Er-Reşid Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

Er-Reşid Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

Er-Reşîd : الرشيد

Günü: Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 514
Anlamı: Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonucuna ulaştıran
Kerameti: Ya Raşîd ismini zikredenin ameli kabul görür. Duası, niyazı, yalvarış ve yakarışları kabul olur. Okuyan ıslah olur. Pişman olacağı şeyler yapmaz. İşleri kolaylaşır.

Reşid | Er-Reşid İsminin Anlamı

ER-REŞÎD: Bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran; mahlûkâta maslahatlarını gösteren, hidayete er­diren, doğru yolu gösteren gibi anlamalara gelmektedir.

Şüphesiz Allah kullarının doğru yola gitmesini ve gös­terdiği yolda ilerlemesini ister. Bu yüzden kitaplar gönder­miş ve bir rivayete göre de 124 bin peygamber… Her asır­da, her zamanda, her mekanda bir yığın rehber, bir yığın yol göstericiler, hidayet rehberleri göndermiş… Alimler, ev­liyalar, asfiyalar, liderler, mücedditler, mehdiler vs. bu kadar nimetin altından kalkmak da bir hayli zor. İnşallah Rabbimiz bizi hoş görür…

Râşid isminin ıstılah anlamı:

Râşid; rüşd sahibi olan, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt edendir.

Râşid; kullarını rüşde ulaştıran, onlara doğruyla yanlışı ayırt etme kabiliyeti verendir.

Râşid; fiillerinde emir ve yasaklarında, yaratmasında abes ve batıl olmayan, eksiklik ve unutmadan uzak olandır.

Râşid; dilediğini ve dileyeni irşâd ederek mutluluğa ulaştırandır.

Râşid; bütün kemal sıfatlarıyla muttasıf olandır.

Râşid; yüce hikmet sahibidir.

Râşid; dünya ve ahiret hayırları için kullarını hikmetle yönlendirendir.

Râşid; adalet ve fazilet sahibidir.

Râşid; dostlarını olgunluğa ulaştırandır.

Reşid | Er-Reşid Fazileti ve Sırları

ER-REŞİD isminin ve diğer pek çok ismin zikir saatine ve gününe Veliler pek fazla önem vermemişlerdir. Merhum Hasanü’l-Basrî, bu ismin “İSM-İ AZAM”olan isimlerden oldu­ğunu söylemiştir.

Hasanü’l-BASRÎ, bu ismi, hayatı boyunca hususi virdi olarak devam ettirmiştir. Şeyh-i EKBER Muhiddîn-i Arabi’nin “FÜSÛSÜ’L-HİKEM”adlı eserinde buna işaret vardır. Onun da bu isme “İSM-İ A’ZAM” dediği ve hayatı boyunca bu ismin zikrine devam ettiği nakledilmektedir.

İmam Cafer-i Sâdık, bu ismi Ebcede göre Vefk edip her zaman yanında taşırmış. İmam Şiblî de ölünceye kadar bu ismin zikrine devam etmiştir. Hacı Bayram-ı Velî ve Şeyh Mu- hiddin Hisârî’nin de devamlı olarak zikirlerinin “ER-REŞÎD” ismi şerifi olduğu nakledilmektedir.

Kısacası, dünya ve ahiret mutluluğunu isteyenler bu mü­barek ismin zikrine devam etmelidirler. Nakledildiğine göre Hz. Süleyman (a.s) da bu ismin zikriyle meşgul olmuştur. Bi­lindiği gibi Hz. Süleyman (a.s)’a hem ilim ve hikmet, hem de devlet ve saltanat verilmiştir. Onun da hem dünya, hem de ahiret makam ve mevkilerine bu mübarek ismin zikri saye­sinde ulaştığı söylenmektedir. Her şeyin doğrusunu en iyi Allah bilir.

1. ER-REŞÎD ismini yatsı namazından sonra (100) kere okuyanın ameli makbul olur.

2. Her gün (514) defa okuyan tarikat, istikamet ve rızada Râşit ve Mürşit olur. Bu ismi büyük veliler okuduğuna göre bu tür faydalar kaçınılmazdır.

3. Sürekli hata yapan ve işleri ters giden bir kimse (1000) kere okusa, hatalarından kurtulur, işleri düzene girer.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال