El-Azim Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Azim Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Azim : العظيم


Günü: Çarşamba
Vakti: Utarit
Okunma Zamanları: Sabah ve İkindi sonrası
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 1020
Anlamı: Çok Azametli
Kerameti: Hasta olan kişiye 1010 kere okunursa şifa bulur Bi’iznillahi Teala.Hastaysa şifa bulur. İnsanlar arasında itibarlı olur, şerefi yücelir. İstek ve arzularına kavuşur. İşlerinde başarıya ulaşır. Yüksek mertebelere ulaşır.

Azim | El-Azim İsminin Anlamı

Azim isminin lügat anlamı:

Azame kökünden türemiş olana el-Azim ismi; kütle, hacim ve bazı özellikler yönünden üstünlük, ululuk ve yücelik ifade eder. Kur’an da Allah‟a nispet edilerek sadece 6 kez geçmektedir.
EL-AZÎM: Büyüklüğünün sınırı, emsali, ölçüsü olmayan, kendisine büyük ümitler beslenen. Bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve mukaddes. Her şeyden ulu, herkesten yüce, şanı büyük, azametli..

Azim isminin ıstılah anlamı:

Azim; saygıyı gerektirecek bütün özellik ve vasıflara sahip olandır.

Azim; en güzel ve mükemmel vasıflarla muttasıftır.

Azim; emirlerine karşı gelmek mümkün olmayandır.

Azim; hiçbir zaman acze düşürülemeyendir.

Azim; zatı ile sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak derecede ulu olandır.

Azim; kudreti ve şanı hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar yüce olandır.

Azim | El-Azim Fazileti ve Sırları

1. EL-AZÎM ismini, şartlarına uygun bir şekilde her gün sabah namazından sonra (1024) defa zikredenler huzur ve mutluluk, yüksek makam ve mevki, şan-şöhret elde ederler, kısa zamanda emsalleri arasında fark edilir hale gelirler. Herkes tarafında sevilir ve sayılırlar.

2. Bir hastaya (1010) kere okunsa eceli gelmemişse şifaya kavuşur.

3. Usulüne uygun zikredenleri Cenab-ı Hak, korkup çekindiği şeylerden koruyup kurtarır, umduklarını ihsan eder.

4. Her sabah devamlı olarak (120) defa “YÂ AZİM” ismini zikreden, halk arasında itibar görür, herkes tarafından sevilir ve sayılır, bütün insanların nazarında önemli ve kıymetli bir insan haline gelir.

5. Gümüş bir yüzük üzerine yazıp parmağında taşıyan ve devamlı olarak bu mübarek ismi zikreden kimsenin istediği şeyleri yüce Allah verir ve kadri kıymetini artırır.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال