Et-Tevvab Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

Et-Tevvab Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

Et-Tevvab : التوّاب


Günü: Perşembe
Vakti: Müşteri
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 300
Anlamı: Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan
Kerameti: Ya Tevvab ismi şerifi Tövbelerin kabulu içindir.Para ve geçim sıkıntısı ortadan kalkar. Rızık kapıları okuyana açılır. Günde 409 defa Ya Tevvab ismini zikreden kişinin dünyevi ve uhrevi bütün işleri halolur. Zalimin zulmünden kurtulur.

Tevvab | Et-Tevvab İsminin Anlamı

ET-TEVVAB: Kulun işlediği günahları bağışlayan. İn­sanın işlediği günahın cinsine, miktarına, büyüklük veya küçüklüğüne bakmadan bağışlayan; bağışlamak için fır­sat arayan ve zaman tanıyan, bütün tövbeleri çokça kabul eden bütün günahları bağışlayan…

Tevvab isminin ıstılah anlamı:

Tevvab; kullarının yönelişlerini kabul edendir.

Tevvab; kendisine dönen kullarına af ve bağış kapılarını açandır.

Tevvab; kullarının dönmesini bekleyendir.

Kendisine ortak koşanları bile affeden yüce rabbimiz, bizi ortak koşmak muhafaza buyursun ve diğer günahları­mız da mağfiret eylesin…

“Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. So­yumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen, tövbeleri çok kabul edensin, çok merha­metli olansın.”(Bakara, 2:128)

Şüphesiz Allah’tan başka tevbeleri kabul edip, kulun gü­nahını bağışlayacak kimse yoktur. Günahının farkında ola­rak bir insan ne zaman Allah’a tevbe edip ellerini açsa, Onu bağışlayıcı olarak bulacağında şüphe yoktur. Bu konuda bir sınırlama da söz konusu değil, tevbe edip kararlılık göster­me ve durumunu düzeltme istenmektedir:

“Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve ger­çeği açıkça ortaya koyanlar (lânetlenmekten) kurtul­muşlardır. Çünkü ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira ben tövbeleri çok kabul edenim, çok merhamet edenim.”(Bakara, 2:160)

Defalarca işlediğimiz günahlar ve defalarca edip tuta­madığımız tövbeler de bizi Allah’tan ve ona tevbe etmek­ten uzaklaştırmasın. Nitekim Hz. Ebu Bekir (r.a)’den rivayet edilen bir hadiste Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “İstiğfar eden kimse günde 70 (yetmiş) kere de tevbe- sinden dönse günahta ısrar etmiş sayılmaz.”

Herkes, bilir-bilmez bu konuyu konuşur ve insanların kalbinde ümit kırar ama Allah’ın Resulü böyle diyor işte. Ay­rıca, Onun kaynağı da Kuran-ı Kerim ve yüce Rabbimiz aynı şeyi şöylüyordu:

“(Ey Resulüm) De ki: “Ey kendileri aleyhine sınırı aşan/aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin! Allah, günahları tümden affeder. Çünkü O, mutlak Gafur, mutlak Rahim’dir.”(Zümer, 39:53)

Hatta kendisi de bize örnek olması bakımından; “Allah’a kasem olsun ki ben, günde yetmiş kere Allah’a istiğfar ediyorum (tevbede bulunuyorum)”31 diyerek, kendisinin günahı olmadığı halde bunu yapmakla, bu işin önemine, günah işleyenlerin günde 70 (yetmiş) kere de olsa tevbe- den geri kalmamalarına dikkat çekiyor. İmandan başka bir sermayesi bulunmayan ve başka gidecek bir yeri de olma­yan kimse başka ne yapabilir ki zaten…

Hiç ümitsizliğe gerek yok. Zira bakın yüce Rabbimiz şöy­le buyuruyor:

“Onlar, kullarının tövbesini kabul edenin ve sada­kaları alanın Allah olduğunu; tövbeyi çok kabul ede­nin, çok merhametli olanın Allah olduğunu bilmediler mi?”(Tevbe, 9:104)

Tevvab | Et-Tevvab Fazileti ve Sırları

1. Bu ismin zikriyle meşgul olup Duhâ (kuşluk) nama­zından sonra (300) defa okumaya devam edenlerin gönlü nurlarla dolar, duası ve tevbesi kabul edilenler sınıfına dahil olur; kötü huylarını bırakır; Allah’tan istediği her şeye kısa zamanda kavuşur.

2. Her gün (409) defa okumaya devam eden, ne kadar günahkar olursa olsun, Cenab-ı Hak, onu bağışlar. Üzerinde bulunan kötü huyları iyi huylara dönüştürür.

3. Geçim sıkıntısı çeken kimse, her gün (667) defa, “Ya Rahîm Ya Tevvâb” şeklinde okuyarak zikrine devam etse, kısa zamanda manevi huzura eriştiği gibi, hiç ümit etmedi­ği yerlerden maddi destekler görür ve sıkıntılarından kurtu­lup bolluğa erişir.

4. Kendisine saldırıda bulunan bir düşmana 10 (on) kere okunsa, zulüm ve saldırıdan vazgeçer.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال