Hicretin Sekizinci Senesinin Diğer Mühim Hadiseleri

Hicretin Sekizinci Senesinin Diğer Mühim Hadiseleri

Uyeyne b. Hısn’ın Müslüman Olması

Uyeyne b. Hısn, Gatafanların reisi idi. İslam nurunun gün geçtikçe etrafa parlak bir surette yayılması onu da düşün­dürüyordu. Bir gün hatırı sayılır bi­rinden şunları dinlemişti:

“Ey Uyeyne! Sen, bu dar görüşlülükten hâlâ vazgeçmeyecek misin? Mu­hammed, memleketler fethedip duruyor; sen ise hâlâ başka şeylerle meşgul­sün! Benî Nadîrlerin, Hendek günü Benî Kuray­zaların, ondan önce de Benî Kay­nu­kaların, nihayet Hay­berlilerin işlerini sen de gördün! Hâlbuki, bunların hepsi de, Hicaz Yahudilerinin ileri ge­lenleri ve kuvvetlileri idiler!”

Uyeyne adamı tasdik etti: “Evet! Bütün bunlar, aynen oldu!”

Nihayet, Hicret’in 8. senesinde, Mekke fethinden az önce Medine’ye gelerek Müslüman oldu.[1]

Benî Süleymlerin Müslüman Olması

Resûl-i Ekrem Efendimiz, Mekke’yi fethe gittiği sıradaydı. Kudeyd mevki­inde Süleymoğullarından dokuz yüz, bin kadar kişi gelip Peygamber Efendi­mizle buluştular ve orada Müslüman oldular. Mek­ke’nin fethinde, Huneyn ve Taif Savaşları’nda İslam ordusunda bulundular.[2]

İlk Kısas Hükmü

Taif Seferi esnasında idi. Peygamber Efendimize Benî Leys­lerden bir adam getirildi. Bu adam, Hüzeyllerden birini haksız yere öldürmüştü.

İki taraf, Resûl-i Ekrem Efendimizin huzurunda iddialarını sıralayıp sa­vunmalarını yaptılar.

Sonunda Peygamber Efendimiz, öldürülen adama karşılık, katilin de öldü­rülmesine hüküm verdi. Hüküm infaz edildi.

Bu, İslam’da kısasla neticelenen ilk kan davası idi.[3]

[1]Taberî, Tarih, c. 3, s. 99; İbn Esir, Üsdü’l-Gabe, c. 4, s. 166-167.
[2]İbn Sa’d, Tabakat, c. 1, s. 307-308.
[3]İbn Hişam, Sîre, c. 4, s. 125; Taberî, a.g.e., c. 3, s. 133. 
Daha yeni Daha eski