Buruc Suresi Arapça ve Türkçe Oku

Buruc Suresi Arapça ve Türkçe Oku

İnşikak Suresi, Büruc Suresi – 589. Sayfa – 30. Cüzün 2. Hizbi

Buruc Suresi Arapça ve Türkçe Oku
Büruc Suresi, Tarık Suresi – 590. Sayfa – 30. Cüzün 2. Hizbi

Buruc Suresi Arapça ve Türkçe Oku
Büruc Suresi Arapça ve Türkçe Oku

1. Ves semâi zâtil burûc(burûci).
2. Vel yevmil mev’ûd(mev’ûdi).
3. Ve şâhidin ve meşhûdin.
4. Kutile ashâbul uhdûd(uhdûdi).
5. Ennâri zâtil vekûd(vekûdi).
6. İzhum aleyhâ kuûd(kuûdun).
7. Ve hum alâ mâ yef’alûne bil mu’minîne şuhûd(şuhûdun).
8. Ve mâ nekamû minhum illâ en yu’minû billâhil azîzil hamîd(hamîdi).
9. Ellezî lehu mulkus semâvâti vel ard(ardı), vallâhu alâ kulli şey’in şehîd(şehîdun).
10. İnnellezîne fetenûl mu’minîne vel mu’minâti summe lem yetûbû fe lehum azâbu cehenneme ve lehum azâbul harîk(harîkı).
11. İnnellezîne âmenû ve amilus sâlihâti lehum cennâtun tecrî min tahtihâl enhâr(enhâru), zâlikel fevzul kebîr(kebîru).
12. İnne batşe rabbike le şedîd(şedîdun).
13. İnnehu huve yubdiu ve yuîd(yuîdu).
14. Ve huvel gafûrul vedûd(vedûdu).
15. Zul arşil mecîd(mecîdu).
16. Fa’âlun limâ yurîd(yurîdu).
17. Hel etâke hadîsul cunûd(cunûdi).
18. Fir’avne ve semûd(semûde).
19. Belillezîne keferû fî tekzîb(tekzîbin).
20. Vallâhu min verâihim muhît(muhîtun).
21. Bel huve kur’ânun mecîdun.
22. Fî levhın mahfûz(mahfûzın).

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال