Kabileleri İslama Davet Akabe Biatları ve Medineye Hicret etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Peygamberimizin Kabileleri İslâma Dâveti

Peygamberimizin Kabileleri İslâma Dâveti Resûl-i Ekrem, Taiflilerin insafsız ve âdice hücum ve ha­karetlerine hedef olduğunda ve Mekke’ye döndüğünde müşriklerin daha da …

Akabe Bîatları ve Medine'de İslâmın Yayılması

(Bi’setin 12. senesi / Milâdî 621) Akabe Bîatları ve Medine'de İslâmın Yayılması Bi’setin 11. yılında Akabe mevkiinde İslamiyetle şereflenen altı Medineli, bi…

Medine'ye Hicretin Başlaması

Medine'ye Hicretin Başlaması Peygamber Efendimiz ile Medineli Müslümanlar arasında cereyan eden Akabe bîatları ve yapılan anlaşmalar, Müslümanlar önün­de yepyeni e…

Peygamber Efendimize Hicret İzninin Verilmesi

Peygamber Efendimize Hicret İzninin Verilmesi Ku­reyş müşrikleri, Resûl-i Ekrem Efendimizin vücudunu ortadan kaldır­mak için kat’î karar almışlardı ve bunun için faali…

Peygamber Efendimizin Medine'ye Gelişi

Peygamber Efendimizin Medine'ye Gelişi Medineli Müslümanlar, Resûl-i Kibriya Efendimizin Mek­ke’den Medine’ye gelmek üzere yola çıktığını duymuşlardı. Bunun için h…

Medine'ye Giriş

Medine'ye Giriş Peygamber Efendimiz, Ranuna mevkiinde Cuma namazını kıldıktan sonra tekrar devesine bindi ve yularını boynuna doladı. Arkasında Hz. Ebû Bekir, et­r…

Mekke Devrinin Bir Hülâsası

Mekke Devrinin Bir Hülâsası Resûl-i Ekrem Efendimizin Medine’ye hicretleriyle, on üç senelik Mekke devri geride kalmış oluyordu. İslam tebliğ tarihinde mühim bir yer i…

Medine ve Ahalisi

Medine ve Ahalisi Resûl-i Ekrem Efendimizin hicretiyle Medine “İslam merkezi” haline gelmiş oluyordu. Bu bakımdan, o zamanki Medine ve ahalisi hakkında kısaca malu­mat…

Muhacirlerle Ensâr Arasında Kardeşlik Kurulması

Muhacirlerle Ensâr Arasında Kardeşlik Kurulması Allah rızası için her şeyini geride bırakıp Medine’ye hicret etmiş bulunan muhacir Müslümanlara, Medineli Müslümanlar (…

Mescidi Nebevî'nin İnşâsı

Mescidi Nebevî'nin İnşâsı (Hicretin 1. Senesi / Milâdî 622) Resûl-i Ekrem, Medine’ye teşrif buyurduklarında, içinde ce­maatle namaz kılabilecekleri, gerektiğinde t…

Ezan Okunmaya Başlanması

Ezan Okunmaya Başlanması (Hicret’in 1. senesi / Milâdî 622) Mekke’de iken Müslümanlar ibadetlerini gizlice yapıyorlar, namazlarını kimsenin göremeyeceği yerlerde kılı…

Peygamberimizin, Ev Halkını Mekke'den Getirtmesi

Peygamberimizin, Ev Halkını Mekke'den Getirtmesi Medine’ye hicret eden Pey­gam­be­ri­miz, hanımı Hz. Sevde, kızları Ümmü Gülsüm, Fâtıma ve Zeyneb ile nişanlısı Hz. Â…

Ashâbı Suffa

Ashâbı Suffa Kıble, henüz Kâbe tarafına çevrilmeden önce idi. Mescid-i Nebevî’nin kuzey duvarında, hurma dallarıyla bir gölgelik ve sun­durma yapıldı. Buna “suffa” …

İlk İslâm Devleti

İlk İslâm Devleti Peygamber Efendimiz, on üç senelik Mekke devrinde mesaisini tamamıyla iman esaslarını anlatmaya hasretmişti. Bu imanî hizmet sâyesinde birçok kimse İs­…

Müşriklere Mukabeleye İzin Verilmesi

Müşriklere Mukabeleye İzin Verilmesi Resûl-i Ekrem Efendimiz, Mekke’de harp ve cihada izinli değildi. Allah’tan aldığı emirler gereği bütün mesaisini iman esaslarını kal…

Her Tarafa Seriyyeler Gönderilmesi

Her Tarafa Seriyyeler Gönderilmesi Mekkeli müşrikler her şeye rağmen, Pey­gam­be­ri­mizin ve Müslümanların peşini bırakmış değillerdi. Medine’deki Yahudi ve münafıklar i…

Hicretin Birinci Senesinin Mühim Bazı Hâdiseleri

Hicretin Birinci Senesinin Mühim Bazı Hâdiseleri   Ashaptan Es’ad b. Zürâre ile Gülsüm b. Hidm’in Vefatı Gülsüm b. Hidm, ensarın ileri gelenlerindendi. Oldukça yaşlanm…

Seriyye Ve Gazâlar

Seriyye Ve Gazâlar Buvat Gazâsı (Hicret’in 2. senesi Rebiülevvel ayı) Bu tarihte Peygamber Efendimiz, beraberinde iki yüz muhacirle Me­di­ne’den yola çıktı. Maksadı, …

Kıble'nin Mescid-i Haram'a Çevrilmesi

Kıble'nin Mescid-i Haram'a Çevrilmesi (Hicret’in 2. senesi / Milâdî 623) Resûl-i Kibriya Efendimiz ile Müslümanlar, Medine’de namazlarını, Al­lah’ın emriyle,…

Diğer yayınları yükle Sonuç bulunamadı