçesi üzerindeki sinirin açılmış bir halde görmesi, kuvvet, yiğitlik ve şecaate nail olmaya delâlet eder.

Rüyada topuğunun kırıldığını görmek, ölüme veya üzüntü, musibet, yahut isabet edecek bir mihnete delâlet eder.

Yine hasta bir adamın rüyada topuğunu kırılmış görmesi, onun ölümüne alâmettir. Rüyada topuğunun güzel ve endamına uygun olduğunu görmek, hayır ve berekete ve arzunun yerine gelmesine delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada topuğunu siyahlanmış ve çirkin bir hale bürünmüş, yahut tırmalanmış görmesi, perişanlığa, zarar ve hüsrana delâlet eder.

* TOPRAK: Rüyada toprak görmek, insanlara delâlet eder. Çünkü insanlar topraktan yaratılmıştır. Yine toprağa dönecektir. Toprak, bazı kere de hayvanlara, dünyaya ve dünya içindeki bütün mahlûkata delâlet eder. Zira hemen her canlının rızkı toprakta biter.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada toprak görmek, beş vech ile tâbir edilir:

a) Mal,

b) Menfaat,

c) Dünya meşgalesi,

d) Rızık,

e) Fayda.

Bir kimsenin rüyada evinin içinde bir küme toprak görmesi, hiç zahmet çekmeden kazanılacak paraya delâlet eder.

Rüyada sarı toprak görmek, altın; beyaz toprak, gümüş; saf toprak, demir para; kara toprak da kâğıt paraya delâlet eder.

Rüyada elini toprağa vurduğunu ve onu karıştırdığını görmek, dövüşmeye, ortaklığa, kazanca ve menfaata delâlet eder.

Rüyada toprak üzerinde gezdiğini ve bastonla ona vurduğunu görmek, hayırlı yolculuğa işarettir.

Rüyada kendi evinin yıkıldığını, toz topraktan kendisine bir şeyler değdiğini görmek, mirastan gelecek mala delâlet eder.

Rüyada toprak yediğini veya toprağı toplayıp bir yere küme ettiğini görmek, çok kazanca ve kâra delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada bir kaba veya küp içine toprak koyup sakladığını görmesi, evlad ü iyali için mal biriktirmeye işarettir.

Rüyada Nebiyy-i Zîşan (s.a.v.) Efendimiz’in mübarek türbelerinden toprak yediğini görmek, hacca gitmeye ve Resûl-i Ekrem’in kabr-i şeriflerini ziyarete delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada üzerine bulaşmış olan toprağı silktiğini görmesi, malını harcamaya işarettir.

Rüyada yolcunun kazdığı yer onun seferi, kazdığı toprak da kazandığı mal ve menfaata işarettir. Toprak, rızka, ziraata, açlık ve yadıma da delâlet eder. Çünkü insanın rızkı toprakta biter.

Rüyada temiz ve güzel bir toprak üzerinde oturduğunu görmek, saadet \e yardıma delâlet eder.

Zira insanlar toprak üzerinde mekân tutarlar. Rüyada toprağı kendi başına saçtığını görmek, çok büyük üzüntü ve kedere delâlet eder. Başa toprak saçmak, pişmanlık ve nedamete alâmettir.

Rüyada bir adamın gelip yüzüne toprak saçtığını görmek, insanları kaside ve şiirle medh etmeye işarettir. Fakat ümit ettiği şey o adamın eline geçmez.

* TOPRAK ÇANAK: Bir kimsenin rüyada toprak çanak görmesi, hizmetçi bir kıza, hizmetçi bir erkek çocuğa delâlet eder. Toprak çanak görmek, rüya sahibinin gerek bizzat kendi evladından, gerek hanımının evvelki kocasından olan küçük kızlara delâlet eder.

* TOPUZ: Rüyada topuz görmek, şiddet, üzüntü ve sıkıntı ile tâbir olunur. Bazı kere de topuz görmek, menfaatsız hizmete veya malsız kadına delâlet eder. Rüyada diğer silahlarla beraber elinde topuz olduğunu görmek, devlet başkanından gelecek menfaat ve hayra ve düşmana galibiyete delâlet eder.

* TOZ: Rüyada bir şey üzerine konmuş toz görmek, mala ve menfaata delâlet eder. Çünkü, toz toprak cinsindendir.

Toprak ise maldır. Rüyada bir kimsenin yerle gök arasında toz bulunduğunu görmesi, içinden çıkamayacağı ve üstesinden gelemeyeceği bir işe delâlet eder.

Rüyada ellerinden veya elbisesinden toz silktiğini görmek, fakirliğe alâmettir. Bazan da bu rüya, uzun ömre delâlet eder. Yine rüyada rüzgar, şimşek ve gök gürültüsüyle beraber toz kopmasını görmek, kıtlığa ve o yerde meydana gelecek sıkıntıya işarettir.

Rüyada bir ata bindiğini, atı sürdüğünü ve yerden toz kaldırdığını görmek, izzet ve emre ve sevinçli olmaya delâlet eder. Bazı kere de o kişi kibre kapılır ve batıl şeyleri yapmaya başlar, fitneyi uyandırır.

* TRAŞ OLMAK: Bir kimsenin rüyada baş traş ettiğini görmesi, bir menfaatin gelmesi için söylenen söze delâlet eder.

Rüyada başı traş etmek, emaneti edaya, korkudan emin olmaya, malını Allah yolunda infak etmeye alâmettir.

Rüyada hac esnasında başını traş ettiğini görmek, borcu ödemeye, korkudan emin olmaya, fetih ve zafere nailiyete delâlet eder. Bir adamın rüyada başını traş edilmiş görmesi, düşman üzerine zafer bulmaya, izzet ve kuvvete ermeye delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada kendi amcasının sakalından bir şeyi kesip yediğini görmesi, yediği miktarca mirasa ve mala delâlet eder.

Rüyada zevcesinin örülmüş bulunan saçının kesilmiş olduğunu görmek, o kadının ebediyyen çocuk doğurmayacağına delâlet eder.

Çünkü saç kadının zinetidir. Rüyada sakalını avucunun içine alıp arta kalanını kestiğini görmek, malın zekatını vermeye delâlet eder. Rüyada bıyığını traş ettiğini veya bıyığının kesildiğini görmek, hayır ve menfaata delâlet eder.

Bir kadının rüyada başını tamamen traş ettiğini görmesi, kendisinin veya kocasının ölümüne delâlet eder. Veya gizli olan bir ayıbının meydana çıkmasına işarettir.

Rüyada karnındaki kılları traş ettiğini görmek, borcunu ödemek için Allahu Teâlâ’nın bir şey ihsan edeceğine işarettir.

Rüyada başını ve sakalını tamamen traş ettiğini görmek, hasta ise hastalıktan, borçlu ise borçtan, üzüntülü ve kederli ise bunlardan kurtulmaya delâlet eder.

* TUĞLA: Rüyada tuğla görmek, meydana gelecek bir mala delâlet eder. Rüyada bir yere toplanmış tuğlaları görmek, altın ile tâbir olunur. Rüyada henüz binaya konmamış tuğlaları görmek, mala, iyi amele ve dine delâlet eder.

* TULUM: Rüyada içi su dolu tulum görmek, yolculuğa ve o yolculuktan elde edilecek menfaata delâlet eder. Bir kimsenin rüyada bal tulumu görmesi alçak ve akılsız bir adamdan eline geçecek mala ve menfaata delâlet eder.

Rüyada yağ tulumu görmek, şerli ve kâfir bir adamdan kalan mala delâlet eder. Rüyada tuluma üflediğini görmek, erkek bir çocuk ile müjde-lenmeye delâlet eder ve o kişinin bir oğlu olur.

* TULUMBA: Rüyada tulumba görmek, kazanç ve menfaata delâlet eder. Rüyada tulumba ile su çektiğini ve insanlara dağıttığını görmek, hayırlı amele, sevaba ve akıbetin güzelliğine delâlet eder.

* TUNÇ: Rüyada tunç görmek, yahudilerden gelecek mala işarettir. Tunç, dünya malı ile iftihar eden bir adama da delâlet eder. Rüyada elinde tunç tuttuğunu görmek, dünyaya ve dünya malına aşırı derecede istekli olmaya alâmettir. Tunç rüyası, kötü söz işitmeye ve iftiraya uğramaya da işarettir.

* TUNÇ YAPAN: Rüyada tunç yapan kimseyi görmek, dünya malına mâlik bir adama delâlet eder. Bir kimsenin rüyada örs üzerinde tunç dövdüğünü görmesi, birisiyle dalaşmaya delâlet eder. Bazı kere de tunç görmek, insanların arasını açan ve onları korkuya düşüren hain bir adama delâlet eder. Evlenmek arzusunda olan bekâr bir adamın rüyada tunççuluk-la meşgul oduğunu görmesi, güzel ahlâklı ve çok konuşan bir kadınla evlenmeye delâlet eder.

* TURNA KUŞU: Rüyada turna kuşu görmek, toplanmayı ve şirket kurmayı seven birtakım kimselere delâlet eder. Kişinin rüyada turna kuşu görmesi, uzak bir yere sefer etmeye ve salimen yurduna dönmeye delâlet eder. Rüyada turna kuşunun etinden yediğini görmek, hizmetçiden gelecek menfaata delâlet eder.

Evlenmek arzusunda olan bir kimsenin rüyada turna kuşu görmesi, hayra işarettir.

Rüyada birçok turna kuşuna mâlik olduğunu görmek, reislik ve mala delâlet eder. Bir kimsenin rüyada turna kuşlarının bir şehir etrafında uçtuklarını görmesi, o sene içinde fazla soğuk olacağına ve güç yetmeyecek derecede gelecek sele delâlet eder.

Rüyada turna kuşlarını otlatıp beslediğini görmek, fakir bir kavim üzerine âmir olmaya delâlet eder.

Rüyada turna kuşu ile uğraştığını görmek, fakir ve zayıf biri ile uğraşmaya işarettir.

Rüyada turna kuşuna bindiğini görmek, fakirliğe işarettir. Rüyada turna kuşlarını dağınık bir halde görmek, yolcu için, evlenmek isteyen için, seferde bulunanlar için, hayra ve menfaata delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada turna sesi işittiğini görmesi, üzüntü ve kederden kurtuluşa delâlet eder ve hayra erişir.

* TURP: Bir kimsenin rüyada turp görmesi, hacca gitmeye. helâl rızka ve göçebe bir adama delâlet eder. Rüyada elinde bir turp olduğunu görmek, hayırlı bir iş yapmaya işarettir. Bazı kere de turp görmek ve yemek, keder ve gama delâlet eder. Beyaz turp görmek, az bir üzüntü, siyah turp görmek de şiddetli üzüntüye delâlet eder.

* TURUNÇ: Rüyada turuncun görülmesi, hastalık, üzüntü, keder ve sıkıntı ile beraber zahmet ve meşakkat çekmeye güzel ve endamlı kadına delâlet eder. Bekâr bir kimsenin rüyada turunç görmesi, güzel, zengin ve bakire bir kadın ile evlenmesine delâlet eder.

Rüyada evde çok turunç olduğunu görmek, o evde yanacak ateşe delâlet eder. Nablusî demiştir ki: Rüyada görülen turuncun hepsi, şer veya fitneye delâlet eder.

Bundan dolayı bir kimse rüyada bir topluluğu birbirini turunçla taşladıklarını görse, o topluluk arasında çıkacak cenk ve mücadeleye delâlet eder.

Bazı kere de rüyada turunç görmek, kendisinden kaçmak ve kurtulmak istenmesini gerektiren bir mihnet ve belanın gelmesine alâmettir.

* TUTKAL: Hırsız, dolandırıcı, hilekâr bir kimsenin rüyada tutkal görmesi, onun tutuklanıp ele geçmesine ve hapsine delâlet eder. Yine rüyada tutkala benzeyen her yapıştırıcı maddenin tâbiri hırsız ve kaçak kişilerin tutulmasına delâlet eder. Tutkal görmek, çetin ve zor işlerde tecrübeli, insanların aralarını bulan, ülfetli ve işinin ehli bir kimseye delâlet eder. Çünkü tutkal, dağınık şeyleri bir araya getirir ve yapıştırır.

* TUVALET: Rüyada tertemiz ve pâk bir tuvalet görmek, zevcenin iyi ve hayırlı olduğuna işarettir. Rüyada görülen tuvalet, rahatlık, fikir, temizlik ve yalnızlığa da delâlet eder.

Rüyada tuvaletin dolup taştığını görmek, malın çokluğuna delâlet eder. Yine rüyada tuvaletin taşması, rüya sahibinin zevcesinin hamile olduğuna işarettir.

Rüyada tuvalet kuyusunu derin bir halde görmek, rüya sahibinin hanımının kocasının işlerini görmesine işarettir.

Rüyada taşan şeyden yediğini görmek, bağışladığı veya tasadduk ettiği şeyden dönmeye ve onu vermemeye delâlet eder.

Bazı kere de rüyada tuvalet görmek, rüya sahibinin zevcesiyle başbaşa kalmasına, malını biriktirdiği deposuna, içerisinde malı bulunan dükkanına veya hizmetçiye delâlet eder.

Rüyada tuvalet dar ve pislikle dolu olup sahibi oturacak yer bulamadığını görmesi, hanımının kendisinden nefret etmesine delâlet eder.

Rüyada tuvalet içine bırakıldığını ve üzerine de kapının kapatıldığını görmek, rüya sahibinin vefatına delâlet eder.

Bazı kere de rüyada tuvalet görmek, kadınlara delâlet eder. Eğer görülen tuvalet temiz geniş ve kokusuz ise, onun hanımının iyi geçimli ve tutumlu olduğuna delâlet eder.

* TUZ: Rüyada tuz görmek, zahmet çekilmeden elde edilen mala delâlet eder. Rüyada bezay tuz görmek, dünyaca takvalık, hayır ve nimettir. Rüyada ekmekle tuz yediğini görmek, dünyalıktan az bir şeyle kanaat etmeye işarettir.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada tuz görmek, beş vech ile tâbir olunur:

a) Gümüş para,

b) Haya,

c) Hayırlı iş,

d) Çok mal,

e) Sadık hizmetçi.

Korku halinde bulunan bir kimsenin rüyada tuz görmesi, emniyete ermeye, selâmete çıkmaya delâlet eder.

Rüyada tuz görmek, Sünnet-i Seniyye’ye, Kur’ân-ı Kerime, İslâm’a, zevceye, mal ve çocuğa, helal rızka ve hayırlı şeylere delâlet eder. Rüyada tuz bulduğunu görmek, sıkıntı ve hastalığa işarettir.

Bazı kere de tuzlu şeyler görmek, ülfete, muhabbete, mekruh olan şeyler üzerinde toplanmaya, şüpheli şeyleri yemeye delâlet eder. Tuzlu zeytin görmek, ahdi bozmaya alâmettir.

Kirmanî demiştir ki: Rüyada tuz satın aldığını veya kendisine verildiğini görmek, hastalıktan şifa bulmaya ve paraya delâlet eder.

Ebu Saidü’l-Vaaz da demiştir ki: Rüyada tuz yediğini görmek, nimete delâlet eder. Birine tuz verdiğini görmek, ona mal vermeye işarettir.

Rüyada siyah ve kirli tuz görmek, dört vech ile tâbir olunur:

a) Kalp kara,

b) Fena söz,

c) Üzüntü ve keder,

d) Hareketsizlik.

* TUZAK: Kişinin rüyada tuzak görmesi, dini zayıf kendisi hilekâr bir adama delâlet eder. Bir kimsenin rüyada serçe kuşunu avlamak için tuzak kurduğunu görmesi, kaba bir kimseye hile etmeye işarettir. Rüyada evli bir hanımın tuzak kurduğunu ve oraya gelen her kuşun uçup gittiğini görmesi, kocasından hamile kalmayı arzu etmesine işarettir. Fakat onun için bu mümkün olmaz.

* TUZCU: Rüyada tuzcuyu görmek, iyi ve hayırhah bir kimse ile tâbir edilir. Tuzcu, para cinsinden mal sahibi veya insanların arasını ıslah eden bir kimseye delâlet eder.

* TÜCCAR: Rüyada tüccar olduğunu görmesi, ticarette muvaffakiyete delâlet eder. Bir kimsenin rüyada tüccar görmesi, kazanca, menfaata, yüksek rütbeye, izzet ve şerefe delâlet eder.

Bazı kere de rüyada tüccar görmek, hac, cihad, oruç, namaz ve cuma gibi Allahu Teâlâ’nın farz ettiği ibadetlerde yapılacak noksanlığa ve kusura delâlet eder.

Rüyada bir tüccarın mal sattığını görmek, helal rızka ve hayırlı kazanca delâlet eder.

Rüyada kendisini tüccar olmuş görmek, hayır ve menfaata ve yüksek makama delâlet eder.

Rüyada bir tüccar, insanların büyüklerinden olmadığı halde elinde ticaret âletlerinden ölçü, tartı gibi şeyler görse, fakirlik ve ihtiyaçtan emin olmaya delâlet eder.

* TÜFEK: Rüyada tüfekle bir yere ateş ettiğini görmek, akrabalar arasında çıkacak anlaşmazlığa delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, beklenmeyen bir habere işarettir.

* TÜKRÜK: Kişinin rüyada tükrükle beraber bir şey üzerine üflediğini görmesi, bir âyet işaretince sihre delâlet eder. Rüyada tükrük görmek, o kişinin kuvvetine delâlet eder.

Rüyada tükrüğünün kuruduğunu görmek, akranlarının yaptığı işleri yapmayı arzu etmeye ve fakat ondan âciz olmaya ve sözün itibarsızlığına delâlet eder.

Rüyada tükrüğünü sıcak görmek, uzun ömre; soğuk görmek de ölüme delâlet eder.

Kişinin ağzında tükrüğünü kurumuş görmesi, fakirlik ile tâbir edilir.

Rüyada yere tükürdüğünü görmek, bir arazi satın almaya alâmettir. Bir duvar üzerine tükürdüğünü görmek, malını Allah yolunda cihada vermeye işarettir.

Yine tükrük görmek, rahata, nikahla rahatlığı talep etmeye, bazı kere de sıhhat ve hastalığa delâlet eder.

Rüyada çok çok tükrük görmek, hüzün, keder ve meşakkata işarettir. Kişi rüyada kendisini tükürüyor görse, bu rüya, onun ağzından çıkacak kötü söze delâlet eder.

Rüyada bir insanın veya bir hayvanın yüzüne tükürdüğünü görmek, rüya sahibinin ağzından söylenmesi caiz olmayan bir sözün çıkacağına delâlet eder.

* TÜL: Bir kimsenin rüyada yüzü tülle kapalı bir kadın görmesi, zan altında kalmaya delâlet eder.

* TÜLBENT: Rüyada tülbent veya sarık görmek, büyüklüğe, izzet ve vakara delâlet eder. Çünkü sarığı ihtiyarlar sarar. * TÜNEL: Rüyada bir tünel içinde yürüdüğünü görmek, akıbeti bilinmeyen işlere atılmaya delâlet eder. Eğer tünelin sonunda ışık ve ziya varsa, bu rüya, selâmet ve kurtuluşa ermeye delâlet eder.

* TÜRBE: Rüyada Allah dostlarından birisinin türbesini ziyaret ettiğini görmek, hayır ve berekete delâlet eder.

Peygamberlerden birinin türbesini görmek, hayır ve berekete ve o Nebinin şefaatine delâlet eder. Bir kimsenin rüyada Musa (a.s.)’ın türbesini ziyaret ettiğini görmesi, cennet ehlinden olmaya işarettir.

Keza rüyada İbrahim (a.s.)’ın kabrini ziyaret ettiğini görmek, hayır ve berekete, kerem ve cömertliğe, Allah yolunda malı infak etmeye ve dinde salâha delâlet eder.

Peygamber-i Zîşan Efendimiz’in Medine’deki mübarek kabrini ziyaret ettiğini görmek, hacca gitmeye, Şefaat-ı Nebiye ve Allah yolunda hicrete delâlet eder.

* TÜTÜN VE DUMAN: Rüyada kıyamet alâmetlerinden olan dumanı görmek, korkuya, çetinlik ve şiddete, Allah tarafından gelecek bir azaba veya devlet başkanı tarafından gelecek musibet ve azaba delâlet eder. Bu sebeple rüyada evinden veya dükkanından duman çıktığını görmek, rüya sahibinin maişetinde sıkıntı ve şiddetten, korku ve darlıktan sonra hayır, ucuzluk ve bolluğa delâlet eder.

Rüyada dumanın kendisine gölge ettiğini görmek, sıtma hastalığı ile tâbir olunur. Yine rüyada kış ve yaz mevsiminde isabet eden dumanın sıcaklığı gam ve kedere işarettir.

Rüyada alevleriyle beraber duman görmek, halka çabucak isabet edecek ölüme alâmettir. Bazı kere de duman görmek, onun çıktığı taraftan gelecek haberlere delâlet eder.

* TÜY: Rüyada tüy görmek, mal ve menfaata delâlet eder.
Daha yeni Daha eski