El-Kebir Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Kebir Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Kebir : الكبير


Günü: Perşembe
Vakti: Müşteri
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 232
Anlamı: En büyük, pek büyük
Kerameti: Ya Kebir ismini zikredenin ilmi ve bilgisi artar. İnsanlardan hürmet görür. Onu görenler, ondan çekinir. Yüce mertebelere erer. Borçlu kişiler günde 1000 defa okurlarsa borçlarını ödemeye muvaffak olurlar. Hürmet görmek için okunur.

Kebir | El-Kebir İsminin Anlamı

Kebir isminin lügat anlamı:

“Kebera” kökünden türemiş olan el-Kebir ismi; büyüklenmek, büyük olmak anlamlarına gelmektedir. Kur’an’da en çok zikredilen kelimelerden biridir. Ekber, tekbir gibi kelimeler sadece Allah için kullanılır. İstikbar ve tekebbür kelimeleri de şeytanlar ve onların dostları için kullanılır.

EL-KEBİR: Celalinin(büyüklük) ve şanının yüceliğine hudut olmayan.Ne kadar büyük olduğunu ancak kendisi bilen.Büyüklük ve ululuğu hiçbir varlık tarafından bilinmeyen ve bilinmeyecek olan.

Büyük olmak, büyümek, ulu ve yüce olmak, küçüklük mukabili olmak manasına gelen bir köktendir. Aynı kökten KİBRİYA azameti çok manasına Hakkın bir sıfatıdır, ululuğunu, azamet ve yüceliğini ifade eder. Allah’tan (c.c) başkası için kullanılmaz. İnsanlar için “kibir” kullanılır.

Kur’ân-ı Kerîm’de 19 âyette bu kavram Allah’ın (c.c) zâtına veya sıfatlarına nisbet edilmektedir. Zâtına izafe edilenlerden altı tanesi KEBÎR, birisi doksan dokuz ismi içinde yer alan MÜTEKEBBİR, birisi de “azamet, yücelik ve hükümranlık” anlamındaki KİBRİYA kelimesidir. Sıkça tekrarlanılan ve hadislerde Allah’a (c.c) nisbet edilen EKBER ise Kur’ân’da Allah’ın (c.c) yaratma, rıza, gazap gibi sıfatlarıyla ilgili olarak beş âyette yer alır.

Kebir isminin ıstılah anlamı:

Kebir; bütün övgülerin üstünde, bütün vasıfların fevkinde olandır.

Kebir; insanların vehim, zan, idrak ve vasıflamalarından uzaktır.

Kebir; bütün büyüklük ve azamet iddiasında olanların önünde küçüldüğü ve alçaldığı yegane kibriya sahibidir.

Kebir; insanın his, idrak, akıl ve duyu organlarının kavramasından yücedir. Akıllar Onun vasfı karşısında aciz kalır.

Kebir; hakimiyet, yetki, karar verme, helal ve haram koyma yetkisi sadece kendisine ait olandır.

Kebir | El-Kebir Fazileti ve Sırları

Bu usulle uyarak zikreden kimse,makam ve mevki sahiplerinden iyilik görür.İstediğini elde eder.Zikre devam ettikçe dünya ve ahirette huzurlu ve mutlu olur.

232 kere zikretmeye devam edip virt edinenlerin Allah katında iman ve bilğileri artar.

Bir yiyecek üzerine okuyup aralarında kırgınlık,küskünlük olan kadın ve erkek yese aralarında barış ve huzur olur.Geçimlerinde sevgi ve uyumluluk olur.

Borçlu zikrederse borcundan kurtulur.azledilmiş biri zikretse görevine geri döner.

kibirli zikrederse tevazu kazanır.Herkes o kimsyeye saygı gösterir.Kimse karşı gelmez ve sözünü kırmazlar.

Zalim birine karşı 232 defa okunup yüzüne doğru üflese, o zalimde güç ve kuvvet kalmaz.Hor ve zelil olur.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال